Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 160 / oktober 2014

SLOVENIJA

 

Na Pohorju usposabljali vodnike

Sredi oktobra 2014 so na Pohorju zaključili izobraževanje s področja trajnostnega turizma in varovanja narave. Dvajseturno izobraževanje je zaključilo prvih sedem vodnikov.

Z razvojem in nadgradnjo rekreacijskih in turističnih poti, ki omogočajo na čim bolj trajnosten možen način preživljanja prostega časa, želi RRA Koroška približati pomen izjemnosti narave in območij Natura 2000. S tem bodo pripomogli k izgradnji skupnosti, kjer bodo naravne vrednote dojete kot skupno dobro in potenciali razvoja. Več.


V Škocjanskem zatoku gradijo informacijski center

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok so sredi oktobra pričeli graditi informacijski center za obiskovalce s spremljajočimi manipulativnimi površinami (parkirišče, igrišče...), hlev z oboro, opazovalnice in servisne objekte. Gradnja in urejanje bosta potekala približno leto dni, v tem času pa bo naravni rezervat zaprt za obisk. Več.


Nove znamke z netopirji

Pošta Slovenije je konec septembra 2014 izdala štiri znamke z motivi netopirjev. Med njimi sta dolgokrili netopir in mali podkovnjak, za katera so določena tudi posebna varstvena območja Natura 2000.
Malemu podkovnjaku lahko pomagamo tako, da ohranjamo proste izletalne odprtine na zgradbah in jamah, da ponoči ne osvetljujemo njihovih zatočišč in da jih ne vznemirjamo na prezimovališčih v podzemnih jamah in drugih objektih, svetuje Matjaž Jež.


Delavnica o upravljanju slovensko-avstrijskih prekomejnih območij Natura 2000

V Borovljah je 6. oktobra 2014 potekala čezmejna delavnica in okrogla miza z avstrijsko Koroško na temo upravljanja z območji Natura 2000. Dogodka se je skupaj udeležilo 17 udeležencev iz Slovenije in Avstrije. Organizirali so ga v okviru projekta LIFE  SI Natura 2000 UpravljanjeVeč.


Želvam na sledi

V Piranu so 6. oktobra predstavniki Inštituta za biodiverzitetne študije primorske univerze v morje že drugič letos spustili želve s satelitskimi oddajniki. Dobro leto bodo zbirali podatke o lokaciji želv in njihovem vedenju. Pridobljeni podatki bodo pripomogli k boljšemu razumevanju biologije ter k boljšemu varstvu naših morskih želv. Več.


Priročnik za kmetije na Ljubljanskem barju

Zavod KM in Krajinski park Ljubljansko barje sta objavila Priročnik za pripravo upravljalskih načrtov za kmetije na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Gre za orodje, katerega rezultat naj bo celostni upravljalski načrt za kmetijo, usklajen s kmetijsko-proizvodnimi in naravovarstvenimi cilji. Več.


Pomembnost načrtovanja naravovarstvenih strategij za polsuhe travnike

Na Univerzi v Mariboru so v sodelovanju s kolegi iz inštituta Landcare Research v Novi Zelandiji objavili nov prispevek o polnaravnih polsuhih travnikih v Sloveniji (kvalifikacijski HT 6210: Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia)). Na florističnem in funkcionalnem nivoju so primerjali dva tipa fiziognomsko podobnih polsuhih travnikov iz dveh biogeografskih regij v Sloveniji - srednjeevropske in dinarske -  s predpostavko, da so srednjeevropski travniki bolj ogroženi kot dinarski. Ugotovitve v prispevku so pomembne in uporabne pri načrtovanju naravovarstvenih strategij za ohranjanje tega habitatnega tipa s Priloge I Direktive o habitatih. Ker motnja tako odločilno vpliva na vrstno sestavo srednjeevropskih travnikov, avtorji sklepajo, da je vzdrževanje redne košnje le-teh pomembnejše kot v primeru dinarskih polsuhih travnikov. Članek.


EVROPSKA UNIJA


Novi komisar napoveduje vrednotenje obeh direktiv

Nova komisija, ki bo svoj petletni mandat nastopila novembra 2014, bo imela komisarja za okolje, pomorske zadeve in ribolov. 
Predsednik komisije Jean Claude Juncker je v svojem pismu o misiji med nalogami novega komisarja na prvo mesto postavil: »nadaljnji temeljit pregled  sedanje okoljske zakonodaje tako, da bo ustrezala potrebam in namenom– v prvem delu mandata naj bi izvedel poglobljeno vrednotenje Direktive o pticah in Direktive o habitatih in ocenil možnosti, da se ju združi v bolj sodoben predpis. To je v svojih odgovorih parlamentarcem nato napovedal tudi Vella. Več


Uredba o invazivnih vrstah

EU je konec septembra sprejela novo uredbo, ki obravnava čedalje večjo ogroženost biotske raznovrstnosti zaradi pojava invazivnih tujerodnih vrst. Sistem bo temeljil na seznamu nevarnih vrst, ki ga bodo pripravile države članice na podlagi celovite ocene tveganja in trdnih znanstvenih dokazov. Uredba evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst bo v veljavo stopila 1. januarja 2015. Več.


Bolgariji opomin zaradi nezadostne Nature 2000

Evropska komisija je Bolgariji izrekla obrazloženo mnenje , ker ni vzpostavila zadostnega omrežja Natura 2000. Država je sicer vzpostavila zadostno število območij po direktivi o pticah, vendar je bilo šest območij bistveno premajhnih. Rok za odpravo pomanjkljivosti je dva meseca, sicer bo zadevo predala sodišču. VečVeč o postopkih EU v primeru kršitev.


Opomin Nemčiji zaradi ogrožanja rib

Ker pri gradnji termoelektrarne na Elbi Nemčija ni ustrezno uredila hlajenja in s tem ogroža varovane ribje vrste, ji je Evropska komisija izrekla obrazloženo mnenje, in postavila rok dva meseca za odpravo pomanjkljivosti, sicer bo zadevo predala sodišču. Več.


Opomin Veliki Britaniji zaradi kita

Evropska komisija je Veliki Britaniji izrekla obrazloženo mnenje, ker ni določila zadostnih območij Natura 2000 za ohranjanje morskega sesalca pristaniške rjave pliskavke. Doslej so namreč določili le eno majhno območje in  s tem pliskavke izpostavili grožnjam, zlasti zaradi gradnje vetrnih elektrarn na morju. Če država ne bo odpravila pomanjkljivosti, bo Komisija zadevo predala sodišču. Več.


Malta naj se vzdrži lova na ščinkavce

Evropska komisija je na Malto naslovila uradni opomin zaradi njene odločitve, da dovoli lov na ščinkavce, s tem pa krši direktivo o pticah. Več.


Nove resolucije za varstvo netopirjev

V Bruslju je bilo septembra 7. zasedanje pogodbenic Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS). Med resolucijami strokovnjaki izpostavljajo zlasti resolucijo 7.5. (Wind Turbines and Bat Populations), ki opozarja na izvajanje ustreznih raziskav pred gradnjo in med obratovanjem vetrnih elektrarn. Resolucija 7.11 (Bats and Building Insulation) opozarja na ohranjanje obstoječih stavbnih zatočišč netopirje in ustrezne omilitvene oz. nadomestne ukrepe. 
Eurobats je zaznal, da so mnoge presoje vplivom različnih planov in projektov na netopirje nestrokovne, saj jih mnogokrat pripravljajo popolnoma neusposobljene osebe. Zato bodo pripravili priporočila, ki naj bi vzpostavila skupne minimalne evropske standarde. Več.


BRANJE


Priročnik za pripravo upravljalskih načrtov za kmetije

Zavod KM je pripravil, Krajinski park Ljubljansko barje pa izdal Priročnik za pripravo upravljalskih načrtov za kmetije na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje (pdf, 54 strani).


Svet ptic

Luka Božič piše o martincih Slovenije, Tanja Šumarda ugotavlja, da je kmetijska politika naravo v Evropi (zopet) pustila na cedilu. Katja Kalan predstavlja invazivni vrsti komarjev v Sloveniji. Tomaž Berce piše o čuku. Petra Vrh Vrezec svetuje s čim hranii ptice. Članek Gregorja Domanjka in Robija Gjergjeka: Vrnitev »plavih vran« na Goričko, Svet Ptic 3/2014, stran 39-40 (pdf, 2 strani) je objavljen tudi na spletu.


Planinski vestnik

Nova številka Planinskega vestnika v rubriki Varstvo narave prinaša članek Dušana Klenovška o pojočem svetu kobilic (str. 62), Lovro Vehovar pa v rubriki zelišča naših gora piše o materini dušici (str. 63).


Trdoživ

Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave tokrat osrednjo temo posveča Zgornji Pivki, deželi presihajočih jezer (Špela Habič, str. 11-16). Marten de Groote et al. pišejo o spreminjanju biotske raznolikosti urbanih in primestnih gozdov (str. 4-5), Barbara Zakšek s soavtorji predstavlja deteljinega modrina na savskih prodih (str. 6), Špela Borko et al. opisujejo projekt, posvečen problematiki motenja mrestenja plavčka (str. 7), članek Jasne Mladenovič et al. nas seznanja s širitvijo areala šakala (str. 8-9). Tomaž Berce opozarja na ogroženost sekundarnih ptic duplaric (str. 17). Špela Novak predstavlja interaktivni določevalni ključ (str. 18-19). David Stankovič je pripravil intervju s Katjo Poboljšaj (str 20-24). Špela Novak predstavi določevalni ljuč za perunike (str 25-29). Alenka Mihorič piše o vodni grebenki (str. 30). Kim Ferjančič predstavi močvirsko sklednico v Sečoveljskih solinah (str. 31-32). Aleksandra Majić Skrbinšek poda zaključek projekta SloWolf (str. 41). Ana Hace piše o kitih in podvodnem svetu zvoka (str 42-43). Osebna izkaznica je tokrat posvečena česnovki (David Stankovič, str. 44). Trdoživ 1/III (pdf, 48 strani).


Izraba suhih pašnikov za ohranjanje biotske raznovrstnosti

KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je pripravil publikacijo Vpliv različnih pristopov v izrabi suhih pašnikov na ohranjanje biotske raznovrstnosti, uredili Darja Zadnik idr., Nova Gorica, 2013 (pdf, 236 strani).


Primerjava dveh tipov polsuhih travnikov iz dveh biogeografskih regij

V reviji ANNALES Ser. hist. nat. 24, 2014-1 je objavljen članek Pipenbaher Nataša et al.: Floristic and functional diversity of meadows from two neighboring biogeographical regions (str. 49-60).


Plantlife

Organizacija Plantlife je objavila publikacijo: Global Strategy for Plant Conservation: a review of the UK’s progress towards 2020 (pdf, 21 strani).

Vzpostavili so tudi novo spletno stran wildflowereurope, ki predstavlja festivale po Evropi, med njimi tudi bohinjski 9. Mednarodni festival alpskega cvetja.


Prva nagrada na Speleo Film Festivalu

Na Speleo Film Fesivalu v Dubovcu na Hrvaškem je prvo nagrado dobil film Cirila Mlinarja Cica: The hot spot in the cold darkness. Film prikazuje nekatere jamske živali v sifonih Postojnsko-planinskega jamskega sistema, po biotski raznovrstnosti najbogatejšega jamskega sistema na svetu. Kot je zapisal Ciril Mlinar Cic, pomeni Postojnsko-planinski jamski sistem z vodnim jamskim živalstvom to, kar pomeni za planet amazonski deževni pragozd z zunanjim živalstvom. Več o filmu.


Spletni predstavitvi instalacij

Avtor Andrej Zdravič je na spletu objavil predstavitvi dveh instalacij s področja narave Slovenije: Gozd-Časovni Triptih  in Skrivnosti Soče, obe sta na ogled v Domu Trenta.


Gospodarstvo v narodnih parkih in varovanih območjih narave v Italiji

Italijansko ministrstvo za okolje in trgovinska zbornica sta izdali poročilo: L'Economia reale nei parchi nazionali e nelle aree naturali protette – rapporto 2014. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &  Unioncamere, 2014 (pdf, 254 strani).


NAPOVEDNIK

 

27-31 oktober 2014Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov, Portorož.

5-8 november 2014: evropski kongres The First European Congress on Land Stewardship, Barcelona, Španija.

6. november 2014: delavnica Territorial governance and policy integration for Mediterranean water dependent Natura 2000 sites: challenges and opportunities, Barcelona, Španija.

7. november 2014Biodiversität: Vielfalt in den Naturparken, Vielfalt in der Umsetzung, Seggauberg, Avstrija.

12-19 november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

25-26 november 2014Joint Eurosite and EUROPARC Ecosystem Services workshop
Amsterdam, Nizozemska.

25-27 november 2014: delavnica MedPAN network sharing-experience workshop, Albanija.

10-12 december 2014: konferenca Conference on Regions and Natura 2000, Barcelona, Španija.

2-6 avgust 201527th International Congress for Conservation Biology (ICCB) and the 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB), Montpellier, Francija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si.

 

NARAVA NA KRATKO

 

Imenovanji

Vlada RS je konec septembra 2014 dr. Petra Skoberneta ponovno imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park, največ za pol leta. Sedanje mandatno obdobje v. d. direktorja.

Vlada RS je oktobra 2014 za državno sekretarko za okolje imenovala mag. Tanjo Bogataj
http://www.mko.gov.si/si/o_ministrstvu/vodstvo/

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava