Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 164 / februar 2015

SLOVENIJA

VABILO JAVNOSTI:

Osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura

Ministrstvo za okolje in prostor je v enomesečno javno razpravo posredovalo osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020. Pripombe in predloge lahko posredujete do 19. marca 2015.
Program določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 354 območij Natura 2000 v Sloveniji ter nosilce in finančne vire. Določeni so tudi projekti, s katerimi želi Slovenija doseči te cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter za ohranjanje kulturne dediščine. 
Osnutek je nastal v okviru projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje. V pripravo je bilo vključenih okrog sto strokovnjakov iz Slovenije, na 25 delavnicah in 6 javnih predstavitvah pa so osnutek sooblikovali tudi ključni deležniki.
Širše o osnutku.

Nova verzija Splošnih naravovarstvenih smernice za urejanje prostora

Zavod RS za varstvo narave je v skladu s spremembami Zakona o ohranjanju narave iz leta 2014 dopolnil Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora. Več.


Delavnica o upravljanju slovensko-italijanskih prekomejnih območij Natura 2000

V Pušji vasi (ital. Venzone) je v okviru projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje februarja 2015 potekala čezmejna delavnica in okrogla miza z Italijo na temo upravljanja z območji Natura 2000. V delavnicah so podrobneje predstavili upravljanje z Natura 2000 območji v Sloveniji z vidika različnih sektorjev (gozdarstvo in lovstvo, kmetijstvo, upravljanje obalnih in morskih območij ter mokrišč in upravljanje z jamami in vodami). Več.


V Triglavskem narodnem parku usposobljeni za sledenje volku

Petletni čezmejni LIFE+ projekt WolfAlps se ukvarja s problematiko volka v italijanskih in slovenskih Alpah. Poleg ukrepov za preprečevanje napadov volkov na domače živali ter aktivnostih za izboljšanje poznavanje in odnosa javnosti do vrste je na slovenskih tleh posebna pozornost namenjena spremljanju volkov in zbiranju terenskih podatkov o njihovem pojavljanju. Volkove v Triglavskem narodnem parku bodo spremljali naravovarstveni nadzorniki, prostovoljni nadzorniki in drugi zainteresirani posamezniki. Ti so potrebno teoretično znanje pridobili na strokovnih delavnicah, praktično usposabljanje na terenu pa je potekalo na Kočevskem pod vodstvom strokovnjakov Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. Več.


Sledili še trem vranjekom na selitvi na Hrvaško

Letošnjo zimo so v okviru projekta LIFE SIMARINE spremljali selitev še treh sredozemskih vranjekov, ki so jih v slovenskem morju opremili z GPS telemetrijskimi napravami. Mihi, Ante in Roko so med sredino oktobra in koncem decembra odpotovali vsak na svoj konec hrvaškega Jadrana. Najmlajši vranjek, drugoletni Mihi, je potoval najdlje na jug: ustalil se je le dobrih 30 km pred Splitom. Več.


Mladi spoznavali naravno bogastvo reke Drave

Naravno bogastvo reke Drave in širše okolice, ki jo je skozi zgodovino izoblikovala naša največja reka, so spoznavali udeleženci  Zimskega mladinskega ornitološkega raziskovalnega tabor Drava 2015, ki je potekal  sredi februarja 2015 na Ptuju. Tabor je organiziralo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru projekta LIFE LIVEDRAVA, ki je namenjen obnovi rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji. Več.


Vabilo občinam na območju prisotnosti medveda

V nekaterih občinah na območju prisotnosti medveda redno prihaja do različnih konfliktov (zahajanje medvedov v bližino hiš ali v naselja, škode na drobnici, čebelnjakih in drugem premoženju ipd.). V okviru projekta Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in Alpah želijo občinam, ki imajo največ problemov, na različne načine pomagati pri reševanju konfliktov in jih vabijo k sodelovanju. Več.


Pohorje - smučarski pohodniki spoznavali tudi Naturo 2000

Na ovršju Pohorja je bila v začetku februarja II. Pohorijada.  Na skupni turi med Kopami in Jezerskim vrhom so udeleženci izvedeli tudi, kaj so to pohorske planje, visoka barja, Natura 2000. Dogodek je potekal v okviru izvajanja aktivnosti projekta Ureditev rekreacijskih in turističnih poti na zahodnem Pohorju v območjih Natura 2000. Več.


Komunikacijska podpora Naturi 2000 vključena v zbornik

Komunikacijska podpora Naturi 2000 je bil projekt, ki ga je v letih 2006 in 2007 izvajal Pristop, naročnik je bilo Ministrstvo za okolje in prostor, sofinancer pa Evropska komisija (program Prehodni vir). Ključna cilja projekta sta bila povečati prepoznavnost Nature 2000 in pripravljenost deležnikov za sodelovanje. Leta 2008 je projekt prejel stanovsko nagrado Prizma, konec leta 2014 pa so prispevek Natura 2000 uvrstili v zbornik Teorija in praksa slovenskih odnosov z javnostmi II.


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Preverjanje zmožnosti

Evropska komisija se je odločila, da za Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih opravi preverjanje zmožnosti (Fitness Check). V februarju in marcu podatke zbirajo države članice in izbrani deležniki. Javnost bodo k sodelovanju povabili aprila 2015. Več.


Zeleni teden 2015 – Komisija vabi k sodelovanju

Evropska komisija vabi k izvedbi satelitskih dogodkov v podporo biotski raznovrstnosti. Spodbujajo dogodke, ki bodo  organizirali maja in junija 2015, vzporedno z Zelenim tednom v Bruslju. Komisija bo prispevala k njihovi prepoznavnosti. Več.


Video posnetki o Naturi 2000 v Avstriji

V Avstriji so pripravili serijo kratkih videoposnetkov, posvečenih Naturi 2000 in priložnostih, ki jih nudi. V posnetku Wie viel Natura 2000 haben eigentlich die anderen Staaten? izpostavijo Slovenijo, ki je na prvem mestu po deležu nacionalnega ozemlja.

 

BRANJE


Monitoringa rib: kapelj in primorska podust

Na spletu sta objavljena Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - kapelj (Jadransko povodje), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 73 strani) in Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska podust (Protochondrostoma genei), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 38 strani).


O čmrljih in čebelah samotarkah

Nacionalni inštitut za biologijo je 18. februarja 2015 organiziral strokovni posvet Čmrlji in čebele samotarke – prezrti opraševalci. Ob tej priložnosti so izdali tudi zgibanko Čmrlji in čebele samotarke - prezrti opraševalci (avtor Danilo Bevk) (pdf, 2 strani)


Biotska raznovrstnost: strokovne podlage za strategijo ohranjanja

Na spletu so objavljene Strokovne podlage za strategijo in akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti za obdobje 2015 - 2025, Ipsum, Domžale, december 2014 (pdf, 60 strani).


Starejše številke revije Varstvo narave

Revija Varstvo narave od prve številke (leto 1960) dalje je objavljena na spletu.


Nove številke revije Acrocephalus

Številka 158/159 je bibliografija Acrocephalusa od leta 2000 do leta 2013. V številki 160/161  je predstavljena tudi letna dinamika pojavljanja vodnih ptic na odseku Drave v Mariboru in opazovanje jate strmoglavcev. V številki 162/163 dva članka obravnavata problematiko ptic kulturne krajine, ki ji je posvečen tudi uvodnik.


Naravni parki: ekoturizem in turizem

V diplomskem delu Tina Primožič: Ekoturizem in možnosti njegovega udejanjanja v Slovenski Istri, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2014, so obravnavana tudi zavarovana območja narave (pdf, 122 strani).

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Marija Gabrejna Kraševec Kmetijstvo kot razvojna priložnost regijskih parkov, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2014 (pdf, 69 strani).


Melik: Slovenija

Na spletu so objavljena dela Antona Melika: Slovenija. Splošni del, Ljubljana 1963; Slovenski alpski svet, Ljubljana 1954; Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino, Ljubljana 1957; Posavska Slovenija, Ljubljana 1959; Slovensko primorje, Ljubljana 1960.


Drevesa pripovedujejo

Posnetki oddaj Drevesa pripovedujejo od leta 2011 dalje so objavljeni na spletu.


Muzej krasa

V Postojni so odprli Muzej krasa. S pomočjo kustosa biologa Slavka Polaka predstavljajo tudi biotsko raznovrstnost krasa, tudi njegovega podzemlja.


Natura 2000

Izšla je nova številka biltena Natura 2000, ki ga izdaja Evropska komisija.


Ribištvo in Natura 2000

Evropska komisija je objavila  dokument v zvezi s potencialnimi vplivi ribištva na območja Natura 2000: Overview of the potential interactions and impacts of commercial fishing methods on marine habitats and species protected under the EU Habitats directive (pdf, 35 strani).


Velike zveri v Evropi

Evropska komisija je objavila gradivo Key actions for Large Carnivore populations in Europe, ki ga je pripravil Luigi Boitani s sodelavci.


Bilten o želvah in morskih sesalcih

Izšla je nova številka biltena NetCet, ki prinaša tudi članek Tilna Genova o želvah, opremljenih z oddajniki.


Natura 200 in upravljanje voda

V zborniku: Wetlands and Water Framework Directive - Protection, Management and Climate Change (Stefan Ignar, Mateusz Grygoruk, ur. ), 2015 sta objavljena članka Georg A. Janauer, Juliane Albrecht and Lars Stratmann: Synergies and Conflicts Between Water Framework Directive and Natura 2000: Legal Requirements, Technical Guidance and Experiences from Practice ter Lars Stratmann and Juliane Albrecht: Can Natura 2000 Sites Benefit from River Basin Management Planning Under a Changing Climate? Lessons from Germany.


NAPOVEDNIK


26. februar 2015: otvoritev Muzeja krasa, Postojna.

28. februar 2015: akcija odstranjevanja grmovne zarasti v Velikem Drskovškem jezeru.

9. marec 2015: Posvet z omizjem Natura 2000 - ovira ali priložnost za razvoj?, Ljubljana.

11–13 marec 2014: delavnica Biodiversity in the Mediterranean Basin, Koper.

17-20 marec 2015IV Mediterranean Forest Week, Barcelona, Španija.

15-17 april 2015: delavnica Alpine Grassland Management Workshop, Kapuzinerhof, Laufen, Nemčija.

30. april 2015: rok za prijave na razpis Evropsko tekmovanje v kreiranju naravovarstvenih iger INVOLEN.

10-11 junij 2015Motivations and arguments to act for biodiversity - Alternative ways to inspire innovative policy making, Bruselj, Belgija.

2-6 avgust 201527th International Congress for Conservation Biology (ICCB) 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB), Montpellier, Francija.

14–18 September 20154th International Conference on Progress in Marine Conservation in Europe 2015, Stralsund, Nemčija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si.

 

NARAVA NA KRATKO


Osnutek strategije ris

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja z navadnim risom (Lynx lynx) v Sloveniji 2015 – 2025. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 2. marca 2015.


Osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000

Vabimo vas k oddaji pripomb na osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020. Pripombe in predloge lahko posredujete do 19. marca 2015.


Predpisi v letu 2015

Vlada RS je 22. januarja 2015 sprejela normativni program dela za leto 2015. S področja ohranjanja narave je za sprejem v letu 2015 predvidenih 15 aktov (uredb, pravilnikov in sklepov) s področja naravnih vrednot in zavarovanih območij, Nature 2000, invazivnih tujerodnih vrst, velikih zveri in naravovarstvenega nadzora. Normativni delovni program Vlade RS.
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/program_vlade/2015/PDV2015_2901.pdf

 

**********************************************************************************

 

Prošnja za sodelovanje v raziskavi

 
V zadnjih letih smo priča naraščanju števila sive vrane in njenemu naseljevanju v mesta. Z naraščanjem števila vran pa se je aktualno ali potencialno povečalo število konfliktnih dogodkov med ljudmi in njimi. Izvajalci raziskovalnega projekta Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju vas prosijo, da izpolnite spletni vprašalnik.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava