Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 165 / marec 2015

SLOVENIJA


Zaključena javna obravnava programa upravljanja območij Natura 2000

Sredi marca se je zaključila enomesečna javna obravnava osnutka operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020. V razpravo se je vključilo pet nevladnih organizacij, osem predstavnikov zainteresiranih javnosti, šest institucij strokovne javnosti, dvajset občin in tri regionalne razvojne agencije. Večina predlogov je bila nato upoštevana. Osnutek je nastal v okviru projekta LIFE+ UpravljanjeŠirše o osnutku. Vlada RS bo predlog obravnavala predvidoma v mesecu aprilu (gradivo za vlado).


Dopolnjen akcijski načrt za volka

Vlada RS je 12. marca 2015 sprejela Spremembe in dopolnitve Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017, s katerimi se spreminja in dopolnjuje akcijski načrt za obdobje 2013-2017, ki ga je vlada sprejela 6. 2. 2013.  Glavni spremembi  sta dodano poglavje Spremljanje varstvenega stanja (monitoring) volkov v Sloveniji ter, popravljeni in dopolnjeni nekateri roki za izvedbo, saj so bili določeni ukrepi akcijskega načrta izvedeni že v okviru projekta Slowolf.  Več.


Potočnik o Naturi 2000: večje breme prinaša tudi večje koristi

Gospodarska zbornica Slovenije je marca pripravila posvet na temo Natura 2000 - ovira ali priložnost za razvoj. Nekdanji evropski komisar Janez Potočnik je izrazil prepričanje, da Natura 2000 je in mora biti priložnost za razvoj. Zavarovana območja v okviru Nature 2000 vlagateljem prinašajo neuravnotežena, večja bremena, a tudi neuravnotežene, večje koristi, je še izpostavil. Po besedah Alenke Avberšek, izvršne direktorice GZS, omejitve odvračajo vlagatelje, še dodatno težavo pa predstavlja del administracije, ki sprejema odločitve pri umeščanju objektov v prostor. Več.


Evropsko poročilo o stanju okolja v Sloveniji izpostavilo Naturo 2000

Evropska okoljska agencija je izdala poročilo o okolju za leto 2015 (The European environment — state and outlook 2015). Glede narave v Evropi poročilo ugotavlja, da je 60 % varovanih vrst in 77 % habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti. Evropa ni na pravi poti do izpolnitve cilja zaustavitve izgubljanja biotske raznovrstnosti do leta 2020. Več.

Prikazano je tudi stanje v posameznih državah. Za Slovenijo je zapisano, da se njeno biotsko bogastvo odraža v vrstah in habiatnih tipih evropskega pomena. Med posebnostmi so izpostavili program upravljanja območij Natura 2000 ter projekt LIFE+, s pomočjo katerega Slovenija izmenjuje izkušnje z drugimi državami. Več.


Srečanje s pooblaščenci

V okviru projekta LIFE Dinalp so se v začetku marca na Zavodu za gozdove Slovenije srečali s pooblaščenci, ki se med drugim ukvarjajo s konflikti med človekom in medvedom v Sloveniji. Vsi pooblaščenci so tudi uradni cenilci škod in so redno v stiku z lokalnim prebivalstvom na območjih prisotnosti rjavega medveda. Zato pomembno vplivajo na informiranost ter lahko ponudijo prave odgovore pri reševanju konfliktov z medvedi ter spodbujajo uporabo učinkovitih varovalnih ukrepov za preprečevanje nastajanja škod na premoženju. Več.


Prva naravovarstvena akcija na Pivškem

Društvo Drobnovratnik je 28. februarja 2015 organiziralo naravovarstveno akcijo odstranjevanja zaraščenih površin na dnu Velikega Drskovškega jezera. Članom Društva Drobnovratnik so se zavzeto pridružili gasilci iz Zagorja, članici Turističnega društva Pivka, domačini z županom Robert Smrdeljem in prijatelji presihajočih jezer od blizu in daleč. Akcija je del projekta "Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi", ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Več.


Štorklja dobila bolj varno gnezdo

Bela štorklja je bila še pred letom 2000 na Gorenjskem redka, danes pa tu gnezdi vsaj devet parov. Gnezdo štorklje v Spodnjem Brniku so februarja 2015 na pobudo Zavoda RS za varstvo narave prestavili na gnezdilni drog, ki gnezdu zagotavlja dobro oporo, štorklji pa trajno gnezdenje.  Več.


O sredozemskem vranjeku

Jakomo je že šesti vranjek, ki mu v okviru projekta LIFE SIMARINE-NATURA  sledijo na selitvi. Februarja se je odpravil v Istro, v okolico Vrsarja in Rovinja. Več.


Škocjanski zatok: lesena konstrukcija centra za obiskovalce

Izvedba montaže lesene konstrukcija centra za obiskovalce naravnega rezervata Škocjanski zatok se je začela 13. marca 2015. Rok izvedbe objektov je v začetku junija. Hkrati z ostalimi deli se bodo izvajala tudi dela na zunanji ureditvi in komunalni infrastrukturi. Celotna vrednost investicije skupaj z dokumentacijo in opremo je 3,3 milj. EUR, delno jo financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, s sredstvi za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Več.


Delfini iz slovenskega morja  posebni

Raziskovalci društva Morigenos so sodelovali v doslej najbolj podrobni raziskavi genetske strukture delfinov v Sredozemlju. Kaže, da se delfini iz slovenskega morja, ki jih že 13 let preučuje Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce, genetsko najbolj razlikujejo od vseh ostalih v Jadranskem morju. Že s tega vidika je populacijo ob slovenski obali izredno pomembno ohranjati. Članek.


Predstavili študijo o sulcu

V Ljubljani so 19. marca 2015 predstavili rezultate študije o sulcu. Največjega salmonida, ki živi tudi pri nas, sta predstavila raziskovalec Steven Weiss, Univerza v Gradcu, in Ulrich Eichelmann, Riverwatch. Več.


Nov razstavni prostor Vidra

Na Gradu Grad so marca odprli nov razstavni prostor Vidra, ki je namenjen spoznavanju vodnih ekosistemov in njihove pestre biotske raznovrstnosti. Ob tej priložnosti so prikazali delovanje vodnih modelov, ki so bili izdelani v okviru projekta LIFE AQUAVIVA. Več.

 

EVROPSKA UNIJA


Komisija opozarja na izumiranje divjih čebel

Evropska komisija je izdala sporočilo, v katerem opozarja, da je vsaki deseti vrsti divje čebele v EU grozi izumrtje. Podatek temelji na izsledkih ocene iz projekta IUCN Evropski rdeči seznam čebel / European Red List of Bees and the Status and Trends of European Pollinators (STEP). Več.


Objavili podatke poročanja po Habitatni direktivi

Na spletu so objavljeni podatki, ki jih je zbrala Evropska okoljska agencija, posredovale pa države članice na podlagi 17. člena Direktive o habitatih. Hrvaška tokrat še ni poročala. Več. Objavili so tudi zbirne prikaze o ohranitvenem stanju ključnih habitatnih tipov na ravni EU in biogeografskih regij. Več.


Razpis: prostorsko načrtovanje in Natura 2000

Evropska komisija je objavila javno naročilo, s katerim želi prispevati k boljšemu razumevanju, kako lahko prostorsko načrtovanje podpira izpolnjevanje ciljev omrežja Natura 2000 in tako prispeva k zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti in obnovitvi ekosistemskih storitev (cilji strategije za biotsko raznovrstnost). Ocenjena vrednost je do 200.000 EUR (brez DDV), rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje je 5. maj 2015.

 


BRANJE


Trdoživ

V novi številki revije terenskih biologov Trdoživ poročajo o netopirjih, pestrosti in letni dinamiki talnih pajkov, kačjih pastirjih, opazovanju kitov, manj poznanih rastlinah naših Alp in novih spoznanjih o šakalih.


Lovec

V marčni številki revije Lovec je predstavljen projekt za ponovno oživitev populacije divjega petelina v Gorskem Kotarju.


eVode

Agencija Rs za okolje je vzpostavila spletni portal eVode, s katerim so na enem mestu združili vse evidence, študije in druge podatke o rabi vode in upravljanju z vodami.

 

Strokovne podlage na temo morja

Na spletu je objavljeno poročilo Izdelava strokovnih podlag za implementacijo okvirne direktive o morski strategiji, vezane na morske sesalce in plazilce, Morigenos, Piran, 2014 (pdf, 63 strani) in Strokovne podlage za implementacijo Okvirne direktive o morski strategiji (2008/56/ES) v Sloveniji v letu 2014, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2014 (pdf, 41 strani).

Objavljeno je tudi poročilo  Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno direktivo, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2014 (pdf, 141 strani) in poročilo Zajem naravnih geomorfoloških značilnosti morskega dna, analiza antropogenih fizičnih poškodb morskega dna in klasifikacija tipov morskega dna z določitvijo obsežnejšega morskega rastja na morskem dnu, Harpha, Koper, 2014 (pdf, 48 strani).


Kukavičevke v Sloveniji

Izšla je knjiga Branka Dolinarja Kukavičevke v Sloveniji. Knjigo na  184 straneh je izdala Pipinova knjiga v Ljubljani, cena je 26 EUR. Več.


Kraški ekosistemi

Na spletu je objavljena monografija Elena V. Buzan, Alberto Pallavicini (ur.): Biodiverziteta in varstvo kraških ekosistemov, Koper, 2014 (pdf, 127 strani).


Novelirana publikacija Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020

Februarja 2015 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo posodobljeno brošuro Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020, ki je usklajena z objavljeno Uredbo o plačilih za ukrep KOPOP, EK in OMD iz PRP 2014-2020. Tekom usklajevanja omenjene uredbe so se spremenile nekatere splošne določbe, določbe pri posameznih zahtevah in nekatere višine plačil.


Združbe zaraščajočih travnikov na Primorskem krasu

V ugledni reviji Oecologia je izšel članek Assessing community assembly along a successional gradient in the North Adriatic Karst with functional and phylogenetic distances  (Razumevanje oblikovanja združb vzdolž sukcesijskega gradienta zaraščajočih travnikov na Primorskem krasu s funkcionalnega in filogenetskega vidika) avtorjev Marca A. Batalhe, Nataše Pipenbaher, Branka Bakana, Mitje Kaligariča in Sonje Škornik. V članku sta bila hkratno testirana dva pristopa za razumevanje sestave rastlinskih združb in sicer na osnovi (i) filogenetske diverzitete (sistematske pripadnosti) ter (ii) funkcionalne raznolikosti (razlike v rastlinskih morfološko-funkcionanih potezah). Na primeru sukcesijskega gradienta zaraščajočih kraških travnikov, od travnatih preko grmiščnih do gozdnatih sestojev, se je pokazala funkcionalna raznolikost kot tista, ki določa sestavo združbe. Ugotovljeno je bilo tudi, da so v začetnih fazah sukcesije okoljski filtri tisti, ki imajo večji pomen pri oblikovanju združbe, medtem ko ima v kasnih fazah sukcesije večjo vlogo izključevanje zaradi tekmovalnosti. Raziskavo na slovenskem krasu je omogočila Federativna Republika Brazilija, ki je omogočila tudi bivanje prof. Batalhe v Mariboru.


O upravičenosti lovišč s posebnim namenom

Na spletu je objavljeno poročilo Boštjan Pokorny idr.: Strokovno mnenje o upravičenosti delovanja lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji, ERICo, Velenje, 2012 (pdf, 142 strani).


Poročilo o nabiranju gob

Na spletu je objavljeno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta Dušan Jurc idr.: Možnosti in omejitve pri nabiranju gob v gozdovih in razvoj gomoljikarstva v Sloveniji, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 2013 (pdf, 158 strani).


Poročilo o izpadu paše zaradi jelenjadi

Na spletu je objavljeno poročilo Stanislav Trdan idr. Izvedba preučevanja izpada pridelka zaradi paše jelenjadi na Kočevskem, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2013 (pdf, 73 strani).


Kmetijstvo in regijski parki

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Marija Gabrejna Kraševec Kmetijstvo kot razvojna priložnost regijskih parkov, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2014 (pdf, 69 strani).


Znamke kukavic

Pošta Slovenije je 27. marca 2015 izdala znamke iz serije Rastlinstvo, in sicer bleda kukavica, opičja kukavica, pikastocvetna kukavica ter škrlatnordeča kukavica. Strokovno jih je opisal dr. Mitja Kaligarič.


Nekoč je bil ledenik

Po TV premieri na svetovni dan voda (22.3.) si je moč dokumentarec Nekoč je bil ledenik ogledati tudi na povezavi v okviru MMC RTV SLO. Pripoveduje tudi o Triglavskem ledeniku. 


Invazivne tujerodne vrste – EU projekti

Evropska komisija je izdala pregled izkušenj s preprečevanjem in odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, ki so jih prinesli LIFE projekti: LIFE and Invasive Alien Species, 2014 (pdf, 80 strani).


Triglavski narodni park med desetimi najbolj privlačnimi

Britanski časopis Guardian je na spletu objavil seznam desetih najboljših narodnih parkov v Evropi, mednje je uvrstil Triglavski narodni park.


NAPOVEDNIK

 

15. april 2014: podaljšani rok za prijave satelitskih dogodkov Zelenega tedna / Green week

15-17 april 2015: delavnica Alpine Grassland Management Workshop, Kapuzinerhof, Laufen, Nemčija.

20. april 2015: predstavitev rdečega seznama čebel / Launch of European Red List of Bees: The status of European bees and their critical role in pollination, Bruselj.

30. april 2015: rok za prijave na razpis Evropsko tekmovanje v kreiranju naravovarstvenih iger INVOLEN.

20-21 maj: zaključna konferenca projekta Recharge Green Final Conference, Sonthofen, Nemčija.

28-31 maj 2015Little Sydney - Protecting Nature in Europe, Hainburg, Avstrija.

10-11 junij 2015Motivations and arguments to act for biodiversity - Alternative ways to inspire innovative policy making, Bruselj, Belgija.

17-19 junij 2015: 2. mednarodna delavnica o varstveni biologiji / 2nd International Workshop on Conservation Biology, Koper.

2-6 avgust 201527th International Congress for Conservation Biology (ICCB) 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB), Montpellier, Francija.

14–18 september 20154th International Conference on Progress in Marine Conservation in Europe 2015, Stralsund, Nemčija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 


NARAVA NA KRATKO

 

Osnutek pravilnika o naravovarstvenih nadzornikih

Na spletu je objavljen osnutek Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Rok za pripombe je 30. april 2015.


V.d. direktorja Triglavskega narodnega parka

Vlada RS je na seji 12. marca 2015 Bogomila Breznika z dnem 2. 4. 2015 imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park, najdlje za eno leto. Več.


Dopolnjen akcijski načrt za volka

Vlada RS je 12. marca 2015 sprejela Spremembe in dopolnitve Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017.


Vlada je sprejela stališče RS o trgovini z izdelki iz tjulnjev

Vlada RS je 26. marca 2015 sprejela stališče, s katerim Republika Slovenija v načelu podpira predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe o trgovini z izdelki iz tjulnjev, saj odpravlja nepravilnosti, ki jih je Uniji očital organ za reševanje sporov v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava