Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 166 / april 2015

SLOVENIJA

 

Program upravljanja za Naturo 2000

Vlada Republike Slovenije je 9. aprila 2015 sprejela Operativni program upravljanja območjij Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020.

Program določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 354 območij Natura 2000 v Sloveniji ter nosilce in finančne vire. Določeni so tudi projekti, s katerimi želi Slovenija doseči te cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter za ohranjanje kulturne dediščine. Več.


Ribi solinarki gre dobro

Riba solinarka je v Jadranskem povodju kvalifikacijska vrsta za tri območja Natura 2000, in sicer za Sečoveljske soline in estuarij Dragonje, Strunjanske soline s Stjužo in Škocjanski zatok. Avtorji poročila o monitoringu (2015) ocenjujejo, da je stanje ohranjenosti solinarke v Sloveniji ugodno in če se bo z območji upravljalo na podoben način kot v preteklosti, bodo za solinarko še naprej ohranjena dovolj velika območja z ustreznim habitatom. Več.


Navadni netopirji – prav posebni sosedje

Na Rdečem seznamu ima navadni netopir status prizadete vrste, je tudi kvalifikacijska vrsta za mnoga območja Natura 2000. Slovensko društvo za varstvo in proučevanje netopirjev izvaja projekt Navadni netopirji – prav posebni sosedje! S projektom želijo izboljšati stanje nekaterih obstoječih cerkvenih zatočišč navadnega netopirja in preko promocije netopirjev zagotoviti pozitiven odnos predvsem lokalnega prebivalstva do prisotnosti netopirjev v krajevni cerkvi ter na ta način omogočiti trajnostno ohranitev kotišč. Več.


Ljudje za Barje

V podporo ohranjanju biotske pestrosti na Ljubljanskem barju so pričeli izvajati projekt LJUBA - Ljudje za Barje. Z njim želijo učinkoviteje upravljati in spremljati stanje Natura 2000 območja Ljubljansko barje. Več.

V okviru projekta LIFE LIVEDRAVA so v začetku aprila 2015 pripravili gnezditvene otoke na Ptujskem jezeru za gnezdenje navadne čigre in rečnega galeba na območju Ptujskega jezera. Na delu otoka namenjenem za navadne čigre so uredili fizično zaporo, ki na majhni površini prepreči gnezdenje rečnih galebov. Več.

Končali so zapore za zmanjševanje motenj človeka in uničevanja gnezditvenega habitata na prodiščih, predvsem nezakonito izkopavanje proda in vožnja z motornimi vozili, zlasti motokros motorji in štirikolesniki. Naštete aktivnosti uničujejo prodišča, naravno vegetacijo, motijo ptice med gnezdenjem in uničujejo njihove zarode. Več.

Obnovili so rečni rokav pri Vurberku in s tem ponovno vzpostavili stik rečnega rokava z Dravo. S tem so pripravili ugoden habitat za nekatere kvalifikacijske vrste rib (velika senčica, nežica, bolen, pezdirk). Več.


Analiza konfliktov med človekom in medvedom

V okviru projekta LIFE DINAPLBEAR so analizirali pojavljanje konfliktov na projektnem območju, pri čemer jih je zanimalo tudi, kateri dejavniki najpomembneje vplivajo na pojav konfliktov med človekom in medvedom. Več.


Velikih škurhov letos manj kot v preteklih letih

Sredi aprila 2015 so na DOPPS organizirali prvi letošnji popis velikih škurhov na Ljubljanskem barju. Rezultat je slabši kot pretekla leta in celo še slabši kot lani. Veliki škurh je kritično ogrožena vrsta, ki pri nas gnezdi le na Ljubljanskem barju in Cerkniškem jezeru. Njegova populacija je bila v letu 2011 ocenjena na manj kot 15 parov, od katerih največ parov gnezdi prav na Ljubljanskem barju, ki ga prav zato varujemo tudi kot območje Natura 2000. Več.

 

EVROPSKA UNIJA


Okoljski ministri EU o Naturi 2000

V latvijski Rigi se je sredi aprila zaključilo dvodnevno neformalno zasedanje ministrov EU za okolje. Ministri so bili v razpravi enotni, da je na področju ohranjanja narave dosežen znaten napredek, predvsem zaradi izvajanja Direktive o pticah in Direktive o habitatih. V razpravi so države apelirale, da pregled zakonodaje (ti. Fitness Check) ne sme ogroziti temeljnih ciljev obeh direktiv.

Predstavnica Slovenije, državna sekretarka mag. Bogataj, je med drugim ponovno pozvala Komisijo, da razišče možnosti za zagotovitev ustreznega financiranja za upravljanje Natura 2000 območij, kar je za Slovenijo, z enim najvišjih deležev ozemlja, vključenega v varstveni režim Natura 2000, ključnega pomena. Več.


Okvirni datumi razpisov LIFE v 2015

Evropska komisija je objavila okvirne datume razpisov LIFE. Objavljeni bodo predvidoma 1. junija 2015, rok za prijave pa bo večinoma sredi septembra oz. začetek oktobra. Več.


Finalisti za nagrado Natura 2000

Evropska komisija je objavila seznam finalistov za nagrado Natura 2000, zanje lahko že glasujete.

 

BRANJE

 

Monitoring solinarke

Na spletu je objavljeno poročilo Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - solinarka (Aphanius fasciatus), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 53 strani).


Poročilo o konfliktih med človekom in medvedom

Objavljeno je poročilo pojavljanja konfliktov med človekom in medvedom: Analysis of occurrence of human-bear conflicts in Slovenia and neighbouring countries (pdf, 46 strani).


N Vestnik

Aprila je izšla 45. številka N Vestnika, ki ga izdaja Zavod RS za varstvo narave (pdf, 8 strani).


Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda

V Okviru projekta LIFE Upravljanje z rjavim medvedom na populacijski ravni na območju severnih Dinaridov in Alp -  so objavili zgibanko o tem kako se obnašati na območju rjavega medveda (pdf, 2 strani).


Navadni netopirji – prav posebni sosedje

Slovensko društvo za varstvo in proučevanje netopirjev je izdalo zloženko Navadni netopirji – prav posebni sosedje! (pdf, 2 strani).


Ključ za določanje dnevnih metuljev Slovenije

Na spletni strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije je objavljen Ključ za določanje dnevnih metuljev Slovenije. Interaktivni določevalni ključ je namenjen določanju odraslih dnevnih metuljev. Zajete so vse vrste, ki jih najdemo v Sloveniji.


Svet ptic

Izšla je pomladna številka revije Svet ptic, ki jo izdaja DOPPS. Prinaša tudi članek o barjanskih travnikih Tomaža Jančarja in o zlatem šakalu, novi lovni vrsti v Sloveniji Jasne Mladenovič idr.
Zimska številka Svet ptic 4/2014 je v celoti objavljena na spletu (pdf, 56 strani).


Gea

aprilski številki revije Gea Bojan Lazar in Tilen Genov pišeta o želvah, njihovih življenjskih navadah, varstvu in raziskovanju z uporabo napredne satelitske tehnologije.


Varstvo gorske narave v 2014

Planinska zveza Slovenije je izdala Letopis 2014, v njem je tudi poročilo Komisije za varstvo gorske narave. Ob koncu leta je bilo 240 varuhov gorske narave, izvedli so več aktivnosti in izdali zgibanko V gorah nismo sami.


Zgodbe Soče, Izbrane vsebine projekta Camis

Projekt CAMIS je leta 2012 združil enajst slovenskih in italijanskih institucij z namenom usklajenega upravljanja povodja reke Soče. V dveh letih in pol so projektni partnerji v prostoru pustili pomemben pečat, vsak na svojem področju dela: od naložb, prostorskih študij, razvoja modela prostorske rabe do hidromorfoloških analiz, kemijskih analiz voda in analiz zakonodaje, rezultate so povzeli v brošuri Zgodbe Soče, Izbrane vsebine projekta Camis (pdf, 34 strani).


Lovec

V aprilski številki je obsežen članek Rajka Bernika o kmetijski tehniki in prostoživečih živalih, z grafičnimi prikazi pravilnih načinov košnje in statistično obdelavo mnenj kmetov do uporabe naprav, ki odvračajo živali v času košnje. Hubert Potočnik predstavlja vlogo lovcev pri spremljanju populacij velikih zveri.


Grmasti in gomoljasti slakovec v Sloveniji

Na spletu je objavljeno magistrsko delo Manica Balant: Potencialno invazivni vrsti Fallopia baldschuanica in Fallopia multiflora v Sloveniji, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 2015 (pdf, 106 strani).


Gozdne ujede in sove

Na spletu je objavljeno magistrsko delo Stiven Kocijančič: Vpliv medvrstnih odnosov na prostorsko razporejanje gozdnih ujed in sov, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 2014 (pdf, 121 strani).

Bohinjske planine


Na spletu je objavljeno diplomsko delo Barbara Rozman: Analiza vidnih sprememb kulturne krajine na bohinjskih planinah s pomočjo fotografij, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Nova Gorica, 2014 (pdf, 76 strani).


Gorsko kolesarstvo

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Rebeka Kupec: Sistem vrednotenja vpliva gorskega kolesarstva na obstoječe gozdne prometnice in planinske poti, diplomsko delo, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Nova Gorica, 2014 (pdf, 60 strani).


Načrt dela inšpekcije 2015

Inšpektorat RS za okolje in prostor je objavil Letni načrt dela za leto 2015 (pdf, 37 strani). S področja narave načrtujejo akciji Nadzor CITES – nadzor v trgovinah za male živali, nadzor nad ravnanjem z medvedjim mesom;  in Poostren nadzor vožnje v naravnem okolju v času zimskih počitnic in poleti.

 

Pobuda občinam k sajenju medovitih rastlin

Čebelarska zveza Slovenije je konec marca 2015 naprosila vse župane, na javne površine oz. parke v čim večji možni meri zasadijo medovite rastline. Objavili so seznam priporočenih medovitih rastlin.


Drava – darilo narave za vse generacije

Videospot z naslovom Drava – darilo narave za vse generacije je izšel v okviru projekta LIVEDRAVA in predstavlja življenje ob reki in dolgoletni trud članov in prostovoljcev društva za njegovo ohranitev. Več.


Digitalni vodnik za obiskovalce Triglavskega narodnega park

Triglavski narodni park je pripravil digitalni vodnik, ki obiskovalcem omogoča, da na enostaven način preko pametnih telefonov in tablic poiščejo informacije o naravnih in kulturnih znamenitosti, tematskih, kolesarskih in pohodnih poteh ter drugih možnostih za rekreacijo. Več.


Netopirji in vetrne elektrarne

Na spletu so objavljene nove smernice EUROBATS za ohranjanje netopirjev v projektih vetrnih elektrarn Rodrigues et al.: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects - Revision 2014, Bonn, 2015 (pdf, 133 strani).


Pristopki k prilagoditvenemu upravljanju

Škotska naravovarstvena institucija SNH je izdala pregled pristopov k prilagoditvenemu upravljanju, ki predstavi tudi ovire pri upravljanju vrst in primere iz ZDA in Norveške Bunnefeld, N., Redpath, S. & Irvine, J.: A review of approaches to adaptive management. Scottish Natural Heritage Commissioned Report No. 795, 2015 ( pdf, 26 strani).


Sintezna biologija in biotska raznovrstnost

Sekretariat CBD je izdal publikacijo Synthetic Biology: Potential Impacts of Synthetic Biology on Biological Diversity,  Gaps and Overlaps with the Provisions of the Convention and Other Agreements (pdf, 119 strani).


LIFENews

Aprilska številka biltena Evropske komisije LIFENews je posvečena predvsem šotnim barjem.


Zbornik projektov za sladkovodne ribe

Izšel je zbornik projektov LIFE v podporo ohranjanju sladkovornih rib: LIFE and freshwater fish (pdf, 68 strani).


Zbornik o detlih

Predstavitve s 7 mednarodne konference o detlih / 7th International Woodpeckers Conference, ki je bila leta 2014 v Španiji, so objavili v znanstveni reviji Acta Ornithologica.


Zavarovana območja narave zmanjšujejo tveganja pri naravnih nesrečah

Organizacija IUCN je izdala publikacijo Buyck, Camille et al.: Protected areas as tools for disaster risk reduction : a handbook for practitioners, 2015 (pdf, 48 strani).


Daljinsko zaznavanje in ohranjanje narave

Organizacija IUCN je izdala publikacijo o pomenu daljinskega zaznavanja za ohranjanje narave Clark, Andrew; Colleton, Nancy S.A.: Sanctuary : exploring the world's protected areas from space, 2015 (pdf, 33 strani).


Motivacija za ohranjanje biotske raznovrstnosti

V okviru projekta BIOMOT so pripravili kratka zaključna poročila:  What motivates people in biodiversity projects? A first encounter, 2014 (pdf, 3 strani), Values, motivation and biodiversity, 2014 (pdf, 3 strani), Quest for Personal Significance, Epiphany and other influencing experiences, 2014 (pdf, 4 strani) in How do people think about economic valuation of biodiversity? First results of the Q method, 2015 (pdf, 3 strani).

 

NAPOVEDNIK

 

30. april 2015: rok za prijave na razpis Evropsko tekmovanje v kreiranju naravovarstvenih iger INVOLEN.

20-21 maj: zaključna konferenca projekta Recharge Green Final Conference, Sonthofen, Nemčija.

21-22 maj 2015: delavnica Protected Areas in Europe: the next 50 years, Italija.

28-31 maj 2015Little Sydney - Protecting Nature in Europe, Hainburg, Avstrija.

31. maj 2015: rok za oddajo fotografij na natečaj NAJ naravoslovna fotografija Goričkega na temo zemlja.

10-11 junij 2015Motivations and arguments to act for biodiversity - Alternative ways to inspire innovative policy making, Bruselj, Belgija.

17-19 junij 2015: 2. mednarodna delavnica o varstveni biologiji / 2nd International Workshop on Conservation Biology, Koper.

2-6 avgust 201527th International Congress for Conservation Biology (ICCB) 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB), Montpellier, Francija.

14–18 september 20154th International Conference on Progress in Marine Conservation in Europe 2015, Stralsund, Nemčija.

24-25 september 2015: konferenca Innovation in environmental education: ICT and intergenerational learning, Firence, Italija.
http://www.e-researchconferences.co.uk/link.php?M=133468&N=126&L=164&F=H


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO


Pravilnika o evidenci oškodovancev in o naravnih vrednotah

Objavljena sta Pravilnik o evidenci o oškodovancih, izvedenih zaščitah in ukrepih ter sklenjenih sporazumih o odškodninah zaradi škode, povzročene po živalih zavarovanih prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 23/2015) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 23/2015).


Program upravljanja za Naturo 2000

Vlada Republike Slovenije je sprejela Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020.


Odgovor Vlade poslancu glede Solin

Poslanec Franc Trček je marca 2015 Vlado RS vprašal, kako bo Vlada RS rešila zaplet glede Telekomove hčerinske družbe Soline, da bo koncesija za upravljanje krajinskega parka kot tudi lastnina podjetja Soline ostala slovenska last ter ali ne bi bilo smiselno Solin izločiti iz družbe Telekom ter preoblikovati v solinarsko zadrugo. V odgovoru vlade je med drugim zapisano, da je nujna posodobitev Koncesijske pogodbe za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline, saj so se ob dosedanjem izvajanju pokazale nekatere nedorečenosti v koncesijskem razmerju. Ter tudi, da je Ministrstvo za okolje in prostor podalo pobudo za izločitev družbe Soline iz prodaje družbe Telekom, predvsem z namenom, da bi se odprta vprašanja med družbo Soline in državo razrešila predhodno. Več.


Srečanje s predstavniki naravnih parkov in zavarovanih območij

Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor mag. Tanja Bogataj se je 20. aprila 2015 v Parku Škocjanske jame srečala s predstavniki naravnih parkov in drugih zavarovanih območij narave. Več.


Osnutek pravilnika o izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 30. aprila 2015. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava