Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 167 / maj 2015

SLOVENIJA

 

Informativni dan o LIFE

Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE 2015 informativni dan, ki bo 18. junija 2015 na Brdu pri Kranju. Dogodek je namenjen potencialnim prijaviteljem, predstavili bodo LIFE program in letošnje novosti ter primere uspešnih prijav. VečPrijave.

 

Sprejet popravek priloge programa upravljanja

Vlada RS je sprejela Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), sprejetega aprila letos, in sicer se prilogi 6.1 Cilji in ukrepi in 6.5 Monitoringi in raziskave nadomestita z novima. Sprejeti sta bili namreč napačni prilogi, ki sta vsebovali cilje in ukrepe, ki se nanašajo na območja, vrste in habitatne tipe, ki niso predmet obstoječih območij Nature 2000. Več.

 

Delavnice o sprejetem programu upravljanja

Na delavnicah za sektorje v okviru projekta LIFE Upravljanje predstavljamo sprejeti program upravljanja z območji Natura 2000 in spremljajoče vsebine, čas pa je namenjen tudi vprašanjem in mnenjem.  Delavnice so bile organizirane za gozdarstvo in lovstvo, za zavarovana območja ter za vode in ribištvo, na spletu so objavljene vse prezentacije. Zadnja bo za prostorske načrtovalce (3. junij 2015). Delavnice so prvi korak k izvajanju Programa.

 

Gospodarstvo za večjo komunikacijo pri upravljanju Nature 2000

Gospodarska zbornica Slovenije je 11. maja 2015 organizirala Predstavitev programa upravljanja Nature 2000 za obdobje 2015-2020, kjer so predstavili tudi povzetek pričakovanj investitorjev. Na srečanju so gospodarstveniki opozorili, da pri upravljanju območij z Naturo 2000 manjka komunikacija med investitorji in predstavniki vlade. Več

 

O odnosu javnosti do njegove širitve v Alpah

V sklopu projekta LIFE WOLFALPS so analizirali odnos javnosti do varstva volka. Širša javnost kot pomemben pokazatelj družbene 'klime' glede varstva volkov previdno podpira ohranitev volkov v Alpah v vseh vključenih območjih. Obstajajo pa velike razlike med posameznimi ključnimi območji: kjer je poznavanje volka najvišje, je tudi podpora za njegovo ohranitev najvišja in obratno.
Ena najpomembnejših interesnih skupin pri varstvu volkov, kmetje, predstavljajo tudi skupino, ki je do podpore ohranjanja volkov daleč najbolj negativna in so edina skupina, ki konsistentno nasprotuje ohranjanju volka na vseh ključnih območjih ne glede na dejansko prisotnost/odsotnost te vrste. 
Več

 

Usposabljanja in dostop do podatkov o medvedu

V Okviru projekta LIFE DinAlpBear je aprila 2015 na Notranjskem potekalo usposabljanje članov intervencijskih skupin za posredovanje v primeru ogrožanja varnosti ljudi s strani rjavega medveda. Udeležili so se ga člani intervencijskih skupin iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije. Več

Na spletu so objavili populacijsko prostorsko bazo, ki omogoča grafični prikaz podatkov, ki so pomembni za monitoring populacije rjavega medveda na projektnem območju. Več

 

Spoznavanje rastlinstva in živalstva ob Pivških presihajočih jezerih

Krajinski park Pivška presihajoča jezera in društvo Drobnovratnik bosta v soboto, 20. junija 2015 organizirala dogodka, na katerih bodo udeleženci spoznavali del območja Natura 2000 med Pivškimi presihajočimi jezeri. Ogledali si bodo tudi rezultate naravovarstvene akcije za ohranjanje mokrotnih travnikov na Drskovškem jezeru. Več

 

Šolarji spoznavali Ljubljanico in projekt LIFE

V okviru projekta LIFE Ljubljanica povezuje so maja 2015 osnovnošolcem in gimnazijcem iz treh šol predstavili projekt in sodelovali pri izvedbah njihovih naravoslovnih dni. Več.

 

Prostovoljci zasadili rečni rokav in mejico

V začetku maja so v Naravnem rezervatu Ormoške lagune v okviru projekta LIFE LIVEDRAVA skupaj s prostovoljci izvedli delovno akcijo. Namen akcije je bil z vodnimi rastlinami zasaditi rokav, katerega so renaturirali lani, ter zasaditi mejico ob bazenih Ormoških lagun. Slednja bo vizualno izboljšala podobo rezervata ter zmanjšala motnje, ki jih lahko povzročajo obiskovalci. Več

 

Projekti EGP tudi v podporo Naturi 2000

S pomočjo finančnih sredstev mehanizma EGP so spomladi po Sloveniji pričeli izvajati več projektov, katerih aktivnosti bodo neposredno ali posredno koristile območjem Nature 2000 v Sloveniji. Tokrat predstavljamo nadaljnje tri.

Cilj projekta Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko / Gorički travniki je učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom in tremi travniškimi vrstami dnevnih metuljev. Več.

V okviru projekta Trajnostno upravljanje Pohorja SUPORT bodo poiskali rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih aktivnosti v naravi. Več.

Projekt Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri ima za cilj učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom na dveh študijskih območjih ob reki Muri. Več

 

EVROPSKA UNIJA

 

Razpis LIFE v juniju

V začetku junija bo objavljen razpis LIFE za področje Narava in biotska raznovrstnost.

 

Poročilo o stanju narave v EU

Evropska komisija je objavila Stanje narave v Evropski uniji : Poročilo o stanju in trendih za habitatne tipe in vrste, ki jih zajemata direktivi o pticah in habitatih, za obdobje 2007–2012 v skladu z zahtevo iz člena 17 direktive o habitatih in člena 12 direktive o pticah (pdf, 19 strani, v slovenskem jeziku). 

Stanje več kot polovice vseh prostoživečih vrst ptic (varujemo jih z Direktivo o pticah)  je bilo ocenjeno kot varno. Približno 15 % vrst ptic je potencialno ogroženih, upadajočih ali osiromašenih,17 % vrst pa je ogroženih. Približno 23 % ocen vrst, ki jih varujemo z Direktivo o habitatih, na ravni EU izkazuje ugodno stanje, medtem ko je 60 % neugodnih, od teh pa 18 % neugodnih – slabih. Več.

Pripravili so tudi brošuro The State on Nature in EU, ki poročilo predstavlja in ilustrira na 40 straneh.

 

Vprašalnik o ustreznosti direktive o pticah in direktive o habitatih

Evropska komisija želi z javnim posvetovanjem zbrati mnenja o veljavni naravovarstveni zakonodaji EU (direktiva o pticah in direktiva o habitatih) Ugotoviti želijo, ali je sedanji regulativni okvir sorazmeren, ali ustreza svojemu namenu oziroma ali deluje v skladu s pričakovanji. Več.

Vabijo vas, da svoje mnenje predstavite prek spletnega vprašalnika, do 24. julija 2015.

 

Nagrajenci Natura 2000

Evropska komisija je objavila zmagovalce razpisa za nagrado Natura 2000.

 

BRANJE

 

Brošura o Naturi 2000 in projektu LIFE

Izšla je brošura NATURA 2000 v Sloveniji : ljudje z naravo — narava za ljudi, ki jo je pripravila Mateja Nose Marolt s sodelavci z Zavoda RS za varstvo narave (pdf, 40 strani).

Izšlo je tudi poročilo o rezultatih projekta LIFE Operativni program upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020 / Natura 2000 Management Programme for Slovenia for the Period 2015-20 - Layman's Report (pdf, 16 strani). 

 

Daljnovodi in ptice

V soorganizaciji družbe ELES in Društva za opazovanje in preučevanje ptic je 21. maja 2015 potekal posvet o varstvu narave in umeščanju daljnovodov v prostor. Na spletni strani ELES so objavljene vse predstavitve.

 

Usmeritve za Pivška jezera

Študentje 2. letnika magistrskega študija krajinske arhitekture so pri predmetu Tipologija, upravljanje in varstvo kulturne krajine obravnavali območje Pivških presihajočih jezer in izdelali gradivo Krajinski park Pivška presihajoča jezera : Usmeritve za upravljanje in varstvo kulturne krajine (pdf, 58 strani).

 

Rastlinstvo na stezah ovčarja Marka

Za lažje spoznavanje in doživljanje lepote narave je Medium izdal knjig avtorice Nade Praprotnik, Rastlinstvo na stezah ovčarja Marka.  V svojem najnovejšem delu opisuje rastline, značilne za gorski svet v osrčju Karavank. Knjiga je opremljena z barvnimi fotografijami različnih avtorjev ter indeksom slovenskih in latinskih imen. Ima 104 strani, cena je 12,80 EUR. 

 

Gorski vrt

Polonca Kovač nas v knjigi Gorski vrt, za vse odprt z zgodbami popelje skozi vse letne čase in višinske rastlinske pasove naših gora, pri tem popotovanju pa bralci spoznamo več kot 30 gorskih rastlin in nekaj živali. Knjiga ima 80 strani, izšla je pri založbi Sidarta, cena je 23,90 EUR.

 

Poročilo o stanju narave v EU

Evropska komisija je objavila Stanje narave v Evropski uniji : Poročilo o stanju in trendih za habitatne tipe in vrste, ki jih zajemata direktivi o pticah in habitatih, za obdobje 2007–2012 v skladu z zahtevo iz člena 17 direktive o habitatih in člena 12 direktive o pticah (pdf, 19 strani, v slovenskem jeziku) in brošuro The State on Nature in EU (pdf, 40 strani).

 

Ekosistemske storitve in biotska raznovrstnost

Evropska komisija je izdala brošuro: Ecosystem Services and Biodiversity (pdf, 32 strani).

 

WWF Adria

Mednarodna nevladna organizacija WWF je vzpostavila spletno stran v slovenskem jeziku WWf Adria.

 

NAPOVEDNIK

28-31 maj 2015Little Sydney - Protecting Nature in Europe, Hainburg, Avstrija.

31. maj 2015: rok za oddajo fotografij na natečaj NAJ naravoslovna fotografija Goričkega na temo zemlja.

31. maj 2015: rok za oddajo fotografij na natečaj NAJ naravoslovna fotografija Goričkega na temo zemlja.

10-11 junij 2015Motivations and arguments to act for biodiversity - Alternative ways to inspire innovative policy making, Bruselj, Belgija.

12-13 junij 2015: BioBlitz – 24 ur z reko Muro, Veržej.

11. junij 2015: posvet z delavnico Ukrepi za zagotavljanje pestrosti kulturne krajine zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti, Ljubljana.

17-19 junij 2015: 2. mednarodna delavnica o varstveni biologiji / 2nd International Workshop on Conservation Biology, Koper.

30. junij 2015: rok za prijave za štipendijo Klaus Toepfer Fellowship 2015-2017.

24. julij 2015: rok za izpolnitev spletnega vprašalnika o ustreznosti naravovarstvene zakonodaje EU.

2-6 avgust 201527th International Congress for Conservation Biology (ICCB) 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB), Montpellier, Francija.

14–18 september 20154th International Conference on Progress in Marine Conservation in Europe 2015, Stralsund, Nemčija.

24-25 september 2015: konferenca Innovation in environmental education: ICT and intergenerational learning, Firence, Italija.
 


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO

 

Imenovani člani Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa

Vlada RS je na seji 7. maja 2015 za obdobje štirih let imenovala sedem članov Sveta Javnega zavoda Krajinski park. Za predsednika Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa je imenovala dr. Petra Skoberneta. Več

 

Podpora trajnostni mobilnosti v zavarovanih območjih

Vlada RS je na seji 16. 5. 2015 sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2015 in 2016. S sredstvi Sklada se financira tudi spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk območij ohranjanja narave. Več.

 

Odgovor poslancu o zaščiti bobrov

Poslanec dr. Franc Trček je Vladi RS postavil vprašanje v zvezi z zaščito bobrov.

V odgovoru Vlade je pojasnjeno, da je na normativnem področju vlada storila vse potrebno za zavarovanje bobra in bobrišč. Varstveni cilji določeni v Programu upravljanja območij Natura 2000. Podrobnosti na izvedbeni ravni se določajo z naravovarstvenimi smernicami in mnenji. Ozaveščanje prebivalcev in svetovanje lastnikom sta del rednega Zavoda RS za varstvo narave in kmetijske svetovalne službe, osredotočeno je predvsem na območje porečja Mure in Krke. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava