Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 168 / junij 2015

SLOVENIJA


Načrtovane nove spremembe Nature 2000 v Sloveniji

Vlada RS bo predvidoma letos sprejela spremembo predpisa o omrežju Natura 2000.  Sprememba je potrebna zaradi zaključkov pogajanj Slovenije in Evropsko komisijo, na katerih je slednja ugotovila, da mora Slovenija v obstoječih območjih Natura 2000 zagotoviti ohranjanje ugodnega stanja še za 15 vrst in 8 habitatnih tipov, za eno vrsto mora določiti novo območje, 8 vrst pa je treba še dodatno raziskati. S to spremembo bomo skoraj v celoti vzpostavili omrežje Natura 2000 v Sloveniji (96 %).

Ministrstvo za okolje in prostor predlog sprememb predstavlja lokalnim skupnostim in drugim ključnim deležnikom. Nadaljnji predviden postopek je tukaj.

Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o območjih Natura 2000 je pripravil Zavod RS za varstvo narave, poročilo o posledicah sprememb pa podjetje Oikos. Več.


Zaključili delavnice o sprejetem programu upravljanja

Na delavnicah za sektorje, ki so v okviru projekta LIFE+ Upravljanje potekale od 6. maja do 3. junija 2015, so predstavili sprejeti program upravljanja z območji Natura 2000 in spremljajoče vsebine, čas pa je bil namenjen tudi vprašanjem in mnenjem. Organizirali so jih za gozdarstvo in lovstvo, medsektorsko sinergijo, uprave zavarovanih območij, upravljanje z vodami in ribištvo ter za prostorske načrtovalce. Sodelovalo je prek 340 udeležencev. Predstavitve so objavljene tukaj.


Spletni vodnik o virih financiranja za projektne ideje

Strani www.natura2000.gov.si smo dodali spletni vodnik po virih financiranja. Namenjen je tistim, ki že imajo projektno idejo, kot tudi tistim, ki je še nimajo, saj jim bo v tem primeru vodnik ponudil nabor potencialnih projektov. Vodnik je nastal v sklopu projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje. 


Iskali gnezda detlov

Predstavniki Zavoda RS za varstvo narave  in Zavoda za gozdove Slovenije so v okviru projekta LIFE Kočevsko konec maja ter v prvih dneh junija iskali gnezda triprstega in belohrbtega detla, preden praviloma poletijo mladiči- Takrat se mladiči najintenzivneje oglašajo, kar močno olajša iskanje gnezd. Tako želijo pridobiti podatke o strukturi gnezdilnega habitata obeh vrst detlov, hkrati pa tudi pridobiti informacije o vrsti in strukturi plena, s katero se vrsti prehranjujeta in hranita mladiče. Več.


Terensko delo v gozdovih ob Muri

Na študijskih območjih Murska šuma in Gornja Bistrica se je v okvuru projekta EGP GoForMura junija začelo intenzivno obdobje popisovanja terenskih značilnosti habitatnih tipov obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja in poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi. Na terenu so terenske ekipe iz Gozdarskega inštituta in Zavoda za gozdove Slovenije. Vsako popisano drevo bo ocenjeno tudi z vidika ustreznosti za habitatno drevo. Več


Spoznavali slovenske izkušnje

Predstavniki projekta LIFE WOLFALPS so obiskali Slovenijo. Gostitelji z Univerze v Ljubljani, ki je tudi partner projekta, so predstavili izkušnje z monitoringom in varovanjem čred s psi, pridobljenimi tudi v projektu SloWolf. Več (v italijanskem jeziku).


Objekti v Škocjanskem zatoku dobivajo končno podobo

Po postavitvi lesenih nosilnih konstrukcij objekti v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok dobivajo končno podobo. Zaključujejo se gradbena in obrtniška dela pri izvedbi bodočega centra za obiskovalce, v polnem teku je montaža lesene konstrukcije osrednje opazovalnice. Več. Naravni rezervat Škocjanski zatok je območje Nature 2000.


Kako se v upravljanje Nature 2000 vključujejo v Črenšovcih

Na Univerzi v Mariboru je Janja Kelenc v magistrskem delu raziskala vključevanje lokalnega prebivalstva v program upravljanja območij Natura 2000 v občini Črenšovci. Večina anketirancev je menila, da Natura 2000 prinaša dodatne naravovarstvene zahteve, ki predstavljajo težave pri gospodarjenju z naravnimi viri. So pa pokazali veliko zanimanje za ohranjanje biotske pestrosti. Več.


Delavnica o načinih varovanja drobnice pred napadi velikih zveri

Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku junija organiziralo delavnico na temo učinkovitih načinov varovanja premoženja pred napadi velikih zveri in možnosti za pridobitev oziroma sofinanciranje sredstev za varovanje. Delavnica je bila namenjena pooblaščencem za cenjenje škod, povzročenih s strani zavarovanih vrst, ter kmetijskim svetovalcem na območju prisotnosti velikih zveri. Med drugim so strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije prestavili tudi možnosti za pridobitev zaščitnih ukrepov v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Več.


Za okoljske ukrepe bo kmete usposabljala Zbornica

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izbralo Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije kot izvajalca usposabljanja upravičencev  do kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil. Upravičenci morajo v obdobju trajanja obveznosti vsako leto opraviti najmanj 4-urni program usposabljanja v zvezi s kmetijsko okoljsko podnebnimi vsebinami. Več.


EVROPSKA UNIJA

 

Razpis LIFE v juniju

Evropska komisija je 1. junija 2015 objavila razpis LIFE za področje Narava in biotska raznovrstnost. Rok za prijave je 7. oktober 2015.


O prednostnih akcijskih okvirih

V Bruslju so na dogodku ‘Thematic Platform Meeting on Prioritised Action Framework (PAF) projects’, pregledali prispevek projektov LIFE k pripravi nacionalnih in regionalnih prednostnih akcijskih okvirjev in k izpolnjevanju ciljev Direktive o habitatih, zlasti 8. člena. Več.

Zasebniki in ohranjanje narave

V okviru programa LIFE je Evropska komisija izdala publikacijo Alternative Ways to Support Private Land Conservation, ki jo je napisal Tilmann Disselhoff. Poročilo predstavlja različne metode zasebnega ohranjanja narave in spodbud lastnikom, da bi bili njihovi ukrepi nad minimalnimi standardi ohranjanja.

 

BRANJE


Vključevanje lokalnega prebivalstva v upravljanje Nature 2000


Na spletu je objavljeno magistrsko delo Janje Kelenc Natura 2000 : vključevanje lokalnega prebivalstva v program upravljanja območij Natura 2000 v občini Črenšovci = Natura 2000 : involvement of local people in the management of Natura 2000 sites in the municipality Črenšovci,  Univerza v Mariboru, mentor Andrej Šorgo, Maribor, 2015 (pdf, 123 strani).
 


Ohranjanje narave na zasebnih zemljiščih

Evropska komisija je objavila poročilo Tilmann Disselhoff: Alternative Ways to Support Private Land Conservation (pdf, 72 strani).


The Value of Natura 2000 

 
Objavili so publikacijo, ki predstavlja ti. "vrednost" omrežja Natura 2000 z različnih zornih kotov. Future Brief : The Value of Natura 2000.  
 

 

NAPOVEDNIK

 

17-19 junij 2015: 2. mednarodna delavnica o varstveni biologiji / 2nd International Workshop on Conservation Biology, Koper.

30. junij 2015: rok za prijave za štipendijo Klaus Toepfer Fellowship 2015-2017.

24. julij 2015: rok za izpolnitev spletnega vprašalnika o ustreznosti naravovarstvene zakonodaje EU.

2-6 avgust 201527th International Congress for Conservation Biology (ICCB) 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB), Montpellier, Francija.

14–18 september 20154th International Conference on Progress in Marine Conservation in Europe 2015, Stralsund, Nemčija.

24-25 september 2015: konferenca Innovation in environmental education: ICT and intergenerational learning, Firence, Italija.

7. oktober 2015: rok za prijave na razpis LIFE za področje Narava in biotska raznovrstnost.
 


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO


Imenovan nov svet Zavoda za gozdove Slovenije

Vlada RS je kot predstavnico Ministrstva za okolje in prostor v svet javnega zavoda Zavod za gozdove Slovenije imenovala mag. Julijano Lebez Lozej. Več.


Pravilnik o izkaznicah in uniformah naravovarstvenih nadzornikov

V Uradnem listu RS št. 41/15 je izšel nov Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava