Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 169 / julij 2015

SLOVENIJA

 

Informativni dan LIFE

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 18. junija 2015 na Brdu pri Kranju organiziralo informativni dan o programu LIFE. Udeležilo se ga je preko 90 zainteresiranih, spoznali so osnovne zahteve in novosti letošnjega razpisa. Več.


O Naturi 2000 na Kozjanskem za obiskovalce

Na prenovljenem gradu Podsreda  so uredili info center Kozjanskega parka. Prikazan je izsek bogate biotske raznolikosti območja parka, s posebnim poudarkom na Naturi 2000. Predstavljajo pa tudi najbolj izpostavljeno dobro parkovno prakso – nego visokodebelnih travniških sadovnjakov in njihov pomen za ohranjanje okolja in narave. Več.


Pričetek košnje opuščenih travnikov na Goričkem

Na Goričkem so pričeli s košnjo opuščenih travnikov, ki poteka v okviru projekta Gorički travniki z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti štirih ciljnih vrst ptic, treh ciljnih vrst metuljev in treh travniških habitatnih tipov.  Splošni cilj projekta je učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko. Več.


O šestnogih čudesih

V krajinskem parku Sečoveljske soline so gostili razstavo Anje Čop, ki je ob pomoči strokovnjaka za metulje in kobilice Stanislava Gomboca v objektiv ujela številne žuželke. Po predhodno izvedeni raziskavi je bilo v Sečoveljskih solinah najdeno skoraj 1000 vrst metuljev, kar je izjemno za območje s prevladujočimi vodnimi površinami. Gomboc pravi, da je upravljanje s habitati v okviru MANSALT projekta, s katerim se zagotavlja ustrezen delež kopenskih površin za razvoj halofitnih združb, pomembno prispevalo k takšni pestrosti metuljev. Več.

V okviru projekta so tudi že presegli načrtovano število izobraževalnih delavnic, s katerimi se dviguje zavest in znanje o pomenu ustreznega upravljanja z naravnimi okolji za potrebe ohranjanja biotske raznovrstnosti. Več.


Upravljanje in varstvo rjavega medveda

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR so objavili akcijski plan za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji zaradi prometa in testirali medovarnost smetnjakov.
Tečejo priprave na jesensko genetsko vzorčenje, v katero so vključeni tudi lovci. Projekt in problematiko so predstavili tudi na planinskem taboru, izmenjali so izkušnje s kolegi v Romuniji. Več.


Volk v Alpah

V okviru projekta LIFE WOLFALPS so izdali obsežen in bogato ilustriran katalog k razstavi Čas volkov / Tempo di lupi (pdf, 124 strani, v italijanskem jeziku).


Krmišča in plenjenje gnezd

V okviru projekta LIFE Kočevsko so analizirali vpliv krmišč na plenjenje umetnih talnih gnezd. Pričakovali so, da bodo glavni plenilci v bližini krmišč divje svinje, ki se tam pogosto zadržujejo. Stopnja plenjenja je visoka, saj je bilo uplenjenih 58% umetnih gnezd. Nad vrstno sestavo plenilcev so bili presenečeni, saj so večino umetnih talnih gnezd uplenile kune, nekaj pa tudi jazbeci. Več.

 

Barjanskemu okarčku gre letos bolje

Na Ljubljanskem barju so v okviru projekta EGP LJUBA na območju med Igom in Škofljico junija spremljali stanje velikosti populacije. Zaradi odsotnosti košnje je letos v osrednji populaciji oštevilčenih trikrat več metuljev kot lani. Več.

V naravnem rezervatu Strajanov breg (jugovzhodni del Ljubljanskega barja) so z delovno akcijo odstranjevali invazivno tujerodno vrsto zlata rozga. Več. Julija pa so tu ugotavljali velikost in starostno strukturo populacije orhideje Loeselove grezovke. Več.

 

EVROPSKA UNIJA

 

Zadnji dan za komentarje na direktivi

Rok za izpolnitev spletnega vprašalnika o ustreznosti naravovarstvene zakonodaje EU (direktiva o pticah in direktiva o habitatih) se izteče 24. julija 2015.

 

BRANJE

 

Medved in volk

Objavljen je Akcijski plan za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji zaradi prometa / Action plan for the implementation of the mitigation measures in Slovenia 30.6.2015 (v angleščini), ki je nastal v okviru projekta LIFE DINALP BEAR.

Objavljen je katalog k razstavi Tempo di lupi (pdf, 124 strani, v italijanskem jeziku), ki je nastal v okviru projekta LIFE WOLFALPS.


Ljubljansko barje

Za projekt Obnovitev mokrotnih habitatov in infrastruktura za interpretacijo ohranjanja narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju, je objavljeno gradivo, in sicer Priprava razvojnega projekta Natura 2000 za finančno perspektivo 2014-2020 - Ljubljansko Barje, Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana, junij 2015, besedilo,  slike 1slike 2,  slike 3,  slike 4,  slike 5,  ki je nastalo v okviru projekta LIFE Upravljanje.


N-vestnik

Izšla je 46. številka N vestnika, ki ga izdaja Zavod RS za varstvo narave (pdf, 13 srani)


Svet ptic

poletni številki revije Svet ptic Tina Petras piše o čebelarju, inženirju v peščenih in ilovnatih stenah (pdf, 44 strani).


Pri gozdnih živalih

Prirodoslovni muzej Slovenije izdal slikanico Miška in slonček pri gozdnih živalih avtorice Ljerke Trampuž in ilustratorja Marjana Mančka. Knjiga ima 24 strani, cena je 6,50 EUR.


Novi informacijski središči parkov

Triglavski narodni park je pri Stari Fužini odprl novo informacijsko središče Bohinjka, v gradu Podsreda pa je Kozjanski pak uredil novo informacijsko točko.


O morskih datljih v Kranju

Razstava Nevidne vezi gostuje v Mestni knjižnici Kranj. Kljub temu, da sta od konca projekta Morski datlji? Ne, hvala! minili že krepki dve leti, razstava še vedno razveseljuje ljubitelje morja in morske hrane. Vsakič v nekoliko drugačni različici. Na ogled bo do 28. avgusta 2015.


Gozdovi in Natura 2000

Evropska komisija je objavila  smernice za gozdove v območjih Natura 2000: Natura 2000 and Forests – 1. in 2. del (pdf, 144 strani), 3. del (63 strani).


Bilten EEA

Izšel je bilten Evropske okoljske agencije na temo biotske raznovrstnosti.


Stanje morij v Evropi

Evropska okoljska agencija je izdala poročilo o stanju morij v Evropi: State of Europe's seas (pdf, 220 strani).
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-europes-seas

 

Priročnik za izvajanje akcijskih načrtov za Naturo 2000

Priročnik Natura 2000 Handbook Landowner Dialogue & Cooperation je namenjen občinam, svetovalcem in lastnikom zemljišč, temelji na izkušnjah z Danske (pdf, 205 strani).

Koristi morskih rezervatov

Nove raziskave kažejo, da so koristi morskih rezervatov večje, kot pa so to prikazovali matematični modeli. Več (pdf, 1 stran povzetka).


Metode razreševanja konfliktov med proizvodnjo energije in ohranjanjem narave

Raziskovalci iz več delov Evrope so ocenili okoljske vplive obnovljivih virov energije v Alpah in predstavili priporočila za razreševanje konfliktov med različnimi rabami življenjskih okolij. Več (pdf, 1 stran povzetka).


Alternativa tradicionalnim živicam

Novejša študija iz Anglije kaže, da je možno z metodami z nižjimi stroški doseči gosto zarast in proizvodnjo jagodičja za živali. Več (pdf, 1 stran povzetka).


Turizem in biotska raznovrstnost

Združeni narodi so izdali publikacijo Tourism Supporting Biodiversity: A Manual on applying the CBD Guidelines on Biodiversity and Tourism Development (pdf, 60 strani), z njo želijo biotsko raznovrstnost bolje vključiti v trajnostni turistični razvoj.


Habitatni tipi v Bosni in Hercegovini

Objavljeni sta publikaciji Vodič kroz tipove staništa u BiH (pdf, 190 strani) in Smjernice za pripremu Planova upravljanja za Natura 2000 područja u Bosni i Hercegovini (pdf, 226 strani). Na voljo je tudi polurni film: Story of cooperation for Natura 2000.

 

NAPOVEDNIK

 

24. julij 2015: rok za izpolnitev spletnega vprašalnika o ustreznosti naravovarstvene zakonodaje EU.

2-6 avgust 201527th International Congress for Conservation Biology (ICCB) 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB), Montpellier, Francija.

23-27 avgust 20156th World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Velika Britanija.

27. avgust 2015: posvet Zelene prakse v kmetijstvu in gospodarstvu, AGRA, Gornja Radgona.

28. avgust 2015: rok za prijave na foto natečaj Evropske komisije Evropa v moji regiji / Europe in my Region.

14–18 september 20154th International Conference on Progress in Marine Conservation in Europe 2015, Stralsund, Nemčija.

24-25 september 2015: konferenca Innovation in environmental education: ICT and intergenerational learning, Firence, Italija.

24-26 september 2015: mednarodna konferenca Get inWolfed!, Wolfsburg, Nemčija.

30. september 2015: rok za prijavo na fotografski natečaj Kočevsko – sožitje z naravo.

7. oktober 2015: rok za prijave na razpis LIFE za področje Narava in biotska raznovrstnost. 

26-27 oktober 2015: letna konferenca EUROPARC: Protected Areas in a Changing World


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

 

NARAVA NA KRATKO

 

V.d. direktorice parka Ljubljansko barje

Vlada RS je Barbaro Zupanc na 47. redni seji 23. julija 2015 imenovala za v.d. direktorice javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, za največ šest mesecev. Več


Uredba o usposabljanju naravovarstvenih nadzornikov

Vlada je na 47. redni seji 23. julija 2015 izdala Uredbo o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (gradivo za vlado).


Poročilo o prostovoljstvu

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2014 (pdf, 33 strani). Med prostovoljskimi organizacijami so tudi Zavod Lutra, društvo Drobnovratnik, društvo za jamsko biologijo, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic in Društvo ljubiteljev Križne jame.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava