Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 171 / september 2015

SLOVENIJA


Analize kraških jam na Kočevskem

V okviru projekta LIFE Kočevsko spremljajo začetno stanje onesnaženosti podzemske vode v nekaterih vodnih jamah, ki so bile v preteklosti prepoznavne kot habitat človeške ribice. Rezultate bodo uporabili za interpretacijo in oceno primernosti teh podzemnih habitatov za preživetje človeške ribice. Več.

 


Obnova rečnega rokava v Novi vasi pri Markovcih

V avgustu 2015 so v okviru projekta LIFE LIVEDRAVA pričeli z oživljanjem rečnega rokava na levem bregu Drave v Novi vasi pri Markovcih. To je pomemben ekosistem z veliko pestrostjo habitatov ter življenjski prostor številnih ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, prispeva tudi k poplavni varnosti. Več.


Ljubljansko Barje – koscu se življenjski prostor krči

Letošnji popis koscev na Ljubljanskem barju razkriva, da se je njegov življenjski prostor močno skrčil. Na Barju so le še tri nekoliko večja območja s pomembnim deležem primernega habitat za kosca, ugotavljajo pri DOPPS. Več.


Strajanov breg na Ljubljanskem barju

V okviru projekta EGP LJUBA so zaključili dela v Strajanovem bregu, kjer bo s pravilnim upravljanjem nastal primeren življenjski prostor za ogroženo orhidejo Loeselovo grezovko in metulja barjanskega okarčka ter druge vrste, ki živijo na mokrotnih travnikih. Več

 


Španska pobuda za preselitev rjavega medveda iz Slovenije

Med Slovenijo in Španijo potekajo pogovori glede možnosti izvedbe preselitve samca rjavega medveda v Španijo v okviru projekta LIFE+. Projekt je del izvajanja skupne strategije Francije, Španije in Andore za ohranitev populacije rjavega medveda v Pirenejih.

 


S kolesom na vlak in brezplačno v korit

Julija 2015 so na območju Triglavskega narodnega parka, natančneje v Bohinju in Zgornjem Posočju, potekali dnevi spodbujanje okolju prijazne mobilnosti pri obiskovanju tamkajšnje naravne dediščine. V akciji ”S kolesom na vlak in brezplačno v korita”, so bili vsi, ki so si za obisk izbrali privlačno kombinacijo vlaka po Bohinjski železnici in kolesa, nagrajeni z brezplačnim vstopom v Tolminska korita ali korita Mostnice. Akcija so v okviru projekta EGP PARKIRAJ&DOŽIVI NARAVO! izvedli Triglavski narodni park in partnerske organizacije. Več

 

EVROPSKA UNIJA


Seznam ptic Direktive o pticah

Evropska komisija je objavila seznam ptic: EU Bird List (tabela excel). Seznam se nanaša na prvi člen Direktive o pticah, ki navaja pojem: »vse prostoživeče vrste ptic, naravno prisotne na evropskem ozemlju držav članic, kjer se uporablja Pogodba«.

S tem seznamom so se strinjale države članice, upošteva širitev EU, naravne spremembe v razporeditvi vrst in taksonomske izboljšave. Navaja tudi, katere vrst so migratorne. Prejšnji seznam je bil pripravljen leta 1999. Več


Pojasnilo Evropske komisije glede razpisa za LIFE

Evropska komisija je javnosti posredovala pojasnilo glede načina izpolnjevanja tabele kazalnikov, ki mora biti obvezno priložena vlogam na letošnji razpis Life - Program za okolje in podnebne ukrepe. Več

 

BRANJE


Program upravljanja območij Natura 2000 v angleškem jeziku

Na spletu je objavljen angleški prevod Programa: Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014-2020, adopted by the Government, Appendix 6.1: Objectives and measures (xlsx), Appendix 6.2: Natura plans (pdf), Appendix  6.3: Target AEC areas (pdf), Appendix 6.4: Planned projects (pdf), Appendix 6.5: Monitoring and research (xlsx), Appendix 6.6: Acceptability assessment for protected areas (pdf).

 


Seminar usposabljanja za izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje

Gradiva s seminarja Pregledni seminar o postopkih CPVO, PVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja narave, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor 29. septembra 2015, so objavljena na spletni strani.

 


Invazivne vrste – strokovne podlage za ukrepe

Na spletu je objavljeno zaključno poročilo projekta Izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje, ERICo, Velenje, 2015 (pdf, 197 strani), Priloga 1: Protokoli za presojo tveganja tujerodnih vrst, Priloga 2: Upravljalski načrti (pdf, 64 strani), Priloga 3: Pregled ITV (pdf, 4 strani), Priloga 4: Poti vnosa (pdf, 3 strani).N-Vestnik

Izšla je jesenska številka biltena N-Vestnik, ki ga izdaja Zavod RS za varstvo narave (pdf, 7 strani).

 


Analiza stanja varstva volka v Sloveniji 1014/15

Pravna fakulteta je na spletu objavila gradivo Analiza stanja varstva volka v Sloveniji 1014/15, ki ga je pripravila Pravna klinika za varstvo okolja, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2015 (pdf, 63 strani).


Cvetje in vrtni ptiči

V založbi Narava so izdali knjigo Cvetje slovenske dežele avtorjev Luke Pintarja in Andreja Seliškarja ter knjigo Vrtni ptiči v naravni velikosti.

 


Trdoživ

Na spletu je objavljena nova številka biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave Trdoživ, sedma zapored. Tujerodne vrste predstavljajo Katarijna Šoln dresnik,  Jasna Mladenovič in Petra Muhič: nutrijo, pižmovko in rakunastega psa ter Rudi Verovnik in Slavko Polak: pelargonijevega bakrenčka. Mitja Kaligarič in Daniel Ivanjšič predstavljata spreminjanje krajinske identitete Krasa. Nejc Jogan nadaljuje opisovanje habitatnih tipov v mestih, Tilen Genov piše o analizi DNK naših delfinov, Tanja Menegalija in Špela Novak opisujeta floro smučišč a Vitranc in predlagata ukrepe za njeno ohranjanje. Slavko Polk je pripravil osebno izkaznico bukovega kozlička (pdf, 56 strani).


Acta triglavensia

Izšla je tretja številka znanstveno-izobraževalnega časopisa Acta triglavensia. Predstavljeni so izsledki inventarizacije gliv, strig, mokric, hroščev in ptic v vegetacijskem sestoju navadne smreke in golega lepena na vzorčnih ploskvah gozdnogospodarskega območja Bled in Bohinj. Obširno je predstavljena tudi gozdna vegetacija Triglavskega narodnega parka (144 strani). 


Zaščita čebelnjakov pred napadom medveda

V zadnji številki revije Slovenski čebelar (9/2015) so bili objavljeni trije članki na temo učinkovite zaščite čebelnjakov pred napadom medveda. Enega od člankov so napisali člani projektne ekipe Life DinAlp Bear z Zavoda za gozdove Slovenije.


Diplomski deli: motorne sani v gozdu, zavarovano območje na Jezerskem

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Metoda Gošnika: Problematika uporabe motornih sani v gozdnem prostoru, Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, Univerza v Ljubljani, 2015 (pdf, 73 strani).

Objavljeno je tudi diplomsko delo Primoža Šenka: Analiza možnosti za ustanovitev zavarovanega območja Jezersko, Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, Univerza v Ljubljani, Jezersko, 2015 (pdf, 92 strani).


Ureditev vožnje z vozili na motorni pogon in vožnje s kolesi v naravnem okolju

Zavod za varstvo narave je na spletu objavil informacijo Novosti v zakonu o ohranjanju narave - Ureditev vožnje z vozili na motorni pogon in vožnje s kolesi v naravnem okolju.


Znamke glodalcev in Ljubljanskega barja

Pošta Slovenije je izdalo novo znamko Živalstvo – glodavci Slovenije - Evropski bober ter tri znamke Živalstvo – glodavci Slovenije Podlesek, alpski svizec, veliki hrček; ilustrator je Jurij Mikuletič, spremno besedilo je napisal Matjaž Jež.

Izšla je tudi znamka Naravni parki Slovenije - Ljubljansko barje, spremno besedilo je napisala Barbara Zupanc.

 


Koristi morskih zavarovanih območij

Evropska komisija je na spletu objavila študijo, ki jo je zanjo pripravil IEEP: Measuring the benefits of marine protected areas in the context of EU’s Natura 2000 network - scoping the methodology (pdf, 28 strani).


ZDA: srečanja človeka in medveda

Revija National Geographic je objavila članek, ki predstavlja več primerov napada medveda na človeka, ki pa bi se jim ljudje večinoma lahko izognili s primernim obnašanjem, ugotavljajo avtorji. 


Poljudno o pastirskih psih

V okviru projekta LIFE WOLFALPS so izdali poljudno publikacijo o pastirskih psih Il cane da guardia, ki temelji zlasti na ilustracijah o pravilnem obnašanju do teh psov (pdf, 12 strani, v italijanskem jeziku).

 

 

NAPOVEDNIK

 

2. oktober 2015: strokovni posvet v okviru Festivala slovenskih LAS Naravne in kulturne vrednote – dediščina in priložnost, Janče-Ljubljana.

7. oktober 2015: rok za prijave na razpis LIFE za področje Narava in biotska raznovrstnost. 

12-14 oktober 2015: delavnica Alpine protected areas 2030 - A shared vision for the future, Berchtesgaden, Nemčija.

13.-14. oktober 2015: delavnica Upravljanje z izbranimi območji Natura 2000 ob Muri.

26-27 oktober 2015: letna konferenca EUROPARC: Protected Areas in a Changing World.

31. december 2015: rok za prijave na natečaj ELO:  Land and Soil Management Award 2015/16,

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

 

NARAVA NA KRATKO


Imenovan v. d. direktorja Krajinskega parka Kolpa

 
Vlada RS je dosedanjega direktorja javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa Borisa Grabrijana imenovala za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev, do 17. marca 2016. Več


Bukovi gozdovi Evrope - posvet

Ministrstvo za  okolje in prostor  je 16. septembra 2015 organiziralo posvet, na katerem so predstavili sodelovanje Slovenije pri nominaciji bukovih gozdov na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Več.

 


Papež tudi o izgubi biotske raznovrstnosti

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila sprejema pri papežu Frančišku, vezanega na njegovo okrožnico o okolju z naslovom »Laudato si« (besedilo v angleškem jeziku), ki eno od poglavij posveča tudi izgubi biotske raznovrstnosti. Več


Usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike

Ministrstvo za okolje in prostor organizira strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike. Usposabljanje kandidatov bo novembra 2015, rok za prijave je 14. oktober 2015. Več


Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Mestna občina Ljubljana je 28. septembra 2015 sprejela Odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava