Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 178 / april 2016

 

SLOVENIJA


Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)

 
Vlada RS je 24. marca 2016 spremenila Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020, in sicer prilogo Cilji in ukrepi in prilogo Monitoringi in raziskave. Spremembe sledijo spremembam uredbe o območjih Natura 2000.

 


Od Dravi raste opazovalni stolp

V okviru projekta LIFE Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji so na desnem bregu Ptujskega jezera začeli z gradnjo opazovalnega stolpa, ki bo omogočal boljše opazovanje ptic na jezeru in boljši pogled na kolonijo gnezdeče navadne čigre. Novonastala interpretacijska infrastruktura bo lahko pomembno dopolnila obstoječo ponudbo Ptuja in okolice. Več.

Skupaj s prostovoljci Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in študenti Univerze v Mariboru so ob reki Dravi izvedli akcijo priprave peščenih sten za gnezdenje breguljke in vodomca. Več.

 

Makete vrst


V okviru projekta LIFE Kočevsko so ročno izdelali makete tarčnih vrst iz lesa v naravni velikosti, tako samico kot samca, ki bodo na ogled v naravovarstveni sobi »Orlova soba« v kulturnem domu v Kočevski Reki. Obiskovalci bodo prek učnih igric izvedeli več o življenju tarčnih vrst kot o gozdu in podzemnem ekosistemu. Več.

V začetku aprila so jamarji očistili jamo Schaffeichloch. Odstranili so več kot 6 ton odpadkov. Več.


Z deležniki ob Muri

V okviru projekta EGP GoForMura je bila sredi aprila delavnica o participativnem upravljanju z izbranima gozdnima območjema Natura 2000 v Prekmurju, Murska šuma in Gornja Bistrica. Namenjena je bila širši javnosti, poudarek je bil na zbiranju mnenj, potreb, želja deležnikov in kritični oceni osnutka upravljavskega načrta. Več.

 


Delavnica o izvajanju Programa upravljanja

V prostorih novega informacijskega centra Škocjanski zatok pri Kopru so se 29. marca 2016 zbrali partnerji projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje  in predstavniki ključnih sodelujočih ministrstev. Sodelovali so na delavnici o izvajanju Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2015- 2020, nato pa so se seznanili še s praktičnim izvajanjem Programa na dveh lokacijah na Primorskem in Notranjskem. Več.


Sejali seneni drobir

V okviru projekta EGP LJUBA so v začetku aprila ročno sejali avtohtone vrste trav in zeli na območju pojavljanja edine populacije metulja barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju. Pred tem so zemljišča očistili grmovja in zarasti ter invazivne tujerodne rastlinske vrste zlate rozge ter jeseni mulčili. Zadostne količine senenega drobirja so zbrali sodelavci iz KGZS, Zavod Ljubljana in ekološki kmeti z Ljubljanskega barja. Več.


O medvedu z deležniki

Sredi aprila so v okviru projekta LIFE DINALP BEAR organizirali posvet z deležniki pri upravljanju in varstvu populacije rjavega medveda pri nas. Več o projektu.


Izobraževanje o volku za novinarje

V okiru projekta LIFE WOLFALPS so v Lombardiji marca 2016 organizirali izobraževanje za novinarje na temo volka. Organizirali so ga dežela Lombardija, novinarsko združenje Lombardije in raziskovalno središče za množične medije. Več

 


EVROPSKA UNIJA IN DRUGE ČLANICE


Glasovanje za nagrado Natura 2000

Direktorat za okolje vas vabi, da glasujete za nagrado Natura 2000.


Posodobljena komunikacijska orodja

Evropska komisija je pripravila posodobitve orodij za komunikacijo projektov LIFE.


Razpisa na temo tihotapljenja zavarovanih vrst in invazivnih vrst

Evropska komisija je konec aprila 2016 objavila javna razpisa, in sicer na temo tihotapljenja vrst (Monitoring of the implementation and enforcement of the EU Wildlife Trade Regulations) in invazivnih tujerodnih vrst (Technical and scientific support in relation to the implementation of Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22.10.2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species).

Projekt za upravljanje Nature 2000 na Hrvaškem

Ministrstvo za varstvo okolja in narave in Hrvaška agencija za okolje in naravo sta aprila 2016 predstavila skupni projekt Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Več.
http://www.dzzp.hr/novosti/k/predstavljen-projekt-uspostava-okvira-za-upravljanje-ekoloskom-mrezom-natura-2000-1479.html

 

 

BRANJE


Načrt dela inšpekcije

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je objavil Načrt dela Inšpektorata za leto 2016 (pdf, 36 strani).


Doživeti Škocjanski zatok

Monografija Iztoka Geistra je namenjena celostnemu doživetju naravnega rezervata na pragu Kopra, seznanja nas z osnovnimi pravili opazovanja ptic. Nudi tudi izčrpen vpogled v svet kačjih pastirjev in drugih na vodo vezanih živali (sesalci, ribe, dvoživke in plazilci), ki jih srečujemo ob krožni poti v Škocjanskem zatoku. Predstavlja tudi zgodovino rezervata. Knjiga ima 332 strani in kar 663 fotografij. Cena knjige je 25 EUR, kupite pa jo lahko le v Centru za obiskovalce NR Škocjanski zatok pri Kopru. Več.


N Vestnik

Izšla je prva letošnja številka biltena N vestnik, ki ga izdaja zavod RS za varstvo narave.

 


Natura Sloveniae

Na spletu je objavljena številka revije Natura Sloveniae 17(2). V njej Nataša Mori piše o recentnih dvoklopnikih v alpskih izvirih in potokih. Matjaž Jež et al. pa o nočnih metuljih na izbranih osvetljenih cerkvah v Sloveniji. 


Bereke

Izšla je sedma številka novičnika projekta EGP GoForMura Bereke (pdf, 2 strani).


Invazivne rastline v kmetijski krajini

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave izdalo publikacijo Invazivne rastline v kmetijski krajini (pdf, 17 strani). V njej avtorica Sonja Rozman predstavlja devet najpogostejših invazivnih tujerodnih rastlin, ki se pojavljajo na kmetijskih zemljiščih. Ob prebiranju brošure boste izvedeli od kje in zakaj so te rastline prišle k nam, kakšne težave lahko povzročajo ter kaj lahko za omejitev njihovega razširjanja stori vsak izmed nas.


Acrocephalus

Izšla je strokovna revija Acrocephalus 2015 (pdf, 104 strani). Naslovni članek Mojce Podletnik in Damijana Denaca predstavlja izsledke prve ekološke raziskave o smrdokavri v Sloveniji. Številčnost te karizmatične vrste kulturne krajine upada, brez dobrega poznavanja njenih ekoloških zahtev pa je nemogoče zasnovati učinkovite varstvene ukrepe. Na Goričkem so se smrdokavre prehranjevale pretežno z bramorji, ključni prehranjevalni habitati pa so pokošeni travniki, travnata dvorišča ter kolovozi.


Upravni postopki – posegi v naravo

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Anje Popič: Upravni postopki na področju posegov v naravo na varovana območja na območju Upravne enote Slovenj Gradec, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, 2013 (pdf, 63 strani).


Varstvo gorske narave pri PZS

Obvestilih Planinske zveze Slovenije št. 42/1 je objavljen zapisnik zbora odsekov za varstvo gorske narave, ki je bil februarja 2016 v Škofji loki (stran 45-47).

 


Predavanja Prirodoslovnega muzeja Slovenije na spletu

Objavljena so tri letošnja predavanja Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Boris Kryštufek je predaval na temo Ljubljanskega barja (Živa narava Ljubljanskega barja: Nestalnost na robu urbanega) in nato še o bobru (Bober na pragu Ljubljane). Jože Bavcon se je posvetil temi Belo cvetoče različice - albini v Slovenski flori.


Razstave: narodni parki, Naravoslovne risbe, Triglavski ledenik

Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani, revija National Geographic Slovenija in Turizem Ljubljana so v parku Tivoli v Ljubljani pripravili fotografsko razstavo Narodni parki: v skrbi za naravo.

Na gradu Grad so konec aprila odprli razstavo Naravoslovne risbe vrst Natura 2000 za območje Goričkega, ki jih je naredil Jurij Mikuletič. 

V Mojstrani je Slovenski planinski muzej v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU pripravil razstavo Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri - 70 let rednih opazovanj Triglavskega ledenika.

 


Stroški izvajanja direktive o habitatih

IEEP je objavil študijo Comparing costs of implementing EU policy across Member States, ki zajema tudi stroške odločanja, vezane na izvajanje direktive o habitatih. 


Gozdni ekosistemi v Evropi

Evropska okoljska agencija je izdala publikacijo: European forest ecosystems - State and trends (pdf, 128 strani).


Več vrst za boljše opraševanje


Novejša raziskava kaže, da večja raznovrstnost rastlin na traviščih prispeva k več in bolj raznolikim opraševalcem in k njihovemu potencialu, da povečajo pridelke. Raziskovalci so podali predlog vrst, ki naj bi jih vključili v travne mešanice. Več.

 

NAPOVEDNIK


10. maj – Dan ptic selivk

17. maj 2016: mednarodna konferenca Zelena infrastruktura, Ljubljana

23. maj 2016: konferenca o gozdnih ekosistemih: Beyond wood - the multiple services provided by Europe's forests, Bruselj, Belgija.

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

24. maj - Evropski dan parkov

26. maj 2016: mednarodna delavnica Novice, izkušnje in pripovedovanje naših zgodb, Bohinj.

7-8 junij 2016: delavnica Preparing the assessment of High Nature Value Farming in Rural Development Programmes 2014-2020 Practices and solutions, Bonn, Nemčija.

8. junij – Svetovni dan oceanov

21–23 junij 2016: delavnica o upravljanju gozdov: Forest management and Natura 2000 in the Alpine and Continental biogeographical regions: bridging research and practice, Padova, Italija.

30. junij 2016: rok za prijave za nagrado MIDORI  za biotsko raznovrstnost 2016.

28. junij –1. julij 2016: mednarodna konferenca o ohranjanju biotske raznovsrtnosti na vojaških vadiščih: Conciliate operational training with preservation of biodiversity on military camps, Nîmes, Francija.

19-23 september 2016European Ecosystem Services Conference - Helping nature to help us,  Antwerp University, Belgium.

11-12 oktober 2016: mednarodna konferenca 3rd European SCGIS Conference - Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, Sofija, Bolgarija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si


NARAVA NA KRATKO


Ponovno imenovan v. d. direktorja Triglavskega narodnega parka

 
Vlada RS je imenovala dr. Bogomila Breznika (dosedanjega vršilca dolžnosti) za v. d. direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park, z dnem 1. 4. 2016, in sicer do imenovanja direktorja, vendar najdlje za tri mesece. Več.


Prenehanja veljavnosti zavarovanj

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe  o prenehanju veljavnosti  Odločbe o zavarovanju kačje smreke v Koševniku,   Osnutek Uredbe  o prenehanju veljavnosti  Odločbe o zavarovanju vrtnega parka v ŠtanjeluOsnutek Uredbe  o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob hiši št. 145 v Sežani in Osnutek Uredbe  o prenehanju veljavnosti  Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob graščini – hiša št. 1 v Sežani. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 6. maja 2016.


Dostop do genskih virov

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na  Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe 511/2014/EU o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 6. junija 2016.


Spremenjen Statut Krajinskega parka Goričko

Vlada RS je 12. aprila 2016 dala soglasje k  Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Krajinski park Goričko.


Spremenjen sporazum o ohranjanju kitov in delfinov

Objavljen je Zakon o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/16), ki ga je Državni zbor sprejel marca 2016.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava