Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 181 / julij 2016

SLOVENIJA

 

Projekti LIFE – razpis za sofinanciranje v 2016

Ministrstvo za okolje in prostor je 24. junija 2016 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov iz programa LIFE za letošnje leto. Sredstva bo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Projektni predlogi morajo prispeti v glavno pisarno ministrstva najkasneje do 8. avgusta 2016 do 12. ure. Več.


Posvet Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000

Ministrstvo za okolje in prostor 25. avgusta 2016 v sklopu kmetijsko-živilskega sejma AGRA organizira posvet z naslovom »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000«. Več.


Velike zveri – konec prekmejne paradigme?

V znanstvenem članku Border Security Fencing and Wildlife: The End of the Transboundary Paradigm in Eurasia? avtorji John D. C. Linnell et al. (med njimi so tudi Aleksandra Majič, Tomaž Skrbinšek in Hubert Potočnik) opozarjajo, da ograje, s katerimi države omejujejo migrantske tokove, pomenijo pomembno grožnjo za prostoživeče živali. So vzrok poginov, preprečujejo dostop do sezonsko pomembnih virov in zmanjšujejo velikosti populacij. Ugotovitve so ilustrirane s primerom ograje na južni meji Slovenije, prikazana so tudi območja Natura 2000 za velike zveri v Sloveniji in na Hrvaškem. Članek.

 

Projekt LIFE za manj negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih

Gozdarski inštitut Slovenije in partnerji Zavod za gozdove, Zavod RS za varstvo narave in Zavod Symbiosis so julija 2016 začeli z izvajanjem projekta LIFE ARTEMIS: Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdnem prostoru. Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečanjem osveščenosti javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru. Več.

 


Vidni pozitivni učinki košnje travnikov na Goričkem


V okviru projekta EGP Gorički travniki v letu 2016 s košnjo in odstranitvijo tujerodnih rastlin in lesne zarasti obnavljajo 20 hektarjev novih travniških površin. Mokrotni travniki v Ženavljah, ki so jih najprej kosili že v maju, so že obarvani v temnordeče cvetove zdravilne strašnice. Na cvetovih so med pregledovanjem opazili že prve strašničine mravljiščarje, ogroženo vrsto metuljev. Tu uspeva tudi travniška izjevka, ki je hranilna rastlina gosenic metulja travniškega postavneža. Ta je prav tako ena izmed močno ogroženih vrst in je tudi ciljna vrsta projekta. Več.


Priročnik o varstvu sredozemskega vranjeka in drugih morskih ptic

V okviru projekta SIMARINE-NATURA so izdali priročnik o varstvu sredozemskega vranjeka in drugih morskih ptic v slovenskem morju, ki je namenjen uporabnikom in upravljavcem morskega prostora v Sloveniji. V prvem delu priročnika (avtorica dr. Urška Koce) so predstavljena morska območja Natura 2000 za ptice (SPA) v slovenskem morju. V drugem delu priročnika (avtorica Bojana Lipej) je predstavljen Načrt ukrepanja ob pojavu zaoljenih ptic in drugih prostoživečih živali v primeru razlitja nafte in njenih derivatov v morje. VečPriročnik.


Priročnik o reševanju konfliktov med človekom in velikimi zvermi

V okviru projekta DINALPBEAR je izšla publikacija Priročnik za razumevanje in reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi: Strategije in nasveti za uspešno komunikacijo in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki ga je pripravil ameriški strokovnjak za sobivanje z velikimi zvermi, dr. Seth M. Wilson. Priročnik je namenjen svetovalcem na terenu, ki se ukvarjajo z upravljanjem in ohranjanjem velikih zveri. VečPriročnik.


Potomec volka Slavca

V okviru projekta LIFE WOLFALPS so objavili video posnetek mladiča volka Slavca, ki z družico živi v naravnem parku Lessinia v Italiji, severno od Verone. Ali je mladičev več, še ugotavljajo. Več.


Bogastvo kočevskih gozdov

V okviru projekta LIFE Kočevsko so pripravili pregleden članek o stanju ptic - Irena Bertoncelj in Tina Kotnik: Ohranjanje bogastva kočevskih gozdov, in ga objavili v reviji Svet ptic. Članek.


Poplavni gozdovi ob Muri

V reviji Proteus, posvečeni reki Muri, je izšel članek, ki je nastal v okviru projekta EGP GoForMura - Aleksander Marinšek, Andraž Čarni, Lado Kutnar, Špela Planinšek: Vrstno bogati in naravovarstveno pomembni, a močno ogroženi poplavni gozdovi ob Muri. Članek (pdf, 8 strani).


Spletna stran za prijavitelje projektov LIFE

Zaživela je spletna stran projekta LIFE Krepitev zmogljivosti www.lifeslovenija.si, ki je namenjena ozaveščanju o LIFE programu, promociji rezultatov, motiviranju novih prijaviteljev in izboljšanju učinkovitosti Slovenije pri izvajanju LIFE programa.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

 

Pogledi na program LIFE

Evropska komisija je pričela z vmesno oceno programa LIFE. Vabijo vas, da izpolnete vprašalnik o pomenu, učinkovitosti in dodani vrednosti programa LIFE. Več.


Pomoč pri iskanju partnerjev za projekte LIFE

Evropska komisija je vzpostavila novo spletno stran Partners, ki prijaviteljem projektov LIFE pomaga iskati partnerje.


Seznam invazivnih tujerodnih vrst

V uradnem listu Evropske Unije je objavljena Izvedbena uredba komisije o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo - uredba

Na spletni strani Invazivne tujerodne vrste je Komisija zbrala informacije v zvezi s tem seznamom in na splošno o predpisanih ravnanjih z invazivnimi tujerodnimi vrstami na ravni EU. Komisija je pripravila tudi odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z ravnanjem z vrstami, ki so na seznamu invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo.


Poročilo o financiranju Nature 2000

Evropska komisija je objavila poročilo Integration of Natura 2000 and biodiversity into EU financing. V njem so zbrane ugotovitve o tem, kako so ukrepe za Naturo 2000 in biotsko raznovrstnost vključili v programe razvoja podeželja in operativne programe za obdobje 2014-2020. Analizirali so 101 program iz 16 držav, med njimi Slovenije. Poročilo.

 


BRANJE


Priročnik o varstvu sredozemskega vranjeka

Izšel je priročnik Urška Koce in Bojana Lipej: Varstvo sredozemskega vranjeka in drugih morskih ptic v slovenskem morju (pdf, 38 strani).


Priročnik o človeku in velikih zvereh

Izšel je priročnik Seth M. Wilson: Priročnik za razumevanje in reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi: Strategije in nasveti za uspešno komunikacijo in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (pdf, 31 strani).


Polži in školjke Jadrana

Tehniška založba Slovenije je izdala knjižico Marjetka Kardelj in Miha Jeršek: Polži in školjke iz Jadranskega morja. Ima 80 strani, cena je 6,99 EUR. Več.


N-Vestnik – jubilejna petdeseta številka

Zavod RS za varstvo narave je izdal jubilejno 50. številko N-Vestnika, ki neprekinjeno izhaja od leta 2004 dalje.


Skrivnostni kras

STO je izdala novo brošuro Skrivnostni kras (pdf, 48 strani), ki predstavlja tudi Park Škocjanske jame in naravne znamenitosti klasičnega krasa.


Razstava LIFE projektov Aqualutra in Aquaviva

V mesecu juliju in avgustu Ministrstvo za okolje in prostor gosti naslednjo razstavo iz serije razstav LIFE projektov v Sloveniji, in sicer Aqualutra in Aquaviva. Predstavljena je biotska pestrost celinskih voda z vidro na čelu. Več.


Gozdni ekosistemi v Evropi

Evropska okoljska agencija je izdala publikacijo o stanju in težnjah v evroskih gozdnih ekosistemih: European forest ecosystems - State and trends (pdf, 128 strani).


Ocena stanja ekosistemov v Evropi

Evropska komisija je izdala poročili Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (pdf, 148 strani) in Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services Urban ecosystems 4th Report (pdf, 104 strani).


Bilten ETC

Izšel je bilten, ki ga izdaja Tematski center za biotsko raznovrstnost - European Topic Centre on Biological Diversity: Julij 2016 (pdf, 6 strani).


Morska zavarovana območja

IEEP je izdal publikacijo Daniela Russi et al.: Socio-Economic Benefits of the EU Marine Protected Areas (pdf, 96 strani).


Financiranje Nature 2000

Evropska komisija je izdala publikacijo Concha Olmeda et al.: Integration of Natura 2000 and biodiversity into EU financing (pdf, 75 strani).


Presoja sprejemljivosti

Mreža nevladnih organizacij Justice and Environment je pripravila publikacijo Appropriate assessment and Natura 2000 Areas – Short guide to rules and case law. Kratek vodnik predstavlja sodbe vezane na presoje sprejemljivosti (pdf, 8 strani).


Velike zveri in ograje na mejah

V reviji PLOS Biology  14(6) je objavljen članek Linnell JDC et al.: Border Security Fencing and Wildlife: The End of the Transboundary Paradigm in Eurasia?.


Invazivne tujerodne vrste v naravnih parkih

Članek Michael Braun, Stefan Schindler in Franz Essl: Distribution and management of invasive alien plant species in protected areas in Central Europe analizira tujerodne vrste v zavarovanih območjih Srednje Evrope in ukrepe za njihovo odstranjevanje. Povzetek.


Prostovoljstvo v ohranjanju narave

V članku Voluntary non-monetary conservation — where citizens implement actions without a financial incentive so povzeti rezultati raziskave prostovoljnih ukrepov za ohranjanja narave, še posebej ukrepov, ki niso finačno podprti. Povzetek.


Strateško komuniciranje in biotska raznovrstnost

Na spletni strani biltena NBSAP Forum Newsletter:  Raising Biodiversity Awareness to Achieve Aichi Biodiversity Target One so objavljene povezave do več člankov, posvečenih strateškemu komuniciranju.

 

NAPOVEDNIK

 

 25. avgust 2016: Posvet na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA: Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000.

14. september 2016: rok za prijavo projektov štirih razpisov programa www.ita-slo.eu.

15. september 2016: rok za oddajo projektov na razpis LIFE.

19-23 september 2016European Ecosystem Services Conference - Helping nature to help us,  Antwerpen Belgija.

23. september – 1. oktober 2016:  Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij.

27. september 2016: simpozij Geografski informacijski sistemi – Prostorski podatki, sklop tudi:  Podpora pri oblikovanju in upravljanju zavarovanih območij, Ljubljana.

28. september 2016: delavnica Promotion of restoration in the context of the EU biodiversity strategy to 2020, Bruselj, Belgija.

11-12 oktober 2016: mednarodna konferenca 3rd European SCGIS Conference - Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, Sofija, Bolgarija.

12-14 oktober 2016: evropska konferenca Passion for Nature, Integrated governance: increasing opportunities for nature and society, Lommel, Belgija.

30. november 2016: rok za prijavo na Razpis za slovensko kandidaturo za nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017.

 


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

 

NARAVA NA KRATKO

 

V.d. direktorja Triglavskega narodnega parka


Vlada RS je  21. julija 2016 ponovno imenovala dr. Bogomila Breznika za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park, in sicer do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto, to je do 20. 7. 2017. Več.


Spreminja se uredba o zavarovanih živalskih vrstah

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Pripombe lahko posredujete do 5. avgusta 2016.


Osnutki načrtov ribiškega upravljanja

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutke načrtov za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških območjih za obdobje 2017 – 2022, ki jih lahko posredujete do 8. avgusta 2016. Osnutke načrtov je izdelal Zavod za ribištvo Slovenije. Več.


Objavljene so uredbe o prenehanju veljavnosti odločb

 
Uredbe o prenehanju veljavnosti odločb o zavarovanju, in sicer o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu, drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi ter drevesnih parkov ob graščini v Sežani (hiša št. 1) in hiši št. 145 v Sežani ter zavarovanju kačje smreke v Koševniku so objavljene v Uradnem listu št. 38/16.


Izvajanje sanacijskega programa Triglavskega narodnega parka 
 

Vlada RS se je 7. julija 2016 seznanila s Poročilom o izvajanju sanacijskega programa javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2015. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava