Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 184 / oktober 2016

SLOVENIJA


Spremenjena Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Vlada je 13. oktobra 2016 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uredba ustrezneje prenaša Direktivo o habitatih. Več.


Medovarni kompostniki

V okviru projekta LIFE DinAlpBear so v začetku oktobra v občini Sodražica postavili prve medovarne kompostnike. Prednost so imeli prebivalci, ki so imeli v letošnjem letu težave zaradi nočnih obiskov medvedov. S tem želijo zmanjšati pogostot zahajanja medvedov v naselja. Več.

Konec septembra so izdali zgibanko Preprečimo medvedom dostop do hrane človeškega izvora. Lahko dostopni viri hrane človeškega izvora v bližini naselij so namreč glavni vzrok za konflikte med ljudmi in medvedi, saj medvede privabljajo v bližino ljudi in njihovih bivališč.

Z izobraževalnimi delavnicami v zainteresiranih osnovnih in srednjih šolah v šolske ure iz predmetov naravoslovje in biologija vnašajo praktične vsebine in zanimivosti iz življenja medvedov, udeleženci pa bodo spoznali tudi njihovo anatomijo, ekologijo, vedenje ter metode, s katerimi omejujemo konflikte med medvedi in ljudmi. Več.


Prva nagrada za pot v Strunjanu

V sklopu akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna je Krajinski park Strunjan prejel priznanje za Naj pot 2016. Nagradili so letos odprto krožno pot Strunjan v podobah morja, ki obiskovalcem predstavi zlasti naravo tega parka, ki je varovana z več območji Natura 2000. Več.


Drevesa za detle

V okviru projekta LIFE Kočevsko strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije izbirajo stara, debela in slabo vitalna drevesa, v katerih detli najdejo hrano ali izdolbejo gnezdilna dupla. Ta ti. habitatna drevesa zakupujejo za dobo 20 let. Več.


Sulec v srednji Savi

Populacija sulca na srednjem odseku reke Save je bila z dosedanjimi raziskavami ocenjena za najvitalnejšo v Sloveniji, leta 2013 je bilo tu razglašeno območje Natura 2000. Glavni dejavnik ogrožanja je uničenje habitata in sprememba rečnega toka, ki je posledica izgradnje in delovanja hidroelektrarn. Zaradi nasprotja  -  interesov zaščita populacije sulca na eni in izraba hidroenergetskega potenciala Save na drugi strani - so v okviru CRP projekta izdelali strokovne podlage, ki temeljijo na ihtioloških in genetskih raziskavah. Raziskave je vodila Biotehniška fakulteta. Zaključno poročilo.


Slovesna otvoritev opazovalnega stolpa za ptice na Ptujskem jezeru

V okviru projekta LIFE LiveDrava, ki ga vodi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS), so sredi oktobra slovesno odprli opazovalni stolp za ptice na Ptujskem jezeru. Opazovalnica omogoča izvrstno spoznavanje in opazovanje ptic, predvsem kolonijo navadnih čiger in črnoglavih galebov. Nameščene tudi določevalne table in preglednice ptic na Ptujskem jezeru. Več.


Delavnica za razpis Slovenija-Hrvaška tudi za Naturo 2000

V Samoboru (Hrvaška) je bila 17. oktobra v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška delavnica, ki je bila namenjena potencialnim prijaviteljem za  prednostno naložbo Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami. Več.


O gospodarjenju s travinjem

Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije je letno skupščino izvedlo v Krajinskem parku Kolpa. Strokovnemu posvetu v Šokčevem dvoru v Žuničih je sledil ogled dobrih praks na terenu. Ogledali so si odpravljanje zaraščenosti in izboljševanje biotske raznovrstnosti, tudi s strojno obdelavo, pašo drobnice in oslov ter revitalizacijo sadovnjakov. Več.


Znamke z morskimi motivi: kiti, delfini in Strunjan

Pošta Slovenije je konec septembra izdala novo serijo znamk na temo Živalstvo. Na predlog društva Morigenos so za motive izbrali veliko pliskavko, navadnega progastega delfina, navadnega kratkokljunega delfina in brazdastega kita. V seriji Naravni parki Slovenije so objavili znamko Krajinski park Strunjan z motivom strunjanskega flišnega klifa. Slednji je območje Natura 2000. Lani je v tej seriji izšla znamka Ljubljansko barje. Več.


Čistili planje na Pohorju

Konec septembra so izvedli že sedmo tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč (planj) na območju Pohorja. Na traviščih Volovice so jo izvedli v okviru projekta LIFE Življenje traviščem (LIFE TO GRASSLANDS), ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave. Več.


Usposabljanja za kmete

Za kmete, ki so se vključili v ukrep  Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016 v oktobru in novembru na Kmetijsko gozdarskih zavodih po Sloveniji potekajo usposabljanja. Zajemajo tudi temo Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči, izbirna vsebina pa je Zveri. Več.


Trajnostna mobilnost

Do konca leta bodo zaključili dva projekta EGP, namenjena trajnostni mobilnosti zavarovanih območij, ki so tudi območja Natura 2000. V Triglavskem narodnem parku so v sklopu projekta Parkiraj&Doživi naravo avgusta na širšem območju doline Soče v občini Kobarid potekali promocijski Dnevi zelenih lokalnih izletov (več), v septembru so izvedli kolesarski izlet po Bohinju (več) in v oktobru Zeleni vikend v Bohinju (več).

V Sečoveljskih solinah so konec oktobra v okviru projekta CARS-OUT! predstavili novo električno vozilo za prevoz obiskovalcev. Do naslednje sezone bo poizkusno vozilo na območju Lere, ob odprtju Muzeja solinarstva pa na območju Fontanigge za prevoz skupin do Muzeja. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Obisk iz Makedonije

V okviru bilateralne tehnične pomoči - projekt Priprava na prenos in izvajanje direktiv s področja narave v razmerju do Nature 2000 - so Slovenijo obiskali predstavniki ministrstva za okolje iz Makedonije. Srečali so se s predstavniki slovenskega ministrstva, Agencije RS za okolje in Zavoda RS za varstvo narave ter obiskali Krajinski park Ljubljansko barje, Notranjski regijski park in Triglavski narodni park.


Natura 2000 in presoje v Srbiji

Sredi septembra je v Srbiji potekalo strokovno srečanje na temo ustreznih presoj (člen 6/3 Direktive o habitatih) in Nature 2000, zlasti vezano na državno zakonodajo. Več.

 


BRANJE


N Vestnik

Zavod RS za varstvo narave je izdal 51. številko glasila N Vestnik.


Lovec

V oktobrski številki revije Lovec  Janko Škrlj prestavlja priprave čezmejnega projekta s Hrvaško za divjega petelina. Kristl Valtl piše o bobru v Dravi, Marko Richter o smrdokavri s Kapele, Martin Gorišek o golobu duplarju.


Ohranjanje sulca v srednji Savi

Objavljeno je zaključno poročilo CRP projekta  Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacij sulca na območju Srednje Save, Biotehniška fakulteta, Zavod za ribištvo Slovenije in Inštitut za vode RS (pdf, 176 strani).


Gozdni klop

V monografiji Digitalni podatki (Rok Ciglič et al.) je izšel prispevek Boštjan Kop, dr. Blaž Repe, dr. Tomi Trilar: Modeliranje razširjenosti gozdnega klopa (Ixodes ricinus) na območju upravne enote Ruše.


Preprečimo medvedom dostop do hrane človeškega izvora

Zgibanko Preprečimo medvedom dostop do hrane človeškega izvora so pripravili v okviru projekta LIFE DinAlpBear in jo objavili tudi na spletu (pdf, 2 strani).


Katero ribo kupiti

WWF je pripravil spletni vodnik Zgodbe izza vašega krožnika - vodnik po ribiških proizvodih, s katerim nas skušajo spodbuditi k nakupom ustreznih rib, da bi tako pripomogli k obnovi ribjih staležev in podprli ribiče in njihove družine po vsem svetu.


Razstava živalskih upodobitev na arheoloških predmetih

V mali dvorani Dolenjskega muzeja v Novem mestu so odprli razstavo arheoloških najdb z živalskimi upodobitvami Podoba ali simbol. Ta bo predstavila številne in različno upodobljene, stilizirane ali tudi še komaj prepoznavne živali na predmetih tamkajšnjega arheološkega oddelka. Razstava bo na ogled do 14. januarja.


Tivoli spet gosti žive zaklade naših voda

Po dobrih dveh letih so na Jakopičevem razstavišču ponovno postavili razstavo Živi zakladi naših voda, ki so jo pripravili v projektu LIFE AQUAVIVA: Živa voda – od biodiverzitete do pipe. Več.


Koliko biotske raznovrstnosti je v Naturi 2000

Na podlagi študije, ki jo je financirala Evropska komisija, je Alterra pripravila poročilo: Theo van der Sluis et al.: How much Biodiversity is in Natura 2000? - The “Umbrella Effect” of the European Natura 2000 protected area network (Technical Report) (pdf, 152 strani).


Barja na severu Evrope

Publikacija Alkaline fens: Valuable wetlands but difficult to manage obravnava upravljanje in obnovo bazičnih/alkalnih barij v Skandinaviji, v Estoniji in na Islandiji (pdf, 73 strani).

 


NAPOVEDNIK


7. november 2016: rok za oddajo prijav na javni poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov.

7-10 november 2016: letno srečanje Eurosite / Eurosite Annual Meeting 2016: Ecosystems at your service, Serres, Grčija.

17. november 2016: 11. strokovni posvet Zavoda RS za varstvo narave Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote«, Ljubljana.

29. november 2016: konferenca Upravljanje z izbranimi gozdnimi območji Natura 2000 ob Muri – GoForMura, Radenci.

30. november 2016: rok za prijavo na Razpis za slovensko kandidaturo za nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 


NARAVA NA KRATKO


Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

V Uradnem listu RS št. 64/2016 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Spremembe prinaša glede odvzema živali iz narave, označevanja ptic in doseljevanja domorodnih živalskih vrst.


Stališča EU za zasedanje

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je sredi oktobra, udeležila rednega zasedanju Sveta za okolje v Luksemburgu. Ministri so potrdili stališče EU za udeležbo na 13. zasedanju pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti in njenih protokolov (CBD), ki bo decembra v Cancunu. Več.


Potrjena nominacija biosfernega območja Mura

Vlada Republike Slovenije se na seji 20. oktobra 2016 seznanila s Predlogom vključitve Biosfernega območja Mura na Seznam biosfernih območij pri UNESCO Programu človek in biosfera (MAB). Ministrstvo za okolje in prostor bo predlog za vpis posredovalo na Sekretariat MAB. VečVladno gradivo.


Zasedanje komisije za kitolov

V Portorožu je od 20. do 28. oktobra 2016 potekalo 66. redno zasedanje Mednarodne komisije za kitolov, ki hkrati predstavlja tudi 70. obletnico delovanja komisije. VečIzhodišča za slovensko delegacijo. 

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava