Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 186 / december 2016

SLOVENIJA


Ocena morskega dela omrežja Natura 2000

V decembru 2016 je Evropska komisija objavila zaključke morskega biogeografskega seminarja, ki je bil jeseni na Malti. Zaključki kažejo, da je Slovenija za habitatni tip morski grebeni določila zadostno območje, za glavato kareto je skupaj s Hrvaško in Italijo najavila znanstveni pridržek. Za delfina veliko pliskavko pa je Evropska Komisija Sloveniji dodelila oceno večja nezadostnost, Italiji pa manjšo nezadostnost oz. znanstveni pridržek za območje izven ozemeljskih voda, kar v luči diskusije na seminarju pomeni, da je treba v severnem Jadranu določiti novo morsko območje za to vrsto. Več.


Monitoring travišč

Sodelavci Zavoda RS za varstvo narave so pripravili metodologijo za spremljanje stanja ohranjenosti traviščnih habitatnih tipov ter habitatov vrst, vezanih na travišča, na manjših območjih Natura 2000. Podatki so namenjeni pripravi, izvedbi in oceni učinkovitosti upravljavskih ukrepov in so skupaj s podatki vrstnih monitoringov pomemben del cikla upravljanja z območji Natura 2000.

Za spremljanje stanja traviščnih habitatov in habitatnih tipov so določili devet kazalcev, ki so relativno enostavni za spremljanje, hkrati pa omogočajo, da z njimi ocenijo spremembe stanja travišč. Metodologijo so testirali na sedmih manjših območjih Natura 2000. Več.


Orel belorepec – najboljši jadralec

V sklopu projekta LIFE Kočevsko so domačine vasi Kočevska Reka povabili na dogodek, na katerem so predstavili orla belorepca, ukrepe za njegovo ohranitev in pomen Reškega jezera za to ptico. Želja ekipe projekta je, da tako med domačini pridobijo simpatizerje. Več.


Na Gorjancih sadili sadno drevje

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS so člani društva Gorjanske košenice izkoristili lepe jesenske dni in na Gorjancih pri Miklavžu posadili nove sadike sadnih dreves visokodebelnih sadovnjakov. Več.


Izkušnje iz Španije

V decembru je del ekipe projekta LIFE Krepitev zmogljivosti obiskal nacionalno kontaktno točko v Španiji. Med drugim so obiskali tudi projekt, ki ohranja prioritetni habitatni tip sredozemske slane stepe. Več.


Program upravljanja kot podlaga za presoje

Ker Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 vsebuje podrobnejše varstvene cilje, je postal pomembna strokovna podlaga za presojo sprejemljivosti. Njegovo uporabo v strokovnem članku analizira Tina Klemenčič. Članek (pdf).


Sečoveljske soline: gnezdilke in vpliv dvigovanja morske gladine

V reviji Climatic Change  so Danijel Ivajnšič, Lovrenc Lipej, Iztok Škornik in Mitja Kaligarič objavili članek o vplivu dvigovanja morske gladine na štiri ptice gnezdilke. Študijsko območje so bile Sečoveljske soline, rezultati pa temeljijo na desetletnem monitoringu ptičjih gnezd, kartiranju obalnih habitatov, LiDAR meritvah in prostorskem modeliranju v GISu. Pri štirih naravovarstveno pomembnih gnezdilkah obalnih habitatov bo odgovor na dvigovanje morske gladine (po različnih scenarijih) od vrste do vrste različen, kajti njihova gnezda določajo različni okoljski prediktorji. Članek.


Priročnik o vrstah Ljubljanskega barja

V Krajinskem parku Ljubljansko barje so izdali Barjanski mozaik, priročnik za opazovanje vrstnega bogastva Ljubljanskega barja. Opisali so 115 živalskih in rastlinskih vrst, posebej so označene ogrožene in zavarovane vrste. Več


Izkušnje s projekti na območjih Natura 2000 – izmenjava z Islandijo

Jeseni 2016 so predstavniki Zavoda RS za varstvo narave izmenjali izkušnje z Agencijo za okolje Islandije. Predstavili so sistem varstva narave v Sloveniji, Zavod, rezultate dveh zaključenih projektov EGP: Ljudje za barje in Trajnostno upravljanje Pohorja ter aktivnosti potekajočega projekta LIFE - Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – torej tri projekte vezane na Naturo 2000. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Naravovarstvena zakonodaja EU: ugotovitve  preverjanja ustreznosti

Evropska komisija v zadnjih letih, v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), preverja ustreznost zakonodaje. Obravnavala je tudi Direktivo o pticah in direktvo o habitatih. Decembra 2016 objavljeni zaključki kažejo, da sta predpisa ustrezna, da pa je potrebno izboljšati izvajanje. Več.


Izkoriščanje vodne energije in Natura 2000

Evropska komisija pripravlja smernice za izkoriščanje vodne energije in Naturi 2000: Draft guidance on hydropower development and Natura 2000. Morebitne pripombe pošljite do 10. januarja 2017 na gp.mop@gov.si.


Tožba proti Franciji in Veliki Britaniji zaradi vrtnega strnada in pristaniške pliskavke

Evropska komisija je pred Evropskim sodiščem vložila tožbo proti Franciji. V tej državi se namreč nadaljujejo kršitve direktive o pticah zaradi ubijanja in lovljenja vrtnega strnada. Več.

Pred tem je vložila tožbo proti Veliki Britaniji, zaradi kršitev direktive o habitatih, ki varuje pristaniško pliskavko. Zanjo niso določili zadostnih območij Natura 2000, pa tudi izvedli presoj za dejavnosti, ki jo potencialno ogrožajo (vetrne elektrarne na morju, izkoriščanje nafte in plina, ribištvo). Več.

 

BRANJE


Varstvo narave

Izšla je revija za teorijo in prakso ohranjanja narave Varstvo narave št. 29. Tadeja Šubic je podala pregled urejanja Dovžanove soteske za obisk javnosti, Jurij Dobravec se je posvetil naravovarstvenemu ozadju in izzivom papeževe okrožnice Laudato si', Andrej Kirn se vpraša, ali je ekosocializem realna alternativa ali utopija. Tina Klemenčič  je predstavila uporabo programa upravljanja območij Natura 2000 v presoji sprejemljivosti. Mateja Žvikart et al. pa pišejo o odstranjevanju alpske kislice na planini Korošica. Revijo izdaja Zavod RS za varstvo narave.


N Vestnik

Izšla je 52. številka glasila zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave – N Vestnik (pdf, 17 strani).


Svet pod Triglavom

Izšla je 23. številka revije Svet pod Triglavom, ki jo izdaja Triglavski narodni park.

Acta Carsologica

Izšla je nova številka revije Acta Carsologica, ki jo izdaja ZRS SAZU.


Barjanski mozaik

Izšla je publikacija Maje Sopotnik in Lare Kastelic: Barjanski mozaik - Priročnik za opazovanje vrstnega bogastva Ljubljanskega barja. Cena je 9,9 EUR. Več.


Uspešnost ukrepov za preprečevanje škod

Zavod za gozdove Slovenij je pripravil poročilo Ukrepi za preprečevanje škod, ki jo na človekovem premoženju povzročajo velike zveri, Ljubljana, 2016 (pdf, 7 strani).


Predstavitve s konference GoForMura

Na spletu so objavljene predstavitve z zaključne mednarodne konference projekta EGP GoForMura, ki je bila novembra 2016 v Radencih.


Ujemite naravo! – prvi rezultati

Prvi rezultati projekta Ujemite naravo! so dostopni v obliki interaktivne karte, kjer si s klikom na preko 200 posameznih lokacij lahko ogledate več kot 600 fotografij opaženih vrst in njihovih habitatov. Projekt so predstavili tudi na informativnem letaku (pdf).


Povezovanje makroregij in zavarovanih območji

Zavod RS za varstvo narave je izdal publikacijo: Priložnost za povezovanje - Povzetek dogodkov, zaključkov in vtisov Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij Evropske unije) (pdf, 133 strani).


Delfini v zahodni Istri

Na spletu je objavljen poster Darja Ribarič: First abundance and distribution report of the Common Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus) off West Istria, North-Eastern Adriatic Sea.


Predstave o pokrajinah Slovenije

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu (Geografija Slovenije 34).


Ocena direktiv

Evropska komisija je objavila zaključno poročilo: Evaluation Study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives (pdf, 668 strani).


LIFENews

Decembra je izšla nova številka biltena LIFENews, ki ga izdaja Evropska komisija.


OECD o biotski raznovrstnosti

Organizacija OECD je izdala publikacijo Biodiversity Offsets - Effective Design and Implementation (227 strani) ter več brošur na temo biotske raznovrstnosti: Marine Protected Areas: Policy Highlights (pdf, 16 strani), Analysing data on protected areas (pdf, 8 strani) in Biodiversity, Land Use and Ecosystem (pdf, 12 strani).


Narava v Alpah 2030, biotska raznovrstnost, bukovi gozdovi

Nemško zvezno ministrstvo, pristojno za naravo, je izdalo publikacijo  Alpine Nature 2030 Creating [ecological] connectivity for generations to come (pdf, 252 strani). Izdali so tudi publikacijio Committed to Biodiversity - Germany's International Cooperation in Support of the Convention on Biological Diversity for Sustainable Development 2016 (pdf, 99 strani).

Lani so izdali publikacijo Beech Forests – UNESCO World Natural Heritage - Protecting a unique ecosystem (pdf, 40 strani).


Domača imena netopirjev v Evropi

Sekretariat EUROBATS je izdal publikacijo z domačimi imeni netopirjev v 36 državah pogodbenicah: Common Names of European Bats (pdf, 53 strani).
 


Odnos javnosti do narave v Nemčiji

Na spletu sta objavljeni poročili javnomnenjske raziskave, ki jo v Nemčiji izvajajo na dve leti. Poročilo za lansko leto je objavljeno v nemščini: Naturbewusstsein 2015 Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt (pdf, 104 strani), v angleškem jeziku pa je na voljo poročilo za  dve leti nazaj: 2013 Nature Awareness Study - Population survey on nature and biological diversity (pdf, 92 strani),

 


Bilten projekta LIFE v Belgiji

V okviru belgijskega projekta LIFE Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNIP), ki podpira cilje Nature 2000 v tej državi, so izdali prvo številko biltena.

 

 

NAPOVEDNIK

 

4-6 april 2017: mednarodna delavnica EUROSITE: Monitoring in Natura 2000 sites, Krkonše, Češka Republika. 

19.-20. april 20172. slovenski kongres o vodah, Podčetrtek.

30. maj – 1. junij 2017: mednarodna delavnica EUROSITE Climate change and management of Marine Protected Areas, Boulogne-sur-Mer, Francija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si


NARAVA NA KRATKO


Nadzor nad malimi hidroelektrarnami

Inšpekcija za okolje in naravo je v obdobju od junija do septembra 2016 izvedla akcijo nadzora malih hidroelektrarn, pri tem so ugotavljali tudi zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka. Več.


Poslanski vprašanji

Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z imenovanjem v. d. direktorja Triglavskega narodnega parka. Nov razpis za direktorja bo objavljen v začetku naslednjega leta. Več.

Sprejela je tudi odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca glede povračila škode zaradi zveri. Več

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava