Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 187 / januar 2017

SLOVENIJAVarstveno stanje volkov v Sloveniji

Rezultati projekta »Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016« kažejo, da je populacija volkov v Sloveniji stabilna ali celo v rahlem porastu od leta 2010. Zato so strokovnjaki varstveno stanje volka opredelili kot ugodno. Ocenjujejo, da je volkov okrog 50, tropov pa 11. Več.

Spremljanje varstvenega stanja (monitoring) v sezoni 2016/2017 se je pričelo z začetkom julija 2016 in bo trajalo do konca junija 2017. Poročilo o izvedbi 1. faze v sezoni 2016/2017

 

Knjiga o kozjanski in obsoteljski Naturi 2000

Javni zavod Kozjanski park, upravljavec regijskega Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, je v letu 2016 izdal knjigo o Naturi 2000 na območju Kozjanskega in Obsotelja. V prvi vrsti je namenjena prebivalcem tega območja, koristna pa je tudi drugim. Več.

 

Obisk IMPEL v Natura 2000 območju  

Na Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo gostijo ekspertno skupino IMPEL za področje nadzora lovskega turizma. Drugi dan obiska je namenjen zlasti nadzoru na območjih Nature 2000 ter v zavarovanih območjih, z obiskom Kozjanskega parka in spoznavanjem tamkajšnjih območij Natura 2000. Več.  

 

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Monitoring morja

Evropska komisija je sprejela Poročilo o oceni programov spremljanja držav članic na podlagi okvirne direktive o morski strategiji. Poročilo analizira tudi programe monitoringa na področju biotske raznovrstnosti, zajeta je tudi Slovenija (poročilo, v slovenskem jeziku).


Podpora projektom za Naturo 2000 na Hrvaškem

V Zagrebu so decembra 2016 predstavili rezultate večletnega IPA projekta: Tehnička pomoć za pripremu projekata za očuvanje i upravljanje Natura 2000 mrežom. Več.


Seminar o presojah v Srbiji

V okviru projekta TAIEX so v Beogradu konec novembra 2016 organizirali delavnico Seminar o uspostavljanju sistema za primenu ocene prihvatljivosti u Republici Srbiji. Več.

 

BRANJE


Stanje volkov

Na spletu sta objavljeni poročili: Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016 (Končno poročilo projekta 1. del2. delPovzetekSummary),  Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2016; Poročilo o izvedbi 1. faze projekta Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017 (poročilo), Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2016.


Trdoživ

Izšla je deseta številka biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave Trdoživ. Nejc Jogan piše o planiki. Ljubljansko barje obravnavajo trije članki:  Urban Dajčman in Katarina Drašler o gnezdenju želve močvirske sklednice,  Nina Erbida o koščičnem škratcu, Stanislav Gomboc idr. pa o kobilici temni šaševki.  Nino Kirbš piše martinčku ob Dravi. Slavko Polak je predstavil dnevnik speleobiologa Egona Pretneja. Tilen Genov in Nina Uratarič Malnar pišeta o prepovedanih onesnaževalih, ki ogrožajo delfine, Anamarija Žagar pa o vplivu pesticidov na kuščarje. Slavko Polak in Andrej Kapla sta objavila določevalni ključ za brzce Slovenije. Lan Hočevar opiše označevanje teritorija pri risu, Primož Presetnik je avtor osebne izkaznice dolgokrilega netopirja.


Lovec

V januarski številki revije Lovec Saša Vochl piše o upravljanju z bobrom na Norveškem.


Krajinski park Goričko

Na spletu je objavljena decembrska številka novičnika Krajinski park Goričko (pdf).


Kozjanska in obsoteljska Naturi 2000

Kozjanski park je izdal knjigo o Naturi 2000 na območju Kozjanskega in Obsotelja. Več.


Motnje ob Reškem jezeru

Med strokovnimi gradivi projekta LIFE Kočevsko so objavili gradivo Pregled antropogenih motenj na območju Reškega jezera (pdf, 15 strani).


Priložnost za povezovanje

Zavod RS za varstvo narave je izdal trojezično publikacijo Priložnost za povezovanje / Opportunity to Connect / Un’opportunita per collegarsi, v kateri so objavljeni povzetki prispevkov z mednarodne konference in drugi prispevki  Tedna sredozemske obale  (pdf, 132 strani).


Urbanizacija in ptice

Predavanje dr. Ala Vrezca: Urbanizacija in ptice: Ljubljanske ptice včeraj, danes in jutri, ki ga je imel novembra 2016 v Pririodoslovnem muzeju Slovenije, je objavljeno na spletu.

 

Fotografije na BioPortalu

Na BioPortalu lahko trenutno najdete fotografije 2.615 vrst, ki živijo v Sloveniji. Poleg seznama po abecednem redu vrst (skupno jih je že več kot 90.000), je omogočeno tudi iskanje po slovenskem ali latinskem imenu.


Magistrska dela in diplomska dela

Na Biotehniški fakulteti – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire so na spletu objavili dela: Karolina Rebernik: Odnos upraviteljev cerkva do varstva zatočišč netopirjev v cerkvah na Slovenskem (magistrsko delo), Ljubljana, 2016 (pdf, 159 strani); Igor Zakotnik: Upravljavski načrti zavarovanih območij v razmerju do prostorskega in regionalnega razvojnega načrtovanja, primer Triglavskega narodnega parka (magistrsko delo, Ljubljana, 2016 (pdf, 200 strani); Tina Kirn: Naravovarstvena izhodišča za varovanje Pivških presihajočih jezer (magistrsko delo, Ljubljana, 2016 (pdf, 350 strani) ter Polona Erlah Petrovič:  Vloga civilne družbe pri ohranjanju narave in varstvu naravne dediščine v Sloveniji Ljubljana, 2016 (pdf, 260 strani).

Na oddelku za biologijo so objavili: Marko Rajkovič: Analiza zimskega gibanja volka v Dinaridih (magistrsko delo), Ljubljana, 2016 (pdf, 97 strani).

Na Oddelku za krajinsko arhitekturo so objavili Zelnik Igor: Prisotnost in številčnost tujerodnih invazivnih vrst rastlin v obrežnem pasu rek v povezavi z rabo prostora (diplomsko delo), Ljubljana, 2016 (pdf, 82 strani).


Bilten ETC

Izšel je bilten, ki ga izdaja Tematski center za biotsko raznovrstnost - European Topic Centre on Biological Diversity: December 2016 (pdf, 5 strani).  


Evropski rdeči seznam kobilic

IUCN je izdal publikacijo European Red List of grasshoppers, crickets and bush-crickets, urednika sta Axel Hochkirch in Ana Nieto, eden od avtorjev je Stanislav Gomboc (pdf,94 strani).

 

Direktive EU

Evropska komisija je na spletu objavila priročnik A Starter’s Guide Overview on the main provisions of the Water Framework Directive, the Marine Strategy Framework Directive, the Birds and Habitats Directives, and the Floods Directive: similarities and differences, 2016 (pdf, 29 strani).


Kratki film o pozejdonovki

Združenje MedPAN je pripravilo kratki film Love posidonia o pomenu travnikov pozejdonovke in drugih morskih cvetnic. Film, ki je namenjen najširši javnosti, si na spodnji povezavi lahko ogledate tudi s slovenskimi podnapisi.


Priročnik za kampanje

Mreža mladinskih okoljskih organizacij Youth and Environment Europe je izdala brošuro: Be(e) the change – Guide on campaigning (pdf, 52 strani). Knjižica je orodje za vse tiste, ki bi radi izvedeli več o tem kako uspešno organizirati okoljske kampanje.


Obisk v narodnih parkih v Evropi

V reviji Journal for Nature Conservation Volume 31, 2016 je izšel članek Jan Philipp Schägner et al: Mapping recreational visits and values of European National Parks by combining statistical modelling and unit value transfer, ki vsebuje tudi preglednico z oceno številka obiskovalcev po državah.

 


NAPOVEDNIK

 

17. januar - 21. februar 2016: javni posveti Sobivanje ljudi in divjadi v lovsko upravljalskih območjih.

24. in 26. januar 2017:  LIFE informativni dan, Maribor / Postojna.

4-6 april 2017: mednarodna delavnica EUROSITE: Monitoring in Natura 2000 sites, Krkonše, Češka Republika. 

19 -20 april 20172. slovenski kongres o vodah, Podčetrtek.

30. maj – 1. junij 2017: mednarodna delavnica EUROSITE Climate change and management of Marine Protected Areas, Boulogne-sur-Mer, Francija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si


NARAVA NA KRATKO

 

Imenovan direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje

Vlada je imenovala Janeza Kastelica na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, za dobo štirih let. Več.


Vabilo k sodelovanju: spremembe uredbe o usposabljanju in preverjanju znanja  nadzornikov

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov.

Ključna sprememba je ukinitev plačila ponovnega opravljanja preverjanja znanja, če ga kandidat ni uspešno opravil.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 30. januarja 2017. Več.


Preverjanje znanja za nadzornike

Preverjanje znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v terminu februar-marec 2017 se bo pričelo 28. februarja 2017. Rok za prijave je 14. februar 2017 do polnoči. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava