Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 188 / februar 2017

 

SLOVENIJA


Natura 2000 v poročilu Evropske komisije za Slovenijo

Evropska komisija je predstavila pregled izvajanja okoljske politike v EU. Komisija ocenjuje, da med tremi glavnimi izzivi v Sloveniji tudi ohranitev obsežnega omrežja Natura 2000 v Sloveniji. Posebej je izpostavila izzive izvrševanja na terenu in pomanjkanje volje za podporo učinkovitemu vključevanju v druge politike. Več.


Novi izobraževalni paketi o rjavem medvedu

Za šole, v katerih v okviru projekta LIFE DinAlpBear izvajajo izobraževalne delavnice, so pripravili nove izobraževalne pakete. V njih so publikacije,  odtisi sprednje in zadnje medvedove šape, mehki kalupi, in priročnik, s pomočjo katerega bodo učitelji lahko sami organizirali nadaljnje ure pouka na temo rjavega medveda. Več.


Delavnica za varstvo dvoživk

V okviru projekta Invazivke nikoli ne počivajo, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, so izvedli uvodno delavnico o hitridiomikozi (glivični bolezni dvoživk). Udeleženci so spoznali pravilne načine razkuževanja opreme pri terenskem delu in postopek pri jemanju vzorcev za testiranje te bolezni. Več.


Čistili zarast v Halozah

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS so v Halozah sredi februarja čistili zarast na ekstenzivnem travišču v Skorišnjaku, južno od Vidma pri Ptuju. Več.


Inšpekcija nadzorovala posege

Inšpekcija za okolje in naravo je preverila ali so zavezanci, ki izvajajo posege, pridobili vse zahtevane upravne akte in ali upoštevajo pogoje, ki so v teh aktih predpisani. V akcijo so vključili tudi zavezance, ki so nosilci naravovarstvenih soglasij. Le v enem primeru so ugotovili kršitev izdanega soglasja za izgradnjo rastlinjaka, zavezanec je namreč postavil leseno brunarico. 
Poleg tega so inšpektorji so obravnavali primer izlova/preselitve močvirske sklednice v nadomestni habitat brez ustreznega dovoljenja za izlov avtohtonih živalskih vrst. Več.

 

EVROPSKA UNIJA IN KANDIDATKE  

 

Računsko sodišče o Naturi 2000

Izšlo posebno poročilo Evropskega računskega sodišča z naslovom Za izkoriščanje celotnega potenciala omrežja Natura 2000 je potrebnih več prizadevanj. Po navedbah v poročilu je treba izboljšati upravljanje, financiranje in spremljanje Nature 2000, paradnega programa EU za biotsko raznovrstnost. Revizorji priznavajo, da ima program Natura 2000 pomembno vlogo pri varstvu biotske raznovrstnosti, vendar so odkrili pomanjkljivosti pri upravljanju in pomanjkanje zanesljivih informacij o stroških in financiranju. Financiranje namreč ni bilo dovolj prilagojeno potrebam območij. Poročilo.
 


Predvidena časovnica razpisa LIFE

Evropska komisija je objavila predvideno časovnico za razpis LIFE v letu 2017. Razpis naj bi objavili 28. aprila, rok za oddajo prijav za področje Narava in biotska raznovrstnost bo predvidoma 14. septembra. Več.


Izvajanje okoljske politike v EU

Evropska komisija je 6. februarja 2017 sprejela pregled izvajanja okoljske politike, ki predstavlja novo orodje za izboljšanje izvajanja evropske okoljske politike in skupno dogovorjenih predpisov. Komisija bo z državami članicami obravnavala vzroke za vrzeli v izvajanju in poiskala rešitve, preden bodo težave postale nujne.

Komisija izpostavlja, da je - kljub številnim lokalnim zgodbam o uspehu - na področju narave in biotske raznovrstnosti treba izvajanje naravovarstvene zakonodaje EU pospešiti. Sporočilo za medije.


Posvetovanja o prihodnosti skupne kmetijske politike

Evropska komisija je začela javno posvetovanje za posodobitev in poenostavitev Skupne kmetijske politike. Na spletni strani Evropske komisije je objavljen vprašalnik, posvetovanje bodo zaključili 2. maja 2017. Več.


Posvet o ekološki mreži v Srbiji

V Beogradu je biilo 23. januarja 2017 strokovno srečanje Od postojećih podataka o vrstama do uspostavljanja ekološke mreže i aktivne zaštite biodiverziteta Srbije, ki sta ga organizirala Biološki fakultet u Beogradu in Zavod za zaštitu prirode Srbije. Ekološka mreža je e eden od temeljev za določitev omrežja Natura 2000 v Srbiji. Več.

 

BRANJE


Monitoring netopirjev

Na spletu je objavljeno drugo delno poročilo za Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017, Primož Presetnik, Ali Šalamun in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, februar 2017.


Monitoring v Sečoveljskih solinah 2016

Na spletu je objavljena publikacija Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih solin 2016  - Strokovno poročilo KPSS, Iztok Škornik, Seča, 2017 (100 strani). Vsebuje tri poglavja o monitoring: ptic (vključno z metodami) in drugih varovanih vrst, vremena in obiskovanja. Predstavi tudi izvajanje varstvenih režimov.


Acta triglavensia

V četrti številki znanstveno-izobraževalnega časopisa Acta triglavensia lahko preberete obširen prispevek o razširjenosti in nahajališčih kukavičevk, zelo ranljivih rastlin iz družine divje rastočih orhidej, ki rastejo na območju Bohinja, in rezultate raziskave o vplivih soljenja smučišča Vitranc na okolje. V kratkih novicah objavljajo novosti na področju raziskav, ki potekajo na območju parka.


Lovec

V februarski številki Lovca je obsežen članek Spremljanje (monitoring) šakala v Sloveniji avtorjev Huberta Potočnika, Boštjana Pokornyja, Katarine Flajšman, Aleksandre Majić Skrbinšek in Ivana Kosa. Srečko Žerjav opisuje primer nelegalnega lova ptic italijanskega gosta blizu meje z Italijo. Ciril Štrumbelj se v krajšem prispevku sprašuje kaj ogroža risa v Sloveniji.


Geografski vestnik

Izšli sta številki 88. letnika revije Geografski vestnik: 1 in 2.


Biotska raznovrstnost s kmetijstvom in za kmetijstvo

Nacionalni inštitut za biologijo je izdal zgibanko Biotska raznovrstnost s kmetijstvom in za kmetijstvo (Davorin Tome et al., pdf, 2 strani).


Krajina in biotska raznovrstnost

Obavljeno je končno poročilo raziskovalnega projekta CRP: Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, Biotehniška fakulteta - Oddelek za krajinsko arhitekturo, Aquarius d.o.o. in Kmetijski inštitut Republike Slovenije, 2015 (pdf, 249 strani).


Magistrski deli

Na spletu sta objavljeni magistrski nalogi Tanja Šumarda: Analiza potencialov trženja kmetijskih proizvodov z dodano vrednostjo ohranjanja narave z območja ormoških lagun, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2016, ter Stanko Čerpnjak: Spremembe floristične sestave suhih travišč deset let po vstopu v EU – primer Krajinskega parka Goričko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo (pdf, 88 strani).


Poročilo posveta biotska raznovrstnost in kmetijstvo

Nacionalni inštitut je objavil krajše poročilo o posvetu Biotska raznovrstnost s kmetijstvom in za kmetijstvo, ki je bil januarja 2017. Več.


Posodobljena spletna stran o invazivnih tujerodnih vrstah

Ministrstvo za okolje in prostor je posodobilo in razširilo spletno stran Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali. S fotografijami in opisi je predstavljenih 28 vrst rastlin in 33 vrst živali. Posebej so označene tiste vrste, ki so uvrščene na seznam Evropske unije in zanje v Sloveniji in drugih državah članicah velja prepoved gojitve ali prodaje. Za nekatere od njih so objavljeni tudi določevalni ključi, s katerimi je olajšana prepoznava vodnih rastlin, rakov in veveric, ki jih je pripravil Symbiosis.


Podatkovna zbirka nevretenčarjev

Prirodoslovni muzej Slovenije v Podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev predstavlja predvsem vrste, ki živijo v Sloveniji, širše pa so vključene tudi vrste jugovzhodne Evrope. Zbirka trenutno vsebuje 5089 vrst nevretenčarjev, ki so predstavljene z 17622 fotografijami.


Divji petelin na spletu

Spletna stran o divjem petelinu: www.petelin.info, ki jo ureja Danilo Bevk, je prenovljena.


BioPortal na družbenem omrežju

BioPortal lahko najdete tudi na družbenem omrežju Facebook, kjer bodo objavljali novice in vsebine.


Predavanja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Na spletu je objavljeno predavanje dr. Borisa Sketa: Slovencem, ob mednarodnem dnevu Charlesa Darwina, ki ga je imel februarja 2017.

Objavljeni sta tudi predavanji dr. Ala Vrezca Selitve ptic: Naravni most med oddaljenimi svetovi, ki ga je imel januarja 2017 ter predavanje istega avtorja Urbanizacija in ptice: Ljubljanske ptice včeraj, danes in jutri, ki ga je imel v muzeju novembra 2016.

 

Poročilo Evropskega računskega sodišča

Na spletu je objavljeno posebno poročilo Evropskega računskega sodišča Za izkoriščanje celotnega potenciala omrežja Natura 2000 je potrebnih več prizadevanj (pdf, 68 strani).


Pregled izvajanja okoljske politike EU

Evropska komisija je objavila brošuro Pregled izvajanja okoljske politike EU – Slovenija : Povzetek (pdf, 4 strani) in poročilo Pregled izvajanja okoljske politike EU Poročilo za državo – Slovenija (pdf, 27 strani).


Prekmejna zavarovana območja

IUCN je izdal publikacijo Transboundary Protected Area Solutions (pdf, 34 strani). Med primeri je tudi sodelovanje pri varstvu velikih zveri med Italijo (Naravni park Julijsko predgorje) in Slovenijo (Triglavski narodni park).


Preprečevanje papirnatih parkov

WWF v novem poročilu Preprečevanje papirnatih parkov: Kako narediti EU zakonodajo za varstvo narave učinkovito / Preventing paper parks: How to make the EU nature laws work (pdf, 68 strani) ponuja dober pregled glavnih problemov na tem področju in učinkovitih rešitev zanje.

 

NAPOVEDNIK


7. marec 20171. LIFE delavnica za pripravo prijav, Ljubljana, rok za prijave 1.3.2017.

4-6 april 2017: mednarodna delavnica EUROSITE: Monitoring in Natura 2000 sites, Krkonše, Češka Republika. 

19 -20 april 20172. slovenski kongres o vodah, Podčetrtek.

30. maj – 1. junij 2017: mednarodna delavnica EUROSITE Climate change and management of Marine Protected Areas, Boulogne-sur-Mer, Francija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si


NARAVA NA KRATKO

 

Odgovor Vlade na tožbo glede odvzema medveda in volka

Vlada RS je 6. februarja 2017 sprejela odgovor na tožbo zaradi razveljavitve Priloge 2 Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017in odgovor na predlog za izdajo začasne odredbe v tožbi zaradi razveljavitve te priloge. Več.


Razprava o programu za zmanjševanje vpliva kormorana na ribe

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: Osnutek Dolgoročnega programa za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 24. februarja 2017.


Spremembe v svetih Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko Barje in Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Vlada je 1. februarja 2017 za predsednico sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje imenovala mag. Eleno Del Fabro kot predstavnico MOP. Več. V svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko pa je 26. januarja 2017 imenovala nove člane in za predsednika zavoda imenovala Alojza Marna. Več.


Posveti sobivanje ljudi in divjadi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v začetku februarja v Postojni opravilo sedmi posvet od predvidenih štirinajstih, na temo Sobivanje ljudi in divjadi. Na spletu so objavili kratke povzetke iz dosedanjih posvetov tudi z zvezi z opozorili na škode zaradi zavarovanih vrst. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava