Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 189 / marec 2017

 

SLOVENIJA


Prva opažanja na gnezdu orla belorepca

V okviru projekta LIFE Kočevsko so sredi februarja 2017 prvič opazili orla belorepca na gnezdu, ki so ga v letu 2016 opremili s celovitim sistemom za opazovanje in nadzor gnezda z okolico. Več.


Novosti v subvencijski kampanji 2017 – tudi za Naturo 2000

Vstop v operacijo Ohranjanje mejic je novost v letošnji kampanji. Minimalna dolžina mejice, ki je upravičena do plačila, je 2 m. Operacija lahko izvajajo na območjih znotraj Nature 2000, za katera je bilo ugotovljeno, da stanje mejic ni ugodno (dolina Reke, dolina Vipave, porečje Drave ali Mure, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Ljubljansko barje in Planinsko polje).

V operaciji Steljniki pa so uvedli mozaično košnjo, kar pomeni, da se bo vsako leto pokosil le del travnika in se črta zahteva, ki se nanaša na nepokošen pas; košnja ni dovoljena pred 1. avgustom. Velja popolna prepoved gnojenja in paše. Več.


Projekt za Muro in Dravo

Mura in Drava sta območji Natura 2000 po direktivi o pticah in o habitatih. V začetku 2017 se je pričel večletni projekt Interreg »coop MDD«, ki naj bi zagotovil ekološko celovitost čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava (TBR MDD). Slovenska partnerja v projektu sta Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in občina Velika Polana. Več.Foto natečaj

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR so pripravili mednarodni fotografski natečaj. Vabijo amaterske in profesionalne fotografe, da jim pomagajo s svojimi motivi in predstavijo pogled na to, kaj pomeni živeti z medvedi. Poleg fotografij medvedov, posnetih v naravi, iščejo dela, ki na kakšen koli način govorijo o uspešnem sobivanju in varstvu te karizmatične velike zveri. Več.


Priročnik za učenje in igro v gozdu

S pomočjo projekta LIFEGENMON so na Gozdarskem inštitutu pripravili Priročnik za učenje in igro v gozdu (ur. Urša Vilhar in Boris Rantaša), pdf, 114 strani in ga objavili na spletu. Izdali so ga pri svoji založbi Silva Slovenica.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Kampanija za znamčenje Nature 2000

Evropska komisija je podprla kampanijo za znamčenje (branding) Nature 2000, ki poudarja koristi tega omrežja: promovira naravi prijazne proizvode in storitve iz območij Natura 2000 in koristi za naravo in za lokalne skupnosti. Vabijo k predstavitvam proizvodov in zgodb o uspehu.


IBA in območja Natura 2000

Raziskava je pokazala, da so območja Natura 2000 v veliki meri zajela ti. IBA območja (Important Bird and Biodiversity Areas), ki jih je določila nevladna organizacija BirdLife International. Če bi omrežje povečali še za dodatnih 4,5 odstotkov, bi to prineslo veliko povečanje pokritosti za ptice, sesalce, plazilce in dvoživke. Najboljša območja za tako širitev so na jugu Evrope ter na vzhodnem in severnem robu EU. Več.

 

BRANJE


Medved – priročnik za učitelje biologije

Na spletni strani projekta LIFE DinAlpBear so objavili Medved kot modelni organizem za pouk biologije - priročnik za učitelje, avtorji so Vesna Oražem, Tadeja Smolej in Iztok Tomažič (pdf, 62 strani).


Priročnik za učenje in igro v gozdu

Na spletu je objavljen Priročnik za učenje in igro v gozdu, urednika Urša Vilhar in Boris Rantaša, izdala ga je Silva Slovenica (pdf, 114 strani).


Knjižica za otroke na temo želve sklednice in popisane želve

V okviru projekta LIFE so v Španiji pripravili bogato ilustrirano knjižico za otroke o želvi sklednici in invazivni tujerodni vrsti popisani sklednici (rdečevratke, rumenovratke) Mauro e Emília - os nossos cágados estăo em perigo. Vamos ajudá-los! (v španskem jeziku, pdf, 38 strani).


Manjša biodiverziteta – počasnejša obnova

V reviji Landscape and Urban Planning je izšel članek Tamare Karlo in Nine Šajna Biodiversity related understorey stability of small peri-urban forest after a 100-year recurrent flood. Raziskovali sta gozdno podrast Mariborskega otoka, ki je naravna vrednota in zavarovano območje znotraj območja Natura 2000, pred in po poplavi. Pokazali sta, da majhna izvorna biodiverziteta pomeni počasnejše obnavljanje podrasti in večjo verjetnost, da v združbo vstopijo nove vrste, med njimi celo invazivne (povzetek v angleškem jeziku).


Natura Sloveniae 2/2016

Na spletu je objavljena nova številka revije Natura Sloveniae. Članki obravnavajo tudi vrsti, varovani z direktivo o habitatih: hromega volnoritca in močvirsko sklednico.


Življenje z medvedi

V okviru projekta DinAlpBear so izdali drugo številko letnega glasila Življenje z medvedi (pdf, 9 strani).


Lovec

V marčni številki revije Lovec se Edvard Krašna sprašuje Kakšne so dejanske možnosti ponovne naselitve divjega petelina. Miha Robar predstavlja vidro.


Disertacije, magistrska in diplomska dela

Na spletu je objavljena doktorska disertacija Anže Japelj: Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev za oblikovanje politik trajnostne rabe gozdnih virov, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, 2016 (pdf, 205 strani).

Objavljena so magistrska dela Marko Rajkovič: Analiza zimskega gibanja volka v Dinaridih, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Ljubljana, 2016 (pdf, 97 strani); 
Marko Gabrovšek: Študijski krožki kot vir zaposlitvenih možnosti v sistemu zelenih delovnih mest, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire (pdf, 227 strani), 2016; Dejan Gavez: Primerjava stanja velikih zveri v državah Evrope glede na pravno ureditev lastništva lovnih pravic do divjadi, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire (pdf, 46 strani); Živa Bončina: Vpliv zaraščanja na konflikte med človekom in medvedom v Sloveniji, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire (pdf, 64 strani).

Objavljeni sta tudi diplomski deli Boljte Barbara: Razlikovanje genetskih profilov volkov (Canis lupus) in psov (Canis familiaris) s pomočjo kratkih tandemskih ponovitev dna, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Ljubljana, 2016 (pdf, 61 strani); Nina Vidrih: Krajinsko planiranje širših zavarovanih območij, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, 2016 (pdf, 61 strani).


Priročnik CPVO za občine - osnutek

Ministrstvo za okolje in prostor s partnerji je pripravilo Priročnik za učinkovito vključevanje CPVO v postopek priprave OPN - osnutek, brez datuma (pdf, 23 strani). Objavilo je tudi predstavitve z usposabljanja, ki je bilo januarja 2017.


Prenovljena spletna stran Morigenos

Spletna stran društva Morigenos je zaživela v novi, sodobnejši preobleki. Prenovljena podoba poleg obogatene vsebine prinaša svež izgled in uporabnikom prijazna orodja za enostaven stik z društvom.


Predavanje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Na spletu je objavljeno predavanje dr. Borisa Sketa: Darwinu ob rojstnem dnevu. O njem in o razvoju žive narave. In - kaj je iz človeka naredilo človeka?, ki ga je imel februarja 2017.


Bela knjiga o Savi

EuroNatur/Riverwatch je izdal publikacijo Ulrich Schwarz: Sava White Book /The River Sava: Threats and Restoration Potential, Radolfzell/Wien, 2016 (pdf, 147 strani), ki je nastala v okviru kampanije Sava, modro srce Evrope.


Vretenčarji in območja Natura 2000

V reviji Biological Conservation je izšel članek A.S. Kukkala et al.: Coverage of vertebrate species distributions by Important Bird and Biodiversity Areas and Special Protection Areas in the European Union.


Pametno kmetijstvo za večjo biotsko raznovrstnost

Mreža za podeželje povzema prispevek o pametnem oz. preciznem kmetijstvu, ki vključuje satelitske navigacijske sisteme, avtomatske krmilne sisteme, zbiranje podatkov na daljavo za oceno tal in posevkov ter merjenje parametrov. Tako omogoča optimizacijo vložkov (npr. gnojil, pesticidov, insekticidov) ter prispeva k zmanjšanju vpliva na tla in podtalnico, s tem se bo zmanjšal negativni vpliv kmetijskega sektorja na okolje.


Več ogljika v območjih Natura 2000

Raziskava kaže, da je v tleh na območjih Natura 2000 v povprečju 10 odstotkov več ogljika, hkrati so to večinoma območja z nižjo gospodarsko vrednostjo za kmetijstvo. Imajo torej znaten potencial za ohranjanje biotske raznovrstnosti in hkratno blaženje podnebnih sprememb. Več.

 

NAPOVEDNIK

 

4-6 april 2017: mednarodna delavnica EUROSITE: Monitoring in Natura 2000 sites, Krkonše, Češka Republika. 

19 -20 april 20172. slovenski kongres o vodah, Podčetrtek.

9. maj 20172. LIFE delavnica za pripravo prijav, Ljubljana.

10. maj – dan ptic selivk

10-12 maj 2017srečanje na temo ekosistemskih storitev, Talin, Estonija.

21-29 maj 2016 - Teden slovenskih parkov 

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

24. maj - Evropski dan parkov

30. maj 2017: rok za prijave na razpis za štipendije Klaus Toepfler.

30. maj – 1. junij 2017: mednarodna delavnica EUROSITE Climate change and management of Marine Protected Areas, Boulogne-sur-Mer, Francija.

8. junij – Svetovni dan oceanov

9. junij 2017: Dan za Savinjo, Rečica ob Savinji.

9-10 junij 2017BioBlitz24 ur z reko Muro, Veržej.

26. julij – Mednarodni dan barij


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO


Spreminja se zakon o Triglavskem narodnem parku

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1). Predlagane spremembe uvajajo rešitve, ki bodo omogočale legalizacijo in ekološko sanacijo vodnega zbiralnika na Rudnem polju, trajnostni razvoj Športno rekreacijskega centra Pokljuka ter razbremenitev več ravni načrtovanja/odločanja pri razvijanju rekreacijskih središč v narodnem parku z državnimi prostorskimi načrti, pri čemer bo varstvo narave zagotovljeno v najmanj enakem obsegu in kakovosti. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 10. aprila 2017. Več.


Priprave na Nacionalni program varstva okolja do leta 2030

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), ki bo določil dolgoročne usmeritve, cilje in naloge tudi za ohranjanje narave. Na osnutek načrta priprave lahko posredujete pripombe in predloge do 28. aprila 2017. Več.


Odločitvi sodišč glede odloka o odvzemu volkov

Ustavno sodišče je marca 2017 zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti vladnega odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017, ki sta jo vložili organizaciji Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije - Dondes in Pravno - infomacijski center nevladnih organizacij - PIC. Sklep.

Upravno sodišče je februarja 2017 v sporu med tema nevladnima organizacijama in Republiko Slovenijo zaradi odvzema osebkov vrste volk iz narave za leto 2017 zadržalo izvrševanje priloge 2 odloka.


Imenovani člani sveta Krajinskega parka Strunjan 

 
Vlada RS je 23. februarja 2017 v svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan imenovala nove člane in za predsednico imenovala dr. Branko Tavzes. Več.


Inšpekcijski nadzor v 2017: podzemne jame

Vlada RS se je 8. marca 2017 seznanila s Strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017. Za področje narave inšpektorat načrtuje nadzor nad nelegalnim lovom jamskih živali in nedovoljeno odloženimi odpadki v podzemnih jamah, ki so najbolj ogrožene za potencialno izvajanje nelegalnega lova. Več.


Postojnska jama – poslovni načrt koncesionarja

Vlada RS je 14. marca 2017 potrdila Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2017, vključno z načrtovanimi vlaganji. Več.


Poslansko vprašanje: zeleni prehod za divjad na lokaciji Ravbarkomanda

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janka Vebra v zvezi s postavitvijo zelenega prehoda za divjad na lokaciji Ravbarkomanda. Navaja, da je za ukrep odgovoren Dars, izvedba je predvidena do leta 2022. Pri tem poudarja, da je na območju prometnic med Logatcem in Postojno najprej treba določiti mikrolokacijo prehoda za živali, nato pa izdelati idejno zasnovo objekta, ki bo premostil državno cesto, avtocesto in železniško progo ter določiti vse pogoje za izvedbo. Več.


Poslansko vprašanje: krajinski parki v Sloveniji


Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s krajinskimi parki v Sloveniji. V odgovoru navaja razvojne spodbude za Pomursko regijo. Več.


Sodelovanje v projektu »Krepitev zmogljivosti za učinkovito izvajanje EU zakonodaje na področju ohranjanja narave«

Vlada RS je dala soglasje za sodelovanje v projektu tesnega medistitucionalnega sodelovanja v Republiki Makedoniji Krepitev zmogljivosti za učinkovito izvajanje acqui-ja na področju ohranjanja narave. Pri izvedbi bosta sodelovala dva strokovnjaka Ministrstva za okolje in prostor. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava