Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 190 / april 2017

 

SLOVENIJA

 

Slovenija druga najuspešnejša država na razpisu LIFE 2016

Slovenija se je odlično odrezala na razpisu LIFE 2016, saj je od 14 oddanih projektnih predlogov kar 7 uvrščenih v naslednjo fazo izbora, od tega 4 s področja ohranjanja narave.

V sklopu Narava in biotska raznovrstnost so to projekti: LIFE LYNX: Preventing the extinction of the Dinaric–SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation), prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije; LIFE STRŽEN: Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake, prijavitelj: Notranjski regijski park; LIFE for LASCA: Urgent measure to conserve nearly extinct Protochondrostoma genei, prijavitelj: Zavod za ribištvo Slovenije. V sklopu Okoljsko upravljanje in informacije pa je v nasledno fazo uvrščen LIFE NATURAVIVA: Biodiversity – Art of Life, prijavitelj: Nacionalni inštitut za biologijo. Več.


Akcija za breguljke ob Dravi

Pretekla sobota je ob Dravi minila v znamenju delovne akcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v okviru projekta LIFE LIVEDRAVA. Prostovoljci so uredili več kot 70 metrov peščenih sten ob reki Dravi, kjer je lani gnezdilo 64 parov breguljk. Reka namreč zaradi zmanjšanega pretoka vode nima moči, da bi takšne peščene stene oblikovala sama. Več.


Nov priročnik o medvedu za učitelje na osnovnih in srednjih šolah

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR  so pripravili nov priročnik z naslovom Medved kot modelni organizem za pouk biologije. Z njegovo uporabo bodo učitelji lažje osmislili nekatere pri pouku obravnavane teme. Z odgovori na vprašanja, povezana z biologijo in varstvom medvedov ter možnostmi zmanjšanja konfliktnih situacij, pa lahko pripomorejo tudi k bolj pozitivnemu odnosu do ohranjanja te karizmatične velike zveri. Vsi materiali so dostopni v elektronski obliki. Več.


Kako dobro poznamo tujerodne vrste

Nedavno opravljena javnomnenjska raziskava o mnenju Slovencev o tujerodnih vrstah, opravljena v okviru projekta LIFE ARTEMIS, je pokazala, da je kar 76 % Slovencev za izraz tujerodna vrsta že slišalo, nekaj manj kot polovica pa tudi ve, kaj ta izraz pomeni. To je dober rezultat, ki nakazuje, da je vsaj del splošne javnosti že seznanjen s problematiko tujerodnih vrst. Več.


Očistili Smetljivo jamo

V začetku aprila 2017 so v okviru projekta LIFE Kočevsko jamarji Društva za raziskovanje jam Ljubljana izvedli čiščenje odpadkov iz Smetljive jame. Jamo bodo nato zaprli. Več.


Prikaz rezi v sadovnjakih v Halozah

Partnerji projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji  so marca 2017 v Halozah izvedli tri delavnice prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov. Več.


O naravnih parkih in tudi o Naturi 2000

Na novi spletni strani Naravni parki Slovenije je med zanimivostmi predstavljena tudi Natura 2000. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Nov finančni mehanizem za Naturo 2000

Evropska investicijska banka in Evropska komisija sta 11. aprila 2017 podpisali sporazum o financiranju novega finančnega mehanizma Natural Capital Financing Facility (NCFF). Ta mehanizem povezuje finančne vire banke in programa LIFE. Sredstva bodo namenjena 38 območjem Natura 2000 po Evropi, tudi projektu na Velebitu (Hrvaška). Pričakujejo, da bo v EU tako ustvarjenih novih 250 delovnih mest. Več.Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve

Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) je objavil razpis za aplikativni projekt na temo "Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve". Razpis, v angleškem jeziku.


Nove smernice za gospodarjenje z gozdovi v območjih Natura 2000

Evropska komisija je objavila smernice Omrežje Natura 2000 in gozdovi. Ta dokument so pripravili, da bi obravnavali pomisleke, ki so jih lastniki in upravljavci gozdov ter naravovarstveniki izrazili v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi v omrežju Natura 2000, ter upoštevali nove nevarnosti in priložnosti, ki so se pojavile od objave prejšnjih smernic. Smernice (pdf, 120 strani)

 

BRANJE


Naravni parki Slovenije

Izšla je monografija Naravni paki Slovenije – naravni parki, izbor nezavarovanih območij ter geoparki. Uredil jo je Vojko Strahovnik, besedila je pripravilo 57 avtorjev. Knjiga velikega formata je trdo vezana, ima 272 strani. Izdal jo je GeaArt. Cena je 39,90 EUR. Naročila: info@geaart.si ali www.naravniparkislovenije.si/slo/trgovina/izdelek/knjige/naravni-parki-slovenije


Biotska raznovrstnost biogenih formacij

V okviru projekta TRECORALA (Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu), so pripravili publikacijo o raznovrstnosti živega sveta biogenih formacij v slovenskem morju - Lovrenc Lipej, Martina Orlando Bonaca, Borut Mavrič in Valentina Pitacco: Biodiverziteta biogenih formacij, Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, Piran, 2016. (pdf, 183 strani). Verzija v angleškem jeziku: Biogenic formations in the Slovenian sea, verzija v italijanskem jeziku: Biodiversità delle formazioni biogene.


Vodnik po geoloških zbirkah

Prirodoslovni muzej Slovenije je izdal vodnik Miha Jeršek in Matija Križnar: Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije; ima 87 strani in je trdo vezan, cena je 12 EUR.


NVestnik

Izšla je 53. številka glasila zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave – N Vestnik (pdf, 13 strani)


Proteus

Na spletu je objavljen članek Špela Gorički et al.: Environmental DNA in subterranean biology: range extension and taxonomic implications for Proteus. Sci. Rep. 7, 45054; (2017).


Ribič

V marčni številki revije Ribič Marijan Govedič piše o trnavcu, še enem tujerodnem potočnem raku v Sloveniji. Trnavec je prenašalec račje kuge, ki je grožnja jelševcu.


Lovec

V aprilski številki Lovca, glasila Lovske zveze Slovenije, Marjan Žiberna piše o mali uharici. M. Toš opozarja na posek ob melioracijskem potoku v Pesniški dolini, kjer so videvali ogroženo zlatovranko.


Publikacije o gozdovih

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije so v sodelovanju s strokovnjaki s partnerskih inštitucij (Biološki inštitut ZRC SAU, BF Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire itd.) v zadnjih nekaj letih izdali publikacije, ki opisujejo različne gozdne in obgozdne habitatne tipe Natura 2000. Opisali so tudi nekatere naravovarstveno pomembne gozdne habitatne tipe, ki predstavljajo rastišča redkih, ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst. Vse publikacije so izšle v založbi Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, pri nekaterih pa je sodelovala tudi Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba, Ljubljana.

Dakskobler Igor et al.: Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca : Silva Slovenica : Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, Ljubljana 2013 (pdf, 76 strani). Lado Kutnar: Visokobarjanska vegetacija v Sloveniji : Združbe šotnih mahov, rušja in smreke, Silva Slovenica in Gozdarska založba, Ljubljana, 2013 (pdf, 64 strani). Igor Dakskobler, Lado Kutnar, Andrej Rozman: Macesnovje, ruševje, zelenojelševje in druge gorske grmovne združbe v Sloveniji : združbe macesna, rušja, zelene jelše, jerebike, kranjske kozje češnje, velikolistne in Waldsteinove vrbe na zgornji gozdni meji in nad njo, Silva Slovenica, Ljubljana, 2016 (pdf, 159 strani). Igor Dakskobler, Lado Kutnar, Andrej Rozman: Bazoljubno borovje v Sloveniji : združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja v alpskih dolinah; Silva Slovenica, Ljubljana, 2015 (pdf, 124 strani). Igor Dakskobler, Lado Kutnar, Mitja Zupančič: Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji : toploljubni gozdovi kraškega gabra, puhastega hrasta, gradna, črnega gabra in malega jesena v submediteranskem fitogeografskem območju in ponekod v notranjosti države, Silva Slovenica in Gozdarska založba, Ljubljana, 2014 (pdf, 175 strani). Igor Dakskobler, Lado Kutnar, Urban Šilc: Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji : gozdovi vrb, jelš, dolgopecljatega bresta, velikega in ozkolistnega jesena, doba in rdečega bora ob rekah inpotokih ; Silva Slovenica in Gozdarska založba, Ljubljana, 2013  (pdf, 128 strani).


Predavanji v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Na spletu je objavljeno predavanje dr. Andreje Ramšak: Klobučnjaki: od mitološke meduze do sodobne nadloge?, ki ga je imela februarja 2017, in predavanje dr. Tomija Trilarja Zunanji zajedavci ptic, ki ga je imel marca 2017.


Gozd eksperimentov

Novo spletno stran Gozd eksperimentov je pripravil Gozdarski inštitut Slovenije. Olajšala bo povezovanje s širšo javnostjo ter odprla nove možnosti sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in drugimi organizacijami.


Spletna stran Naravni parki Slovenije

GEAart in Skupnost naravnih parkov sta vzpostavila novo spletno stran v slovenskem in angleškem jeziku: www.naravniparkislovenije.si. Poleg predstavitev parkov  in njihovih prireditev so tu tudi informacije o opazovališčih za ptice, tematskih poteh, pragozdovih, ter namigi za izlete in aktivnosti.


Film o proteusu

Na mednarodnem filmskem festivalu v Tachovu na Češkem je v konkurenci profesionalnih produkcij zmagal film Proteus hunters avtorja Cirila Mlinarja Cica.


Koralnjaki v Sredozemlju

Organizacija IUCN je izdala publikacijo Overview of the conservation status of Mediterranean anthozoa, avtorjev Marzia Bo et al. (pdf, 86 strani).


Omrežje Natura 2000 in gozdovi

Evropska komisija je objavila smernice François Kremer et al.: Omrežje Natura 2000 in gozdovi (pdf, 120 strani).


Zaštita prirode

Izšla je strokovna revija Zaštita prirode št. 66/1, ki jo izdaja Zavod za zaštitu prirode Srbije (pdf, 79 strani).

 

NAPOVEDNIK

 

9. maj 20172. LIFE delavnica za pripravo prijav, Ljubljana.

10. maj – dan ptic selivk

10-12 maj 2017srečanje na temo ekosistemskih storitev, Talin, Estonija.

21-29 maj 2016 - Teden slovenskih parkov 

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

24. maj - Evropski dan parkov

25. maj 2017: otvoritev razstave LIFE DINALP BEAR Življenje z medvedi, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

30. maj 2017: rok za prijave na razpis za štipendije Klaus Toepfler.

30. maj – 1. junij 2017: mednarodna delavnica EUROSITE Climate change and management of Marine Protected Areas, Boulogne-sur-Mer, Francija.

2-5 junij 2017Mednarodna delavnica o določevanju levov kačjih pastirjev, Moravčah pri Gabrovki (Trebnje). Rok za prijave 20. maj 2017.

8. junij – Svetovni dan oceanov

9. junij 2017: Dan za Savinjo, Rečica ob Savinji.

9-10 junij 2017BioBlitz24 ur z reko Muro, Veržej.

27-29 junij 2017: mednarodna konferenca Biodiversity and Health in the Face of Climate Change Challenges, opportunities and evidence gaps, Bonn, Nemčija.

26. julij – Mednarodni dan barij

4-11 julij 2017: mednarodna konferenca 14th Eurasian Grassland Conference - Semi-natural grasslands across borders, Riga, Latvija.

3-6 oktober 2017: mednarodna konferenca o interpretaciji Making connections: Re-imagining landscapes, Inverness, Škotska / Velika Britanija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je na http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Imenovan v.d. direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan

Vlada je 20. aprila 2017 imenovala Roberta Smrekarja za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, z dnem 22. 4. 2017, do imenovanja direktorja JZ KP Strunjan, najdlje do 21. 10. 2017. Več.


Izvajanje Zakona o Triglavskem narodnem parku 

Vlada je 20. aprila 2017 sprejela mnenje glede priporočil v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku. Več.

Problematika kormoranov

Vlada RS je 13. aprila 2017 sprejela Dolgoročni program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah. Cilj programa je zagotoviti zmanjšanje vpliva povečanega plenjenja kormorana na doseganje ugodnega stanja pegunice, platnice in soške postrvi ter na populacijska nihanja (vključno s številčnostjo in gostoto) in starostno strukturo lipana in podusti do ravni, ki še omogoča preživetje posamične ribje populacije. VečProgram.

Vlada je 20. aprila 2017 odgovorila na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s problematiko kormorani - ribe in  dvojne finančne obremenitve ribiških družin. Več
 
Vlada RS je 28. marca 2017 sprejela odgovor na dopis Ribiške zveze Slovenije (RZS) glede reševanja problema povečane prisotnosti kormoranov na slovenskih vodotokih in dvojne finančne obremenitve ribiških društev. Več.


Poročilo UNESCO

Vlada RS je 8. marca 2017 potrdila Poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2015–2016, ki navaja tudi uvrstitev na poskusni seznam UNESCO svetovne dediščine za Klasični kras (popravljena vpis na poskusni seznam v kategoriji naravne vrednote in po oddaji nominacijskega dosjeja za širitev obstoječega vpisa Prvinski bukovi gozdovi Karpatov in drugih evropskih regij. Več.

 

Načrt vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena

 
Vlada RS je 28. marca 2017 potrdila Načrt vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017. Več.


Uredba o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov

Vlada RS je 26. aprila 2017 izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v EU. Več.


Uredba o hrupu – osnutek

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Ureja tudi hrup v zavarovanih območjih v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 3. maja 2017. Več.


Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje – osnutek

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. V uredbi so opredeljene vse informacije, ki jih mora nosilec posega v okolje te uredbe predložiti zahtevi za začetek predhodnega postopka. Posebej se poudarjene tudi informacije, ki izhajajo iz presoj po Zakonu o ohranjanju narave, ki prenaša določila Direktive o habitatih. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 5. maja 2017. Več.


Preverjanje znanja kandidatov za nadzornike v maju

Pomladni termin za preizkuse znanja za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike je maja, rok za prijave je 3. maj 2017. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava