Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 191 / maj 2017

SLOVENIJA


Ormoške lagune so postale naravni rezervat

Širše območje Ormoških lagun je del območjij Natura 2000 Drava (po direktivi o pticah in po direktivi o habitatih). Vlada RS je 4. maja 2017 sprejela uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Rezervat obsega 66 ha. Več.


Predlog Gradbenega zakona in območja Natura 2000

Vlada RS je 18. maja 2017 v parlament poslala predlog Gradbenega zakona, pri tem je upoštevala večino pripomb, podanih v javni razpravi. Predlog vlade prinaša tudi spremembe, ki so povezane z dovoljevanjem posegov v območja Natura 2000. Več.

Na seji 24. maja 2017 pa je Vlada sprejela predlog Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2). Več – povzetek novostiGradivo.


Opozorilni seznam za tujerodne vrste v gozdovih

V okviru projekta LIFE Artemis so pripravili prvi opozorilni seznam v Sloveniji. Ta vključuje vrste, katerih pojav oziroma ustalitev pričakujejo v Sloveniji v prihodnjem obdobju. Te tujerodne vrste pri nas še niso prisotne ali pa se pojavljajo le v majhnem številu in jih je z ustreznimi ukrepi še mogoče odstraniti. Tak seznam je temelj sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje. Več.


Odnos javnosti do medveda in upravljanja z njim

V okviru projekta LIFE DINALP BEARS so anketirali naključno izbrane prebivalce projektnega območja v Italiji, Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem. Anketiranci iz vseh štirih držav so prepoznali ukrepe za zmanjševanje škod in izobraževanje kot učinkovite za zmanjševanje konflikta med medvedom in človekom, medtem ko je bila učinkovitost »odvzema« in »dopolnilnega krmljenja« prepoznana različno v različnih državah. Poznavanje biologije medveda se je izkazalo kot pomembno za napovedovanje podpore ukrepom za zmanjševanje škod. Več.


Postavitev prehranjevalnih ograj za divjega petelina

V okviru projekta LIFE Kočevsko so v gozdu umestili in zakoličili pet ti. prehranjevalnih ograj v skupni površini ca. 3,5 ha. Tu želijo zagotoviti razvoj plodonosnih zelišč (maline, robide, borovnice) ter v nadaljevanju zaščito zelišč in drugega rastlinja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo in s tem izboljšati prehranjevalni habitat za divjega petelina. Več.


Promocija projektnega območja Haloze

V okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji so v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Prirodoslovnim društvom Slovenije izvedli dva terenska dogodka – izleta na projektno območje Haloz. Več.


Gozdna pedagogika

V okviru projekta LIFE GENMON so sredi maja na Kočevskem izvedli delavnico. Skupina 23 gozdnih pedagogov, učiteljev in skavtov je spoznavala, kako otrokom predstaviti pragozd. Več (v angleškem jeziku).


Mreženje za projekte

V okviru projekta LIFE Slovenija so izvedli Mednarodno konferenco za mreženje, ki je bila priložnost za mednarodno povezovanje, izmenjavo izkušenj in praktične nasvete vsem zainteresiranim za program LIFE. Sodelovali so predstavniki desetih držav. VečVideo posnetek.


Sečoveljske soline v publikaciji EK

Evropska komisija je izdala publikacijo LIFE greening jobs and gowth. Med projekte je uvrščen tudi LIFE MANSALT v Sečoveljskih solinah.


Krepko čez 1000 vrst v enem dnevu

V okviru projekta Herpeološkega društva s sodelavci Invazivke nikoli ne počivajo so sredi maja 2017 v Dragi pri Igu (del območja Natura 2000) izvedli ti. Bioblitz. Takšne dogodke organizirajo že po več kot 15 državah sveta, osnovna ideja pa je preprosta: v enem dnevu (24 urah) na omejenem območju popisati čim večje število vrst. Več.»Je del Nature 2000 in to je sreča«

S temi besedami je Marjan Batagelj pospremil nakup hotela na Jezerskem. Več.

 


EVROPSKA UNIJA

 

Razpis LIFE 2017

Evropska komisija je konec aprila objavila LIFE razpis 2017.  Sredstva so namenjena tudi  projektom za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti. Najmanj 160 milijonov evrov je predvidenih za projekte za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti. Rok za prijavo je 14. september 2017. Več.


Razpis za nagrado Natura 2000

Evropska komisija je sredi maja 2017 objavila razpis za nagrado Natura 2000 za leto 2017. Nanj se lahko prijavijo podjetja, lokalne skupnosti, nevladne organizacije, prostovoljci, lastniki zemljišč, izobraževalne ustanove in posamezniki. Rok za prijave je 29. september 2017. Več.


Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo

Evropska komisija je aprila 2017 pripravila Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo (pdf, 7 strani). Načrt določa štiri prednostna območja in zanje 15 ukrepov, več je neposredno vezanih na območja Natura 2000.

 

BRANJE

 

Vodnik po botanični poti Črna prst

Dr. Igor Dakskobler je pripravil Vodnik po botanični poti Črna prst, ki je nastal v sodelovanju z LTO Bohinj.


Volk in šakal

Mednarodna znanstvena ekipa je raziskala odnos med dvema največjima evropskima predstavnikoma družine psov, volkom in zlatim šakalom. Rezultate raziskav so predstavili v člankih: Krofel, M. et al 2017. Golden jackal expansion in Europe: a case of mesopredator release triggered by continent-wide wolf persecution? – Hystrix, 28(1) ter - Newsome, T.M. et al.  2017. Top predators constrain mesopredator distributions. – Nature Communications.


Javnomnenjska raziskava o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji

Na spletu je objavljeno poročilo, ki so ga pripravili v sklopu projekta LIFE ARTEMIS: Anže Japelj, Jana Kus Veenvliet in J. Malovrh: Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 41 strani).


Načrt upravljanja z obiskom na Veliki planini

Na spletu je objavljeno gradivo  Leon Kebe, mag. Borut Peršolja, Dušan Prašnikar:  Načrt upravljanja z obiskom na Veliki planini (sklepno poročilo)  ter dodatki Analiza odgovorov na vprašalnik za obiskovalce Velike planine – poletje 2010 (pdf, 55 strani), zima 2011 (pdf, 24 strani) ter Predlog prometne ureditve na Veliki planini z analizo prometa in obiskovalcev (pdf, 23 strani).


Lovec

V majski številki Lovca, glasila Lovske zveze Slovenije, Mateja Simčič piše o izobraževanju za kakovostno turistično opazovanje medveda.


Magistrsko delo

Na spletu je objavljeno delo Matica Jančiča: Potencial za ustanovitev čezmejnega morskega zavarovanega območja v Piranskem zalivu in okolici, Severni Jadran, Univerza na Primorskem – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, 2015 (pdf, 69 strani).


Medved – odnos javnosti

Na spletu je objavljeno poročilo Aleksandra Majić Skrbinšek et al.: Public attitudes, perceptions, and beliefs about bears and bear management - Technical report (pdf, 261 strani).


Zgibanka Mura-Drava

V okviru projekta Interreg Čezmejni program upravljanja načrtovanega 5–državnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava so izdali zgibanko o projektu (pdf, 2 strani, v angleškem jeziku).


Razstava o narodnih parkih

V prostorih infocentra Triglavska roža na Bledu je od 26. maja 2017 dalje na ogled razstava Narodni parki – v skrbi za naravo.


Razstava Skriti biseri Slovenije

V razstavišču Gaudeamus v Velenju je na ogled fotografska razstava dr. Petra Skoberneta: Skriti biseri Slovenije.


LIFE ter delovna mesta in rast

Evropska komisija je izdala publikacijo LIFE greening jobs and gowth (53 strani).


Financiranje biotske raznovrstnosti

Inštitut IEEP je izdal tri spletne publikacije na temo financiranja biotske raznovrstnosti: Kettunen et al: Integration approach to EU biodiversity financing - Evaluation of results and analysis of options for the future / Final Report (pdf, 171 strani), Summary Report (pdf, 21 strani), Opportunities for innovative biodiversity financing in the EU - case studies (pdf, 105 strani)


Politična ekonomija reforme politike ohranjanja narave

Organizacija OECD je izdala publikacijo The Political Economy of Biodiversity Policy Reform, Pariz, 2017 (118 strani).


Glogova belinka

V reviji Journal of Insect Conservation je izšel članek Jure Jugovic, Martin Grando, Tilen Genov: Microhabitat selection of Aporia crataegi (Lepidoptera: Pieridae) larvae in a traditionally managed landscape.


Notranja vrednost narave

V reviji Journal for Nature Conservation /junij 2017 je izšel članek Johna J. Piccola: Intrinsic values in nature: Objective good or simply half of an unhelpful dichotomy?


Uporaba spleta in zanimanje javnosti za biotsko raznovrstnost

V reviji Biodiversity and Conservation / junij 2017je izšel članek Andreasa Y. Troumbisa: Declining Google Trends of public interest in biodiversity: semantics, statistics or traceability of changing priorities?


Mladinske NVO

Mreža mladinskih organizacij Youth and Environment Europe (YEE) je izdala publikacijio Guides for youth NGOs (pdf, 28 strani).

 

NAPOVEDNIK

 

 

30. maj – 1. junij 2017: mednarodna delavnica EUROSITE Climate change and management of Marine Protected Areas, Boulogne-sur-Mer, Francija.

2-5 junij 2017Mednarodna delavnica o določevanju levov kačjih pastirjev, Moravče pri Gabrovki.

6. junij 2017: konferenca  An EU Action Plan for nature, people and the economy, Bruselj, Belgija.

7. junij 2017: konferenca How can people and the economy benefit from nature? Stories from citizens, Bruselj, Belgija.

8. junij – Svetovni dan oceanov

8. junij 2017: dogodek ob 25. obletnici programa LIFE in habitatne direktive, Koper.

9. junij 2017: Dan za Savinjo, Rečica ob Savinji.

9-10 junij 2017BioBlitz24 ur z reko Muro, Veržej.

21-22 junij 2017: posvet in terenska delavnica: Problematika vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju, Kope.

25. junij – 1. julij 2017Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Kolpa 2017.

25. junij - 2. julij 2017Dijaški biološki tabor 2017, Gračišče.

27-29 junij 2017: mednarodna konferenca Biodiversity and Health in the Face of Climate Change Challenges, opportunities and evidence gaps, Bonn, Nemčija.

6-8 julij 2017:  srečanje International Meeting on the Conservation of High Mountain Lakes, Ceresole Reale, Italija.

26. julij – Mednarodni dan barij

4-11 julij 2017: mednarodna konferenca 14th Eurasian Grassland Conference - Semi-natural grasslands across borders, Riga, Latvija.

11-12 julij 2017Conservation and Management of Wetland Habitats, Riga, Latvija.

3-6 oktober 2017: mednarodna konferenca o interpretaciji Making connections: Re-imagining landscapes, Inverness, Velika Britanija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je na http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Uredba o Naravnem rezervatu Ormoške lagune

Vlada RS je 4. maja 2017 sprejela uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Gradivo. Uredba je objavljena v Uradnem listu št. 23/2017.


Spremembe Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov

Vlada RS je 18. maja 2017 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Bistvena novost je, da se kandidati, ki preizkusa znanja ne opravijo uspešno, na preizkus lahko ponovno prijavijo po preteku najmanj štirih mesecev. Prej so morali stroške ponovnega opravljanja plačati sami. UredbaObrazložitev.


Osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 9. junija 2017.


Znanstveni odbor Mednarodne komisije za kitolov na Bledu

Slovenija je na Bledu ponovno gostila zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov (IWC). Komisija je organ za izvajanje Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova. Naša država v IWC naslavlja vprašanja biotske raznovrstnosti, varovanja narave in naravnih virov tako v strokovnem smislu, kot v okviru zunanjepolitične agende. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava