Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 194 / avgust 2017

SLOVENIJA


Prvi izmed kohezijskih projektov za Naturo

Projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« je prvi projekt, ki bo v obdobju do 2020 namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 in bo sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev.
Med drugim, bodo odkupili zemljišča in vzpostavili mirne cone, stanje velike uharice bodo izboljšali z varstvom gnezdišč in z izolacijo srednje napetostnih daljnovodov. Za travniške vrste ptic bodo z lokalnimi kmeti sklenili pogodbe o varstvu narave, vzpostavili bodo koridorje za hribskega urha in velikega pupka, zgrajen bo kanalizacijski sistem v dveh vaseh v parku. Projekt vodi Javni zavod Park Škocjanske jame. Več.


Predstavili netopirje na gradu Rihemberg

Na letošnji Mednarodni noči netopirjev, je Zavod RS za varstvo narave sodeloval pri predstavitvi teh zanimivih nočnih živali. Organizator je bila Mestna občina Nova Gorica, dogodek je potekal v ponovno odprtem gradu Rihemberk, 26. in 27. avgusta. Na gradu so doslej opazili kar 11 vrst netopirjev, med njimi veliko število močno ogroženih velikih podkovnjakov in vejicatih netopirjev, za katere predstavlja grad verjetno nenadomestljivo poletno domovanje in »porodnišnico«. Več.


Nove oznake v Pragozdu Kopa

Ohranjanje narave ter povečevanje deleža odmrle lesne mase v gozdu sta vsekakor osnovna cilja izločanja novih območij gozda prepuščenih naravnemu razvoju. V sklopu projekta LIFE Kočevsko so naravnemu razvoju prepustili 100 ha t.i. ekocelic v državnih gozdovih ter 28 ha v zasebnih gozdovih. Del teh območij je varstveni pas, ki so strokovnjaki Zavoda za gozdove določili okoli gozdnega rezervata Pragozda Kopa, s katerim bodo preprečili  zunanje vplive na pragozd in s tem ustvarili boljše pogoje za razvoj populacije triprstega in belohrbtega detla. Več.


Razpis za zaščito živine pred velikimi zvermi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni za naložbe v osnovna sredstva, tudi za ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali in zaščito čebeljih panjev pred medvedi. Če se naložba v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali izvaja na območju pojavljanja medveda in volka, se priznajo 30 odstotkov višji stroški ureditve iz dodatne zaščite pred pojavom velikih zveri. Rok za prijave je 29. november 2017. Objava (stran 1904).


Terenski priročnik za tujerodne vrste

V projektu LIFE ARTEMIS so izdali Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih. Priročnik je eno ključnih orodij za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje, saj so v njem na enem mestu opisani ter na fotografijah in ilustracijah predstavljeni ključni znaki za prepoznavanje tujerodnih vrst. V priročniku obravnavajo tujerodne rastline, glive, žuželke in sesalce; pričakujejo, da bo olajšal delo na terenu. Priročnik (pdf, 98 strani).

 

EVROPSKA UNIJA


Na evropskem seznamu 12 novih invazivnih tujerodnih vrst

Evropska komisija je na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki povzročajo veliko gospodarsko škodo in so eden glavnih vzrokov za izgubo biotske raznovrstnosti, uvrstila 12 novih vrst. Države EU bodo morale preprečiti vnos, hrambo, prodajo, prevoz, reprodukcijo ali uvajanje teh vrst. Uredba. Seznam (v angleškem jeziku). Več o invazivnih vrstah.


Razpis za tehnično podporo na temo velike zveri

Evropska komisija je objavila razpis za tehnično podporo platformi za sobivanje človeka in velikih zveri, za obdobje treh let, rok za prijave je 29. september 2017. Razpis (v angleškem jeziku).


BRANJE


Priročnik o invazivnih vrstah

Na spletu je objavljen Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (ur. Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet, Maarten de Groot in Lado Kutnar), Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 98 strani).


Vodnik za obiskovalce

Izšla je nova številka Triglavski narodni park - vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe v slovenskem in angleškem jeziku z namigi za izlete, priporočili za varen obisk gora, opisi parkovnih poti ter zanimivimi informacijami.


Svet ptic

Izšla je tematska številka revije Svet ptic: naravi prijazna energetska sanacija stavb (pdf, 60 strani). Poglobljeno branje o tem, kaj lahko naredimo, da bo nova stavba ali energetska sanacija privabila oz. ohranila sostanovalce, kako jih zaščitimo pred nevidno grožnjo na stavbah – steklom in svetlobnim onesnaževanjem, si lahko preberete v obsežnem poljudnem prispevku Petra Vrh Vrezec, Tilen Basle: Pticam in naravi prijazne stavbe. V njem so navedeni tudi konkretni primeri dobrih praks pri sanacijah in novih graditvah stavb iz Slovenije.


Lovec

V julijski številki revije Lovec Rajko Bernik piše o prostoživečih živalih in kmetijskem prostoru, Andrej Gogala pa o ilovičnem čmrlju.


Sova in miška

Kinodvor je izdal brošuro Sova in miška (24 strani), ki predstavi obe vrsti živali in priporoča, kako naj otroci raziskujejo gozd. Knjižica spremlja istoimenski film.


Krajinska ureditev Cerkniškega jezera

Na spletu je objavljeno magistrsko delo Eva Harmel: Krajinska ureditev območja Cerkniškega jezera, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2017 (pdf, 103 strani).


Študija o koristih Nature 2000

Na spletu je objavljena brošura Fact sheet: socio-economic benefits of Natura 2000 in central and eastern Europe, CEEweb, 2016 (pdf, 13 strani).


Invazivna Dittrichia graveolens

V reviji  Annales series historia naturalis je objavljen članek Nina Šajna, Kristjan Adamlje in Mitja Kaligarič: Dittrichia graveolens – How does soil salinity determine distribution, morphology, and reproductive potential? Avtorji so proučevali kako slanost tal ob avtocesti zaradi zimskega posipanja s soljo vpliva na tujerodno invazivno vrsto Dittrichia graveolens. Ugotavljali so kako koncentracija soli v tleh vpliva na višino rastlin, reproduktivni potencial in razširjenost. Ugotovili so, da izven območja zasoljenih tal vrsta ni več kompetitivna, najbolje pa uspeva v srednji slanosti, kjer je v sestoju praktično sama.


Ekologija navadne velike pliskavke vzdolž Istre

V reviji Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom je izšel članek Darja Ribarič: First report on abundance and distribution of common bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in the NATURA 2000 area, Istria, North-eastern Adriatic Sea. Povzetek. Članek (pdf).

 

NAPOVEDNIK

8. september 2017: slavnostna otvoritev Naravnega rezervata Ormoške lagune.

19. september 2017: delavnica AlpGov Networking for Ecological Connectivity and Green Infrastructure, Škocjanski zatok, Koper.

20. - 23. september 2017: Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU.

25-27 september 2017: konferenca Eurosite Annual Meeting: Improving natural sites – join forces and prioritise your conservation actions, Espoo, Finska.

3-6 oktober 2017: mednarodna konferenca o interpretaciji Making connections: Re-imagining landscapes, Inverness, Velika Britanija.

7-9 november 2017: seminar Mountain Forest management in Natura 2000 sites, Horska Kvilda, Češka.

12-17. november 2017: mednarodna konferenca 25th International Conference on Bear Research and Management, Quito, Ekvador.

13-17 november 2017: mednarodna konferenca International and interregional connectivity of protected areas in the European North, Petrozavodsk, Ruska federacija.

15-17 november 2017: dogodek Towards a shared ecological rationale for more integrated implementation of the Nature and Water Directives for all Biogeographical Region, Sarród, Madžarska.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je na http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Izvajanje Načrta upravljanja krajinskega parka Sečoveljske soline v prvih petih letih

 
Vlada RS se je 31. avgusta 2017 seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta upravljanja krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2011 do 2021 v petletnem obdobju 2011 do 2015. Iz analize kazalnikov  doseganja ciljev parka  je razvidno, da  so varstveni cilji za ohranjanje naravnih vrednot, rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov ter habitatnih tipov, pretežno doseženi. Novica. Poročilo.


Sprejet Načrt upravljanja z morskim okoljem 2017-2021

Vlada RS je 28. julija 2017 z uredbo sprejela Načrt upravljanja z morskim okoljem 2017–2021. Namen in cilj načrta je pospeševanje trajnostne rabe morij in ohranjanje morskih ekosistemov in doseganje dobrega stanja morskega okolja do leta 2020. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 41/17.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava