Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 196 / oktober 2017

 

SLOVENIJA


Računsko sodišče o ravnanju z območji Natura 2000

Računsko sodišče je objavilo revizijsko poročilo Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000. Revidirali so učinkovitost ravnanja z varstvenimi območji Natura 2000 v letih 2015 in 2016. Osredotočili so se na učinkovitost ravnanja Vlade RS, Ministrstva za okolje in prostor in Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Sodišče meni, da je bilo ravnanje z območji Natura 2000 delno učinkovito in bi ga bilo mogoče izboljšati. Več.


Začetek izvajanja projekta LIFE STRŽEN

Notranjski regijski park je septembra 2017 skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavodom RS za ribištvo, Zavodom RS za varstvo narave in podjetjem Hidrotehnik d.o.o. začel izvajati projekt LIFE STRŽEN. Osrednja aktivnost projekta je renaturacija struge potoka Stržen, na severni strani Snežnika in Javornikov, da bo ta spet meandriral kot nekoč, pred načrtnim izsuševanjem. Več.


Nov projekt na Kraškem robu

Kot odgovor na vse pogosteje pojavljajoče se konflikte med stalnim prebivalstvom in občasnimi obiskovalci, ki to izjemno naravno območje množično obiskujejo v rekreativne namene, so pripravili projekt Interreg LIKE. Njegov namen je prav zmanjšanje pritiskov teh rekreativnih dejavnosti na izredno biotsko pestrost preko vzpostavitve mehanizmov trajnostnega čezmejnega upravljanja z območjem kraškega roba, ki je tudi območje Natura 2000 na obeh straneh meje. Več.

 

Za izboljšanje travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju

Projekt Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - Kras.Re.Vita bo prejel finančno podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj. S projektom želijo izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju Notranjski trikotnik, ki zajema območji Cerkniškega jezera in Planinskega polja. Z nizom aktivnosti bodo izboljšali stanje naravnega okolja in revitalizirali kulturno krajino ter prispevali k družbenogospodarskemu razvoju območja. Več.


Nova ocena številčnosti populacije rjavega medveda v Sloveniji

Slovenski strokovnjaki v okviru EU projekta LIFE DINALP BEAR zaključujejo raziskavo, s katero ugotavljajo številčnost medvedov v Sloveniji in na Hrvaškem s pomočjo molekularne genetike. Ocenili so, da je v Sloveniji konec leta 2015 živelo približno 564 medvedov. Glede na prejšnjo oceno, narejeno v letu 2007 s podobnimi metodami, se je populacija medvedov pri nas dvignila za 33 %, kar pa se ni odražalo v škodah in konfliktih s to vrsto, katerih zabeležena številčnost med leti 2007 – 2015 v splošnem ni naraščala. Več.


Za razvoj alpske zelene infrastrukture

Na ministrski konferenci v Münchnu v okviru Alpske makroregionalne strategije (EUSALP) so sprejeli skupno izjavo o podpori nadaljnjemu razvoju alpske zelene infrastrukture. Z njo naj bi tudi omogočili izpolnjevanje nacionalnih in mednarodnih obveznosti s področja ohranjanja narave. Več.

V Škocjanskem zatoku v Sloveniji je bil na temo povezljivosti habitatov in zelene infrastrukture mednarodni posvet. Strokovnjaki projekta LIFE DINALP BEAR so predstavili problematiko fragmentacije habitata medveda in drugih velikih zveri ter izpostavili pomen ponovne povezljivosti habitata na mednarodni ravni. Več.


Izkušnje glede velikih zveri v italijanskih Apeninih

Septembra so se partnerji projekta LIFE DINALP BEAR  iz Slovenije, Hrvaške in Italije obiskali dva narodna parka v Italiji. Obiskali so pašnike, na katerih izvajajo varovalne ukrepe, in se sestali s tamkajšnjimi kmeti ter jih poslušali, kakšne ukrepe izvajajo in kako so z njimi zadovoljni. Osebje parkov je predstavilo monitoring prostoživečih živali v parku in raziskave o človekovih dimenzijah ohranjanja velikih zveri. Posvetili so se tudi vprašanjem stanja tamkajšnje ogrožene populacije medveda in si ogledali njihov način monitoringa in izzive človekovih dimenzij ohranjanja. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Uradni opomin Sloveniji

Evropska komisija je Sloveniji izdala uradni opomin zaradi nepravilnega prenosa direktive o habitatih in direktive o pticah. Komisija je preiskavo pričela marca 2013, maja 2015 pa je poslala še dodatna vprašanja v zvezi z Akcijskim načrtom interventnih aktivnosti zaradi poplav. Ker Komisija s slovenskimi odgovori ni bila zadovoljna, je odgovor zavrnila in sprožila predsodni postopek - izdala uradni opomin. Več.


Razpis na temo investiciji in financiranja

Evropska komisija je objavila javni razpis za pogodbo. Izbrani izvajalec se bo posvetil finančnim vidikom Nature 2000: Strengthening investments in Natura 2000 and improving synergies with EU funding instruments. Rok za prijavo je 30. oktober 2017.


Delavnica o dialogu z deležniki

V Novem Sadu so v okviru Interreg projekta izvedli delavnico dialogu z deležniki za bodoči UNESCO čezmejni biosferni rezervat Mura – Drava – Donava. Več.

 

BRANJE


Ravnanje z Naturo 2000

Računsko sodišče je na spletu objavilo Revizijsko poročilo Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000 (pdf, 93 strani).


Trdoživ

Na spletu je objavljena poletna številka revije Trdoživ - Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. Osrednja tema je barjanski okarček Tatjane Čelik. Gregor Aljančič piše o 30 letih od odkritja črne človeške ribice, Katja Poboljšaj in Nino Kirbiš pišeta o boleznih dvoživk, Primož Glogovčan in Rudi Verovnik opozarjata, da indeks travniških vrst dnevnih metuljev ne napoveduje svetle prihodnosti, Branko Dolinar predstavlja orjaško smrdljivo kukavico. Špela Borko idr. pišejo o varstvu habitat plavčka na Ljubljanskem barju. Miha Krofel je objavil določevalni ključ – stopinje zveri, Roman Luštrik idr. so opisali popis volkov z izzivanjem tuljenja. Mateja Poljanšek in Manica Balant sta odstranjevali invazivni grmasti slakovecv Ospu. Aleksandra Lešnik in Marijan Govedič predstavljata sistem množičnega zbiranja podatkov Ujemite naravo. Osebno izkaznico je glavati kareti pripravila Ana Hace.


N vestnik

Izšla je tretja letošnja številka N-vestnika, glasila zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave. Več prispevkov je posvečeno netopirjem in njihovemu ohranjanju, tudi s pomočjo osveščanja.


LIFE STRŽEN

V sklopu projekta LIFE STRŽEN so postavili blog, na katerem bodo objavljali najnovejše novice o dogodkih in novostih na projektu, zanimivosti o Cerkniškem jezeru in njegovi okolici, o ljudeh in njihovih običajih ter raznolikih rastlinah in živalih.


O nadzornih službah, tudi naravovarstveni

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Hrvatin David: Primerjava nadzornih služb, lovskih čuvajev in naravovarstvenih nadzornikov, Šolski center Postojna - Višja strokovna šola, Postojna, 2017 (pdf, 120 strani).


Dvoživke in plazilci Slovenije

Že več kot 300 posameznikov je posredovalo vsaj po eno fotografijo dvoživke ali plazilca z informacijo o lokaciji posnetka. Člani Slovenskega herpetološkega društva so na fotografijah prepoznali kar 21 vrst plazilcev in 11 vrst dvoživk, v Centru za kartografijo favne in flore pa so nato podatke in fotografije pregledno uredili. Rezultati sodelovanja so predstavljeni na BioPortalu v zavihkih projekta Dvoživke in plazilci Slovenije – Ali jih poznamo?


Izvajanje Nature 2000 v gozdovih

European Forest Institute je objavil publikacijo Metodi Sotirov (ur.): Natura 2000 and forests: Assessing the state of implementation and effectiveness’, ki predstavlja stanje v 11 državah, med njimi tudi Sloveniji, od koder sta tudi dva primera dobre prakse (pdf, 146 strani).

Septembra 2017 je v Bruslju organiziral seminar Implementing Natura 2000 in forests: lessons learned and looking ahead (youtube).


Ohranjanje biotske raznovrstnosti in prostorsko planiranje

V okviru projekta BID-REX so objavili predstavitev primera iz Italije: Collection of databases functional for the creation of a tool for conservation of biodiversity and territorial planning in pilot areas (REM) (pdf, 27 strani).


Drastičen upad žuželk

Rezultati študije, ki so jo izvajali v zavarovanih območjih v Nemčiji, so objavljeni v članku Caspar A. Hallmann: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas, PLoS ONE12(10).


Za bolj zelene ukrepe kmetijske politike

CEEWeb je izdala publikacijo Biljana Aljinović et al.: Greening measures in CAP – Which may work for you and nature? (pdf, 9 stran).


Prvi mednarodni dan krajine

Svet Evrope je 20. oktober razglasil za mednarodni dan krajine, ob tem so izdali zgibanko (pdf, 2 strani).


Obnašanje človeka lahko spodbudi napade velikih zveri

Na spletu je objavljen članek Vincenzo Penteriani: Human behaviour can trigger large carnivore attacks in developed countries, Nature - Scientific Reports 6.

 

NAPOVEDNIK

2-4 november 2017: 6th International Symposium for Research in Protected Areas, Salzburg, Avstrija.

7-9 november 2017: seminar Mountain Forest management in Natura 2000 sites, Horska Kvilda, Češka.

12-17. november 2017: mednarodna konferenca 25th International Conference on Bear Research and Management, Quito, Ekvador.

13-17 november 2017: mednarodna konferenca International and interregional connectivity of protected areas in the European North, Petrozavodsk, Ruska federacija.

14-16 november 2017: Second Mediterranean Natura 2000 Seminar, Limassol, Ciper.

15. november 2017: 12. strokovni posvet Zavoda RS za varstvo narave Varstvo slovenskega morja – stanje in perspektive, Ljubljana.

15-17 november 2017: dogodek Towards a shared ecological rationale for more integrated implementation of the Nature and Water Directives for all Biogeographical Region, Sarród, Madžarska.

23-26 marec 2018: mednarodna konferenca Dediščina in identiteta / Interpret Europe Conference Heritage and Identity, Kőszeg, Madžarska.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.


NARAVA NA KRATKO


Imenovan v.d. direktorja Krajinskega parka Strunjan

Vlada je Roberta Smrekarja ponovno imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Mandat traja do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto. Več.


Razpis za direktorja Zavoda RS za varstvo narave

Na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave je objavljen razpis za direktorja. Rok za prijave je 3. november 2017.


Sprememba Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

Zaradi zelo povečanega krivolova slonov in drastičnega upada nekaterih populacij ter zaradi v zadnjih letih povečanega ponovnega izvoza slonovine iz evropskih držav, predvsem v vzhodno Azijo, se je EU zavezala omejiti izdajanje izvoznih potrdil. Vlada je zato izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 58/17). Uredba. Obrazložitev.

Izvedena sanacija poškodb po nasedanju tankerja na Debelem Rtiču

Škoda, ki jo je marca 2017 na zavarovanem območju blizu obale Debelega rtiča povzročil  nasedli italijanski tanker, je zaradi hitrega ukrepanja inšpekcijskih služb in vseh pristojnih, v največji možni meri sanirana. Več.


Stališča Slovenije za konferenco Bonske konvencije

Vlada je 10. oktobra 2017 potrdila Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na 12. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (COP 12) od 22. do 28. oktobra 2017 v Manili, Filipini. Izhodišča.


Odgovor na poslansko vprašanje glede ogroženosti človeške ribice

Vlada je 12. oktobra 2017 sprejela odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca glede ogroženosti človeške ribice zaradi glivične okužbe. Odgovor.

 

Odgovor na poslansko vprašanje glede hidroelektrarn na Muri

Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s škodljivostjo hidroelektrarn na reki Muri. Odgovor.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava