Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 197 / november 2017


SLOVENIJA


Izboljšave Programa razvoja podeželja tudi za Naturo 2000

Evropska komisija je novembra potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki med drugim prinaša nekatere izboljšave ukrepa  kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil  (KOPOP) operacija HAB. S spremembami želijo kmetovalcem omogočiti boljše gospodarjenje na travinju in hkrati delovati naravovarstveno. Več.


Električne polnilnice za Natura 2000 območja

Občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000, so ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada  za električne polnilnice. Več.


Posvet o slovenskem morju

Sredi novembra 2017 je Zavod RS za varstvo narave organiziral posvet Varstvo slovenskega morja – stanje in perspektive. Več predstavitev je bilo posvečenih tudi območjem Natura 2000 ali vrstam, varovanim z direktivo o habitatih ali direktivo o pticah. Več.


Tretja odobritev evropskih sredstev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov Nature 2000 v Vipavski dolini

Projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih Dolina Vipave in Vipavski rob. Za podporo naravovarstvenim ukrepom bodo uredili učno pot ob reki Vipavi, obiskovalcem bo na voljo tudi interpretacija o pomenu omrežja Natura 2000. Vodilni partner projekta je Zavod za ribištvo Slovenije. Več.


Upravljanje z medvedom v Alpah in Dinaridih

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR so v začetku novembra izvedli tretji posvet z deležniki - upravljavci, kmetje, lovci, raziskovalci, naravovarstveniki - na temo upravljanja medveda. Več.

Objavili so tudi skupne smernice za upravljanje rjavega medveda na ravni populacije na območju Alp in severnih Dinaridov, v angleškem jeziku. Tako osnovo za upravljanje z medvedi so pripravili prvič. Več.


Nova visokodebelna sadovnjaka

V okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji so oktobra 2017 zaključili z obnovo oz. širitvijo visokodebelnega sadovnjaka na Miklavžu v ovršnem delu Gorjancev (več) ter novembra sadili sadna drevesa v nastajajočem visokodebelnem sadovnjaku ob Pušnikovi domačiji - več.


Bodoči učitelji v gozdu

Študenti Pedagoške fakultete so se udeležili delavnice, ki so jo zanje v gozdu organizirali v okviru projekta LIFE GENMON. Več.


Mobilni kot ptice – na pot v številna Natura 2000 območja

Novembra 2017 sta Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Slovenska kolesarska mreža zaključila projekt Mobilni kot ptice. Med drugim so na spletu in v brošuri predstavili opise dvajsetih območij, pomembnih za ptice in hkrati privlačnih za obiskovalce, večina jih leži v območjih Natura 2000. Več.


Nevladne organizacije tudi v podporo Naturi 2000

Novembra 2017 so se zaključili projekti, ki so jih izvajale nevladne organizacije. Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Slovensko odonatološko društvo in Društvo za jamsko biologijo so izvedli projekt Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje o in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste. Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra je zaključil projekt RAZNOŽIVOST pod vidrino streho na Goričkem. Projekt Ujemite naravo! sta izvajala Ribiška zveza Slovenije in Center za kartografijo favne in flore. Projekti so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij. Več.


Gozd za palčka Polanskega

V Veliki Polani so gostili srečanje partnerjev programa Interreg Danube Transnational Programme. Posvetili so se tudi zasnovi rečne šole, ki jo bodo zasnovali na šestih mestih v sodelujočih državah, v Sloveniji bo to Copekov mlin v bližini Polanskega loga. Več.

 

EVROPSKA UNIJA IN KANDIDATKE


Pričenja se 139 novih LIFE projektov

V Bruslju so se zbrali predstavniki novih projektov LIFE. Evropska komisija bo na podlagi lanskega razpisa z 222 milijoni sofinancirala 139 novih projektov. Vsi štirje slovenski na temo narave so se že pričeli. Več.


Delavnica o Naturi 2000 v Srbiji

V Beogradu so EU delegacija v Srbiji, Ministrstvo in Zavod za varstvo narave  Srbije organizirali delavnico Izrada projektnog zadatka za IPA 2016 : Tehnička pomoć za pripremu TOR za projekat „Nastavak podrške sprovođenju Poglavlja 27 u oblasti zaštite prirode. Več.

 

BRANJE

 

Velike školjke celinskih voda Slovenije

Izšla je publikacija Govedič, Marijan, 2017. Velike školjke celinskih voda Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (Življenje okoli nas). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str.


Fleischmannov rebrinec

Izšla je monografija Nada Praprotnik, Jože Bavcon, Blanka Ravnjak (2017): Fleischmannov rebrinec. Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Ljubljana. Fleischmannov rebrinec spada med slovenske endemične rastline. Uvrščamo ga med izumrle rastline, ker v naravi ne uspeva več. Več.


Priročnik za prepoznavo tujerodnih vrst

V okviru projekta LIFE Artemis so natisnili publikacijo Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (pdf, 97 strani). Priročnik je eno ključnih orodij za izvajanje sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja, saj so v njem na enem mestu opisani ter na fotografijah in ilustracijah predstavljeni ključni znaki za prepoznavanje tujerodnih vrst rastlin, gliv, žuželk in sesalcev.


Monitoring netopirjev

Objavljeno je končno poročilo Primož Presetnik, Aja Zamolo, Ali Šalamun, Vesna Grobelnik in Aleksandra Lešnik 2017. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – , 1. del, 2. del). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.


Smernice za upravljanje rjavega medveda na ravni populacije

Na spletu je objavljeno gradivo projekta LIFE DINALP BEAR Černe R., Bartol M., Ferjančič Lakota T., Groff C., Huber Đ., Jerina K., Knauer F., Majić Skrbinšek A., Reljić S., Skrbinšek T. 2017. Guidelines for Common Management of Brown Bear in the Alpine and Northern Dinaric Region (pdf, 32 strani).


Raznoživost pod vidrino streho

Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra je zaključil projekt RAZNOŽIVOST pod vidrino streho na Goričkem. Poročila so objavljena na spletu. Gregorc T., Zavratnik S. 2017: Raznoživost pod Vidrino streho na Goričkem - zaključno poročilo (pdf, 14 strani); Monitoring raka jelševca (Astacus astacus) in inventarizacija invazivne tujerodne vrste signalni rak (Pacifastacus leniusculus) na Goričkem – zaključno poročilo (pdf,27 strani);  Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst ob vodotoku Mala Krka - zaključno poročilo (pdf, 14 strani); Zimski monitoring (Lutra lutra) na Goričkem - zaključno poročilo 1. del, 2. del, (pdf, 25 strani), Lutra, Ljubljana.


Ujemite naravo

Zaključno poročilo projekta Ribiške zveze Slovenije in CKFF Ujemite naravo! je objavljeno na spletu: Govedič, M., I. Miličić & A. Lešnik, 2017. Ujemite naravo!. Končno poročilo; Ljubljana, 2017 (pdf, 37 strani).

Več kot 10.000 fotografij, zbranih v projektu, je objavljenih na Bioportalu (med drugim ozkoškarjevcev tujerodnih školjke kitajske brezzobke in  sončnega ostriža ter zelo redkih  vrst rib donavski potočni piškur, Kesslerjev in beloplavuti globoček); zbiranje fotografij in podatkov o naših vodah pa poteka še naprej.


Varstvo slovenskega morja

Predstavitve s posveta Varstvo slovenskega morja – stanje in perspektive, ki ga je novembra 2017 organiziral  Zavod RS za varstvo narave, so objavljene na spletu.


Za projekte LIFE v zavarovanih območjih

Predstavitve z delavnice LIFE sredstva za zavarovana območja, ki je bila novembra 2017 na Brdu pri Kranju, so objavljene na spletu.


Znanje in odnos do invazivnih tujerodnih vrst živali

Na spletu je objavljeno magistrsko nalogo Urška Bezjak: Znanje in odnos do invazivnih tujerodnih vrst živali, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo, Maribor, 2017 (pdf, 84 strani).


Knjiga za otroke: Miška, slonček in muzejsko morje

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije so izdali knjigo za otroke Ljerke Trampuž: Miška, slonček in muzejsko morje. Gre za vodnik po morskem svetu za predšolske otroke in otroke prvega triletja osnovne šole. V knjigi so predstavljeni različni organizmi, ki jih najdemo v slovenskem morju ali pa v morjih drugje po svetu in so seveda razstavljeni tudi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Več.


Gozdna pedagogika: Po sledeh živali in znanja

Sredi oktobra je skupina Gozd eksperimentov na Gozdarskem inštitutu Slovenije organizirala izobraževalni seminar Po sledeh živali in znanja, ki mu je sledila še okrogla miza o pomenu gozdne pedagogike danes in v prihodnje. Prezentacije okrogle mize so objavljene na spletu: Th. Baschny & W. Schweigh: Forest Related Environmental Education (Forest Pedagogics)–  Challenges (pdf, 10 strani); Andrej Breznikar: Gozdna pedagogika v Zavodu za gozdove Slovenije (pdf, 27 strani); Špela Planinšek: Pomen gozdnih pedagogov –izkušnje avstrijskih gozdnih pedagogov in stanje ter izzivi v Sloveniji-okrogla miza (pdf, 25 strani).

Blog o seminarju Po sledeh živali in znanja. Skupnost gozdnih pedagogov - kontakt: gozdni.pedagogi@gozdis.si


Razstava Cvetana Planinskega polja

V Notranjskem muzeje Postojna je od 13. decembra 2017 dalje na ogled razstava fotografij Slavka Polaka  Cvetana Planinskega polja.


Razstava Življenje z medvedi

Mednarodna fotografska razstava, ki je nastala v okviru projekta LIFE DINALP BEAR, Življenje z medvedi je do 9. decembra 2017 v avli dekanata Biotehniške fakultete.


Razstava o obročkanju ptic

V Informacijskem centru Naravnega rezervata Škocjanski zatok je od 25 novembra dalje na ogled razstava 90 let obročkanja ptic v Sloveniji.


Natura 2000 v državnih gozdovih

Združenje European State Forest Association (EUSTAFOR) je izdalo publikacijo o upravljanju Nature 2000 v državnih gozdovih: NATURA 2000 Management in European State Forests, 2016 (pdf, 46 strani).


Nova metoda prepoznavanja delfinov

V reviji Marine Mammal Science je izšel članek Tilen Genov et al.: Novel method for identifying individual cetaceans using facial features and symmetry: A test case using dolphins.


Škrlatni kukuj v Sloveniji

Na spletu je objavljen članek Vrezec A, Ambrožič S, Kobler A, Kapla A, de Groot M (2017) Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) at its terra typica in Slovenia: historical overview, distribution patterns and habitat selection. V: Campanaro A, Hardersen S, Sabbatini Peverieri G, Carpaneto GM (Eds) Monitoring of saproxylic beetles and other insects protected in the European Union. Nature Conservation 19: 219-229.


Rak koščak in račja kuga

Na spletu je objavljen članek o račji kugi pri rakih koščakih JapoJussila,, AlVrezec,, TinaJaklič,, HoboKukkonen,, JennyMakkonen,, HarriKokko (2017) Aphanomyces astaci isolate from latently infected stone crayfish (Austropotamobius torrentium) population is virulent. V: Journal of Invertebrate Pathology 149: 15-20.


Stanje svetovne naravne dediščine

Mednarodna organizacija IUCN je objavila poročilo World Heritage Outlook 2 – an analysis of the state of the worlds World Heritage Sites (pdf, 50 strani). Ugotavljajo, da so invazivne tujerodne vrste v letu 2017 največja grožnja svetovni naravni dediščini.


Z igro za naravo

Izšel je priročnik IUCN (2017). The #NatureForAll playbook : an action guide for inspiring love of nature (pdf, 32 strani).


Zavarovana območja – reforma upravljanja v Litvi

Na spletu so objavljeni zaključki s konference  Protected area reform in Lithuania, ki je 25. oktobra 2017. Posvečena je bila načrtovani reformi upravljanja zavarovanih območij in vsebuje številne kritične poglede nanjo. Zaključki (pdf, v angleškem jeziku, 4 strani).


Gnezdilke bolj varovane od ptic, ki prezimujejo

Raziskave vročih točk za ptice kmetijske krajine v Italiji so pokazale, da so vroče točke za ptice, ki prezimujejo, drugačne od tistih za gnezdilke. Vendar pa ugotavljajo, da se pri določanju zavarovanih območij upoštevajo le lokacije gnezdilk. Več.


Skupna kmetijska politika in biotska raznovrstnost

European Environmental Policy (IEEP) in BiodivERSA sta objavila stališče  The Common Agricultural Policy can strengthen biodiversity and ecosystem services by diversifying agricultural landscapes(pdf, 4 strani).


Julijske Alpe s Triglavskim narodnim parkom med vrhunskimi destinacijami

Lonely Planet je Julijske Alpe uvrstil na visoko tretje mesto na lestvico desetih regij, ki bi jih popotniki morali obiskati v letu 2018. Navajajo, da je več kot dve tretjini območja pod zaščito Triglavskega narodnega parka.

 

NAPOVEDNIK


28. november – 1. december 2017: ACT4LITTER Mid-term conference; delavnica MedPAN MPAs facing pollution in the Mediterranean: thinking beyond boundaries, Izola.

30. november 2017: strokovni posvet Avtohtone pasme domačih živali in upravljanje območij visoke naravne vrednosti, Naravni rezervat Škocjanski zatok, Srmin-Koper.

5. december 2017: letna konferenca ELO o biotski raznovrstnosti: A new CAP: Opportunities and threats for biodiversity, Bruselj, Belgija.

13. december 2017: LIFE informativni dan, Rimske Toplice.

14. december 2017: LIFE informativni dan, Portorož.

18-20 marec 2018: mednarodna konferenca LIFE WOLFALPS Wolf – human coexistence in the Alps and in Europe, Trento, Italija.

23-26 marec 2018: mednarodna konferenca Dediščina in identiteta / Interpret Europe Conference Heritage and Identity, Kőszeg, Madžarska.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Osnutek programa varstva in razvoja Parka Škocjanske jame

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018 -2022. Pripombe in predloge lahko posredujete do 22. decembra 2017. Več.


Novi člani sveta Parka Škocjanske jame

Vlada RS je v svet javnega zavoda Park Škocjanske jame za obdobje štirih let imenovala nove člane, in sicer Marjutko Hafner (predsednica sveta), predstavnico Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Jano Vidic, predstavnico  Ministrstva za okolje in prostor, Barbaro Žižič, predstavnico Ministrstva za kulturo in Roberta Drobniča, predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Več.


Spremenjen predpis o uniformah naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov

V Uradnem listu št. 64/17 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov; Pravilnik, Obrazložitev. Na spletu je objavljen tudi Katalog uniform.


Izvajanje sanacijskega programa javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2016


Vlada RS se je 9. novembra 2017 seznanila s Poročilom o izvajanju sanacijskega programa javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) za leto 2016. Več.


Poraba sredstev iz koncesijske dajatve za Postojnsko jamo v 2016

Vlada RS se je 14. novembra 2017  seznanila z ugotovitvami glede učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve za rabo Postojnske jame, ki sta jih porabili občini Pivka in Postojna v letu 2016. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava