Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 198 / december 2017

SLOVENIJA


Natura 2000 v številkah

Matej Petkovšek z Zavoda RS za varstvo narave je objavil strokovni članek Slovenska Natura 2000 v številkah. Povzel je rezultate nekaterih prostorskih analiz omrežja Natura 2000 z drugimi prostorskimi podatkovnimi sloji – poseljenostjo, rabo tal, nadmorsko višino in naklonom površja, drugimi naravovarstveno pomembnimi območji, gozdnimi rezervati, varovalnimi gozdovi, cestnim omrežjem, občinami in statističnimi regijami. Več.


Evropska kohezijska sredstva za Natura 2000 projekta Gorička krajina in Mala barja

Projekta Gorička krajina in Mala barja – Marja bosta prejela finančno podporo Evropske unije. Cilj projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorička krajina« je izboljšati stanje treh ciljnih habitatnih tipov in desetih vrst na Natura 2000 območju Goričkega, vodi ga Javni zavod Krajinski park Goričko.
Cilj projekta Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – »Mala barja - Marja« pa je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov (bazična nizka barja, prehodna barja in travniki s prevladujočo stožko in dveh vrst (barjanski okarček in Loeselova grezovka) na skupno desetih Natura 2000 območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave. Več.


Monitoringi ptic in metuljev

Na spletu so objavljena poročila monitoringov ptic, metuljev in volkov. Več.


Odgovor na uradni opomin Evropske komisije

Vlada RS je 30. novembra 2017 sprejela odgovor Slovenije na uradni opomin Evropske komisije (EK) z dne 5. 10. 2017, iz katerega izhaja, da Slovenija ni ustrezno izpolnila nekaterih obveznosti, ki izhajajo iz Direktive o habitatih in Direktive o pticah. Slovenija v odgovoru zavrača očitke EK. Več.


Posvet o slovenskem morju

Sredi novembra 2017 je Zavod RS za varstvo narave organiziral posvet Varstvo slovenskega morja – stanje in perspektive. Več predstavitev je bilo posvečenih tudi območjem Natura 2000 ali vrstam, varovanim z direktivo o habitatih (želva, velika pliskavka) in direktivo o pticah (vranjek). Več.


5 let varstva narave ob Dravi

Ob zaključku LIFE+ projekta LIVEDRAVA, “Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji”, so 23. decembra 2017 v Središču ob Dravi organizirali dogodek 5 let varstva narave ob Dravi. Več.


Ukrepi za Natura vrste

Konec leta  so člani ekipe LIFE Kočevsko na delovnem sestanku in terenski delavnici predstavili možne ukrepe za vrste Natura 2000 ter izvedbo ukrepov, ki so bili načrtovani in se izvajajo v okviru projekta LIFE Kočevsko. Delavnica je bila namenjena revirnim gozdarjem Zavoda za gozdove Slovenije. Več.


Otvoritev učilnice na Kumu

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS so v prostorih projektnega partnerja Krajevne skupnosti Dobovec uredili traviščno učilnico. V njej bodo izvajali raznovrstne predstavitve, predavanja, razstave in izobraževanja s področja naravovarstva. Več.

 

EVROPSKA UNIJA


Srečanje platforme LIFE o invazivnih tujerodnih vrstah

V Milanu je konec novembra 2017 potekalo srečanje platforme LIFE o invazivnih tujerodnih vrstah, ki sta ga organizirali enota Evropske komisije za program LIFE in Dežela Lombardija s podporo zunanje ekipe Neemo EEIG. Srečanja so se udeležili tudi predstaviki projekt LIFE ARTEMIS. Več.

 

BRANJE


Monitoring ptic 2015, 2016 in 2017

Objavljena so poročila Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2016 (DOPPS, november 2016) in Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2017 (DOPPS, november 2017), Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2015 - Poročilo, Popisni protokol za velikega škurha (DOPPS, november 2015) ter Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2016 (DOPPS, Ljubljana).

 

Monitoring metuljev 2016 in 2017

Objavljeni sta poročili Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2016 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2016) in Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017 (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2017)

 


Monitoring volka

Objavljeno je poročilo Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017, Končno poročilo projekta - 1. del, 2. del, Zavod za gozdove Slovenije,  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana,  2017.


Varstvo narave

Izšla je nova, jubilejna 30. številka strokovne revije Varstvo narave, ki jo izdaja Zavod RS za varstvo narave. Karolina Rebernik pojasnjuje odnos upraviteljev cerkva do varstva zatočišč netopirjev v cerkvah; Tina Klemenčič opisuje postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Mirjam Dular se je posvetila naravi v družbi – sprašuje se, kako je   danes in kako bi brez revolucije lahko bilo že jutri. Jasna Mulej je analizirala medijske objave o škodi, ki jo povzročajo velike zveri. Metod Rogelj je analiziral učinkovitost naravovarstvenih smernic za dva občinska prostorska načrta. Matej Petkovšek je predstavil slovensko omrežje Natura 2000 v številkah.  Več.


Hladnikia

V Hladnikiji št. 40 Anja Mavrič in Simona Strgulc Krajšek pišeta o razširjenosti in razmnoževanju  invazivne tujerodne Davidove budleje v Sloveniji. Uspevanje jetrenjaka Mannia triandra sta potrdila Simona Strgulc Krajšek in Andrej Martinčič. Gre za vrsto iz Priloge II Direktive o habitatih, o kateri imamo zelo malo podatkov, predvsem recentnih. Članek dobro povzema dosedanje vedenje in prinaša podatke o novem nahajališču. Še posebej je zanimivo, da je vrsto opisal Scopoli v okolici Idrije, mi pa do sedaj nismo imeli dejanske potrditve pojavljanja te rastline pri nas. Andrej Martinčič predstavlja novosti v flori mahov Slovenije, Branko Bakan floristične novosti iz Pomurja, Mojca jagodič in Sonja Škornik  pa lastnosti populacije in ekološke razmere na rastišču vrste Asplenium adulterinum Milde v Sloveniji.


Sporazumevanje med risi

Slovenski raziskovalci iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete ter Gozdarskega inštituta Slovenije so v sodelovanju z ameriškimi biologi šest zim sledili stopinjam risov v snegu in analizirali označevanje njihovega teritorija v dinarskih gozdovih. Rezultate so objavili v obliki dveh člankov v mednarodnih znanstvenih revijah:  Krofel, Hočevar & Allen 2017 Does human infrastructure shape scent marking in a solitary felid? – Mammalian Biology, ter Allen, Hočevar, De Groot, & Krofel 2017 Where to leave a message? The selection and adaptive significance of scent marking sites for Eurasian lynx. - Behavioral Ecology and Sociobiology.


Tujerodne rastlinske vrste v različnih habitatnih tipih

Filip Küzmič in Urban Šilc z Biološkega inštituta ZRC SAZU sta analizirala pojavljanje tujerodnih vrst v različnih habitatnih tipih v Sloveniji z uporabo obsežne podatkovne zbirke fitocenoloških popisov Alien species in different habitat types of Slovenia: analysis of vegetation database. Periodicum Biologorum Vol 119, No 3 (pdf, 10 strani).


N-Vestnik

Izšla je četrta letošnja številka N-vestnika, glasila zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave (pdf, 12 strani).


Svet pod Triglavom

Prelistajte novo številko časopisa Svet pod Triglavom, ki ga izdaja Triglavski narodni park

 


Acta Geographica Slovenica/Geografski zbornik

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je izdal prvo  številko 57. letnika revije Acta Geographica Slovenica/Geografski zbornik (2017) in drugo številko s posebno izdajo z naslovom Terasirane pokrajine. Izšla je že tudi prva številka 58. letnika (2018), posvečena kmetijstvu v modernih pokrajinah, in druga številka istega letnika.

 

Vpliv dviga vodne gladine na gnezdilke

Predavanje dr. Danijela Ivajnšiča Vpliv dvigovanja morske gladine na nekatere ptice gnezdilke v Krajinskem parku Sečoveljske soline, predstavljeno oktobra 2017 v okviru dogodka Odlični v znanosti 2017, je objavljeno na spletu.


Video LIFE NaturaViva

V okviru projekta Life Naturaviva, biodiverziteta - umetnost življenja je dr. Davorin Tome pripravil predstavitveni video.


Naravni kapital

Evropska komisija je izdala publikacijo na temo napredka pri vrednostnem izražanju naravnega kapitala:  Taking stock: progress in natural capital accounting (pdf, 52 strani).


Bilten ETC/BC

Tematski center za področje biotske raznovrstnosti pri Evropski okoljski agenciji je izdal decembrsko številko svojega biltena (pdf, 5 strani).


Natura 2000 v Srednji in Vzhodni Evropi

Združenje nevladnih organizacij CEEweb Europe je izdalo publikacijo Natura 2000 in Central and Eastern Europe – How can we make it work for people and the economy (pdf, 5 strani).

 

NAPOVEDNIK

 

18-20 marec 2018: mednarodna konferenca LIFE WOLFALPS Wolf – human coexistence in the Alps and in Europe, Trento, Italija.

23-26 marec 2018: mednarodna konferenca Dediščina in identiteta / Interpret Europe Conference Heritage and Identity, Kőszeg, Madžarska.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.


NARAVA NA KRATKO


Odgovor na poslansko vprašanje glede odziva na bobre

Vlada RS je 21. decembra 2017 sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim odzivom kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov. Bober je uvrščen na seznam Uredbe o zavarovanih prosto živečih vrstah kot zavarovana živalska vrsta. Vlada odgovarja, da so znani nekateri neprimerni odzivi posameznikov, na primer uničenje bobrišč, zažiganje bobrišča, nastavljanj strupov in podobno. Vse primere je obravnaval Inšpektorat RS za okolje in prostor ter ukrepal v skladu s pooblastili in zakonodajo. Več.


Akcija nadzora podzemnih jam

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je skupaj s Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), Policijo in jamarskimi društvi od julija do oktobra 2017 izvajala akcijo nadzora podzemnih jam. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava