Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 199 / januar 2018

 

SLOVENIJA


Slovenija na tretjem mestu po podpori mehanizmom kot je LIFE

Evropska komisija je objavila nove rezultate raziskave javnega mnenja na temo okolja. Ohranjanje narave je zajelo eno od vprašanj. Spraševali so o podpori večjemu financiranju varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih projektov, kakršen je mehanizem LIFE. Kar 57 odstotkov vprašanih iz Slovenije zelo podpira trditev, da je za te namene potrebnega več denarja na ravni EU. To je tretji najvišji rezultat v EU. Več.


Poslanska vprašanja o bobru in belokranjskem črnem močerilu

Poslanec dr. Franc Trček je postavil poslansko vprašanje glede spremljanja stanja bobrov in o ogroženosti belokranjskega črnega močerila. Več.


Dopolnitve Zakona o ohranjanju narave v parlamentu

Vlada RS je 11. januarja 2018 sprejela predlog dopolnitev Zakona o ohranjanju narave ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Razsodba  arbitražnega sodišča ima namreč posledice tudi za predpise, ki določajo meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Več.


Živeti na kraškem robu

V okviru projekta Interreg Živeti na kraškem robu (LIKE) želijo ugotoviti, kolikšen je pritisk obiskovalcev na območja skalnih sten, kako je časovno razporejen in določiti nosilno kapaciteto teh občutljivih območij. Zato so  namestili tri elektronske naprave za štetje obiska na območju priljubljenih plezališč v Ospu in Črnem kalu.
Na prvi iz serije delavnic so dosegli celovit pregled problematike zaradi neusmerjenega razvoja rekreativnih dejavnosti (plezanje, pohodništvo, kolesarjenje, jadralno padalstvo,…) v očeh domačinov ter zabeležili njihove zamisli o priložnostih in rešitvah  za soustvarjanje boljšega in naravi prijaznejšega prostora na Kraškem robu. Več.


Omejitve prometa v mirnih conah na Kočevskem

V okviru projekta LIFE Kočevsko so kot ukrep aktivnega varstva omejili v  območjih, ki so posebej pomembna za divjega petelina in gozdnega jereba. S cestnimi zaporami so tako omejili promet na 20 cestnih krakih znotraj mirnih con. Več.


Drava in ptice

Ob zaključku projekta LIFE je DOPPS izdal poljudno poročilo: Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji, jeseni pa so ob Dravi začeli izvajati projekt Čigra, katerega cilj je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti na območjih Nature 2000.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

 

Sečoveljske soline edini kandidat

Na razpis za nagrado Natura 2000 za leto 2018, ki jo maja vsako leto podeli Evropska komisija, se je iz Slovenije prijavil le upravljalec Krajinskega parka Sečoveljske solin na temo habitatov in gnezdišč: Status, distribution and threats of habitats and breeding species in Sečovlje Salina Nature Park. Nagrado bodo podelili maja 2018.


Posvetovanje o opraševalcih

Evropska komisija je odprla javno posvetovanje o opraševalcih. Zbrati želijo poglede na upad opraševalcev, kar bo v pomoč pripravi pobude EU o opraševalcih. Vprašalnik zajema vzroke in posledice upada opraševalcev, možne omilitvene ukrepe in evropske dimenzije tega problema. Vaš odziv lahko pošljete do 5. aprila 2018.


Vabilo upravljalcem območij Natura 2000

Organizacija IUCN vabi upravljalce zavarovanih območij, da sodelujejo v njihovem projektu LIFE.

 


BRANJE

 

Natura 2000 zavezuje k  ohranjanju funkcionalne diverzitete biocenoz

Po Gozdarskih študijskih dnevih  novembra 2017 so  na Oddeleku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani izdali zbornik Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji včeraj, danes, jutri. Maja Jurc, Roman Pavlin in Tine Hauptman se v zborniku posvečajo funkcionalni biodiverziteti biocenoz kot  temelju varstva gozda in in poudarjajo, da so se države EU s sprejetjem Nature 2000 zavezale za ohranjane funkcionalne diverzitete biocenoz.

 


Invazivni raki

Na spletu so objavljena poročila Bric Barbara in Rok Hamzič: Poskusno odstranjevanje trnavca (Orocentes limosus) iz gramoznic ob Dravi v letu 2017 - Poročilo, Zavod za ribištvo Slovenije, 2017 (pdf, 21 strani); Bric Barbara in Rok Hamzič: Izvedba preverjanja prisotnosti invazivne tujerodne vrste marmornati škarjar (Procambarus fallax f. virginalis) - Poročilo, Zavod za ribištvo Slovenije, 2017 (pdf, 18 strani); Bric Barbara in Rok Hamzič: Strokovne podlage za program ukrepov za obvladovanje vodnih invazivnih tujerodnih vrst: psevdorazbora (Pseudorasbora parva), signalni rak (Pacifastacus leniusculus), trnavec (Orconectes limosus), Zavod za ribištvo Slovenije, 2017 (pdf, 47 strani).

 

Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji

DOPPS  izdal poljudno poročilo: Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji / Riparian ecosystem restoration of the lower Drava River in Slovenia (pdf, 20 strani).

 

Trdoživ

Izšla je nova, 12. številka revije Trdoživ, biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. Pišejo tudi o vrstah, za katere imamo v Sloveniji določena območja Natura 2000: Denis Kutnjak in Božo Frajman predstavljata endemita dinarsko smiljko, Miha Robar prehrano vidre na reki Mirni, Simon Zidar o jesenskem rojenju netopirjev pred jamami in Polona Kotnjek o delfinih velikih pliskavkah. Vodstvo Herpetološkega društva je kritično pregledalo izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000. S problematiko invazivnih tujerodnih vrst se ukvarjata članka Marijana Govediča o kitajski brezzobki  in Teje Bizjak in Marijana Govediča o raku trnavcu.


Acta Carsologica

Na spletu je na voljo nova številka revije Acta Carsologica (46, 2-3).


Geografski obzornik

Objavljeni sta prvi letošnji številki Geografskega obzornika.


Razstava LIFE – Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji

V avli Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je na ogled nova razstava, ki je nastala v okviru programa LIFE Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji (LIVEDRAVA), ki je zaživel septembra 2012 in se zaključil konec leta 2017, vodilo ga je Društvo za opazovanje in preučevanje ptic (DOPPS). Razstava bo na ogled predvidoma konca do februarja 2018.


Razstava o Sečoveljskih solinah v ramsarski družini

Ob svetovnem dnevu mokrišč vas krajinski park vabi,  da si ogledate razstavo Sečoveljske soline - 25 let v ramsarski družini.


Reforma kmetijskih subvencij v Švici v podporo biotski raznovrstnosti

OECD je objavilo dokument Policy Paper: Reforming agricultural subsidies to support biodiversity in Switzerland (pdf, 20 strani), ki analizira reformo kmetijske politike v obdobju 2014-2017. Z reformo so preusmerili subvencije, da bi bolje dosegali cilje, med njimi tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti.

 


Učinkovitost odstrela volkov analizirati na širšem območju

Na spletu je objavljen članek Santiago-Avila FJ, Cornman AM, Treves A (2018) Killing wolves to prevent predation on livestock may protect one farm but harm neighbors. PLoS ONE 13(1): e0189729. Avtorji analizirajo ukrepe v zvezni državi Michigan v obdobju 1998–2014, in sicer odstrel in ukrepe brez odstrela.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189729

 

Risi uporabljajo gozdne prometnice

Na spletni strani National Geographic je objavljen članek Mihe Krofla in Maxa Allena How human infrastructure shapes the scent marking and movements of Eurasian lynx.

 


Vključevanje deležnikov

V okviru projekta Interreg COOP MDD so objavili poročilo Mateja Softić, Urška Dolinar, Eva Batista: Training on Stakeholder Involvement, 2017 (pdf, 22 strani).

 

 

NAPOVEDNIK

 

2. februar - Svetovni dan mokrišč

3. marec - Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

18-20 marec 2018: mednarodna konferenca LIFE WOLFALPS Wolf – human coexistence in the Alps and in Europe, Trento, Italija.

23-26 marec 2018: mednarodna konferenca Dediščina in identiteta / Interpret Europe Conference Heritage and Identity, Kőszeg, Madžarska.

5. april 2018: Kulturni bazar - kako povežemo umetnost, naravo, šport, gibanje in zdravje (predstavitev primerov dobrih praks in kreativnega partnerstva), Ribarimo trajnostno (okrogla miza), Ljubljana.

10. maj – Svetovni dan ptic selivk

17. maj 2018: podelitev nagrade Natura 2000 Award, Bruselj.

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti
https://www.cbd.int/idb/2016/

24. maj - Evropski dan parkov

8. junij – Svetovni dan oceanov

21 - 30 junij 2018: Mednarodna šola morskih varstvenih znanosti / International School of Marine Conservation Sciences, Koper.

16 - 19 oktober 2018: 6. Konferenca o morskih želvah v Sredozemlju / 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Hrvaška.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.


NARAVA NA KRATKO

 

Imenovana direktorja Zavoda RS za varstvo narave in Triglavskega narodnega parka ter v.d. direktorja Kozjanskega parka

Vlada je 19. januarja 2018 imenovala mag. Tea Hrvoja Oršaniča za direktorja Zavoda RS za varstvo narave in mag. Valerijo Slemenšek za v.d. direktorja Kozjanskega parka. Več.
Dne 25. januarja 2018 je na mesto direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park imenovala Janeza Rakarja. Več.


Novi člani sveta Zavoda RS za varstvo narave

Vlada RS je  21. decembra 2017 v svet Zavoda RS za varstvo narave imenovala tri predstavnike Ministrstva za okolje in prostor, in sicer dr. Martina Batiča, Roberta Bolješića, Tanjo Ivezić ter predstavnico Univerze v Ljubljani dr. Tanjo Mihalič. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Več. Predsednik sveta je dr. Martin Batič.


Vlada imenovala člane sveta javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije

Vlada je 18. januarja 2018 imenovala člane sveta javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije: Ivana Ovna, mag. Almo Intihar, Nevenko Vratanar in mag. Magdaleno Petrič. Več.


Posvetovanje o osnutku Nacionalnega programa varstva narave

Ministrstvo za okolje in prostor  je 5. januarja 2018 organiziralo posvetovanje med MOP in nevladnimi organizacijami, združenji in podjetij iz Slovenije, ki so se odzvali na osnutek Nacionalnega programa varstva narave 2030. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava