Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 202 / april 2018

SLOVENIJA


Objavljen razpis LIFE 2018

Program LIFE je objavil razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči za leto 2018. To leto je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo skoraj 400 milijonov evrov. Novost letošnjega razpisa je dvostopenjska prijava tradicionalnih projektov na podprogramu za okolje. Rok za oddajo osnutka projektne prijave za tradicionalne projekte s področja Narava in biotska raznovrstnost je 14. junij 2018. Več.

Za vsa vprašanja v zvezi s pridobivanjem LIFE sredstev vam je na voljo tudi LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor. Razpis bodo potencialnim prijaviteljem predstavili na podrobni delavnici, ki bo potekala 23. maja 2018 na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Več.


Odprli pot za hitrejšo spremembo območij Natura 2000 ob meji s Hrvaško

Državni zbor je 19. aprila 2018 po nujnem postopku sprejel spremembe zakona o ohranjanju narave. Te omogočajo, da Vlada RS enostavneje in hitreje spremeni Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Spremembe so potrebne, saj so z arbitražo določene meje s Hrvaško, kar prinaša tudi spremembo več območij Natura 2000 ob meji z našo sosedo. Več.


Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018

Vlada RS je 5. aprila 2018 sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018. Načrtujejo, da bodo za ukrepe na območjih Natura 2000 porabili 1.182.216 EUR. Več.


Učna gradiva za Orlovo pot na Kočevskem

Za učitelje osnovnih šol in druge pedagoške delavce so v okvitru projekta LIFE Kočevsko pripravili gradiva iz gozdne pedagogike in interpretacije narave. Učna gradiva so namenjena doživljanju narave na Orlovi poti in temeljijo na izkustvenem učenju. Za samostojne obiskovalce poti so pripravili zloženko. Več. Pot so po vetrolomu sanirali in vas že vabi na obisk. Več.


Sadili in obrezovali visokodebelna sadna drevesa

V okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji so v aprilu izvedli več predstavitev sajenja in obrezovanja sadnih dreves in postavitve pašnih ograj. Med kmete so razdelili sadike in s prostovoljci sadili visokodebelne sadovnjake. Odprli so tudi razstavo fotografij Mavrična doživetja travnikov. Več.


Posvet o upravljanju z divjimi zvermi v prihodnje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Državni svet sta sredi aprila organizirala posvet Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje, saj ocenjujejo, da povečanje števila zveri povzroča vse več konfliktov v okolju. Več.


Nove najdbe hromega volnoritca v Sečoveljskih solinah

Kazalo je že, da so zaradi nesmotrnega vodnogospodarskega posega izgubili hromega volnoritca, nočnega metulja, ki je za Sečoveljske soline kvalifikacijska vrsta Natura 2000. Sredi aprila pa je med monitoringom zunanji strokovnjak našel nekaj goseničjih gnezd te vrste. V Krajinskem parku Sečoveljske soline letos načrtujejo celovit popis tega metulja. Več.


Gnezdilnice za duplarje

Na akciji izdelovanja gnezdilnic na Goričkem so člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije izdelali skoraj 100 gnezdilnic za ptice duplarice. Več.


Nov projekt za naravo ob Dravi

Polovica občine Središče ob Dravi je v območjih Natura 2000 Drava po direktivi o habitatih in po direktivi o pticah. Tu je tudi habitat hrčka, ki je tudi varovan z direktivo o habitatih. Občina je za interpretacijo narave in podporo naravoslovnemu turizmu pripravila nov projekt za razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Poljska je v Beloveškem gozdu kršila direktivi

Evropsko sodišče je razsodilo, da Poljska ni izpolnila svojih obveznosti iz direktive o habitatih in direktive o pticah, ker je sprejela prilogo h gozdnogospodarskemu načrtu, ne da bi se prepričala, da se s to prilogo ne bo posegalo v celovitost območja Natura 2000, ker ni določila potrebnih ohranitvenih ukrepov, ker ni zagotovila strogega varstva za lesne hrošče in ker ni zagotovila varstva vrst ptic. Več.


Komisija vabi k objavi dogodkov ob dnevu Nature 2000

Evropski dan Nature 2000 je 21. maja, več. Komisija vabi vse, ki bodo takrat organizirali dogodek za obeležitev dneva, naj ji to sporočijo in objavili ga bodo v pregledu.


Na Hrvaškem bodo kartirali morske habitate

Hrvaška agencija za okolje in naravo bo do konca leta 12022 izvajala projekt Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, pretežno financiran iz sredstev EU. Podatki bodo pripomogli k opredelitvi ciljev ohranjanja omrežja Natura 2000 na morju in upravljanju le-tega. Več.

 

BRANJE


Svet ptic

V aprilski številki revije Svet ptic, ki jo izdaja DOPPS, Ivan Kljun piše o penicah Slovenije. Med njima sta tudi pisana in rjava penica, ki ju varujemo z omrežjem Natura 2000, enako varujemo tudi poljskega škrjanca, o katerem piše Matjaž Kerček, in kačarja, katerega zgodba je izpod peresa Petra Krečiča. Katarina Denac predstavlja rezultate popisov ptic na območjih Natura 2000. Jošt Stergaršek opisuje ekosistemske storitve. Damijan Denac idr. so ob zaključku projekta LIFE povzeli pet let varstva narave ob Dravi.


Lovec

V aprilski številki revije Lovec, ki jo izdaja Lovska zveza Slovenije, je Bojan Avbar objavil obširen članek Zemlja, učiteljica življenja, v katerem navaja tudi Zakon o ohranjanju narave in Rdeče sezname ogroženih vrst. Dr. Hubert Požarnik, dr. Boštjan Pokorny, dr. Katarina Flajšman in dr. Ivan Kos poročajo o rezultatih prve sezone sistematičnega spremljanja populacije šakala v Sloveniji.


Biotska raznovrstnost biocenoz - temelj varstva gozda

V zborniku, ki so ga izdali po Gozdarskih študijskih dnevih, je objavljen članek Marinšek, Aleksander, Kutnar, Lado, Belak, Danilo, & Mali, Boštjan (2018). Problematika naravnega pomlajevanja avtohtonih drevesnih vrst v poplavnih gozdovih ob reki Muri. Gozdarski vestnik, 3(76), 107–124. Članek obravnava pomen biodiverzitete zaščitenih območij NATURA 2000 v poplavnih gozdovih ob Muri, njihovo naravno obnovo ter predvideva njihov nadaljnji razvoj.


Daljinsko zaznavanje invazivnih rastlin

Na spletu je objavljen članek Oven, Domen (2018). Daljinsko zaznavanje invazivnih rastlin. Gozdarski vestnik, 3(76), 125–140.


Gradiva o gozdni pedagogiki

Objavljeni so povzetki okrogle mize Gozdna pedagogika – pot do vzgoje ljudi za trajnostni razvoj družbe, avtorjev  Špele Planinšek, Saše Vochl, Katarine Flajšman, Urše Vilhar, Petra Železnika in Špele Habič, Gozdarski vestnik 76 (2018) 1 (pdf, 7 strani).

V okviru projekta LIFE so objavili gradivo Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih - Orlova učna pot v Kočevski Reki - Gozdno učni načrt za osnovne šole (pdf, 36 strani).


Antropolog o ornitologih

Članek dr. Dana Podjeda Narava pod kožo: habituacija ornitoloških veščin ter naravovarstvenih načel je objavljen v Glasniku SED 51|1,2 2011.


Že več kot 20.000 fotografij v Podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev

Zbirka trenutno vsebuje 5470 vrst nevretenčarjev, ki so predstavljene z 20072 fotografijami, zvočnimi ali videoposnetki, risbami ali kartami razširjenosti. Vrsto v podatkovni zbirki lahko poiščete po delu slovenskega, angleškega in znanstvenega imena vrste ali pa se do nje priklikate v taksonomski hierarhiji. Skrbnik zbirke je Prirodoslovni muzej Slovenije in njegovi kustosi dr. Tomi Trilar, Mojmir Štangelj in dr. Ignac Sivec.


Naravovarstvo je poslanstvo (Stane Peterlin)

Prvi program Radia Slovenija je v redni tedenski oddaji Razkošje v glavi z naslovom Naravovarstvo je poslanstvo, ki jo je pripravil dr. Miran Trobič, 31. marca 2018, predstavil Staneta Peterlina (27 minut).


Naravovarstvo od Valvasorja do Unesca

V redni tedenski oddaji Sledi časa Prvega programa Radia Slovenija je Jurij Popov ob svetovnem dnevu Zemlje 22. aprila 2018 pripravil oddajo Naravovarstvo od Valvasorja do Unesca (30 minut). O slovenski tradiciji varovanja narave, gozdov in rek, kakršna je Mura, se je pogovarjal s dr. Petrom Skobernetom  in Tomažem Hartmanom.


Vpliv liberalizacije trgovine na biotsko raznovrstnost

Evropska komisija je izdala poročilo Methodologies and indicators to assess the impact of trade liberalisation on biodiversity (pdf, 128 strani).


Predavanja z mednarodne konference o volku

Na spletu so objavljeni video posnetki predavanj s strokovne konference Sobivanje človeka in volka v Alpah in v Evropi, ki je bila 18. do 20. marca 2018 v Trentu v Italiji.

 

NAPOVEDNIK

8-9 maj 2018: usposabljanje Ecosystem Services for site managers, Wageningen, Nizozemska.

10. maj – Svetovni dan ptic selivk

17. maj 2018: podelitev nagrade Natura 2000 Award, Bruselj.

18. maj 2018: rok za oddajo izdelkov na likovni natečaj 24 ur z reko Muro.

20. maj 2018: rok za oddajo fotografij na natečaj Naša mokrišča

21. maj 2018: dogodek ob dnevu biotske raznovrstnosti, Matavun, Škocjanske jame.

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti
https://www.cbd.int/idb/2016/

23. maj 2018:  delavnica za pripravo prijave na razpis LIFE, Ljubljana.

24. maj - Evropski dan parkov

25 – 26 maj 2018: letna strokovna konferenca CIPRA, Bled.

8. junij – Svetovni dan oceanov

12-14 junij 2018: mednarodna delavnica Management of coastal dunes and sandy beaches, Dunkerque, Francija.

21 - 30 junij 2018: Mednarodna šola morskih varstvenih znanosti / International School of Marine Conservation Sciences, Koper.

16-21 september 2018:  26. mednarodna konferenca na temo medvedov (IBA) / 26th International Conference on Bear Research & Management, Ljubljana.

25-27 september 2018: letno srečanje Eurosite & CEEweb for Biodiversity Annual Meeting 2018, Budimpešta, Madžarska.

16 - 19 oktober 2018: 6. Konferenca o morskih želvah v Sredozemlju / 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Hrvaška.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Imenovan direktor Krajinskega parka Strunjan

Vlada je na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan imenovala Roberta Smrekarja. Več.


Imenovani člani sveta Javnega zavoda Kozjanski park in članov Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko Barje

Vlada je v svet Javnega zavoda Kozjanski park imenovala predstavnike ministrstev: za okolje in prostor mag. Nives Nared, za kulturo Andrejo Mihelčič Koželj, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Bogdana Pungartnika, za ekonomske odnose in razvoj Gabrijelo Jerič Jevšenak, za šolstvo in šport Danico Cerar.  Več.

Vlada je v Svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za mandatno dobo štirih let imenovala predstavnike ministrstev: za okolje in prostor Tatjana Orhini Valjavec (predsednica), za kulturo Mijo Topličanec, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjana Dremlja, za ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Janeza Topolška. Več.


Spremembe Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Vlada je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko. S sklepom je povečala obseg dela na območje (ekološko pomembno območje in območje Natura 2000) izven meje območja parka. Zavod je pričel tudi z novimi dejavnostmi, ki se nanašajo na neposredno upravljanje nepremičnin - habitatov s košnjo in spravilom biomase, urejanje visokodebelnega sadovnjaka, odstranjevanje zarasti na opuščenih travnikih. K dejavnostim so bile dodane tudi nekatere na področju predelave. Spremenila je tudi sestavo strokovnega sveta zavoda. Več.


Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018

Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018. Ocenjujejo, da bodo za ukrepe na območju Nature 2000 v zasebnih gozdovih v letu 2018 porabili 1.182.216 EUR. Več.


Sodba glede odvzema volka

Upravno sodišče RS je v tožbi Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij zoper prilogo 2 Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017 razsodilo, da se tožbi ugodi in se priloga odpravi. Sodba.


Občina Tržič zavarovala naravne vrednote državnega pomena

Občina Tržič je sprejela Odlok o naravnem spomeniku Dovžanova soteska, z njim so zavarovane naravne vrednote državnega pomena Dovžanova soteska, Tržiška Bistrica s pritoki, Borova peč, Rjava peč, Jama v piramidi in jama Partizanska tehnika. Odlok.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava