Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 205 / julij 2018

SLOVENIJA


Spremenjena uredba o območjih Natura 2000

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Z njo je spremenila meje območij Natura 2000 in potencialnih območij Natura 2000 tako, da potekajo po državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot je določena v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča. Več.


Prispele podusti za naselitev

Zavod za ribištvo Slovenije v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skuša preprečiti izumrtje vrste primorska podust. V sklopu projekta Life for Lasca so se seznanili z vzrejo vrste v ujetništvu (več) in od italijanskih partnerjev projekta pripeljali prvih 380 rib za naselitev v pritoke reke Vipave (več). Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji.


Navodila za pogodbeno varstvo na Planinskem polju

V okviru projekta KRAS.RE.VITA se bodo na delu Planinskega polja z lastniki naravovarstveno zanimivih zemljišč dogovorili za dolgoročno pogodbeno varstvo za ohranitev določenih živalskih in rastlinskih vrst ter izboljšanje stanja njihovih življenjskih prostorov. Junija so zato na delavnici pripravljali strokovne podlage, ki bodo vsebovale tudi navodila za upravljanje z zemljišč. Več.


Na Goričkem največ mladičev štorkelj po letu 2004

Goričko je območje Natura 2000 tudi zaradi varstva štorkelj, bele in črne. Letošnje leto je bilo za bele štorklje zelo uspešno, saj je v gnezdih kar 23 mladičev, kar je največje število po letu 2004. Več.


Kje gnezdi hribski škrjanec in kje so netopirji

V Krajinskem parku so v okviru projekta Gorička krajina opravili raziskavo  izbora gnezditvenega habitata hribskega škrjanca na Goričkem. Vsa najdena gnezda so bila na njivah, kar morda kaže, da vrsta več pretežno ne gnezdi na travnikih kot v preteklosti. Več

Pregledali so tudi možna zatočišča za navadnega in dolgokrilega netopirja. Več.


Več kot 300 otrok spoznavalo orla belorepca

V okviru projekta LIFE Kočevsko je do konca junija Orlovo pot in Orlovo sobo v spremstvu učiteljev obiskalo skupaj 344 učencev vseh starosti. Na poti so se seznanili z orlom belorepcem, njegovim življenjskim prostorom in načinom življenja. Več.

V juliju pa sta iz gnezda poletela oba mladiča orla belorepca. Ekipa projekta je v času gnezdenja ohranjala mir v okolici in omejila dostop do gnezda. Več.


Projekt za zeleno infrastrukturo ob Vipavi in Soči

Projektu Interreg Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - Grevislin so odobrili sofinanciranje. Pripravili bodo dolgoročni načrt razvoja zelene infrastrukture za povodje Soče, izdelali projektno dokumentacijo in izvedli nekaj pilotnih aktivnosti. Projekt sodi v os Natura 2000. Več.
http://www.natura2000.si/aktualno/projekti/projekt/article/782/


Magična Narava

Eden od načinov, da sodobnega človeka prepričamo o vrednosti narave, je tudi, da mu pokažemo kakovostne fotografije iz narave. V okviru projekta LIFE Naturaviva so zato zaključili Mednarodni natečaj naravoslovne fotografije 2017 in dela zbrali v katalogu Magična Narava (pdf, 90 strani)

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE


Projekti za inšpekcijski nadzor

Zveza IMPEL, ki povezuje inšpekcijske službe EU, je zaključila projekte, s katerimi so nadzorovali postopke izdaje dovoljenj za industrijske objekte v območjih Natura 2000. Več.


Pogodba za monitoring na Hrvaškem

V okviru programa Konkurenčnost in kohezija je Hrvaška agencija za okolje in naravo podpisala pogodbo za projekt Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova. Več.

 

BRANJE


Odnos dijakov do invazivnih tujerodnih vrst

Objavljeno je magistrsko delo Brede Škedelj Odnos dijakov do invazivnih tujerodnih vrst, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Oddelek za biologijo, Ljubljana, 2018. Avtorica je ugotavljala, kakšno sta poznavanje in odnos dijakov različnih izobraževalnih programov z območja Novega mesta.


Vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju

Na spletu je objavljen članek Zajc, Peter et al (2018). Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja. Gozdarski vestnik, 4(76), 196–215.


Simbolne rastline, živali in pokrajine

V sklopu projekta AlpES: Kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v alpskem prostoru so strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave analizirali pomembnost alpskih simbolnih živali, rastlin in pokrajin za ljudi, podatke o tem so pridobili z anketo. Poročilo (pdf, 20 strani)


Naravni parki Slovenije

Slovenska turistična organizacija je na spletu objavila brošuro Naravni parki slovenije v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Predstavitve so pripravili naravni parki in rezervati z upravljavcem ter geoparki (pdf, 60 strani).


Svet ptic

V poletni številki revije Svet ptic Gregor Lipovšek, Melita Vamberger in Anamarija Žagar predstavljajo želvo močvirsko sklednico, Ivan Kljun opisuje podhujko, pišejo tudi o preživetju sov in ujed.


Biotska raznovrstnost je tvoj posel

V okviru projekta Interreg Podonavje ECO KARST so objavili publikacijo  Gattenlöhner U., Peiffer A., Volles R.: Biodiverziteta – to je tvoj posel! Ekonomski razvoj na zavarovanih območjih s pomočjo narave, 2018 (pdf, 60 strani) ter Arany I., Aszalós R., Kuslits B., Tanács E.: Ekosistemske storitve na zavarovanih kraških območjih, 2018 (pdf, 24 strani).


Zgibanka LIFE Lynx

V okviru projekta LIFE LYNX so izdali zgibanko v slovenskem in angleškem jeziku.


Spletni strani Lasca in ReVita


Vabimo vas k obisku spletnih strani projektov LIFE za ohranitev primorske podusti. Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei - LIFE for Lasca ter Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - ReVita.


Strokovni predlog o odvzemu medveda in volka iz narave 

Na spletni strani Velike zveri sta med strokovnimi gradivi objavljena Strokovno mnenje za odvzem velikih zveri iz narave v obdobju 1.10. 2018 - 30. 9. 2019 Zavoda za gozdove Slovenije in Pisno stališče o posegu v populacijo rjavega medveda (Ursus arctos), volka (Canis lupus) in risa (Lynx lynx), ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave.


Monitoring risa

V okviru projekta Interreg 3Lynx so objavili prezentacijo z mednarodne konference  Lynx monitoring and conservation, ki je bila v Uhlíkovu 6. junija 2018.


Razstava Narava in krajina

Na gradu Grad so odprli razstavo Narava in krajina, ki je nastala na podlagi fotografskega natečaja. Na ogled bo do 3. septembra 2018in je rezultat projekta Interreg 321go.


Morsko okolje

Evropska komisija je izdala publikacijo  LIFE – the Marine Environment (pdf, 76 strani).


Biotska raznovrstnost in trajnostni razvoj

Organizacija OECD je izdala publikacijo Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development (180 strani).

Izdali so tudi brošuro Brochure - Biodiversity, Land Use and Ecosystems(pdf, 16 strani).

Na spletu je objavljen tudi strokovni članek Conserving European biodiversity across realms. Conservation Letters, July 2018.

 

NAPOVEDNIK

6-10 avgust 2018: poletna šola Summer school on Forest genetic monitoring knowledge transfer into practice & scientific writing, reviewing and publishing & CAPABAL 6th Training School, Dolina Soče, Slovenija.

31. avgust 2018: rok za oddajo fotografij na fotonatečaj Biseri Savskih prodov.

16-21 september 2018:  26. mednarodna konferenca na temo medvedov (IBA) / 26th International Conference on Bear Research & Management, Ljubljana.

25-27 september 2018: letno srečanje Eurosite & CEEweb for Biodiversity Annual Meeting 2018, Budimpešta, Madžarska.

16 - 19 oktober 2018: 6. Konferenca o morskih želvah v Sredozemlju / 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Hrvaška. 

31. oktober – 2 november 2018: 2. mednarodni simpozij o šakalih / 2nd International Symposium on jackals and related species, Grčija.

2. november 2018: rok za oddajo fotografij na natečaj MejMoJih

15. novemer 2018: Forum o upravljanju Nature 2000, Pariz, Francija.

18. november 2018:  rok za oddajo fotografij na natečaj Go Wild! Stay Cultured.

 


NARAVA NA KRATKO


Ustanovljen Krajinski park Debeli Rtič

Občina Ankaran je ustanovila Krajinski park Debeli rtič. Odlok je občinski svet sprejel junija 2018, objavljen je v Uradnem listu RS, št. 48/2018.


Sprememba Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline

Meja KPSS se spreminja tako, da poteka zahodna meja krajinskega parka po državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot je določena v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča. Površina parka se posledično zmanjša za 48,3 ha oziroma 6,7 %. Več.


UNESCO razglasil Biosferno območje Mura

Na letni konferenci programa Unesca Človek in biosfera so razglasili Biosferno območje Mura. Več.


Odgovor na zaključke posveta Upravljanje z velikimi zvermi

Vlada RS je sprejela odgovor na zaključke posveta Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje, ki ga je organiziral Državni svet RS 18. 4. 2018. Izpostavila je predlog obnovitve strategije upravljanja z rjavim medvedom iz leta 2002, ki jo oblikujejo v okviru projekta LIFE DINALPBEAR. V pripravo so vabijo vse skupine deležnikov. Podobno velja tudi za pripravo akcijskega načrta za upravljanje z volkom za naslednje obdobje. Več.


Stališče MOP glede snemanja prireditve na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku

Ministrstvo za okolje in prostor se je opravičilo za dogodek ob opravljanju naravovarstvenega nadzora glede snemanja prireditve na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku. Več.


Računsko sodišče o taksi za vstop v park

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja glede takse za vstop in ogled Krajinskega parka Logarska dolina. Revizijsko poročilo (pdf, 34 strani).


Projekt Vrednotenje ekološkega stanja v jezerih in rekah

Projekt INTERREG Eco-AlpsWater je zlasti namenjen nadgradnji tradicionalnih načinov vrednotenja ekološkega stanja v jezerih in vodotokih za biološka elementa fitoplankton in fitobentos, ki se izvajajo v okviru rednega dela na Agenciji RS za okolje, z novodobnimi genetskimi pristopi. Več.


Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije

Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja imetnike zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava