Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 206 / avgust 2018

 

SLOVENIJA


Kosci odleteli, prišli kosci

Koscu letos spet najbolj ustrezajo travniki na Cerkniškem jezeru. Letos je eno od štetij potekalo junija v okviru kohezijskega projekta KRAS.RE.VITA: našteli so kar 113 pojočih samcev, kar je največ od začetka sistematičnega spremljanja kosca v Sloveniji. Z avgustom se je nato, kot vsako leto, začela subvencionirana pozna košnja, ki je možna le nekaj dni v letu, ko jezero popolnoma presahne in se tla dovolj osušijo, da se pod kmetijsko mehanizacijo ne udirajo. To je okoljsko-podnebni ukrep, ki je pred desetletjem nastal prav na Cerkniškem jezeru, kjer je potekal projekt Life KOSEC, ki je želel zaščititi upadajočo populacijo kosca. Več.


Projekta Interreg za velike zveri

Namen novega projekta  Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih - Carnivora Dinarica  je izboljšati varstveno stanje velikih zveri  - evrazijskega risa, volka in medveda - na območjih Natura 2000 Javorniki-Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji ter območju Gorski kotar i Sjeverna Lika na Hrvaškem. Projekt vodi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, izvajali ga bodo do konca februarja 2021. Več.

Projekt Doživetja narave in opazovanje divjih živali z akronimom NATURE & WILDLIFE bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvil turistični produkt doživetja narave in divjih živali, ki bo v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda v turizmu.  Projekt vodi RRA Zeleni kras, tudi ta bo potekal do februarja 2021. Več.


Fotopasti za risa

Spremljanje stanja risov je ena od ključnih aktivnosti projekta LIFELYNX. Metoda spremljanja s foto-pastmi (avtomatskimi kamerami) je ena od učinkovitejših sistematičnim metod. V začetku avgusta so v dinarskem delu Slovenije pričeli nameščati foto-pasti na več kot 60 lokacijah. Na nekaterih lokacijah so postavili tudi lovilce dlake, s pomočjo katerih bodo dobili vzorce za genetske analize. Pri tem tesno sodelujejo z lokalnimi lovci. Več.


Rjavi medved – uspešni omilitveni ukrepi na Kočevskem in Notranjskem

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR spremljajo učinkovitost omilitvenih ukrepov za zmanjšanje povoza rjavega medveda. Monitoring je pokazal, da so omilitveni ukrepi na izbranih odsekih državne ceste Ljubljana – Kočevje in železniške proge Postojna – Prestranek in Rakek – Postojna učinkoviti. V času izvedenih ukrepov se je na regionalni cesti in železnici število povoženih medvedov na zaščitenih odsekih letno zmanjšalo za povprečno več kot 50 %. Več.

Objavili so tudi poročilo o habitatni primernosti in povezanosti prostora na območju Alp in Dinaridov za rjavega medveda.


Na Kumu iz objema zaraščenosti iztrgali prvi travnik

V okviru projekta LIFE to GRASSLANDS so avgusta na Kumu odstranjevali zarast na travniku, zlasti grmovje. Več.


Gozdne pravljice

V okviru projekta LIFEGENMON so na Menini planini organizirali pravljični gozdni dan. Več.


O pomenu naravovarstvenega izobraževanja za uspešno kmetovanje

V okviru LIFE NATURAVIVA  so na sejmu AGRA pripravili konferenco Pomen naravovarstvenega izobraževanja za uspešno kmetovanje. Za osnovne šole so natisnili promocijski plakat.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Kako članice EU varujejo morje

Evropska komisija je objavila Poročilo o oceni programov ukrepov držav članic na podlagi Okvirne direktive o morski strategiji (pdf. 25 strani) in Dodatek (pdf, 203 strani, v angleškem jeziku). Slovenije analiza nacionalnih poročil ne zajema, ker je svoje poročilo oddala kasneje.  Komisija ocenjuje, da članice sicer ukrepajo, vendar ne dovolj, da bi do leta 2020 dosegli cilj, tj. zdravo in produktivno morje.

 

BRANJE


Dvoživke in plazilci

Izšel je priročnik Milana Vogrina Dvoživke in plazilci Slovenije in okoliških regij, na 144 straneh. Založila ga je Mladinska knjiga v zbirki Narava na dlani. Cena je 19,95 EUR. Več.


Trdoživ

Izšla je prva številka Trdoživa, biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, v letu 2018. Trije članki so posvečeni invazivnim tujerodnim vrstam: ambroziji (Zala Krajšek idr.), odstranjevanju (Erazem Bahčič idr.) in poročanju o pojavih (Simon Zidar idr.). Matjaž Bedjanič predstavlja kačje pastirje spreletavce, med njimi tudi dristavičnega, varovanega z direktivo o habitatih. Z direktivo je varovan tudi škrlatni kukuj, ki ga opisuje Andrej Kapla. Netopirjem se posvečajo članki o sledenju (Aja Zamolo), varovanju (Primož Presetnik) in netopirnicah (Tea Knapič in Simon Zidar). Petra Podlesk je opisala nov način prepoznavana delfinov. Predstavili so tudi vrsto novih naravovarstvenih projektov nevladnih organizacij.


Natura Sloveniae

V reviji Natura Sloveniae 20(1) Nejc Jogan sprašuje Kdaj je Buddleja davidii postala v Sloveniji invazivna? (pdf, 13 strani), Vid Švara in Rudi Verovnik pišeta  o spremembah v favni dnevnih metuljev v dveh desetletjih na Koroškem (pdf, 14 strani), Anja Bolčina idr. pa predstavljajo opazovanja dvoživk, plazilcev in določenih vrst sesalcev v okolici Šaleških jezer (2015-2017).


Proteus: Geopark Karavanke

Izšla je tematska številka Proteusa Karavnke UNESCO globalni geopark, več.


Rjavi medved - habitatna primernost in povezanosti prostora na območju Alp in Dinaridov

Na spletu je objavljeno poročilo Analysis of spatial connectivity and preparation of environmental impact assessment guidelines (pdf, 37 strani), katerega pripravo sta v okviru projekta LIFE DINALP BEAR vodila M.R. Recio in Klemen Jerina.


Naravni rezervat Iški morost

Naravni rezervat Iški morost upravlja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Eden od namenov rezervata je promocija naravi prijaznega upravljanja ekstenzivnih vlažnih travnikov ter izobraževanja splošne in strokovne javnosti, zato so pripravili zloženko Dobrodošli v Naravnem rezervatu Iški morost (pdf, 2 strani), ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Invazivni sirska svilnica in popisana sklednica

Na spletni strani Invazivne tujerodne vrste smo predstavili novo rastlinsko vrsto sirsko svilnico. Objavili smo tudi gradivi Erjavec Darja et al.: Strokovne podlage za program ukrepov za obvladovanje  invazivnih tujerodnih vrst za vrsto Sirska svilnica (Asclepias syriaca L.), Zavod RS za varstvo narave, 2018 ter Rozman Sonja idr.: Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih invazivnih tujerodnih vrst za vrsto popisana sklednica (Trachemys scripta), Zavod RS za varstvo narave, 2018.


Plakat o biotski raznovrstnosti za osnovne šole

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA so natisnili promocijski plakat za osnovne šole.


Biotska raznovrstnost in trajnostni razvoj

Organizacija OECD je izdala publikacijo Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development (pdf, 180 strani).


Načini vnosa invazivnih tujerodnih vrst v Nemčiji

Na spletu je objavljeno gradivo Wolfgang Rabitsch et al: Analyse und Priorisierung der Pfade nicht  orsätzlicher Einbringung und Ausbreitung  invasiver gebietsfremder Arten in Deutschland gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 Analysis and prioritisation of pathways of unintentional introduction and spread of invasive alien species in Germany in accordance with Regulation (EU) No 1143/2014, Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 2018 (pdf, 105 strani)

 

NAPOVEDNIK


7. september 2018: seminar Zelena infrastruktura in zmanjševanje poplavne ogroženosti.

16-21 september 2018:  26. mednarodna konferenca na temo medvedov (IBA) / 26th International Conference on Bear Research & Management, Ljubljana.

16. in 18. september 2018: dogodki, odprti za javnost v sklopu konference Life with bears: dokumentarec BEARTREK, tržnica medvedu prijaznih izdelkov, Polar bears and the changing Arctic, Ljubljana.

25-27 september 2018: letno srečanje Eurosite & CEEweb for Biodiversity Annual Meeting 2018, Budimpešta, Madžarska.

5. oktober 2018: 15 let ustanovitve Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

15-19 oktober 2018: 10th Pan-European Green Belt Conference, Eisenach, Nemčija.

16 - 19 oktober 2018: 6. Konferenca o morskih želvah v Sredozemlju / 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Hrvaška. 

31. oktober – 2 november 2018: 2. mednarodni simpozij o šakalih / 2nd International Symposium on jackals and related species, Grčija.

2. november 2018: rok za oddajo fotografij na natečaj MejMoJih

15. novemer 2018: Forum o upravljanju Nature 2000, Pariz, Francija.

18. november 2018:  rok za oddajo fotografij na natečaj Go Wild! Stay Cultured.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO

 

Sprememba Uredbe o Krajinskem parku Kolpa

Vlada RS je 1. avgusta 2018 izdala Uredbo o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa. Z njo je spremenila meje tako, da meja krajinskega parka teče po državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot je določena v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča. Površina krajinskega parka je večja za 0,003 %. Več.


Odločba o pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije

Vlada RS je 1. avgusta 20018 zavrnila pritožbo Društva za preučevanje rib Slovenije zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor z dne 29. 1. 2018, s katero je društvo predvsem zahtevalo, da se reka Mura izvzame iz vseh energetskih dokumentov. S to odločbo je ministrstvo odločilo, da so vplivi izvedbe Akcijskega načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje, sprejemljivi, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni programu. Več.


Velike zveri

 
Vlada RS je 23. avgusta 2018 sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovanim odstrelom volkov v obdobju od  oktobra 2017 do september 2019. Več.
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8422/

Vlada RS je 30. avgusta sprejela odgovor na peticijo Zveze društev ekoloških kmetov za manjšanje števila divjadi in zveri. Več.
 

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Vlada RS je 30. avgusta 2018 sprejela besedilo odgovora Ustavnem sodišču RS glede Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera. Stališče vlade je, da je občina Pivka prezavarovala območje Pivških presihajočih jezer. Več.


Sanacijski program Triglavskega narodnega parka

Vlada RS se je 30. avgusta 2018 seznanila s Poročilom o izvajanju sanacijskega programa Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017 in ugotovila, da se lahko izvajanje sanacijskega programa predčasno zaključi. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava