Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 207 / september 2018


SLOVENIJA


Prvi posnetki iz fotopasti za risa

V okviru projekta LIFE LYNX so poleti 2018 postavili skoraj 100 kamer in že dobili prve rezultate monitoringa risa s foto pastmi v Sloveniji. Več.


Konferenca o medvedih

Sredi septembra 2018 se je v  Ljubljani srečalo skoraj 250 mednarodnih strokovnjakov in upravljalcev z medvedi iz celega sveta. V organizaciji projekta LIFE DINALP BEAR in pod pokroviteljstvom Mednarodnega združenja za raziskovanje in upravljanje z medvedi je poteka 26. mednarodna IBA konferenca z naslovom “Življenje z medvedi«. Več.


Nova domovanja za hribskega urha

Hribski urh spada med tiste evropsko ogrožene dvoživke, za katere so določena območja - Natura 2000. Zaradi človekovih posegov je bilo naravno okolje hribskega urha na območju Jamskega zaliva na Cerkniškem jezeru zelo prizadeto, zato so v okviru projekta KRAS.RE.VITA uredili nov prostor. Več.


Medovarni smetnjaki in kompostniki, krmljenje medvedov

Spomladi 2017 so v okviru projekta LIFE DINALPBEAR na več lokacijah po Sloveniji prvič postavili medovarne smetnjake in medovarne kompostnike. Njihov namen je zmanjšanje pogostosti zahajanja medvedov v naselja. Po dobrem letu dejanske uporabe ugotavljajo, da tako smetnjaki kot tudi kompostniki dobro služijo svojemu namenu. Več.

Končali so dveleten preskus učinkovitosti krmljenja medvedov z mrhovino v primerjavi s hrano rastlinskega izvora. V preskusu so 19 krmišč 2 leti izmenično zalagali le s koruzo, oz. s koruzo in ostanki divjadi (zlasti povožene) in rabo krmišč nepretrgoma spremljali s fotopastmi. Več.


Čigram že sledijo

V okviru projekta Interreg Čigra so poleti 2018 z oddajniki opremili 16 čiger v Sloveniji in 17 na Hrvaškem. Sledili jim bodo ves čas gnezdenja, nato pa tudi na njihovi selitvi na jug Afrike. Več.


Na Kumu začeli postavljati pašne ograje

Na domačiji, ki je vključena v aktivnosti projekta LIFE LIFE to GRASSLANDS , so izvedli delavnico za postavitev pašne ograje. Kmetje, ki so ob vključenosti v projektne aktivnosti prejeli opremo za postavitev pašne ograje, so se seznanili s tehničnimi postopki postavitve pašne ograje. Več.


Vse bliže Centru biodiverzitete

Poleti 2018 so v Kozjanskem parku dokončali 3. fazo ureditve Centra biodiverzitete in travniškega sadovnjaka v Podsredi. Travniški sadovnjaki so ključni za ohranitev številnih vrst v območjih Natura 2000 tega parka. Obnovo financira Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Več.


Nagrada za Krajinski park Ljubljansko barje

Organizacija European Garden Heritage Network  je septembra 2018 podelila nagrade tudi v novi kategoriji »Najboljši razvoj kulturne krajine evropskega pomena« in drugo nagrado podelila Krajinskemu parku Ljubljansko barje kot primeru uspešnega izvajanja Nature 2000.


Ris in vidra na znamkah

Pošta Slovenije je izdala pet rednih znamk, katerih tematika so ogrožene vrste sesalcev.  Prikazana sta tudi evrazijski ris in vidra, ki ju varuje direktiva o habitatih.

 

 

BRANJE


Posodobili podatke o Naturi 2000 v Sloveniji

Na spletni strani Natura 2000 smo na podlagi podatkov Zavoda RS za varstvo narave posodobili podatke o Naturi 2000 v Sloveniji ter objavili dokumente: Seznam v Sloveniji prisotnih habitatnih tipov Iz Priloge I Direktive o habitatih (2016), Seznam rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji s Priloge II Direktive o habitatih (2016), posodobitev celinskega seznama območij - Izvedbeni sklep komisije o sprejetju 11. posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji ter posodobitev alpskega seznama območij - Izvedbeni sklep komisije o sprejetju 11. posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v alpski biogeografski regiji (2017).


Publikaciji o ribah Slovenije in Vipavske doline

V okviru projekta LIFE Life for Lasca so doslej izdali dve publikaciji: Domorodne lovne vrste rib celinskih voda Slovenije (pdf, 66 strani) ter Natura 2000 in ostale pomembnejše ribe in piškurji Vipavske doline (pdf, 12 strani).


Triglav 240

Ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav je Založba ZRC SAZU izdala zbornik Triglav 240, ki so ga uredili Matija Zorn idr., Ljubljana, 2018 (pdf, 366 strani). Del vsebin je povezan tudi naravovarstvom, tako Peter Skoberne piše o predlogu Albina Belarja za zavarovanje Doline Triglavskih jezer (1908).


Acta Carsologica

Objavljeni sta novi številki revije Acta Carsologica 1 in 2-3.


Konferenca o medvedih

Na spletu je objavljen zbornik povzetkov 26. mednarodne IBA konferenca z naslovom “Življenje z medvedi« (210 strani).


Pastirski psi

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR so izdali priročniki Tomaž Berce et al.: Pastirski psi (pdf, 38 strani).


Hranjenje medvedov na krmiščih

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR so objavili poročilo o hranjenju medvedov na krmiščih Patricia M. Graf, Klemen Jerina et al.: Feeding site use and food type preference of brown bears in Slovenia (pdf, 29 strani).


Invazivne rastline in kmetijstvo

V sklopu Programa razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Biotehniško fakulteto pripravilo 360° posnetke invazivnih tujerodnih rastlin in spremljajočo publikacijo Klemen Eler: Invazivne rastline in kmetijstvo (pdf, 76 str.). Ministrstvo je pripravilo tudi kviz Kako dobro poznate invazivne tujerodne rastline?, in sicer verzijo za otroke in verzijo za odrasle.


Ohranjanje mejic

Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo kviz Zakaj je pomembno ohranjati mejice?, in sicer verzijo za otroke in verzijo za odrasle. Spremlja ga publikacija Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje mejic v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (pdf, 26 strani).


Turistični obisk jam v Sloveniji – med množičnim obiskom in varstvom

Rezultati raziskave, ki so jo pripravili na ZRC SAZU, so objavljeni v članku Tičar Jure et al: Speleotourism in Slovenia: Balancing between mass tourism and geoheritage protection. Open Geosciences 10(1): August 2018, str. 344-357.


Obisk v naravi – kodeks

Na spletu je objavljen kodeks Obisk v naravi, ki ga je pripravilo 27 nevladnih in vladnih organizacij.


Razstava o življenju v podzemlju

Interaktivna fotografska razstava Skrito življenje podzemlja bo odprta od 28. septembra do konca oktobra 2018 v avli Biološkega središča, Ljubljana.


Razstava o znanstveni ilustraciji

Razstava Navdihujoča racionalnost  - Kratek pregled razvoja znanstvene ilustracije na Slovenskem bo odprta od 6. oktobra do 24. novembra, v Vodnikovi domačiji, Ljubljana.


Pivška presihajoča jezera in ogrožene vrste živali na znamkah

Septembra 2018 je Pošta Slovenije izdala novo znamko v seriji Naravni parki Slovenije, in sicer Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Izšlo je tudi pet rednih znamk, katerih tematika so ogrožene vrste sesalcev:  evrazijski ris, planinski zajec, močvirska rovka, vidra in mala podlasica.

 
Biotska raznovarstnost in ekosistemske storitve

IPBES je izdal publikacijo M. Fischer et al.: Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, 2018 (pdf, 48 strani).


Invazivne rastline in trgovina z okrasnimi rastlinami

Študija Hulme, P. E., Brundu, G., Carboni, M. et al. (2018). Integrating invasive species policies across ornamental horticulture supply chains to prevent plant invasions. Journal of Applied Ecology, 55(1): 92-98 prikazuje učinkovitost glavnih instrumentov za preprečitev širjenja širjenja invazivnih rastlin preko trgovine z okrasnimi rastlinami.


Stanje okolja na Hrvaškem

Hrvaška agencija za okolje je izdala letno publikacijo Okoliš na dlanu (pdf, 42 strani).

 

NAPOVEDNIK


4. oktober 2018: LIFE pod nami – onesnaževanje podzemnih voda na Kočevskem, Kočevje.

5. oktober 2018: seminar Ships And The Environment, Trst, Italija.

5. oktober 2018: 15 let ustanovitve Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

15-19 oktober 2018: 10th Pan-European Green Belt Conference, Eisenach, Nemčija.

16 - 19 oktober 2018: 6. Konferenca o morskih želvah v Sredozemlju / 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Hrvaška. 

26. oktober 2018: LIFE informativni dan 2019; Brdo pri Kranju.

31. oktober – 2 november 2018: 2. mednarodni simpozij o šakalih / 2nd International Symposium on jackals and related species, Grčija.

2. november 2018: rok za oddajo fotografij na natečaj MejMoJih

15. novemer 2018: Forum o upravljanju Nature 2000, Pariz, Francija.

18. november 2018:  rok za oddajo fotografij na natečaj Go Wild! Stay Cultured.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Novo vodstvo ministrstva

Državni zbor je za ministra za okolje in prostor imenoval Jureta Lebna (več), za državna sekretarja pa Aleša Prijona (več) in Simona Zajca (več).


Sofinancirana dva projekta nevladnih organizacij s področja narave

Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo dva projekta  s področja ohranjanja narave: Še smo tu – domorodne vrste še nismo izrinjene (Herpetološko društvo-Societas herpetologica slovenica, Slovensko odonatološko društvo, Center za kartografijo favne in flore) in Izhodišča za krajinsko politiko (Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Inštitut za politike prostora, Cipra Slovenija). Več.

 

Slovenija prevzela predsedovanje Mednarodni komisiji za kitolov

V Braziliji se je septembra 2018 zaključilo bienalno 67. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (IWC), kjer je Slovenija zadnji dan zasedanja od Japonske prevzela dvoletno predsedovanje IWC. Več. Več o IWC

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava