Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 208 / oktober 2018

 

SLOVENIJA


Nov razpis Interreg tudi za povezave med Natura območji

Na spletu so objavljena gradiva razpisa za Interreg projekte Donavskega porečja, med cilji je tudi spodbujanje trajnostne rabe naravne dediščine (2.2), obnove in upravljanja ekoloških koridorjev. tudi med območji Natura 2000 (2.3). Razpis naj bi objavili v kratkem. Več.

 

Koliko uspešni so bili kmetijsko-okoljski ukrepi za spodbujanje in ohranjanje travniške biodiverzitete?

V reviji Land Use Policy je izšel članek avtorjev Mitje Kaligariča et al.: The failure of agri-environment measures to promote and conserve grassland biodiversity in Slovenia, v katerem avtorji podrobno analizirajo učinkovitost štirih kmetijsko-okoljskih ukrepov izvedenih v Sloveniji v letih 2007-13. Avtorji so ugotovili, da so ukrepi zajeli le 3% naravovarstveno pomembnih travišč, da pa kar 41% travišč vključenih v vse omenjene ukrepe ne predstavlja naravovarstveno pomembnih travišč. Avtorji razpravljajo o neučinkovitosti kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov in plačil (KOPOP) tudi v trenutno potekajočem Programu 2014-20. Več.


Nov projekt za ohranitev migratornih vrst rib

S projektom Interreg MEASURES Upravljanje in obnavljanje vodnih ekoloških koridorjev za migratorne vrste rib v donavskem porečju bodo izboljšali varstvene ukrepe za ohranitev ogroženih vrst rib. Ekološke koridorje želijo vzpostaviti ozaveščanjem in večanjem prepoznavnosti teh vrst ter spodbujanjem povezovanja njihovih habitatov. V projektu sodeluje deset držav, v Sloveniji Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave REVIVO.  zVeč.


Nov projekt za ozaveščanje o delfinih

Nevladna organizacija Morigenos je pridobila projekt Dan delfinov & Noč delfinov. Pripravili bodo razstavo o delfinih, ki jo bodo nato spremljala predavanja, gostovali bodo v več mestih. Projekt podpira sekretariat sporazuma ACCOMAMS.


Izkušnje z naselitvijo risov iz Pfalškega gozda

V okviru projekta LIFE LYNX so v Pfalškem gozdu obiskali soroden projekt LIFE . Tam so do sedaj uspešno naselili 13 risov, zadnja dva septembra letos, zato so njihove izkušnje zelo dragocene. Člani projekta LIFE Lynx so predstavili situacijo risov v Severnih Dinaridih in projekt. Več.


Cerkniško jezero: odstranjujejo zarast, pripravljeni načrti za infrastrukturo

V okviru projekta KrasReVita na zemljiščih, ki so se začela zaraščati, ponovno vzpostavljajo vlažne travnike – z motorko, mulčenjem in na koncu s košnjo. V največji zalogaj so že ugriznili, na območju 15 ha so začeli z odstranjevanjem lesne zarasti. Več.

Da bi preusmerili obiskovalce od najobčutljivejših območij jezera, kjer živijo številne ogrožene in redke živalske in rastlinske vrste, bo Notranjski regijski park na obrobju jezera postavil pontone za privez čolnov, ptičje opazovalnice in sistem usmerjevalno-interpretacijskih točk. Projekti, pripravljeni v sklopu projekta LIFE Stržen, so objavljeni na spletu. Več.


Kočevsko: evalvacija ukrepov in pogled naprej

V okviru projekta LIFE Kočevsko so na izobraževalnem dnevu, namenjen zaposlenim gozdarjem na Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Kočevje, pobliže predstavili območje Natura 2000 Kočevsko s kvalifikacijskimi vrstami ter habitatnimi tipi. V diskusiji so ovrednotili posamezne ukrepe ter se dogovorili o njihovem izvajanju v prihodnje. Več.


Ribe celinskih voda Slovenije

V okviru projekta LIFE for Lasca so objavili publikacijo Domorodne lovne vrste rib celinskih voda Slovenije. S kakovostnimi znanstvenimi ilustracijami, opisi vrst, njihovega življenjskega prostora in načinu ribolova želijo bralce popeljati v spoznavanje pomembnega dela slovenskega naravnega bogastva. Več.


Čistili zarast na travnikih

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS so oktobra prostovoljci odstranjevali zarast na traviščih Čerinovega v Trdobojcih (več) in na Kumu (več).

Lastniki zemljišč so na strokovni ekskurziji spoznali primere dobrih praks na področju sinergije naravovarstva in kmetijstva, ki izhajajo trajnostne rabe travišč v Avstriji (več).


Kudzu v aplikaciji Invazivke

V okviru projekta LIFE ARTEMIS  lahko prek pek aplikacije Invazivke vnašate lokacije invazivnih tujerodnih rastlin. Tako je vanjo izkušen opazovalec vnesel lokacijo kudzuja na Primorskem in stekli so ukrepi hitrega odzivanja (več).

 

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Varovanje morij EU dosegla predčasno

Evropska komisija ugotavlja, da je Unija svoj cilj, da bo zavarovala 10 odstotkov morij do leta 2020, dosegla predčasno. Večina morja je varovana z območji Natuira 2000 po direktivi o pticah in direktivi o habitatih. Več.
https://ec.europa.eu/info/news/european-union-meets-target-conserving-10-europes-seas-2020-2018-oct-29_en


LIFE: Komisija financira 40 projektov za naravo

Na podlagi razpisa iz leta 2017 Evropska komisija na področju narave in biotske raznovrstnosti podpira 40 novih projektov LIFE. Njihov proračun skupno znaša 153 milijonov evrov, od česar bo EU prispevala 97,5 milijona evrov. Več, seznam.

 

BRANJE


Monitorig hroščev in netopirjev

Objavili smo poročili: Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 (prvo delno poročilo), Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven 2018, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2018, ter Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020 (prvo delno poročilo), Presetnik, Primož, Ali Šalamun, Aja Zamolo & Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2018.


Domorodne lovne ribe Slovenije

Izšla je publikacija Marko Bertok: Domorodne lovne vrste rib celinskih voda Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 66 strani).


Svet ptic

Tematska številka revije Svet ptic je posvečena čigri in projektu Interreg Čigra. Tilen Basle poroča tudi o raziskavah Cerkniškega jezera, ki so jih letos poleti opravili mladi ornitologi v sklopu projekta LIFE Stržen. Tjaša Zagoršek in Ivan Kljun poročata, da ptice nezakonito lovijo in ubijajo tudi v Sloveniji.


O temperaturah vode v naših rekah

V reviji Ribič št. 77(9) v rubriki Ohranimo naravo, je bil objavljen članek Marijan Govedič: Kako s(m)o skuhali reko Savo (pdf, 5 strani).


Lovec

V oktobrski številki Lovca Primož Presetnik piše o netopirjih in pomenu mlak v gozdovih.

 


Zloženka o Iškem morostu

V novi zloženki Dobrodošli v Naravnem rezervatu Iški morost so na voljo osnovne informacije o naravnem rezervatu in njegovi demonstracijski vlogi. Izdal jo je DOPPS s finančno podporo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (pdf, 2 strani).


Posvet  biotehniških centrov

Predstavitve s posveta ob 10. obletnici naravovarstvenega izobraževanja na ravni srednjega in višjega šolstva v Republiki Sloveniji dne 25. oktobra 2018, so objavljene na spletu.


Zelena infrastruktura

Povzetki predstavitev na strokovnem srečanju Zelena infrastruktura v praksi (Mesec prostora na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), oktober 2018, so objavljeni na spletu.


Obisk v naravi – kodeks

Na spletu je objavljen kodeks Obisk v naravi, ki je nastal s sodelovalnjem 27 organizacij. Visiting Nature in Slovenia.


Prosojnice za predavanje o biodiverziteti

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA so pripravili prosojnice z vsebino o biodiverziteti. Prosojnice so za uporabo v izobraževalne namene na voljo brezplačno.

Objavili so tudi  Anamarija Žagar et al: Komunikacijska strategija projekta LIFE NATURAVIVA, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2018 (pdf, 38 strani).


Zbirka fotografij nevretenčarjev

V Podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev Prirodoslovnega muzeja Slovenije je že preko 5600 vrst, ki so predstavljene z 21031 fotografijami, zvočnimi ali videoposnetki, risbami ali kartami razširjenosti.


Ptice jezer

V kinodvorane je prišel film Mateja Vraniča Ptice jezer – njihova vrnitev, napovednik.  Izdali so tudi brošuro za mlade (pdf, 20 strani).


Film o Kočevskem pragozdu

RTV Slovenija je predvajala novo oddajo iz serije Naravni parki Slovenije: Kočevski pragozd.


Invazivne vrste: tigrasti komar

Na portalu MMC RTV SLO je objavljen intervju Trilar: Tigraste komarje nespametno gojimo sami, v naravnem okolju jih ni.


Predstavili biologa Tomija Trilarja

RTV Slovenija je v oddaji  Slovenski magazin predstavila biologa dr. Tomija Trilarja.

 

Hvala, ker ohranjate naravo za prihodnje generacije

Prva skupna akcija destinacij Julijske Alpe in Triglavskega narodnega parka s ciljem osveščanja o pomenu ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine, ki jo že desetletja zaobjema eden najstarejših narodnih parkov v Evropi, je te dni zaživela v gibljivih slikah. Video.


Ohranjanje in upravljanje velikih zveri

Pri založbi Routlege je izšla publikacija Large Carnivore Conservation and Management: Human Dimensions (364 strani). Klemen Jerina, Miha Krofel sta med avtorji poglavja Trans-boundary and trans-regional management of a large carnivore: Managing brown bears across national and regional borders in Europe.


Trajnostno kmetijstvo

IUCN je izdala publikacijo, s katero želijo prispevati k razpravam o prihodnosti kmetijstva, tudi EU Skupnem kmetijske politike.

 

Kmetijsko-okoljski ukrepi in ohranjanje travniške biodiverzitete

Na spletu je objavljen članek Mitja Kaligarič, Jure Čuš, Sonja Škornik in Danijel Ivajnšič: The failure of agri-environment measures to promote and conserve grassland biodiversity in Slovenia, Land Use Policy, Vol. 80, January 2019, pp. 127-134.


Sodelovanje deležnikov pri upravljanju Nature 2000

V reviji Forests je objavljen članek Tomislava Laktić in Špele Pezdevšek Malovrh: Stakeholder Participation in Natura 2000 Management Program: Case Study of Slovenia, Forests 2018, 9(10).


Opazovanje kitov in delfinov

Komisija IWC je pripravila spletno stran, posvečeno opazovanju kitov in delfinov Whale Watching Handbook, kjer so objavljeni tudi nasveti, kako organizirati opazovanje tako, da vrstam ne bo škodovalo.

 

NAPOVEDNIK

 

15. november 2018: Forum o upravljanju Nature 2000, Pariz, Francija.

17. do 29. november 2018: Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Sharm-el-Sheikh, Egipt.

18. november 2018:  rok za oddajo fotografij na natečaj Go Wild! Stay Cultured.

21. november 2018: strokovni posvet Objekti za obiskovalce varovane narave, Ljubljana.

30. november 2018: rok za prijave na fotografski natečaj KRASn'KRŠ – Narava in človek

14. december 2018: rok za prijave na razpis Nagrada Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Spreminjamo Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 29. novembra 2018. Več.


Jernejev kanal - informacija o izvedenih ukrepih 


Vlada RS je 25. oktobra 2018 sprejela Informacije o izvedenih ukrepih in upoštevanju priporočil pri reviziji Upravljanje Jernejevega kanala, na meji Krajinskega parka Sečoveljske soline – več.


Kozjansko jabolko kot vrednota

Minister Jure Leben je na 19. prazniku Kozjanskega jabolka poudaril, da je »Kozjansko jabolko danes v Sloveniji vrednota in ne le vrednost v ekonomskem smislu«. Poudaril je tudi, da kar 14 % Slovenije spada pod naravne parke in to številko bomo še povečevali, skupaj z občinami, ki so naš pomemben partner. Več.


Odvzem volkov – odpravljena priloga Odloka

Upravno sodišče RS je razsodilo, da se odpravi priloga 2 Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava