Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 210 / december 2018

 
SLOVENIJA

 

Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000

Cilj projekta je izboljšanje stanja in prisotnosti biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000 s krepitvijo celovitega upravljanja, ozaveščanjem in okoljsko vzgojo ter povečanjem promocije ekosistemskih storitev. Izvajajo ga v okviru programa Interreg Italia – Slovenija, slovenski partnerji so Triglavski narodni park, Biotehniški center Naklo in Nacionalni inštitut za biologijo, zaključili ga bodo marca 2020. Več.


V korist netopirjev na Goričkem

V okviru projekta Gorička krajina so na Goričkem zamenjali 13 svetil na 9 objektih, ki so pomembna zatočišča in kotišča netopirjev. S tem so izboljšali življenjske razmere za vrsti navadni netopir in mali podkovnjak ter zmanjšali svetlobno onesnaženje. Več.

Z Župnijo Kančevci so sklenili pogodbo o varstvu, v kateri so se zavezali k izvajanju ukrepov za ohranitev malega podkovnjaka, redke in ogrožene vrste netopirjev. Pred tem je na podstrešju stare šole v Kančevcih, kjer je njegovo znano kotišče, Center za kartografijo favne in flore v okviru projekta Gorička krajina opravil popis in ocenil razmnoževalni uspeh. Več.


Kako gre travniškemu postavnežu na Goričkem

Center za kartografijo favne in flore je v okviru projekta Gorička krajina na območju Natura 2000 opravil popis travniškega postavneža. Metulja ogroža izginjanje travnikov na revnih tleh. V Sloveniji je zavarovana vrsta in je uvrščen tudi na Rdeči seznam ogroženih metuljev Slovenije.

Na Goričkem se pojavlja na mokrotnih travnikih. Popis so opravili v avgustu 2018 na 14 izbranih lokacijah na nepokošenih ekstenzivno rabljenih travnikih s hranilno rastlino gosenic te vrste metulja, travniško izjevko. Popis bo osnova za sklepanje pogodbenega ali skrbniškega varstva populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov. Več.


Iskanje puščavnika obrodilo sadove

Za dolgoročno ohranjanje populacije hrošča vzhodnega puščavnika je potrebno ohraniti in razširiti mrežo vrb po celotnem zahodnem območju Natura 2000 Goričko. Krajinski park Goričko bo zato v sklopu projekta Gorička krajina z zainteresiranimi lastniki sklenil pogodbeno varstvo za dolgotrajno ohranjanje ustreznih habitatov za puščavnika. Al Vrezec, strokovnjak za hrošče, je pregledal 230 dreves vrb in ocenil, da je slaba polovica primernih za sklepanje pogodbenega varstva, nadaljnja tretjina pa pogojno primernih. Več.


Blagovna znamka za produkte iz suhih travišč

V okviru projekta LIFE to GRASSLANDS so decembra 2018 izvedli  delavnico Kakšen je v Halozah potencial za oblikovanje skupne blagovne znamke za produkte iz suhih travišč?  Predstavili so stanje ter idejni koncept in usmeritve do vzpostavitve kolektivne blagovne znamke za produkte iz suhih travišč v Halozah, z delavnicami bodo nadaljevali v 2019. Več.

 


EVROPSKA UNIJA


Upravljanje območij Natura 2000

Evropska komisija je novembra 2018 izdala Sporočilo Komisije Upravljanje območij Natura 2000 : Določbe člena 6 direktive 92/43/EGS o habitatih (pdf, 84 strani). Ta dokument nadomešča prvotno različico tega dokumenta, ki je bil izdan aprila 2000, upošteva tudi več sodb Evropskega sodišča.


Izvajanje gozdarske strategije

Evropska komisija je pripravila poročilo: Progress in the implementation of the EU Forest Strategy 'A new EU Forest Strategy: for forests and the forest sector', ki zajema tudi Naturo 2000 in širše biotsko raznovrstnost.

 


BRANJE

 

Popis glavatih vrb za varstvo puščavnika

Al Vrezec: Poročilo o popisu glavatih vrb na območju Natura 2000 Goričko za namen sklepanja pogodbenega varstva za puščavnika, Ljubljana, 2018 (pdf, 19 strani).


Poročilo o malih podkovnjakih v Kančevcih, Goričko

Primož Presetnik: Poročilo o malih podkovnjakih ( Rhinolophus hipposideros) na kotišču v stari šoli v Kančevcih v letu 2018 . Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2018 (pdf, 12 strani).


Popisi travniškega postavneža, Goričko

Barbara Zakšek in Nina Kogovšek: Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina, prvo delno poročilo, Miklavž na Dravskem polju, 2018 (pdf, 15 strani).


Popis hromega volnoritca

Stanislav Gomboc: Poročilo popisa hromega volnoritca (Eriagoaster catax) v Krajinskem parku Sečoveljske soline, 2018 (22 strani).


Kartiranje morskih habitatnih tipov

Lovrenc Lipej et al: Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju. Zaključno poročilo, Poročila 172. Morska Biološka Postaja, Nacionalni inštitut za biologijo, Piran, 2018 (pdf, 83 strani).


Zelena infrastrukura

Izročki s seminarja Zelena infrastruktura in zmanjševanje poplavne ogroženosti, ki je bil septembra 2018, so objavljeni na spletu.


Svet pod Triglavom in  Acta Triglavensia

Izšli sta nova številka časopisa Triglavskega narodnega parka Svet pod Triglavom in znanstveno raziskovalnega časopisa Acta Triglavensia. V slednjem Katarina Denac poroča o rezultatih dveh popisov triprstega detla, ki je drugi najslabši izid med dozdajšnjimi štetji.


Lovec

V decembrski številki Lovca Boris Leskovic predstavlja CITES – spiske ogroženih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Štefan Vesel piše o izboljšanih razmerah za belorepca, ki jih prinaša projekt LIFE Kočevsko.


Visoke koncentracije toksičnih spojin v delfinih

V članku Tilen Genov et al.: Linking organochlorine contaminants with demographic parameters in free-ranging common bottlenose dolphins from the northern Adriatic Sea. Science of the Total Environment, 2018, so objavljeni rezultati raziskave pod vodstvom društva Morigenos, ki je pokazala, da imajo delfini v severnem Jadranu v svojih telesih visoke vsebnosti PCBjev in da samice svoje strupeno breme prenašajo na svoje mladiče.


Vrednotenje kmetijske politike

Objavljena je študija Vrednotenje slovenske kmetijske politike v obdobju 2015–2020, ki so jo pripravili avtorji z Biotehniške fakultete, Kmetijskega inštituta Slovenije in Fakultete za družbene vede iz Ljubljane. V vrednotenje je bil vključen tudi cilj ohranjanja biodiverzitete.


Posvet o divjih opraševalcih

Predavanja s Strokovnega posveta o divjih opraševalcih - Pestrost opraševalcev za zanesljivo pridelavo hrane, ki je bil novembra 2018, so objavljena na spletu.


Razstava o semenih in plodovih rastlin

Na razstavi Kako potujejo semena je prikazana pestrost oblik rastlinskih semen in plodov, z vidika, kako rastline potujejo - na kakšne načine poskrbijo za razširjanje semen. Krilate, peresaste in lahke plodove raznaša veter, sočne, lepljive in bodeče širijo živali, nekatere pa ne/hote raznese človek. Nekatere plodove raznašajo vodni tokovi, rastline pa lahko semena tudi same izvržejo, katapultirajo ali posadijo. Razstava je na ogled v Prirodoslovnem muzeju Slovenije do 31. marca 2019.


Razstava o Škocjanskem zatoku

V Škocjanskem zatoku so odprli fotografsko razstavo Naravni rezervat Škocjanski zatok – podobe iz močvirja 2018.


Razstava geoparka Karavanke

Na razstavi si lahko ogledate geološke posebnosti čezmejnega Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Predstavljeni so minerali, kristali in fosili območja, ki obsega pet slovenskih in devet avstrijskih občin. Razstava je na ogled v Prirodoslovnem muzeju Slovenije do 3. februarja 2019.


Akcijski načrt za netopirje

Evropska komisija in Sekretariat EUROBATS sta izdala akcijski načrt Sylvia Barova in Andreas Streit (ur.): Action plan for the conservation of all bat species in the European Union (2018-2024) (pdf, 86 strani). Zajema tudi podatke in primere iz Slovenije.


ETC/BD Newsletter

Izšla je decembrska številka biltena ETC/BD Newsletter(pdf, 5 strani).

 

 

NAPOVEDNIK

 

9. januar 2019: LIFE informativni dan, Park Škocjanske jame.
https://lifeslovenija.si/life-informativni-dan-2019/

17. februar 2019: rok za oddajo fotografij za mednarodni fotografski natečaj Magična narava 2018.
https://www.naturaviva.si/magicna-narava-2018/

9-11 april 2019: delavnica Eurosite monitoring workshop, Estación Biológica de Doñana, Španija.

31. maj do 3. junij 2019: letna konferenca Interpret Europe Conference, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 
Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Imenovana direktorica Javnega zavoda Kozjanski park

Vlada RS je 20. 12. 2018 na mesto direktorice Javnega zavoda Kozjanski park imenovala Mojco Kunst.  Več.


Imenovana vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje

Vlada je z dnem 1. 1. 2019 za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor imenovala mag. Tanjo Bolte, ki trenutno opravlja delo generalne direktorice Direktorata za okolje, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za okolje. Več.


Odgovor v tožbi glede odloka o odvzemu rjavega medveda

Vlada RS je na 24. decembra 2018 določila odgovor na zahtevo za izdajo začasne odredbe v tožbi Alpe Adria Green za zadržanje izvajanja Odloka o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 in ga bo poslala Upravnemu sodišču RS. Več.


Resolucija o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame

Vlada je 13. decembra 2018  določila besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023. Več. Program varstva in razvoja.


Uredba o Krajinskem parku Radensko polje

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje. Spreminja se na način upravljanja, ki je po novem predlogu poverjeno javnemu zavodu. Več. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 80/18, neuradno prečiščeno besedilo.


Svet za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Minister Leben je na ustanovni seji 5. decembra 2018 poudaril, da so NVO tvoren partner pri snovanju zakonodajnih in drugih rešitev, zato je pomembno, da so v delovne procese MOP na področju zaščite okolja in narave ter prostorskih rešitev vključene že ob sprejemanju zakonskih in drugih ukrepov. Predstavnik za področje biotska raznovrstnost je Damjan Vinko, za zavarovana območja pa Jana Kus Veenvliet. Predstavnik ministrstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v svetu je Gregor Plantarič. Več.


Društva, ki delujejo v javnem interesu

V letu 2018 so status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, pridobila tri društva, skupno jih je 41. Seznam.


Inšpekcija nadzoruje bivalne razmere zavarovanih vrst

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 izvedla vrsto nadzorov nad trgovino in zagotavljanjem ustreznih bivalnih razmer za gojenje živalskih in rastlinskih vrst, ki so zaščitene s ti. konvencijo CITES. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava