Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 212 / februar 2019

SLOVENIJA


Nov LIFE projekt za upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

Evropska komisija je objavila seznam 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov, v katere bo preko programa LIFE investirala 116 milijonov evrov. S področja narave je v Sloveniji to projekt LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI). To je prvi velik projekt za naravo, ki bo obenem povezoval in spodbujal izvajanje ukrepov za naravo, financiranih iz drugih EU in nacionalnih virov. Več.


Lokalno posvetovanje projekta za risa

V projektu LIFE Lynx so do sedaj uspeli risove sledi odkriti na območjih Snežnika, Javornikov, Racne gore, Hrušice, Stojne, Velike gore in Male gore. Stopinje jih pogosto pripeljejo tudi do mest, kjer so risi označevali teritorij in tam zberejo genetske vzorce. Več.

Sredi februarja 2019 so se predstavniki projekta srečali s predstavniki občin, lokalni lovci, predstavniki kmetijskega, gozdarskega in naravovarstvenega vladnega sektorja, predstavniki šol in turističnih ponudnikov ter predstavniki nevladnih lokalnih organizacij na območju občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Kostel in Osilnica. Več.


Doživetja narave in opazovanja divjih živali NATURE&WILDLIFE 

V projektu Intereg NATURE&WILDLIFE bodo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvili turistični produkt doživetja narave in divjih živali, ki bo v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda, v turizmu. Pripravili bodo tudi priporočila za oblikovanje trajnostnega produkta opazovanja divjih živali. Vodilni partner je RRA Zeleni kras, iz Slovenije sodelujejo tudi Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, Jezerski hram- Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica, Zavod RS za varstvo narave ter Zavod za gozdove Slovenije. Več.


Slovenska in ameriška izkušnja ekoturizma, povezanega z medvedom

V okviru projekta DINALPBEAR se je ekipi na terenu pridružilo več raziskovalcev medvedov iz Združenih držav Amerike. Razpravljali so tudi o odgovorni rabi medvedov v eko-turizmu, pri čemer so se sestali tudi s predstavniki Loške doline. Izmenjali so mnenja in izkušnje z dejavnostjo turističnega opazovanja medvedov na obeh celinah in tudi obiskali več lokacij. Več.


Popisali travniško morsko čebulico na Planinskem polju

V letu 2018 je strokovnjak za botaniko na Planinskem polju popisal travniško morsko čebulico. Posamezne vzorčne ploskve so izkazovale velike razlike glede gostote rastlin. Odvzel je tudi semena približno 260 rastlinam na različnih lokacijah in tako so pridobili skupno preko 2500 semen, ki jih bodo posejali v letošnjem letu. Več.


Srečanja z domačini: prihodnost parka pišejo skupaj

V projektu LIFE Stržen so se srečali z domačini Gorenjega Jezera in lastniki zemljišč na tistih območjih jezera, kjer se obetajo novosti. Obakrat so ugotovili, da imajo podobno vizijo. Več.


Nov razpis Interreg Podonavje tudi za naravo

Objavili so tretji razpis programa Interreg DANUBE. Med drugim bodo podpirali obnovo in upravljanje ekoloških koridorjev in mokrišč mednarodnega pomena ter skupne pristope k ohranjanju in upravljanju raznovrstnosti naravne in kulturne dediščine in virov v donavski regiji kot podlagi za trajnostni razvoj. Razpis je odprt do 8. marca 2019. Več.


Evropska sredstva za izboljšanje NATURA 2000 območij v Triglavskem narodnem parku

Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku  VrH Julijcev bo prejel finančno podporo EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izboljšali bodo stanje osmih vrst in štirih habitatnih tipov, katerih stanje je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti. Z različnimi ukrepi bodo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja na 303 hektarjih površine. Posvetili se bodo tudi interpretaciji in ozaveščanju obiskovalcev. Vodilni partner projekta je Triglavski narodni park. Več.


Za upravljanje in povezovanje mokrišč

V okviru Interreg projekta Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč – WETNET oblikujejo Mrežo mokrišč, ki temelji na osnovi participativnega procesa. Projekt vodi dežela Veneto, partner v Sloveniji pa je ZRC SAZU. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

 

Projekt WOLFALPS nominiran za priznanje

Evropska komisija je zbrala nominacije za priznanja za projekte LIFE za leto 2019 (LIFE Awards 2019). Med 15 finalistov se je uvrstil tudi mednarodni projekt LIFE WOLFALPS, kjer sta kot partnerja iz Slovenije sodelovala Univerza v Ljubljani in Triglavski narodni park. Več – v italijanskem jeziku.


Komisija zaprla kršitev glede Nature 2000 v Sloveniji

Evropska komisija je zaprla kršitev glede neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive o habitatih zaradi pomanjkljive opredelitve območij Natura 2000. Slovenija je namreč leta 2013 in 2016 z vladnim predpisom dopolnila predloge omrežja Natura 2000, Komisija je te dopolnitve preverila in sedaj postopek kot uspešno rešen zaključila.

Slovenija za dokončno zadostnost določitve območij Natura 2000 za vse vrste in habitatne tipe potrebuje le še znanstvene rezultate v tistem delu, kjer ima znanstveni pridržek. Več.

 

BRANJE

 

Travniški sadovnjaki v kozjanski krajini

V Kozjanskem parku so izdali e-knjigo Vesne Zakonjšek in Tea Hrvoja Oršaniča: Travniški sadovnjaki v kozjanski krajini (pdf, 63 strani).


Globalna strategija ohranjanja  rastlinskih vrst

Botanični vrt Univerze v Ljubljani je izdal publikacijo Globalna strategija ohranjanja  rastlinskih vrst – točka 8. Besedilo je v slovenščini in angleščini, cena pblikacije je 15 EUR. Več.


Trdoživ

V novi številki Trdoživa preberite, če je skupna kmetijska politika grožnja naravi, kako razlikujemo murke, o hromem volnoritcu in nemškem strojevcu, favni globokih jam ter o novi tujerodni vrsti pri nas.


Triglav 240

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo Triglav 240. Uredili so jo Matija Zorn et al. Več.


Natura Sloveniae

Konec leta 2018 izšla druga številka Natura Sloveniae. Vsebuje tudi sklop dela prispevkov, ki so bili del posveta SOS Proteus v Parku Škocjanske jame.


Pokrajina v visoki ločljivosti

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo Rok Ciglič (et al., ur.): Pokrajina v visoki ločljivosti. Med prispevki so tudi Jure Tičar, Miha Čekada: Natančnost določanja lege naravnih vrednot v Sloveniji na primeru kraških jam; Jure Tičar, Drago Perko, Manca Volk Bahun: Geodediščina in pokrajinska raznolikost Slovenije ter Nika Mesner et al.: Samodejna razpoznava zaraščanja na primeru kraških travnikov (pdf, 201 strani).


Lovec

V februarski številki revije Lovec Janez Logar obširno predstavlja zasedanje predstavnikov lovskih zvez Slovenije, Italije in Avstrije, posvečeno volku, kjer je dr. Ivan Kos predaval o monitoringu volka. V rubriki Lovec za mlade so predstavili invazivno tujerodno nutrijo.


Zatiranje invazivnega kudzuja

Na spletu smo objavili poročilo Luka Kastelic: Zatiranje tujerodne invazivne rastlinske vrste kudzu v Strunjanu, Krajinski park Strunjan, 2019 (pdf, 16 strani).


V zbirki Animalia 5.700 vrst

V Podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev Animalia so predstavili že preko 5700 vrst, vsako vsaj z eno fotografijo. Zbirko ureja Prirodoslovni muzej Slovenije.


Spletna stran projekta Vrh Julijcev

Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku - VrH Julijcev ima svojo spletno stran.


Razstava akvarelov endemičnih in ogroženih rastlin

Do maja 2019 bodo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani razstavljeni akvareli endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji. Študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje so ustvarili znanstvene ilustracije rastlin, v projektu so sodelovali še študentje Biotehniške fakultete, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.


Narava pozimi počiva in miruje. Ne vznemirjajmo živali.

Prostoživeče živali se morajo za preživetje pozimi prilagoditi težjim življenjskim  pogojem. Za spodbujanje odgovornega obiskovanja gora v za naravo občutljivih območjih je Triglavski narodni park pripravil digitalno kampanjo. Video.


Smernice za določanje referenčnega stanja ohranjenosti

Izšle so smernice Bijlsma et al.: Defining and appplying the concept of Favourable Reference Values for species and habitats under the EU Birds and Habitats Directives – Technical report, Wageningen Environmental Research (98 strani).


Stanje biotske raznovrstnosti v Latinski Ameriki in v Avstraliji

Organizacija OECD je izdala v publikacijo Biodiversity Conservation and Sustainable Use in Latin America (pdf, 88 strani). V zbirki Environmental Performance Reviews pa je izdala pregled Australia 2019, ki zajema tudi poglavje o ogroženih vrstah in trajnostni rabi biotske raznovrstnosti.

 

 

NAPOVEDNIK

 

4. marec 2018: rok za prijave na razpis za projekte Endangered Landscapes Programme.

11. marec 2019: 2. delavnica o varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti, Kranjska Gora.

13. marec 2019delavnica v okviru projekta Wetnet, Ig.

9-11 april 2019: delavnica Eurosite monitoring workshop, Estación Biológica de Doñana, Španija.

10. maj – dan ptic selivk / World Migratory Bird Day.

15. - 17. maj 2019: mednarodna konferenca Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč, Ptuj.

20. maj Evropski dan  Nature 2000

22. majMednarodni dan biotske raznovrstnosti Our Biodiversity, Our Food, Our Health

24. maj Evropski dan parkov

31. maj - 2. junij 2019: mednarodna konferenca Zaživimo z vodo, Podsreda.

31. maj do 3. junij 2019: letna konferenca Interpret Europe Conference, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 

8. junij – Svetovni dan oceanov

18. - 21. junij: 14. redno srečanje koordinatorjev izvajanja Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju, Portorož.

25 – 28 september 2019: mednarodna konferenca Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world, Ljubljana.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO

 

Imenovana generalna direktorica Direktorata za okolje

Vlada je za generalno direktorico Direktorata za okolje imenovala mag. Tanjo Bolte, ki Direktorat za okolje vodi že od leta 2014. Več.


V obravnavi: pravilnik o kriterijih za nevladne organizacije

Objavili smo Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Rok za pripombe je 29. marec 2019.


Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan

Vlada RS je 28. februarja 2019 sprejela Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018–2027. Več. Načrt.


Sofinanciranje šolskih prevozov občinam

Vlada RS je 28. februarja 2019 sprejela odgovor na pobudo poslanke Ive Dimic v zvezi s sofinanciranjem brezplačnih šolskih prevozov slovenskim občinam, kjer obstaja nevarnost napadov velikih zveri. Vlada med drugim odgovarja, da so do finančnih sredstev upravičene občine, ki ležijo na osrednjem področju življenjskega prostora rjavega medveda, določenem s Strategijo upravljanja z rjavim medvedom. Po mnenju vlade je sistem financiranja ustrezno urejen. Več.


Poročilo s srečanja AEWA

Vlada RS je sprejela Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na 7. zasedanju Srečanja pogodbenic Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (AEWA MOP 7) od 3. do 8. decembra 2018 v Durbanu, Republika Južna Afrika. Poročilo.


Klasični kras kandidira za vpis na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO

Ministrstvo za okolje in prostor je konec januarja 2019 na Center za svetovno dediščino v Parizu vložilo kandidaturo za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO. Predlagano območje obsega tudi zavarovani območji Notranjski regijski park in Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Več.


Kozjanski park kandidira za nagrado Sveta Evrope za krajino

Na javni razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019 so prispeli trije predlogi kandidatur. Minister za okolje in prostor je izbral  Občino Kozje, ki je kandidirala s projektom: Travniški sadovnjaki in krajina, katerega izvajalec je bil Javni zavod Kozjanski park. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov. Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava