Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 214 / april 2019

SLOVENIJA


Sodba Upravnega sodišča glede odloka o odvzemu rjavega medveda

Upravno sodišče Republike Slovenije sprejelo odločitev v zvezi s tožbo mednarodnega društva za varstvo okolja in narave, s katero je bil napaden Odlok Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, za obdobje do 30. 9. 2019. Sodišče je tožbi delno ugodilo in odpravilo prilogo odloka. Več.


Nov krajinski park: Središče ob Dravi

Občinski svet občine Središče ob Dravi je 3. aprila 2019 sprejel Odlok o Krajinskem parku Središče ob Dravi. Občina je z njim zavarovala 438 ha veliko poplavno območje rede Drave, ki v celoti leži v območju Nature 2000 Drava po Direktivi o pticah, del parka pa je tudi v območju Natura 2000 po direktivi o habitatih. S parkom bo upravljal režijski obrat Občine Središče ob Dravi – organizacijska enota Krajinski park Središče ob Dravi. Več.


Nov projekt za travišča

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija so v začetku aprila potrdili projekt BANAP, v katerem bodo slovenski in avstrijski partnerji skupaj promovirali ohranjanje biotske raznovrstnosti in zasnovali praktične rešitve za vzdrževanje biotsko bogatih travišč. Več.


Za ukrepe v Natura 2000 gozdovih 750.000 evrov

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) petino prihodkov, ustvarjenih s prodajo lesa iz državnih gozdov, oddvoji v Godni sklad - proračunski sklad za gozdove. Iz sklada se financirajo tudi ukrepi na območjih Nature 2000 v zasebnih gozdovih skladno s programi upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove. Letos je za ukrepe v gozdovih Nature 2000 iz gozdnega sklada namenjenih 750.000 evrov, zlasti za ohranjanje habitatnega drevja in ekocelic Več.


Obora za risa

V okviru projekta LIFELYNX so priravili karanteno za prvega risa, ki ga bodo naselili v naših gozdovih. V obori po preživel prve tri tedne. Več.


Izobražujejo turistične vodnike

V okviru projekta DINALPBEAR so izvedli izobraževanje za vodenje ekoturističnih programov, ki vključujejo opazovanje rjavega medveda. Več.


Ukrepi za rogača

V okviru projekta Vezi narave iz programa Interreg so naravovarstveniki z Zavoda RS za varstvo narave – v dogovoru z lastniki zasebnih zemljišč - postavili 50 gnezdišč za rogače v Obsotelju. V prihajajočih mesecih bodo sadili hrastove sadike ob Sotli in odkupili stare, debele hraste, da bi izboljšali življenjski prostor hroščev, kot sta rogač in hrastov kozliček, posledično tudi za ptice duplarice, netopirje in druge nevretenčarje. Več.


Predlog zaščite habitata primorske podusti v Goriških brdih

V javni razpravi je predlog Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. S pravilnikom bi uvedli začasne prepovedi ter omejitve za dejavnosti, posege in ravnanja, ki ogrožajo njen obstoj, za obdobje enega leta. Na osnovi podatkov terenski raziskav od 2013 do 2017 namreč strokovnjaki ugotavljajo, da je ohranitveni status primorske podusti – ki jo varuje tudi Direktiva o habitaih -  v Sloveniji »skrajno ogrožena vrsta«. Spodnje porečje reke Idrije v Goriških brdih, kamor spadata vodotoka Reka in Kožbanjšček, je edino recentno potrjeno nahajališče primorske podusti v Sloveniji. Več.


Kartirali habitate rib v spodnjem toku Save

V okviru projekta Upravljanje in obnavljanje vodnih ekoloških koridorjev za migratorne vrste rib v Donavskem porečju – MEASURES so marca kartirali habitate za prezimovanje rib v spodnjem toku Save, od HE Brežice dolvodno, več.


Aplikacija Invazivke v 2018

V okviru projekta LIFE ARTEMIS so zbrali podatke o uporabi aplikacije Invazivke v 2018, ki kažejo, da jo uporablja vse več ljudi, raste tudi število vnosov lokacij pojavljanj tujerodnih vrst. Več.


Popis zaraščenosti zemljišč na Cerkniškem jezeru

Notranjski regijski park v okviru projekta Kras.Re.Vita popisuje stanje na 7 ha v projektu odkupljenih zemljišč. Na podlagi popisa zaraščenosti bodo pripravili načrte obnove za vsakega izmed ogroženih habitatov posebej. Več.


Kolesarske poti na Cerkniškem jezeru

V okviru projekta LIFE Stržen so pripravili virtualni ogled štirih kolesarskih poti po jezeru. Več.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Razpis LIFE 2019

Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči z nepovratnimi sredstvi programa LIFE za leto 2019. Rok za prijave tradicionalnega projekta za področje Narava in biotska raznovrstnost je 19. junij 2019. Več.


Poročilo o izvajanju okoljske politike v Sloveniji

Evropska komisija  je objavila poročila o tem, kako države članice izvajajo okoljsko politiko. Izpostavila je pomanjkljivosti pri upravljanju območij Natura 2000 in zagotavljanju skladnosti z direktivami o naravi. Več.

 


BRANJE


Svet ptic

V reviji, ki jo izdaja DOPPS, v prvi letošnji številki poročajo o najobsežnejšem in najdlje trajajočem popisu ptic pri nas, Januarskem štetju vodnih ptic (IWC) (pdf, 60 strani).


Lovec

Marca 2019 je Nika Mohorič pisala o vplivu mrhovišč na ogroženost rejnih živali zaradi velikih zveri. V aprilski številki Matija Stergar, Matej Bartol, Rok Černe in Miha Marenče obširno predstavljajo štetje medvedov na stalnih števnih mestih, ki je pomembna metoda za boljše upravljanje medvedje populacije. Manja Kokalj piše o izkustvenem učenju v pohorskih gozdovih. V rubriki Lovec za mlade so predstavili navadnega polha.


Atlas ptic Slovenije - prednaročila

DOPPS bo maja 2019 izdal Atlas ptic Slovenije -  popis gnezdilk 2002-2017, prednaročila zbirajo tukaj.


Razstava o živalih in ljudeh

Na Gradu Kromberk pri Novi Gorici gostuje razstava Etnografskega muzeja v Zagrebu O živalih in ljudeh. Razstava obiskovalca sooči s ključnimi vprašanji, ki izhajajo iz zapletenega odnosa med človekom in živaljo. Na ogled bo do 17. novembra.


Vse živo z Barja

Na Krakovskem nasipu v Ljubljani bo do 15. maja na ogled razstava Barjanka, ki so jo pripravili v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Barjanka je kolesarski dogodek, ki ima namen predstaviti lepote Ljubljanskega barja, med njimi tudi številne lepote narave – biodiverziteto.

 
Predavanja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

V sklopu letošnjega cikla Razsvetljeno naravoslovje: Scopoli in Zois je januarja dr.  Al Vrezec predaval  o Scopolijevi naravni dediščini Slovenije (46 minut), dr. Boris Kryštufek ša je pojasnil kaj je vrsta in kaj ni (1 ura). Na Darwinov dan je dr. Petra Golja predavala o Darwinovi revoluciji na ramenih velikanov (49 minut).


Bober v Kozjanskem parku

Na spletu je posnetek dveh bobrov iz Kozjanskega parka (4 minute).


Študija o dejavnikih uspeha Nature 2000

Inštitut IEEP je objavil rezultate študije Graham Tuckeret al. (2019) Study on identifying the drivers of successful implementation of the Birds and Habitats Directives. Report to the European Commission, DG Environment on Contract ENV.F.1/FRA/2014/0063, Institute for European Environmental Policy, Brussel (pdf, 179 strani); pri pripravi sta sodelovala tudi Damijan Denac in Primož Premzl. Iz Slovenije so kot primeri predstavljeni preselitev medvedov Italijo, ohranjanje mokrišč in riba solinarka.


Pregled izvajanja okoljske politike – Slovenija

Pregled izvajanja okoljske politike – Poročilo za državo: Slovenija (pdf, 37 strani). Environment Implementation Review - Policy findings and country reports.


Bilten Natura 2000

Evropska komisija v 45. številki biltena Natura 2000 predstavlja ključne dejavnike uspeha Nature 2000 ter morska območja Natura 2000.


Kako ravnati z živimi zaseženimi organizmi

IUCN je izdal smernice Maddison, Neil (ur.): Guidelines for the management of confiscated, live organisms (pdf, 46 strani), Gland, 2019.


Športna prizorišča in vplivi na biotsko raznovrstnost

IUCN je izdal publikacijo s priporočili Brownlie, Susie: Mitigating biodiversity impacts of new sports venues. Gland, 2019 (pdf, 98 strani), ki so jo pripravili z Mednarodnim olimpijskim komitejem.


Kje se prehranjujejo netopirji

Pri sekretariatu EUROBATS je izšla publikacija o netopirskih prehranjskih okoljih Kyheröinen, E.M. et al. (2019): Guidance on the conservation and management of critical feeding areas and commuting routes for bats. EUROBATS Publication Series No. 9. Bonn, Germany (pdf, 109 str.).


Letno poročilo IUCN

Organizacija IUCN je izdala letno poročilo 2018 in obeležila svojo 70-letnico (pdf, 52 strani).

 


NAPOVEDNIK

 

30. april 2019: LIFE Info day, Belgija.

3. maj 2019: rok za prijave za priznanje Ustanove Alfreda Toepflerja.

10. maj – dan ptic selivk / World Migratory Bird Day.

15. - 17. maj 2019: mednarodna konferenca Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč, Ptuj.

20. maj Evropski dan  Nature 2000

22. majMednarodni dan biotske raznovrstnosti Our Biodiversity, Our Food, Our Health

22-23  maj 2019: seminar Let it Flow! International seminar on dam removal, Estonija

24. maj –Evropski dan parkov

31. maj - 2. junij 2019: mednarodna konferenca Zaživimo z vodo, Podsreda.

31. maj do 3. junij 2019: letna konferenca Interpret Europe Conference, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 

8. junij – Svetovni dan oceanov

18. - 21. junij: 14. redno srečanje koordinatorjev izvajanja Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju, Portorož.

25 – 28 september 2019: mednarodna konferenca Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world, Ljubljana.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Varstvo habitata primorske podusti

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 9. maja 2019.


Vprašanji o velikih zvereh


Vlada RS je 18. aprila 2019 sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede Bernske konvencije ter čemu se ne pripravi ustrezne zakonske podlage za preprečevanje škod zaradi porasta števila velikih zveri v Sloveniji. Vlada pojasnjuje, da na škode najbolj vplivajo preventivni ukrepi za zaščito premoženja. Država omogoča sofinanciranje dodatne zaščite, stroške dodatnega dela pa je mogoče kriti z vključitvijo v ukrepe Programa za razvoj podeželja. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov. Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava