Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 216 / junij 2019


SLOVENIJA


Konferenca o upravljanju travišč

Maja 2019 so v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS organizirali mednarodno konferenco z naslovom »Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč«. Z njo želijo spodbujati dolgoročno večnamensko upravljanje travišč, mreženje strokovnjakov ter izmenjavo znanj in izkušenj o trajnostnem upravljanju travišč, vključno z vsemi izzivi sodobnih kmetijskih praks. Konference se je udeležilo prek 110 ljudi iz 6 držav. Več.
 


Delavnici o zatiranju navadne barvilnice in pavlovnije

Maja 2019 sta bili v okviru projekta LIFE ARTEMIS dve delavnici na temo obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin: navadne barvilnice in pavlovnije. Te ponekod že invazivne oblikujejo tako goste sestoje, da je onemogočeno pomlajevanje gozdov. Več.
 


Srečanje članov intervencijskih skupin

V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR so veliko pozornost namenili tudi delovanju intervencijskih skupin. V maju 2019 so na Mašunu v osrčju snežniških gozdov organizirali mednarodno delavnico za usposabljanje intervencijskih skupin. Delavnice so se poleg članov slovenske intervencijske skupine udeležili tudi člani hrvaške intervencijske skupine, intervencijske skupine iz dežele Benečije in iz dežele Furlanije-Julijske krajine.  Več.
 


V Sloveniji s pomočjo foto-pasti prešteli 17 odraslih risov

V Sloveniji so na območju Dinaridov prvič izvedli sistematični monitoring risa z avtomatskimi kamerami. Prepoznali so kar 17 različnih odraslih živali, 4 izmed teh so bile samice z mladiči. Podatke bodo uporabili tudi za določanje okvirnih velikosti teritorijev posameznih osebkov in za boljše načrtovanje aktivnosti, še posebej za spremljanje uspešnosti naselitve risov. Več.

V okviru projekta LIFELYNX so pripravili pripravil tudi regionalna načrta za doselitev risov za Slovenijo in za Hrvaško, v prihodnjih letih bodo za Slovenijo izdelali še načrt za Alpe. Več.
 


Uspešna naselitev hribskih urhov

Urejen nadomestni habitat za hribskega urha ob robu Cerkniškega jezera je ukrep, s katerim so želeli v okviru projekta KrasReVita nadomestiti pred časom uničene naravne površine, ki so bile pomembne kot habitat te vrste. Hkrati je šlo za eksperiment, ki se je izkazal za zelo uspešnega in lahko pomeni učinkovito in trajnostno rešitev v podobnih primerih tudi drugje po Sloveniji. V juniju so namreč v 4 vgrajenih bazenih našteli 11 hribskih urhov. Več.
 


Ustavno sodišče o drugem tiru in Naturi 2000

Ustavno sodišče je na spletu objavilo svojo odločitev glede pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper. Pobudniki so zakonu – med drugim – očitali, da je izničil pristojnost organov Evropske unije za varstvo območja Natura 2000 ter da ni bila opravljena celovita presoja vplivov na okolje. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je zavrnilo.
 

 

EVROPSKA UNIJA


Evropska nagrada Natura 2000

Evropska komisija je spodbudila peti natečaj za evropsko nagrado Natura 2000, ki jo podeljujejo za najboljše dosežke na področju ohranjanja narave. Vsi, ki so neposredno vključeni v dejavnosti, povezane z Naturo 2000, se lahko prijavijo za eno od petih kategorij nagrade. Finalist, ki prejme največ nominacij prek javnega glasovanja na spletnem mestu nagrade, bo prejel „nagrado državljanov EU“. Razpis je odprt do 30. septembra 2019.
 

 

BRANJE


Narava parka Škocjanske jame

Park Škocjanaske jame je izdal publikacijo dr. Peter Skoberne, Samo Šturm: Utrinki narave Parka Škocajnske jame / Images of Nature, 158 strani, slovenski in angleški jezik.


Predstavitve o predlaganih spremembah zakona o ohranjanju narave

Ministrstvo za okolje in prostor je maja 2019 v javno razpravo posredovalo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave (neuraden čistopis - osnutek). Predlagane spremembe smo javnosti predstavili 28. maja 2019, prezentacije.

 

Predstavitve s konference o upravljanju travišč

Predstavitve s konference Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč so objavljene na spletu.

 

Medved in prostorsko planiranje

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR so izdali Hubert Potočnik et al.: Priročnik za vključevanje povezljivosti in primernosti prostora za medveda v prostorsko načrtovanje (pdf, 35 strani) in v angleškem jeziku Hubert Potočnik et al.: Handbook for integrating the bear habitat suitability and connectivity to spatial planning (pdf, 35 strani).

 

Načrt doselitve risa za slovenski del Dinaridov

Objavljeno je gradivo projekta LIFELYNX Aleš Pičulin et al:  Regionalni načrt doselitve risa (Lynx lynx) za slovenski del Dinaridov (pdf, 17 strani).
 


Lovec

V glasilu Lovske zveze Slovenije v junijski številki obsežno poročajo o doselitvi risov Goruja in Doruja. Tanja Angerer je predstavila šentjanževko. V rubriki Lovec za mlade je opisan in narisan svizec.

 

Sožitje

V Kozjanskem parku so predstavili dosedanje dobitniki blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park.

 

Računsko sodišče o varstvu pred invazivnimi tujerodnimi vrstami

Računsko sodišče RS je objavilo revizijsko poročilo Učinkovitost varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami.
 


Video predstavitev medveda

Slovenski državni gozdovi so objavili prispevek o medvedu Rjavi medved, ki je zelo sporočilen in primeren za ozaveščanje na vseh ravneh.
 


Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta

Nova razstava projekta LIFE NATURAVIVA Ekosistemi Slovenije predstavlja združbe organizmov osmih osnovnih ekosistemov, ki jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturno krajino, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Odprta bo na Mlinšah do 28. junija 2019.
 


Upravljanje turizma v geoparkih

Kako odgovorno načrtovati, upravljati in izvajati različne rekreacijske dejavnosti znotraj geoparkov, na to se osredotoča Common Strategy for Sustainable Management of Geotourism Pressures in Geoparks (pdf, 115 strani). Objavili so tudi smernice Guideline for development of innovative GeoProducts (zip) in gradivo o interpretaciji New competences in GeoHeritage interpretation (zip).
 


Izjemna drevesa Pomurja

Zavod za gozdove Slovenije je izdal publikacijo Simona Foltin: Izjemna drevesa Pomurja (pdf, 48 strani).
 


Javna gozdarska služba – 25 let

Zavod za gozdove Slovenije je izdal tematski zbornik Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji – 25 let javne gozdarske službe (pdf, 68 strani).
 


Animacija o upravljanju z vodami

Zavod REVIVO je pripravil privlačno in poljudno animacijo Nov način upravljanja z vodami.
 


Narava in mesto

Nemško zvezno ministrstvo, pristojno za naravo, je objavilo program na temo narava v mestu:  Masterplan Stadtnatur (pdf, 24 strani)
 

 

NAPOVEDNIK

18. - 21. junij: 14. redno srečanje koordinatorjev izvajanja Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju, Portorož.

25 – 28 september 2019: mednarodna konferenca Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world, Ljubljana.

30. september 2019: rok za prijave na razpis za Evropske nagrade Natura 2000.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Spreminja se uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Ker ne obstajajo več razlogi za strogo varstvo bi omogočili, da se šakal trajnostno upravlja po predpisih, ki ureja lovstvo. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 12. julija 2019.
 


Zakon o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave

Vlada RS je na dopisni seji 12. junija 2019 določila besedilo predloga Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Temeljni cilj zakona je interventni poseg v populacijo rjavega medveda in volka in s tem ustavitev rasti gostote obeh populacij. Več.
 


Predstavitev osnutka sprememb zakona o ohranjanju narave 

Predstavitve osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, ki je bila konec maja 2019, se je udeležilo več kot 100 zainteresiranih predstavnikov ministrstev, strokovnih institucij, občin, nevladnih organizacij in drugih deležnikov.
 


Okoljski ministri o biotski raznovrstnosti

Minister Simon Zajc se je udeležil neformalnega zasedanja ministrov Sveta EU za okolje v Bukarešti. Tema pogovorov je bila tudi biotska raznovrstnost, in sicer rezultati Mednarodne platforme za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah in poročila Globalne ocene biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. Več.
 


Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava