Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 215 / maj 2019


SLOVENIJA


Osnutek sprememb Zakona o ohranjanju narave

Ministrstvo za okolje in prostor je 7. maja 2019 v javno razpravo posredovalo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave. Na območja Natura 2000 in njihovo upravljanje vplivajo zlasti predlagane spremembe členov o presojah sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov in posegov v naravo, o izravnalnih in omilitvenih ukrepih, o mnenjih o sprejemljivostih posegov ter o naravovarstvenih pogojih in soglasjih. Spreminja se tudi člen, ki ureja izključitev veljavnosti zakona za ukrepe za  odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja ter za reševanje. Več.


Osnutek poročila o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih

Države članice EU vsakih šest let izdelajo poročilo o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih. Zavod RS za varstvo narave je pripravil osnutek poročila za poročevalsko obdobje 2013–2018. Poročilo govori o stanju ohranjenosti 60 habitatnih tipov in 201 vrste v alpski, celinski ter morski mediteranski biogeografski regiji. Vabijo vas, da jim do 27. maja 2019 posredujete svoje dopolnitve ali spremembe. Več.


Ris Goru je v slovenski naravi

Prvi ris, ki bo pomagal rešiti našo populacijo pred izumrtjem, je konec aprila prispel iz Romunije v Slovenijo in so ga namestili v prilagoditveno oboro v Loškem Potoku, več. Po treh tednih so ga izpustili v naravo, več.


Ena mlaka, pol stotinje pupkov

V samotni mlaki v neposredni bližini Cerkniškega jezera je dom velikega pupka, našteli so jih kar 51. Ta vrsta pupka ni le največja od vseh treh vrst, ki živijo v Sloveniji, ampak je tudi največji evropski pupek, saj skupaj z repom meri izjemoma do 25 cm. Notranjski park jim bo uredil njegovo bivališče, ki se je v zadnjih letih - zaradi opuščanja gospodarjenja z okolico pupkovega habitata - precej poslabšalo. Več.

V okviru projekta Kras.Re.Vita urejajo tudi zvonike na Planinskem polju (nameščajo podeste in urejajo mreže proti golobom), da bi olajšali bivanje netopirjev. Več.


Sledijo potem medveda in šakala

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR so na območju Trnovskega gozda mlajšega medveda opremili z GPS telemetrično ovratnico. Telemetrične ovratnice omogočajo spremljanje gibanja živali in zbiranje podatkov o njihovi aktivnosti. S sledenjem poti medveda Tinčka raziskujejo gibanje medvedov izven njihovega osrednjega območja, v obmejnem alpskem območju med Slovenijo in Italijo. Več.

V projektu raziskave o šakalih so z ovratnico opremili šakala Trstelja, ki se je s Krasa napotil proti Dalmaciji. Več.


Da bi vedeli več o bobru

Mednarodni dan bobra je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi. Njegove aktivnosti v urbani in kmetijski krajini so za lastnike obrežnih zemljišč pogosto konfliktne. Slabo so sprejete tudi zaradi nepoučenosti o možnih načinih sobivanja in preventivnih ukrepih, kot tudi zaradi nerazumevanja pomena obrežnega vegetacijskega pasu. Zavod RS za varstvo narave je zato z vrto dogodkov predstavil bobrovo plat zgodbe. Več.


Želva Berta naokrog

Aprila 2019 so v Krajinskem parku Sečoveljske soline med rednim monitoringom močvirskih sklednic poizkusno eni večji in starejši samici namestili na oklep oddajnik. Podatki iz meseca maja kažejo, da se želve ne zadržujejo samo na določenih mestih. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Slovenija ponovno na tretjem mestu v EU

Evropska komisija je objavila rezultate raziskave Eurobarometer na temo biotske raznovrstnosti. Po številu prebivalcev, ki so že slišali za Naturo 2000, je Slovenija na tretjem mestu, po številu tistih, ki poznajo njen pomen, pa na četrtem – in za trikrat presega evropsko povprečje.

 

BRANJE


Atlas ptic Slovenije

DOPPS je izdal Atlas ptic Slovenije -  popis gnezdilk 2002-2017. Na enem mestu je zbrano celovito znanje o vseh slovenskih pticah gnezdilkah (239 vrst). Predstavljeni so: razširjenost vrste, habitat, gnezditvene gostote ter raziskanost in ogroženosti v Sloveniji. Objavljene so  fotografije in statistični podatki o vrstah (ocena populacije, število zbranih podatkov …). Pripravljen je na podlagi podatkov, ki jih je prispevalo 632 sodelavcev. Cena je 99,90 EUR. NVeč.


Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih solin 2018

Na spletu je objavljeno poročilo Iztok Škornik: Letno strokovno poročilo Krajinskega parka Sečoveljske soline, Krajinski park Sečoveljske soline, Seča, 2019.


Biodiverziteta vrtov in visokodebelnih sadovnjakov

Javni zavod KP Goričko je v okviru projekta LIFE NATURAVIVA izdal drugo številko novičnika, tokrat posvečeno predstavitvi biodiverzitete vrtov in visokodebelnih sadovnjakov. Več.


Moja, tvoja, naša biodiverziteta

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA so izdali brošuro Moja, tvoja, naša biodiverziteta (pdf, 7 strani), da bi biodiverziteto približali vsem, ki jo še premalo poznajo. Če se zavedamo, da jo potrebujemo in katere nevarnosti ji pretijo, jo bomo skupaj lažje varovali, so zapisali.

 

Vzpostavljanje omrežja Natura 2000 v JV Evropi

Na spletu je objavljena doktorska disertacija Aleksandar Šobot: The impact of europeanisation on the nature protection system of selected countries of southeast europe on the example of the establishment of multi-level governance system of natura 2000, Univerza v Novi Gorici, 2017 (pdf, 242 strani).


Invazivke na Homu

Planinska zveza Slovenije je objavila seminarsko delo varuha gorske narave Borisa Luke Lukanca: Tujerodne invazivne rastline v okolici Dragovega doma na Homu (pdf, 19 strani).


Predavanja PMS, vezana na Scopolija in Zoisa

Prirodoslovni muzej Slovenije je na spletu objavil predavanja dr Borisa Kryštufka: Kaj je vrsta? in kaj ni!, dr. Tomija Trilarja Po sledeh Scopolija: Od poimenovanja vrste do elektonskega orodja za določanje in dr. Ala Vrezca:  Scopoijeva naravna dediščina.


Varna paša

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR so vzpostavili spletno stran Varna paša. Z njo osveščajo o zavarovanih živalskih vrstah, ki na človekovem premoženju povzročajo škodo, interakcijah med človekom in zavarovanimi vrstami, predvsem pa o načinih in pomenu zaščite človekovega premoženja pred škodami, povzročenih s strani zavarovanih vrst.


IUCN za upravljanje obiska v zavarovanih območjih

Organizacija IUCN je lani izdala publikacijo Leung, Yu-Fai et al.: Tourism and visitor management in protected areas (pdf, 136 strani), letos so natisnili še prevod v španski in francoski jezik: Gestión del turismo y de los visitantes en áreas protegidas : directrices para la sostenibilidad (pdf, 136 strani), Gestion du tourisme et des visiteurs dans les aires protégées : lignes directrices pour la durabilité (pdf, 136 strani).


Biotska raznovrstnost in gospodarstvo

Organizacija OECD je izdala poročilo Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action (pdf, 96 strani).

 

NAPOVEDNIK

 

15. - 17. maj 2019: mednarodna konferenca Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč, Ptuj.

20. maj Evropski dan  Nature 2000

22. majMednarodni dan biotske raznovrstnosti Our Biodiversity, Our Food, Our Health.

22-23  maj 2019: seminar Let it Flow! International seminar on dam removal, Estonija.

22-23 maj 2019: seminar Let it Flow! International seminar on dam removal, Estonija.

23-24 maj 2019: konferenca Biodiversity and Ecosystem Services: a Common Agenda to 2020 and Beyond, Bruselj, Belgija.

24. maj –Evropski dan parkov

31. maj - 2. junij 2019: mednarodna konferenca Zaživimo z vodo, Podsreda.

31. maj do 3. junij 2019: letna konferenca Interpret Europe Conference, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 

8. junij – Svetovni dan oceanov

18. - 21. junij: 14. redno srečanje koordinatorjev izvajanja Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju, Portorož.

25 – 28 september 2019: mednarodna konferenca Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world, Ljubljana.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Ključne predlagane spremembe so:
- uskladitev določb ZON s predpisi na področju prostora in graditve objektov, zaradi sprememb sistemske zakonodaje na teh dveh področjih;
- nadgradnja področja gojitve živali;
- podrobnejša ureditev in regulacija splošne in posebne rabe delov narave (zavarovana območja, naravne vrednote, prostoživeče živali in drugi deli narave);
- ureditev odškodnin zaradi povzročitve škode po zavarovanih vrstah;
- ureditev področja invazivnih vrst zaradi spremembe prava EU;
- dopolnitev določb, ki se nanašajo na ureditev področja vožnje v naravnem okolju, zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti in izvedljivosti zakonskih določb;
- dopolnitev določb glede neposrednega nadzora, z namenom njegovega učinkovitejšega izvajanja;
- ureditev upravljanja nepremičnin v lasti države na območjih, pomembnih za ohranjanje narave;
- ureditev evidenc, baz in registrov v povezavi s spremembami prostorske in gradbene zakonodaje ter z drugimi predpisi, ki urejajo to področje;
- odprava ugotovljenih neskladij zaradi spremembe drugih predpisov oziroma druge uskladitve določb ZON tudi zaradi doseganja ciljev na področju varstva narave;
- odprava neusklajenosti na področju določanja prekrškov in višine glob.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 7. junija 2019, več. Javna predstavitev sprememb zakona bo 28. maja 2019, vabilo.


Pravilnik nevladne organizacije – ponovna objava osnutka

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave, več. Rok za pripombe je 28. maja 2019.


Vlada bo predlagala revizijo sodbe glede odvzema velikih zveri


Upravno sodišče RS je odlok o odvzemu velikih zveri v delu, ki se nanaša na odstrel medveda, odpravilo in vrnilo v ponoven postopek (sodba). Vlada bo preko državnega odvetnika v zakonitem roku vložila predlog za dopustitev revizije zoper sodbo. Vlada se namreč ne strinja z obrazložitvijo sodišča v delu, ki se nanaša na dokazovanje vzročne zveze med razlogi za odstrel in številom oziroma določitvijo posameznih osebkov za odstrel in usmeritvami za način njenega dokazovanja. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov. Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava