Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 219 / september 2019

 


SLOVENIJA


Izlov tujerodne ribe, pulili tujerodne rastline

Podonavska podust je v jadranskem povodju tujerodna, zato so septembra 2019 v okviru projekta LIFE for lasca organizirali njen izlov iz Lijaka, pritoka Vipave. Več.

V okviru projekta PoLJUBA pa so odstranjevali invazivne tujerodne vrste rastlin v naravnem rezervatu Strajanov breg na Ljubljanskem barju. Več.
 


Na Pohorju za planje

Na Rogli so v okviru projekta LIFE čistili zarast, tokrat že 10. leto zapored. Več.
 


Oživel okljuk Stržena

V okviru projekta LIFE Stržen so uspešno preusmerili Stržen v okljuk stare struge. Več, več.
 


Poljudno o opraševanju

Sodelavci projekta LIFE NATURAVIVA so v zgibanki Rastline in opraševalci povzeli vsebino učnih tabel, ki so jih v okviru projekta postavili v Botaničnem vrtu kot učno pot o rastlinah in opraševalcih. Učiteljem in učencem osnovnih in srednjih šol so namenili učne liste, ki jih uporabljajo pri vodenih ogledih, primerni pa so tudi za samostojno raziskovanje učne poti.
 


Višje sofinanciranje zaščite pred zvermi

Spremenjen program razvoja podeželja za tekočo finančno perspektivo 2014-2020 kmetijam zvišuje stopnjo sofinanciranja ureditve pašnikov in obor za zaščito pred velikimi zvermi. Osnovni delež podpore se je dvignil na minimalno 50 odstotkov upravičenih stroškov, skupaj z dodatki pa na največ 90 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Hkrati so razširili območje upravičenosti na območje pojavljanja velikih zveri in pustili fleksibilnost v primeru pojava novih območij.

 


Rjavi medved na znamkah

Pošta Slovenije je v seriji Živalstvo konec septembra 2019 izdala znamke z motivom rjavega medveda, spremno predstavitev je napisal dr. Hubert Potočnik. Rjavi medved je pomemben del naravne in kulturne dediščine, tako v Sloveniji, kot tudi drugod po Evropi. Več.
 


O risu na taborih za otroke

Septembra 2019 so na lovskih taborih mlade seznanjali z naravo in lovstvom, udeležencem so predstavili tudi rise in projekt LIFE Lynx. Več.
 


Stanje metulja in travniških habitatov na Goričkem

V okviru projekta Gorička krajina so ugotavljali stanje populacij ene od kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in tudi ciljne vrste projekta, travniškega postavneža. Metulj so našli le na območju Motvarjevcev. Več.
Za 10 ha dodatnih parcel so pripravili poročilo o določitvi travniških habitatnih tipov in stanju ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko. Več
 


Poljudno o netopirjih

V okviru projekta Gorička krajina, ki naslavlja tudi tri kvalifikacijske Natura 2000 vrste netopirjev, je Krajinski park Goričko v nekdanji šoli v Kančevcih pripravil prvo stalno razstavo o netopirjih v Sloveniji. Več.
 

Akcije ozaveščanja o netopirjih so septembra 2019 izvajali tudi na Notranjskem v okviru projekta KrasReVita. Več, več.

 

 

EVROPSKA UNIJA


40 let Bernske konvencije

Leta 1979 so v Bernu podpisali Konvencijo o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, bolj znano pod imenom Bernska konvencija. To je prva mednarodna pogodba, ki obravnava tako varstvo posameznih rastlinskih in živalskih vrst, kot tudi njihova domovanja. To načelo je povzela tudi evropska zakonodaja na področju varstva narave. Več. 40 let Bernske konvencije (v angleškem jeziku).

 

 

 

BRANJE


Trdoživ

Osrednja tema poletne številke Trdoživa, biltena slovenskih terenskih biologov, so vrbnice Slovenije. Pišejo tudi o srečanju s strupeno kačo, glivah, netopirju malem podkovnjaku, hrošču alpskem kozličku, delfinih, bobrih, kuščaricah, ribi primorski podusti, pegastem volkcu in ambroziji (pelinolistni žvrklji).
 


Varstvo narave

Zavod RS za varstvo narave je izdal novo številko strokovne revije Varstvo narave. Pišejo o ključnih elementih biotske raznolikosti slovenskega morja (pdf, 24 strani), naravovarstveno pomembnih travnikih in pašnikih (pdf, 18 strani), kmetijsko-okoljskem ukrepu za ohranjanje suhih travišč (pdf, 13 strani),  naravnih vrednotah (pdf, 12 strani), kamnolomih kot paleontoloških najdiščih (pdf, 22 strani) in interpretaciji narave (pdf, 24 strani).
 


Pregled protokolov za popis vrst živali

V okviru projekta LIFE Natura so objavili Nastja Kosor idr.: Izpis protokolov za popis izbranih ciljnih vrst živali, Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2019.
 


Travniški habitatni tipi na Goričkem

Krajinski park Goričko je objavil poročilo Sonja Škornik in Branko Bakan: Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina. Poročilo o lastnostih dodatnih parcel (sezona 2019). FNM, Maribor, 2019 (pdf, 21 strani).
 


Travniški postavnež na Goričkem

Krajinski park Goričko je objavil poročilo Poročilo o stanju populacij travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) na izbranih travnikih na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. CKFF, 2019 (pdf, 14 strani).
 


Rastline in opraševalci

Sodelavci projekta LIFE NATURAVIVA so pripravili zgibanko Rastline in opraševalci (pdf, 2 strani). Za šolarje  so objavili učne liste (pdf, 12 strani).
 


Tabori študentov biologije

Na spletu so objavljena poročila:  Raziskovalni tabor študentov biologije, Rače 2013 (pdf, 96 strani), Raziskovalni tabor študentov biologije, Kočevje 2014 (pdf, 24 strani) in Raziskovalni tabor študentov biologije, Dragatuš 2015 (pdf, 104 strani).
 


Animalia

V podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev Animalia, ki jo ureja Prirodoslovni muzej Slovenije, je že 5800 vrst.
 


Medved in Logarska dolina na znamkah, Morska biološka postaja na dopisnici

Pošta Slovenije je konec septembra 2019 v seriji Živalstvo izdala več znamk rjavega medveda (znamka, blok).

V seriji Naravni parki Slovenije tokrat predstavljajo Logarsko dolino, izdali so tudi žig.

Izšla je tudi  razglednična dopisnica, s katero obeležujejo 50-letnico Morske biološke postaje Piran.
 

 

Razstava Jamski svet pod gorami

V Planinskem muzeju Slovenije je do 31. marca 2020 na ogled razstava Jamski svet pod gorami, ki so jo pripravili ob 130-letnici organiziranega jamarstva na Slovenskem.

 


Program za varstvo žuželk

Nemška vlada  je sprejela akcijski program za varstvo žuželk: Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung (pdf, 66 strani).
 


Pogledi deležnikov iz sektorja varstva narave in gozdarstva

V strokovni reviji Šumarski list, 7–8 (2019) je objavljen članek. Paletto, T.: Nature conservation versus forestry activities in protected areas - the stakeholders’ point of view, avtorja iz Slovenije sta Tomislav Laktić in Špela Pezdevšek Malovrh (pdf, 12 strani). Predstavili so različne poglede deležnikov iz sektorja varstva narave in gozdarstva glede aktivnosti v zavorovanih območjih in območjih Natura 2000.
 


Analiza predloga Skupne kmetijske politike

Nova raziskava predloga nove Skupne kmetijske politike EU (CAP) je analizirala njen vpliv na okoljske in socialne probleme. Članek Guy Pe'er et al: A greener path for the EU Common Agricultural Policy je objavljen v reviji Science.
 


Suha travišča

Objavljeni so program in povzetki referatov na konferenci 16th Eurasian Grassland Conference (EGC) Species-rich grasslands in the Palaearctic – a treasure without economic value?, ki je bila 29. maja do 5. junija 2019 v Avstriji (Gradec) in Sloveniji (Maribor) (pdf, 76 strani).
 

 

NAPOVEDNIK

17. oktober 2019: Farming for biodiversity: building on know-how from the results-based payment scheme (RBPS) pilots, Bruselj, Belgija.

24. oktober 2019: rok za oddajo likovnih del in fotografij na natečaj  Zgodbe naših mokrišč.

5-7 november 2019: letna konferenca Eurosite New approaches to nature conservation and securing resources, Monticiano, Italija.

12. november 2019: delavnica Workshop on a European training system for forest management in the Natura 2000 network, Palermo, Italija.

13. november 2019: delavnica European workshop on the implementation of measures that benefit pollinators in Natura 2000 sites, Bruselj, Belgija.

21-22 november 2019: delavnica Anchors Away - Mitigating the impact of anchoring on Posidonia beds, Atene, Grčija.

30. november 2019: rok za prijave na mednarodni študij na drugi stopnji na področju varstva in ohranjanja narave ter upravljanja zavarovanih območij, Celovec, Avstrija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Imenovana direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Vlada je Stanislavo Dešnik imenovala na mesto direktorice Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Več. Direktorica je bila že v preteklem mandatu.
 


Novi predstavniki v svetu Zavoda za gozdove Slovenije

Vlada je 3. oktobra 2019 v svet Zavoda za gozdove Slovenije kot predstavnico Ministrstva za okolje in prostor imenovala dr. Katarino Groznik Zeiler. Več.
 


Raba Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema do 2023

Vlada RS je  26. septembra 2019 (seja) podpisala aneks, ki določa nov kratkoročni program rabe naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2023. Z njim določa naravovarstveno sprejemljivi obseg in način rabe naravnih vrednot, program vlaganj v jamsko infrastrukturo ter program sanacij in spremljanja vplivov rabe na stanje naravne vrednote.
 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava