Skip to main content

bilten e Natura 2000 št. 217 / julij 2019

SLOVENIJA


Osnutek poročila o pticah – vabilo strokovnjakom

Zavod RS za varstvo narave je objavil  osnutek poročila po 12. členu Direktive o pticah za obdobje 2013-2019. Pred oddajo poročila Evropski komisiji vabijo strokovnjake, ki bi želeli s svojim znanjem še prispevati k izboljšanju poročila, da pošljejo svoje predloge. Več.
 


Zakon o interventnem odvzemu medveda in volka

Dne 29. junija 2019 je pričel veljati Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19). Temeljni cilj zakona je, da se interventno poseže v populacijo rjavega medveda in volka ter s tem uravnava rast gostote obeh populacij. Več.
 


Začasne prepovedi za ribo primorsko podust

Minister za okolje in prostor je izdal odredbo o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Ta za eno leto določa prepovedi in omejitve ravnanj v vodotokih Reka in Kožbanjšček ter v njunih pritokih v Goriških brdih, ker ogrožajo obstoj zavarovane vrste primorska podust. Ribo varuje Direktiva o habitatih in je po oceni strokovnjakov »skrajno ogrožena vrsta«. Več.
 


Goru se srečuje z risinjo Tejo

Risa Goruja so slovenski strokovnjaki letos naselili v Slovenijo v okviru projekta LIFE Lynx, zdaj s pomočjo telemetričnih ovratnic sledijo njegovim srečanjem z risinjo Tejo na Mali gori (blizu Ribnice). Več.
 


Zaključujejo odkupe kmetijskih zemljišč na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju

V okviru projekta KRAS.RE.VITA odkupujejo kmetijska zemljišča na Cerkniškem jezeru. Predviden je odkup 79 ha: do konca julija 2019 je Notranjski park odkupil 78ha, še okoli 4 ha pa so v postopku odkupa. Več. Občina Postojna je uspešno izpeljala postopke za odkup 44 hektarjev zemljišč, zadnji fazi odkupa pa je še 3 ha. Odkup kmetijskih zemljišč omogoča primerno gospodarjenje z njimi. Več.
 


Izbirajo odskeke na naselitev primorske podusti

V okviru projekta LIFE for LASCA so v Vipavski dolini izbrali najprimernejše vodotoke za začetek naseljevanja primorske podusti v njeno Natura 2000 območje, kjer poleti merijo rečne profile in popisujejo rečne strukture. To bo podlaga za izbor odsekov, kamor bodo jeseni vnesli primorske podusti. Več.
 


Kaj vpliva na prisotnost medveda

V projkektu LIFE DINALPBEAR so analizirali dejavnike, ki vplivajo na prisotnost medveda v prostoru ter posledične konflikte s človekom, na razliko med obnašanjem medvedov na različnih območjih in na potencialne spremembe v obnašanju medvedov v času. Poročilo.
 


Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura

V sklopu projekta Čezmejni program upravljanja načrtovanega pet državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava so pripravili koncept revitalizacije reke Mure in njenega poplavnega prostora. Več.
 


Rjava čaplja in brkata sinica na znamkah

Pošta Slovenije je v seriji izdala EUROPA – ptice izdala znamki z motivoma rjava čaplja in brkata sinica, obe varuje Direktiva o habitatih. Njun življenjski prostor so mokrišča. Rjava čaplja je pri nas prvič zanesljivo gnezdila leta 2017 v Škocjanskem zatoku pri Kopru. Za rjavo čapljo so v Sloveniji določena 4 območja Natura 2000, ker se tu v pomembnem številu pojavlja na selitvi, poleg Zatoka so to še Cerkniško jezero, Črete in Ljubljansko barje. Gnezdenje brkate sinice pri nas je bilo prvič zanesljivo potrjeno leta 2017 v ormoških lagunah. Več.
 

 

 

EVROPSKA UNIJA


Dopolnjen seznam invazivnih tujerodnih vrst

Sprejeta je bila Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 z dne 25. julija 2019 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Uredba.
 


Komisija postavila Grčijo pred sodišče EU

Ker Grčija ni vzpostavila varstvenih ciljev in ukrepov za habitatne tipe in vrste v območjih Natura 2000, je Evropksa komisija primer predala Sodišču EU. Več.
 

 

BRANJE


Lovec

V glasilu Lovske zveze Slovenije je v poletni številki obsežen članek Mihe Robarja o bobru v reki Mirni. Urša Fležar idr. so predstavili prve rezultate sistematičnega monitoringa risa z avtomatskimi kamerami. Tanja Angerer je prestavila smetliko in rumeni dren. V rubriki Lovec za mlade je opisana in narisana pižmovka. Predstavili so tudi knjižico Borisa Kozinca idr. Četrt stoletja gradnje gnezdilnih polic za sokola selca v Sloveniji.

 


Geografija Slovenije – tudi o biodiverziteti

Pri založbi Springer je izšla knjiga The Geography of Slovenia, ki so jo pripravili sodelavci ZRC SAZU. V njej je tudi poglavje o Bidiverziteti Slovenije, njegovi avtorji so Urban Šilc, Branko Vreš, Tatjana Čelik in Matjaž Gregorič (povzetek in viri).

 


Vplivni dejavniki nastanka konfliktov z medvedom

Dejan Bordjan, Vera Zgonik in Klemen Jerina: Vplivni dejavniki nastanka konfliktov z medvedom / Habitat selection, use of antropogenic food sources for bears living in conflict area, Ljubljana, 2019 - pripravljeno v okviru projekta LIFE DINALP BEAR (pdf, 31 strani)
 


Obnova rečnih habitatov Mure

Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura, Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2019 (pdf, 140 strani)
 


Interpretacija narave Mure

Koncept interpretacije narave na območju Natura 2000 Mura, Iskriva in Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2019 (pdf, 64 strani).
 


Posodobljene zgibanke KOPOP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je posodobilo zgibanje za  kmetijsko-okoljska-podnebna plačila: Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ter Steljniki.
 


Volk v Bosni in Hercegovini

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Anton Barać: Populacijski parametri sivoga vuka (Canis lupus L.) u Bosni i Hercegovini, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018 (pdf, 69 strani).

 


Navodila za hotel za žuželke

RTV Slovenija (oddaja Bansi) in Kozjanski park sta pripravila navodila za izdelavo hotela za žuželke.

 

Sožitje

V  Kozjanskem parku so pripravili e-publikacijo, v kateri so predstavili vse dosedanje dobitnike blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park (pdf, 38 strani).

 

Goričko in Strunjan prenovila spletne strani

Krajinski park Goričko in Krajinski park Strunjan sta prenovila svoje spetne strani.
 


Krajinski park Debeli rtič na spletu

Krajinski park Debeli rtič so predstavili na spletni strani Visit Ankaran, tu je predstavljen tudi prvi ambasador, obiskovalci pa povabljeni, da posatnejo zavezniki.
 


Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Evropska komisija je lani objavila publikacijo Vodnik za državljane za dostop do pravnega varstva na področju varstva okolja (28 strani).
 

 

 

NAPOVEDNIK

25 – 28 september 2019: mednarodna konferenca Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world, Ljubljana.

30. september 2019: rok za prijave na razpis za Evropske nagrade Natura 2000.

17. oktober 2019: Farming for biodiversity: building on know-how from the results-based payment scheme (RBPS) pilots, Bruselj, Belgija.

24. oktober 2019: rok za oddajo likovnih del in fotografij na natečaj  Zgodbe naših mokrišč.

30. november 2019: rok za prijave na mednarodni študij na drugi stopnji na področju varstva in ohranjanja narave ter upravljanja zavarovanih območij, Celovec, Avstrija.
 


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Osnutek odloka o odvzemu medveda in volka

Na spletu smo objavili osnutek predpisa: Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2020. Komentar lahko oddate do 30. avgusta 2019.
 


Osnutek strategije in akcijskega načrta za medveda

Na spletu smo objavili osnutek Strategije upravljanja rjavega medveda (Ursus arctos)  v Sloveniji za obdobje 2019 - 2028 in Akcijskega načrta za upravljanje rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2019 – 2023, obrazložitev. Rok za sprejem mnenj in pripomb je 30. 8. 2019.
 


Osnutek uredbe za sofinanciranje projektov v Triglavskem narodnem parku

Na spletu smo objavili osnutek Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na razvojne usmeritve v Triglavskem narodnem parku. Pripombe in predloge lahko pošljete do 10. avgusta 2019.


Zakon o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave

Veljati je začel Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19).
 


Odredba za podust

Objavljena je Odredba o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih (Uradni list RS, št. 47/19).
 

Predstavitev osnutka sprememb zakona o ohranjanju narave 

Predstavitve osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, ki je bila konec maja 2019, se je udeležilo več kot 100 zainteresiranih predstavnikov ministrstev, strokovnih institucij, občin, nevladnih organizacij in drugih deležnikov, več.


Okoljski ministri o biotski raznovrstnosti

Minister Simon Zajc se je udeležil neformalnega zasedanja ministrov Sveta EU za okolje v Bukarešti. Tema pogovorov je bila tudi biotska raznovrstnost, in sicer rezultati Mednarodne platforme za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah in poročila Globalne ocene biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. Več.


Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava