Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Life+ UpravljanjePartnerjiZavod RS za varstvo narave

Zavod RS za varstvo narave

Zavod RS za varstvo narave


Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je strokovna državna institucija. Ustanovljen je bil leta 1999, ko je v veljavo stopil Zakon o ohranjanju narave. Skladno s pooblastili, ki mu jih daje slovenska zakonodaja, skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem.
Glavne aktivnosti zavoda:

  • zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih;
  • evidentiranje in vrednotenje delov narave;
  • upravljanje z bazami podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti;
  • spremljanje stanje ohranjenosti narave, biotske raznovrstnosti in stanja naravnih vrednot;
  • priprava naravovarstvenih smernic;
  • podajanje strokovnih mnenj s področja ohranjanja narave;
  • sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij,
  • upravljanje z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država (če je v aktu o zavarovanju tako določeno);
  • sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave in
  • skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave, ter druge naloge ki jih določa zakon o ohranjanju narave.

Zavod v projektu sodeluje kot partner. V okviru projekta bo v začetnih fazah na projektnih območjih naredil analizo območij z vidika ohranjanja narave in sodeloval pri pripravi usklajenih predlogov podrobnih načrtov izvedbenih ukrepov za vsako od štirih projektnih območij. Pomembno vlogo bo imel pri analizi Programa upravljanje Nature 2014-2020 in obnovi ter posodobitvi Programa upravljanje Nature za naslednji dve programski obdobji. Sodeloval bo pri okrepljeni implementaciji upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji. V kasnejših fazah projekta bo Zavod sodeloval pri izvajanju ukrepov na projektnih območjih in pri razvoju in testiranju monitoring protokolov in pripravi nove državne sheme monitoringa vrst in habitatnih tipov.

Drugi LIFE projekti zavoda:

Kontakti:
Zavod RS za varstvo narave
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
zrsvn.oe@remove-this.zrsvn.si
www.zrsvn.si, podstran projekta

 

 

 

 


Na vrh