Skip to main content

Okrepljeno upravljanje Nature 2000

Akcije A.3, C.3, A.4, C.4, A.5, C.5, E.2, C.6

Analiza obstoječega in priprava novega Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000). Okrepljeno upravljanje Nature 2000 z izboljšanim sodelovanjem, izmenjavo znanj in krepitvijo zmogljivosti ključnih akterjev.

V aktivnostih priprave PUN 2000 za naslednje programsko obdobje in okrepljenega izvajanja PUN 2000 v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI sodelujejo: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za ribištvo Slovenije, Center za kartografijo favne in flore, Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni inštitut za biologijo, Direkcija Republike Slovenije za vode, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana.

Analiza in priprava Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000)

Analiza PUN 2000 za obdobje 2015-2020 je temelj za pripravo novega PUN za obdobje 2022-2028. V Programu upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2015-2020 so opredeljeni podrobni varstveni cilji za vsako vrsto in habitatni tip na območjih Nature 2000 v Sloveniji, ki se skušajo dosegati preko naslednjih skupin ukrepov:
-    ukrepi varstva narave,
-    ukrepi spremenjene rabe naravnih virov (gozdarstvo, lov, ribištvo) za doseganje varstvenih ciljev,
-    ukrepi spremenjene kmetijske prakse za doseganje varstvenih ciljev,
-    ukrepi upravljanja voda za doseganje varstvenih ciljev,
-    drugi ukrepi.

V sodelovanju s projektnimi partnerji in zunanjimi strokovnjaki analiziramo obstoječi Program upravljanja območij Nature 2000, kar vključuje:
-    doseganje približno 15 tisoč konkretnih varstvenih ciljev 
-    izvajanje več kot 15 tisoč ukrepov ter usmeritev za doseganje teh ciljev 
-    koriščenje sredstev skladov in različnih finančnih mehanizmov za izvajanje ukrepov.

Priprava in izvajanje novega Programa upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2022-2028 vključuje:

 • pripravo in sprejem PUN za novo programsko obdobje
 • vključitev novih podatkov o stanju vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000
 • pripravo posodobljenih varstvenih ciljev in ukrepov na podlagi analize
 • pripravo osnutka programa v skladu z zakonodajo in finančnimi okvirji v različnih sektorjih (kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje voda…)
 • usklajevanje s pristojnimi institucijami za pripravo PUN
 • integracijo PUN za novo programsko obdobje
 • pripravo analiz za implementacijo PUN 2022-2028 z dokumentacijo za pripravo Prednostnega okvirja ukrepanja (PAF) za obdobje 2028-2034.

Okrepljeno izvajanje Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000)

Doseganje ugodnega ohranitvenega stanja vrst in habitatnih tipov v območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka preko različnih sektorjev: varstva narave, gozdarstva in upravljanja z divjadjo, kmetijstva, upravljanja voda, ribištva in drugih. Program upravljanja območij Nature 2000 vključuje vse sektorje tako pri načrtovanju kot tudi izvajanju, pri čemer se srečujemo z različnimi zakonodajnimi okvirji in postopki izvajanja. Z okrepljenim izvajanjem PUN 2000 dosegamo večjo sektorsko povezanost in učinkovitost pri izvajanju skupno zastavljenih ciljev.

Osnovni namen akcij je z različnimi aktivnostmi izboljšati načrtovanje in izvajanje Nature 2000 tako na ravni predpisov kot tudi na terenu.

Gozdarstvo

Več kot 70 % območij Nature 2000 obsega gozdove. Zavod za gozdove pripravlja 14 načrtov za gospodarjenje z gozdovi na ravni območij in enot vsakih 10 let, vsako leto pa poteka obnova ene desetine načrtov za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarske enote (GGN GGE). Poleg tega ZGS pripravlja 236 GGN GGE, med katerimi jih 146 vključuje območja Nature 2000 in zato vključujejo tudi ukrepe varstva narave. Pri njihovi pripravi sodeluje tudi Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki v GGN GGE vključuje načrte, cilje in ukrepe Programa upravljanja območij Nature 2000. V obdobju med 2014-2019 je bilo izdelanih 142 naravovarstvenih smeric za GGN GGE. GGN GGE sprejema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Glavni namen akcije je na podlagi razpoložljivih podatkov in dobrih praks izboljšati načrtovanje in izvajanje Nature 2000 v gozdovih, okrepiti svetovanje za zasebne lastnike ter povečati vključenost družbe Slovenskih državnih gozdov pri izvajanju Nature 2000 v državnih gozdovih.

Glavne aktivnosti vključujejo:

 • analizo dobrih praks, analizo potreb po novih znanjih, analizo potrebnih raziskav ter predloge za izboljšave upravljanja območij Nature 2000 v gozdnem prostoru,
 • ogled dobrih praks na terenu,
 • naravovarstvene smernice in pripravo gozdnogospodarskih načrtov za vsaj 5 kompleksnih gozdnih območij Nature 2000, ki jih pripravljamo z okrepljenim sodelovanjem in s konkretnimi ukrepi Nature 2000 za zasebne in državne gozdove,
 • priprava predlogov izboljšanega upravljanja za gozdni habitatni tip Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih (9180) kot primer dobre prakse za druge gozdne habitatne tipe in vrste ter
 • pripravo podrobnega priročnika za revirne gozdarje za izvajanje ukrepov Nature 2000.

Kmetijstvo

V kmetijstvu v Sloveniji nimamo vzpostavljenega sektorskega načrtovanja, kot to velja v gozdarstvu. Dobrih 20 % območij Nature 2000 so kmetijska zemljišča. Kmetijska praksa se oblikuje skozi mehanizme Skupne kmetijske politike EU in skozi ukrepe razvoja podeželja. Okvir za upravljanje Nature 2000 na kmetijskih zemljiščih je del Programa upravljanja območij Nature 2000, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Akcijo koordinirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za okolje in prostor in pripravljata podlage za oblikovanje politik. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijski zavod Ptuj, Kmetijski zavod Ljubljana in Kmetijski zavod Nova Gorica kot svetovalni organi sodelujejo z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri pripravi ciljev in metodologije za okrepljeno izvajanje Programa upravljanja območij Nature 2000 v kmetijstvu in na terenu svetujejo lastnikom kmetijskih zemljišč za učinkovito vključevanje v finančne mehanizme Skupne kmetijske politike, ki prispevajo k doseganju ciljev PUN.

Na področju kmetijstva predstavljajo travišča enega ključnih habitatnih tipov za ohranjanje biodiverzitete. V Sloveniji imamo približno 130.000 hektarov travišč v območjih Nature 2000, pri čemer več kot 55.000 hektarov do sedaj še ni bilo vključeno v kartiranje. V projektu izvajamo kartiranje travišč z daljinskim zaznavanjem deloma v kombinaciji s kartiranjem na terenu. S pomočjo komplementarnih sredstev to dopolnjujemo s testnim kartiranjem krajinskih elementov (npr. mejic, skupin dreves, itd.). Na podlagi dobrih praks s področja kmetijstva pripravljamo temelje za učinkovito izvajanje PUN 2000. Glavni namen akcije je vzpostaviti dolgoročno in ciljno usmerjeno sodelovanje med strokovnimi službami (ZRSVN, KGZS, KGZ Ptuj, KGZ NG in KGZ LJ). 

V projektu potekajo poleg prej omenjenih še naslednje aktivnosti:

 • priprava svetovalnega načrta (kmetijsko - naravovarstvenega načrta) za pilotno območje Štajerske za območja Natura 2000: Dravinja s pritoki, Dravinjska dolina, Ličenca pri Poljčanah, Boč - Haloze - Donačka gora in Volčeke,
 • priprava svetovalnega načrta (kmetijsko - naravovarstvenega načrta) za pilotno območje Istra (območje Nature 2000 Slovenska Istra),
 • najmanj 400 izvedenih svetovanj do konca projekta,
 • priprava predlogov izboljšanih ukrepov Skupne kmetijske politike za aktualno obdobje (2023–2027) in prihodnja obdobja (2028–2034),
 • priprava rezultatov in dobrih praks pilotnih območij ter prenos in ponovitev na območju Nature 2000 Ljubljansko barje - pripravljen svetovalni načrt (kmetijsko - naravovarstveni načrt) za Ljubljansko barje Natura 2000.

Upravljanje voda

Celinske vode v Sloveniji predstavljajo pomemben ekosistem za številne vrste in habitatne tipe Nature 2000. Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), ki je skladno z zakonodajo odgovorna za upravljanje voda, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravlja ukrepe in metodologijo za okrepljeno izvajanje Programa upravljanja območij Nature 2000. ZRSVN za okrepljeno izvajanje PUN pripravlja smernice za ustrezno upravljanje voda. V sklopu projekta  se na področju upravljanja z vodami posebna pozornost namenja območju Nature 2000 Dravinja v pilotnem območju Štajerska.

Na podlagi dobrih praks in dodatnih raziskav o metodah upravljanja prilagajamo izvajanje PUN glede na ekološke potrebe vodnih vrst in habitatnih tipov. Zavod za ribištvo Slovenije v sodelovanju s strokovnjaki izvaja testiranje in razvoj novih metod za računalniško modeliranje habitatov.

Okrepljeno usposabljanje sodelavcev Nature 2000

Akcijski načrt Evropske unije za naravo, ljudi in gospodarstvo poudarja sodelovanje različnih sektorjev za učinkovito doseganje ciljev. Sodelavci Nature 2000 se pri svojem delu srečujemo tudi s situacijami, v katerih premalo poznamo zakonodajo, delovanje in postopke drugih sektorjev. Glavni cilj okrepljenega usposabljanja je povezovanje in izmenjava znanj, metod upravljanja in dobrih praks za učinkovito izvajanje Programa upravljanja območij Nature 2000. Pri tem vključujemo izvajalce ukrepov Nature 2000 in vsebine drugih projektov iz programa LIFE.

Na izobraževanjih in usposabljanjih sodelujejo sodelavci Nature 2000 iz sektorjev varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in upravljanja voda. Pri načrtovanju posebno pozornost namenjamo dejanskim potrebam projektnih partnerjev in s pomočjo anketnih vprašalnikov opredeljujemo specifične potrebe po novih znanjih in dobrih praksah. Izbrane izobraževalne vsebine potekajo v obliki predavanj, delavnic ter študijskih in terenskih obiskov. 

Pri pripravi programa so glavne teme potrebe vrst in habitatnih tipov ter vplivi na njihovo stanje, izvajanje monitoringa, Skupna kmetijska politika EU in njeni ukrepi za naravo, glavne metode dela v kmetijstvu, gozdarstvu, upravljanju voda in potrebe lastnikov zemljišč ter informacijska tehnologija. 
Posebno pozornost namenjamo krepitvi komunikacijskih znanj in veščin. Več kot 100 sodelavcev projektnih partnerjev sodeluje v treningih načrtovanja in izvajanja komuniciranja. Skladno z načrtom izvajamo delavnice osnovnega komuniciranja, delavnice nadaljevalnega komuniciranja in delavnice facilitiranja in moderiranja. E-priročnik učinkovitega komuniciranja vsem udeležencem treningov omogoča praktično uporabo komunikoloških znanj, veščin in dobrih praks pri svojem delu. Na področju komuniciranja organiziramo individualni trening javnega nastopanja za govorce Nature 2000.

Naravovarstveni nadzor

V akciji C.6 je glavni cilj izboljšanje in širitev obstoječega naravovarstvenega nadzora v Sloveniji. 

V Sloveniji imamo vzpostavljen naravovarstveni nadzor v 11 zavarovanih območjih, ki ga izvajajo upravljalci območij. Razširitev in okrepitev mreže naravovarstvenega nadzora potrebujemo zaradi učinkovitejšega spremljanja stanja v naravi in izvajanja Programa upravljanja območij Nature 2000. 
Ministrstvo za okolje in prostor je po zakonodaji odgovorno za vzpostavitev sistema neposrednega naravovarstvenega nadzora, ki neposredno spremlja stanje v naravi in izvaja nadzor varstvenih režimov (poleg inšpekcijskih služb, policije in carine), naravovarstveni ukrepi pa se izvajajo tudi v drugih sektorjih. Z ustanovitvijo koordinacijske točke za naravovarstveni nadzor na Ministrstvu za okolje in prostor vzpostavljamo sistem naravovarstvenega nadzora, ki se izvaja v sodelovanju z drugimi institucijami, ki so pristojne za trajnostno upravljanje naravnih virov (gozdarstvo, ribištvo, vode), z zavarovanimi območji, inšpekcijskimi službami in s sodelovanjem lokalnih skupnosti.

Aktivnosti naravovarstvenega nadzora vključujejo: 

 • vzpostavitev koordinacijske točke za naravovarstveni nadzor na Ministrstvu za okolje in prostor,
 • pripravo Akcijskega načrta za izboljšanje in širitev obstoječe mreže naravovarstvenega nadzora v Sloveniji,
 • dvoletni programi dela naravovarstvenega nadzora za obdobje od 2022 do 2027,
 • sklenitev dogovorov z novimi enotami za naravovarstveni nadzor na Zavodu za gozdove Slovenije, Zavodu za ribištvo Slovenije in Direkciji RS za vode ter
 • načrt usposabljanj za nove in obstoječe naravovarstvene nadzornike.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava