Skip to main content

Okrepljeno upravljanje Nature 2000

Akcije A.3, C.3, A.4, C.4, A.5, C.5, E.2, C.6

Analiza obstoječega in priprava novega Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000). Okrepljeno upravljanje Nature 2000 z izboljšanim sodelovanjem, izmenjavo znanj in krepitvijo zmogljivosti ključnih akterjev.
 

Analiza in priprava Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000)

Vsebina je v pripravi.

Okrepljeno izvajanje Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000)

Vsebina je v pripravi.

Okrepljeno usposabljanje sodelavcev Nature 2000

Akcijski načrt Evropske unije za naravo, ljudi in gospodarstvo poudarja sodelovanje različnih sektorjev za učinkovito doseganje ciljev. Sodelavci Nature 2000 se pri svojem delu srečujemo tudi s situacijami, v katerih premalo poznamo zakonodajo, delovanje in postop-ke drugih sektorjev. Glavni cilj okrepljenega usposabljanja je povezovanje in izmenjava znanj, metod upravljanja in dobrih praks za učinkovito izvajanje Programa upravljanja območij Nature 2000. Pri tem vključujemo izvajalce ukrepov Nature 2000 in vsebine drugih projektov iz programa LIFE.

Na izobraževanjih in usposabljanjih sodelujejo sodelavci Nature 2000 iz sektorjev varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in upravljanja voda. Pri načrtovanju posebno pozornost namenjamo dejanskim potrebam projektnih partnerjev in s pomočjo anketnih vprašalnikov opredeljujemo specifične potrebe po novih znanjih in dobrih praksah. Izbrane izobraževal-ne vsebine potekajo v obliki predavanj, delavnic ter študijskih in terenskih obiskov. 

Pri pripravi programa so glavne teme potrebe vrst in habitatnih tipov ter vplivi na njihovo stanje, izvajanje monitoringa, Skupna kmetijska politika EU in njeni ukrepi za naravo, glavne metode dela v kmetijstvu, gozdarstvu, upravljanju voda in potrebe lastnikov zemljišč ter informacijska tehnologija. 
Posebno pozornost namenjamo krepitvi komunikacijskih znanj in veščin. Več kot 100 sodelavcev projektnih partnerjev sodeluje v treningih načrtovanja in izvajanja komuniciranja. Skladno z načrtom izvajamo delavnice osnovnega komuniciranja, delavnice nadaljevalnega komuniciranja in delavnice facilitiranja in moderiranja. E-priročnik učinkovitega komuniciranja vsem udeležencem treningov omogoča praktično uporabo komunikoloških znanj, veščin in dobrih praks pri svojem delu. Na področju komuniciranja organiziramo individualni trening javnega nastopanja za govorce Nature 2000.

Naravovarstveni nadzor

V akciji C.6 je glavni cilj izboljšanje in širitev obstoječega naravovarstvenega nadzora v Sloveniji. 

V Sloveniji imamo vzpostavljen naravovarstveni nadzor v 9 zavarovanih območjih, ki ga izvajajo upravljalci območij. Razširitev in okrepitev mreže naravovarstvenega nadzora potrebujemo zaradi učinkovitejšega spremljanja stanja v naravi in izvajanja Programa upravljanja območij Nature 2000. 
Ministrstvo za okolje in prostor je po zakonodaji odgovorno za vzpostavitev sistema neposrednega naravovarstvenega nadzora, ki neposredno spremlja stanje v naravi in izvaja nadzor varstvenih režimov (poleg inšpekcijskih služb, policije in carine), naravovarstveni ukrepi pa se izvajajo tudi v drugih sektorjih. Z ustanovitvijo koordinacijske točke za naravovarstveni nadzor na Ministrstvu za okolje in prostor vzpostavljamo sistem naravovarstvenega nadzora, ki se izvaja v sodelovanju z drugimi institucijami, ki so pristojne za trajnostno upravljanje naravnih virov (gozdarstvo, ribištvo, vode), z zavarovanimi območji, inšpekcijskimi službami in s sodelovanjem lokalnih skupnosti.

Aktivnosti naravovarstvenega nadzora vključujejo: 

  • vzpostavitev koordinacijske točke za naravovarstveni nadzor na Ministrstvu za okolje in prostor,
  • pripravo Akcijskega načrta za izboljšanje in širitev obstoječe mreže naravovarstvenega nadzora v Sloveniji,
  • dvoletni programi dela naravovarstvenega nadzora za obdobje od 2022 do 2027,
  • sklenitev dogovorov z novimi enotami za naravovarstveni nadzor na Zavodu za gozdove Slovenije, Zavodu za ribištvo Slovenije in Direkciji RS za vode ter
  • načrt usposabljanj za nove in obstoječe naravovarstvene nadzornike.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava