Skip to main content

Spremljanje učinkov

Akcije D.1, D.2, D.3, D.4, D.5

Z rednim spremljanjem izvajanja projektnih aktivnosti vrednotimo uresničevanje zastavljenih ciljev, to pa je temelj za morebitne prilagoditve projektnih aktivnosti.

Spremljanje učinkov projekta vključuje:

 • spremljanje učinkov projektnih aktivnosti na izbrane vrste in habitatne tipe na pilotnih območjih,
 • spremljanje učinkov projektnih aktivnosti za netopirje,
 • spremljanje učinkov okrepitve naravovarstvenega nadzora,
 • določitev ukrepov in protokololov spremljanje učinkov projekta,
 • oceno družbeno-gospodarskih učinkov projekta,
 • oceno vpliva projekta na ekosistemske storitve in
 • spremljanje učinkov projektnih komunikacijskih aktivnosti.

Spremljanje učinkov projektnih aktivnosti za vrste in habitatne tipe

Spremljanje učinka projektnih aktivnosti na izbrane vrste in habitatne tipe na pilotnih območjih

V podakciji D.1.1 spremljamo učinke vseh konkretnih ohranitvenih ukrepov na pilotnih območjih (akcija C.1). V projektnem partnerstvu bomo določili metodologijo spremljanja učinkov, ukrepe in njihove izhodiščne vrednosti, ki so temelj za primerjavo stanja pred in po izvajanju ukrepov. Na podlagi rezultatov bomo ocenili učinkovitost izvedenih ukrepov na terenu in pripravili izbor najbolj učinkovitih ukrepov za vključitev v Program upravljanja Nature 2000.

Spremljanje učinka akcije C.2 na netopirje

V akciji C. 2 pripravljamo konkretne ukrepe za izboljšanje sobivanja ljudi in netopirjev. Na podlagi rezultatov rednega spremljanja učinkov izvedenih ukrepov za ohranjanje netopirjev in kulturne dediščine prilagajamo izvajanje ukrepov za njihovo učinkovitost.

Spremljanje učinka okrepitve naravovarstvenega nadzor

Namen naravovarstvenega nadzora je spremljanje stanja v naravi, nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih ukrepov in dopolnitev sistema kaznovanja kršitev naravovarstvene zakonodaje. Spremljamo delovanje naravovarstvenih služb, predvsem na področju izvajanja ukrepov Nature 2000 ter svetovanja o izvajanju ukrepov lastnikom zemljišč in drugim deležnikom. Spremljamo učinke naravovarstvenih služb pri izvajanju načrtov in ukrepov izven zavarovanih območij. Ob zaključku projekta bomo ocenili učinke naravovarstvenih služb za ohranjanje narave.

Izbor kazalnikov in protokolov za spremljanja učinkov projekta

S to akcijo bomo spremljali splošno doseganje glavnega cilja in doseganje vseh specifičnih ciljev projekta. V prvi fazi projekta bomo na podlagi rezultatov različnih pripravljalnih akcij opredelili posebne kazalnike za merjenje učinkov ter protokole spremljanja učinkov projekta. Tako bomo lahko redno vrednotili izvajanje projektnih ukrepov in doseganje ciljev. V primeru odkritja težav v smislu, da projektne akcije ne bodo pravilno vodile do zastavljenih ciljev, bomo izvajanje projektnih akcij pravilno prilagodili. 

Učinke projekta spremljamo na dveh nivojih:

 • konkretni učinki izvedbenih akcij ter
 • učinkovitost prenosa v redno prakso in delovne procese v izbranih sektorjih (kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje z vodami). 

Z vzpostavljenim protokolom spremljanja projektnih učinkov prilagajamo akcije glede na aktualne razmere.

Ocena družbeno-gospodarskih učinkov projekta

V projektu pripravljamo študijo družbeno-gospodarskih učinkov Programa upravljanja območij Nature 2000, ki vključuje analizo varstvenih ciljev in ukrepov za območja Nature 2000 v pristojnih sektorjih in institucijah za njihovo izvedbo.

V študiji med drugim analiziramo neposredno in posredno rast dejavnosti in delovnih mest, ki so rezultat projektnih akcij (akcija C) in ocenjujemo stanje posredno povezanih dejavnosti (npr. ekoturizem). Študija se osredotoča na analizo razvoja dejavnosti, zmanjševanje socialne in ekonomske izolacije, povečanje prepoznavnosti območja in regije za boljše pogoje za družbeni in gospodarski razvoj lokalnih skupnosti - predvsem na podeželju. 

Rezultati študije vključujejo koristi in priložnosti, ki jih prinaša varstvo narave za družbeni in gospodarski razvoj, še posebej na območjih Nature 2000. 

Študija ocene vpliva projekta na ekosistemske storitve

Študija ocene vpliva projekta na ekosistemske storitve vključuje kartiranje in vrednotenje ekosistemskih storitev na pilotnih območjih in opredelitev neposrednih povezav med projektnimi aktivnostmi na pilotnih območjih in ekosistemskimi storitvami. Na podlagi pridobljenih podatkov bomo ocenili vplive z uporabo metodologije MAES (Mapping and Assessing Ecosystems and their Services), ki je bila s Strategijo EU za biotsko raznovrstnost sprejeta na evropski ravni.

Glavni cilj študije je opredelitev in ocena neposrednih povezav med izvedbenimi ohranitvenimi ukrepi na ciljnih ekosistemih in ključnimi ekosistemskimi storitvami.

Spremljanje učinka projektnih komunikacijskih aktivnosti

Spremljanje učinka projektnih komunikacijskih aktivnosti vključuje:

 • 3 javnomnenjske raziskave (na začetku, ob koncu in med projektom),
 • spremljanje in analizo medijskih objav ter
 • spremljanje in analizo spletnega komuniciranja (spletno mesto, družabna omrežja).

Ob začetku projekta smo z moderiranimi in facilitiranimi delavnicami, ki so vključevale vse projektne partnerje, pripravili komunikacijsko strategijo projekta, ki jo na letni ravni implementiramo z letnimi komunikacijskimi načrti in s kratkoročnimi uredniškimi načrti za upravljanje družabnih omrežij. Redno spremljamo učinkovitost komunikacijskih aktivnosti in pripravljamo poročila o rezultatih po aktivnostih in na letni ravni.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava