Skip to main content

Strateško komuniciranje Nature 2000

Akcije E.1, E.3, E.4, E.5, E.6

Strateško komuniciranje interdisciplinarno povezuje znanosti humanistike in družboslovja tako na teoretičnem kot praktičnem nivoju. Njegova funkcija pa je podpreti organizacijo pri doseganju organizacijskih ciljev. Strateško komuniciranje je v uporabi v gospodarstvu, politiki, nevladnih organizacijah in še bi lahko naštevali. Je ena izmed temeljnih funkcij vodenja vsake organizacije – enako pomembno kot na primer finančno upravljanje. 

V varstvu narave je za uporabo strateškega komuniciranja še veliko prostora. V večini primerov (ne samo v Sloveniji) lahko spremljamo osredotočanje zgolj na izvajanje komunikacijskih aktivnosti in uporabo komunikacijskih orodij. Aktivnosti in orodja pa so le posledica odločitve o organizacijskih  in komunikacijskih ciljih, deležnikih in ključnih sporočilih. Pri tem pa moramo dobro poznati izhodiščno stanje (mnenje v organizaciji, mnenje javnosti, dosedanje aktivnosti), saj le tako lahko načrtujemo utemeljene premike v vedenju in dosegamo zastavljene cilje. S strateškim komuniciranjem dosegamo spremembe na treh temeljnih nivojih: informiranost, razumevanje in sprememba vedenja.

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je strateško komuniciranje vzpostavljeno kot samostojno področje. Glavni cilj je načrtovano in povezano komuniciranje Nature 2000 vseh partnerjev v skladu s komunikacijsko strategijo, ki smo jo s projektnimi partnerji oblikovali ob začetku projekta, ter standardov komunikacijske stroke v Evropski uniji.

Strateško komuniciranje v projektu načrtuje, vodi in izvaja Zavod Štirna v prvih šestih letih projekta. Zadnji dve leti pa aktivnosti samostojno izvaja Ministrstvo za okolje in prostor. 

Komunikacijsko načrtovanje, svetovanje in izvajanje

Prebivalci Slovenije si na podlagi javnomnenjske raziskave Eurobarometer 2015 želi večje informiranosti o biodiverziteti. Raziskava izkazuje, da 29 % Slovencev ve, kaj je Natura 2000, prav toliko pa jih je že slišalo za Naturo 2000. Na njihovo mnenje o Naturi 2000 vpliva vseh več kot 20 organizacij, ki se ukvarjajo z upravljanjem Nature 2000: institucije, nevladne organizacije, občine itd. Prav tako pa tudi mnogi drugi, ki delijo svoje poglede in izkušnje glede Nature 2000.  S strateškim načrtovanjem in izvajanjem komuniciranja dosegamo sodelovanje različnih sektorjev pri izvajanju aktivnosti varstva narave ter s tem multiplikativne učinke pri komuniciranju. V času trajanja projekta načrtujemo izvedbo treh javnomnenjskih raziskav in redno spremljanje poročanja medijev.

V projektu je aktivna tudi komunikacijska skupina, v katero so vključeni predstavniki: Zavoda Štirna, Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije. Skupina se sestaja večkrat v posamezni fazi projekta in daje smernice o poteku naravovarstvenih, gozdarskih, kmetijskih in vodarskih aktivnosti, ki jih vključujemo v načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti v letnih komunikacijskih načrtih. Glede na aktualne dogodke svetujemo partnerjem v skladu s komunikacijskimi cilji projekta. Ob zaključku koledarskega leta pripravljamo letna komunikacijska poročila, ki so izhodišče za pripravo novih letnih komunikacijskih načrtov. Na Ministrstvu za okolje in prostor sta dve delovni mesti namenjeni okrepljenemu komuniciranju Nature 2000 in sta vključeni v dnevno praktično usposabljanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti.

Osemletni projekt LIFE-IP NATURA.SI ima celostno grafično podobo, ki vključuje kreativno rešitev (ime: Živim z Naturo 2000) in priročnik celostne grafične podobe. To je temelj vizualne komunikacije projekta za vse partnerje in projektne aktivnosti. Logotip in kreativna rešitev sta posledica tega, kar želimo doseči s komunikacijskimi cilji, saj podpirata njihovo doseganje. Promocijski materiali so namenjeni uporabi na delovnih mestih, pri srečanjih z deležniki in na dogodkih projekta.

Spletno komuniciranje

Internet uporablja 83 % Slovencev, starih med 14 in 74 let, navaja Statistični urad Republike Slovenije v raziskavi leta 2019. Spletno mesto Nature 2000 v Sloveniji je bilo vzpostavljeno leta 2007 in po 13 letih s projektom LIFE-IP NATURA.SI dobiva sodobno digitalno platformo in vsebinsko nadgradnjo, ki temelji na najboljših razpoložljivih digitalnih tehnologijah. Vzporedno je prenovljena tudi spletna platforma za pripravo in pošiljanje e-novic, ki je enostavna za uporabo in skladna z evropsko zakonodajo.

Dnevno spletno komuniciranje vključuje pripravo spletnih novic projektnih aktivnosti in drugih pomembnih aktualnih vsebin za spletno mesto natura2000.si, kjer v infografikah predstavljamo tudi zanimiva dejstva o Naturi 2000. Spletnim uporabnikom omogočamo neposredno zastavljanje vprašanj in pripravljamo celovite strokovne odgovore.

V skladu s trendi digitalnega komuniciranja se Natura 2000 v Sloveniji pridružuje družabnim omrežjem. Skladno s cilji komunikacijske strategije smo izbrali družbene platforme z največjim številom uporabnikov v Sloveniji ob začetku projekta (Facebook, Instagram in YouTube).

Tehnologija družabnih omrežij se nenehno razvija, zato je sledenje in implementacija novih trendov ključnega pomena za učinkovito izvajanje spletnega komuniciranja. Izvajamo redna izobraževanja za dve zaposleni na Ministrstvu za okolje in prostor. Na podlagi uredniške politike upravljanja družabnih omrežij pripravljamo redne objave za družabna omrežja, pri čemer je velik poudarek na video vsebinah. V času trajanja projekta bomo pripravili najmanj 10 kratkih video predstavitev Nature 2000 in projektnih aktivnosti.

Komuniciranje v pilotnih območjih projekta LIFE-IP NATURA.SI

Sodelovanje in vključevanje deležnikov ni ključnega pomena samo pri načrtovanem komuniciranju na pilotnih območjih (skupno 8 območij Nature 2000), temveč je prepleteno skozi celoten projekt. Pri pilotnih območjih je osredotočenost na vključevanje različnih sektorjev, lastnikov zemljišč in organizacij, ki upravljajo dele območij, najbolj izpostavljeno, tudi zaradi intenzivnosti projektnih aktivnosti na teh območjih.

Skladno s komunikacijskim načrtom za pilotna območja in v sodelovanju s pristojnimi projektnimi partnerji izvajamo komunikacijske aktivnosti, ki vključujejo občine, lastnike zemljišč in upravljavce. Organiziramo aktivnosti za večjo informiranost v lokalnih skupnostih v sodelovanju s šolami, knjižnicami in občinami, kot so razstave, naravoslovni dnevi ipd.

Komuniciranje na nacionalnem nivoju

Komunikacijska strategija, ki smo jo uskladili s partnerji projekta na treh delavnicah, je temeljni dokument za izvajanje komuniciranja. Posnetek stanja, cilji, strateške usmeritve, deležniki in ključna sporočila so bili osnova za načrtovanje komunikacijskih aktivnosti tudi na nacionalnem nivoju. Posebno pozornost namenjamo temam kmetijstva, gozdarstva in vodarstva v sodelovanju s projektnimi partnerji ter jih s komuniciranje podpiramo pri doseganju njihovih ciljev Naturi 2000.

Med komunikacijskimi aktivnostmi so: organizacija dogodkov, odnosi z mediji, izobraževalni dogodki, nacionalna nagrada za najboljše prakse po vzoru evropske. Ločen sklop aktivnosti komuniciranja je namenjenega kmetijstvu in za območja Nature 2000, v katerih je največ prebivalcev; posebne pozornosti pa je bila deležna tudi obeležitev 100 let Spomenice. 

Na letni ravni pripravljamo analize medijskih objav, ki so izhodišče za pripravo letnih komunikacijskih načrtov in prilagoditve nacionalnih komunikacijskih aktivnosti v prihodnjem koledarskem letu.

Mreženje

V projektnem partnerstvu je mreženje področje, na katerem se povezujemo z drugimi sorodnimi projekti in organizacijami, delimo dobre prakse in izkušnje različnih sektorjev pri upravljanju Nature 2000. Partnerji predstavljamo projekt LIFE-IP NATURA.SI na srečanjih LIFE in drugih projektov ter se udeležujemo strokovnih srečanj, seminarjev, konferenc, študijskih obiskov, delavnic in predavanj v Sloveniji in tujini.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava