Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 143 / april 2013

Bilten e Natura 2000, št. 143 / april 2013


SLOVENIJA

Slovenija spremenila in povečala omrežje Natura 2000

Obstoječe omrežje Natura 2000 je Vlada RS razširila za približno 480 km2 - na kopnem  za 477 km2 in na morju za 3 km2. To je povečanje za 2,4 odstotke državnega  ozemlja.

S tem je država Slovenija prenesla neizpolnjene  zahteve Direktive pticah in Direktive o habitatih. Na  neizpolnjevanje jo je namreč Evropska komisija v letu 2012 opozorila kar dvakrat  (marec, november 2012).

Določila je tudi tehnične popravke meja območij Natura 2000. S temi popravki  so meje območij podrobno usklajene z mejami v naravi oziroma, če teh ni, s  parcelnimi in drugimi administrativnimi mejami v prostoru. Ti tehnični popravki  bodo olajšali tudi upravne postopke in strokovne analize.

Strokovne podlage za spremembe je pripravil Zavod RS za varstvo narave  avgusta 2012.

Podrobneje o obsegu in vsebini sprememb.

Delavnica za prijavitelje LIFE projektov

V Ljubljani bo 9. maja 2013 informativni dan za potencialne prijavitelje projektov LIFE+. Kotizacije ni, prijava ni potrebna. Vabilo.

Razpis je Evropska komisija objavila februarja 2013, razpis za sofinanciranje pa je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo marca 2013. Kontaktna oseba za posvet je julijana.lebez-lozej(at)gov.si.

Gospodarska zbornica: širitev naj ne bo konzervativna

Gospodarska zbornica je prve dni aprila izdala Prenovljeno Agendo 46+, ki predstavlja tudi njene poglede na Naturo 2000. V gradivu Agenda 46 – iz novembra 2012 - so se zavzemali za strokovno revizijo »Nature 2000 v smeri iskanja rešitev ustvarjalnega varstva okolja in ne konzervativnega varstva narave.«, v prenovljeni verziji, ki ima skupno 63 predlogov, pa je zapisano: Širitev Nature 2000 v smeri iskanja rešitev ustvarjalnega varstva okolja in ne konzervativnega varstva narave. GZS je odkonila  predlagano širitev zaradi tega, ker da niso bile vključene pomembne kompetentne ustanove.

O prihodnosti sulca v Sloveniji

Ribiška zveza Slovenije je 19. aprila 2013 v Gornji Radgoni organizirala strokovni posvet o sulcu v Sloveniji. Sulec je Natura 2000 vrsta. Večje populacije so se ohranile le še v osrednjem delu Save in njenih večjih pritokih Sori, Ljubljanici, Mirni in Krki ter na Kolpi. Na posvetu so predstavili razširjenost nekdaj in sedaj, stanje populacije, biologijo in ekološke zahteve. Opozorili so na glavne vzroke ogroženosti in na zmanjšanje številčnosti.

Delovna akcija na Vrheh

Zaposleni na Zavodu RS za varstvo narave so 22. aprila 2013 v okviru LIFE projekta WETMAN na območju Vrhe  pod vodstvom strokovnih sodelavcev Zavoda za gozdove Slovenije izvedli akcijo odstranjevanja zarasti. Več.

Z otroci o živem svetu celinskih voda

Sodelavci LIFE projekta AQAVIVA so v aprilu obiskali otroke vrtca in dveh osnovnih šol. Spoznavali so delovanje mokrišč in bivališča vider.
Na čistilni akciji Ljubljanica 2013 pa so na stojnici mimoidočim predstavljali biodiverziteto celinskih voda. 

Opazovali in sledili volkovom na Notranjskem in Kočevskem

V okviru LIFE projekta SloWolf so marca prišli na sled trem volkovom nad vasjo Grčarice. Posneli pa so tudi alfa samca Vida iz tropa Menišija, ki se mu je – po smrti volkulje Tvigi – pridružila volkulja iz tropa Snježnik in tako se je formiral nov trop na tem teritoriju (youtube, 1:35).

Projekt za Dragonjo

Dragonja je del območja Natura 2000 Slovenska Istra. Zavod  Eko-Humanitatis s sodelujočimi organizacijami je aprila 2013 pričel izvajati LAS projekt za spodbujanje trajnostnega razvoja in aktivnega  varovanje naravne ter kulturne dediščine porečja Dragonje. Maja in junija bodo organizirali brezplačne delavnice. Več informacij: ekohumanitatis@gmail.com

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Hrvaški minister Naturo 2000 predstavil gospodarski zbornici

Na sedežu hrvaške gospodarske zbornice je minister Zmajlović predstavil Naturo 2000 in hrvaški predlog omrežja. Dejstvo, da bo 36,92 % kopnega ozemlja Hrvaške vstopilo v omrežje Natura 2000, po njegovih besedah pomeni ogromno priznanje in potrditev naravnega bogastva Hrvaške. Več.

Pomočnik ministra Strizrep pa je na radijski oddaji ob Dnevu zemlje poudaril, da je površina območja, ki je vključeno v evropsko omrežje Natura 2000, odraz naravnega bogastva in podlaga za prihodnji razvoj države, in nikakor motnja in ovira razvoju.

BRANJE

N-vestnik

Izšla je aprilska številka biltena N-vestnik, ki ga izdaja Zavod RS za varstvo narave.

O bobru v Ribiču

V aprilski številki revije Ribič je objavljen članek Mohorja Slatnerja o bobru na Krki.

O zmanjševanju konfliktov med medvedom in človekom

Predavanje dr. Setha Wilsona o reševanju konfliktov z medvedi z naslovom Reducing Human-Bear Conflicts in Rural Agricultural Communities, ki je bilo organizirano 28. marca 2013 na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete je objavljeno na spletu (youtube, 1:12:22).

Podatki o odvzemu medveda in volka iz narave

Zavod za gozdove Slovenije je zbral podatke o odvzemu velikih zveri v četrtem trimesečju leta 2012 in prvem trimesečju leta 2013 (pdf, 2 strani).

Geologija za vse otroke

Založba Beletrina je izdala knjigo Miloša Bavca Miloš Bavec: Zgodbe iz podzemlja - Geologija za vse otroke. Izšla je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije. Knjiga ima 58 strani, cena je 27 EUR.

Knjigi o gozdovih

Gozdarski inštitut Slovenije je izdal knjigo Macesnovi gozdovi v Sloveniji. Avtorja sta Igor Dakskobler in  Lado Kutnar (pdf, 32 strani). Izdal je tudi knjigo Združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca, avtorji so: Igor Dakskobler, Petra Košir, Lado Kutnar (pdf, 76 strani).

Mnenje prostorskega planerja o Naturi 2000 v Sloveniji

Peter Bassin z Ljubljanskega urbanističnega zavoda je na spletni strani Evropskega sveta prostorskih planerjev ECTP-CEU objavil svoje mnenje o širitvi območij Natura 2000: Is Slovenia becoming the botanic and zoo garden of EU?

Interpretacija – primerjalna analiza

Anja Cvahte je avtorica diplomskega dela Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in narodnem parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije, Filozofska fakulteta – Oddelek za geografijo, 2013.

Kartiranje in vrednotenje ekosistemov in njihovih storitev

Evropska komisija je izdala publikacijo Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services An analytical framework for ecosystem assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020. Discussion paper – Final, april 2013 (pdf, 60 strani).

Naravni parki Dinaridov

V okviru WWW projekta za narodne parke Dinaridov so pripravili film Odkrijte Dinaride / Discover Dinarides. Tu je predstavljenih 75 naravnih parkov, med njimi tudi iz Slovenije.

NAPOVEDNIK

9. maj 2013: delavnica za prijavitelje LIFE projektov, Ljubljana.

19. september 2013: simpozij Tujerodne vrste - stanje, vplivi in odzivi, Ljubljana.

11-13 september 2013: 5th River Restoration Conference, Dunaj, Avstrija.

16-19 september 2013: 20. mednarodna konferenca o okoljskih kazalnikih / 20th International Conference  of Environmental  Indicators, Trier, Nemčija.

25-27 september 2013: mednarodna konferenca o volku: Wolf conservation in human dominated lanscapes, Postojna.

21-27 oktober  2013: mednarodna konferenca  3rd International Marine Protected Areas Congress, Marseille-Korzika, Francija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

NARAVA NA KRATKO

Natura 2000: spremenjene tri uredbe

Vlada RS je 18. aprila sprejela več predpisov in dokumentov, povezanih z Naturo 2000: Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ekološko pomembnih območjih, Uredbo o dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih, Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Vse uredbe so objavljene v Uradnem listu št. 33/2013.

Sprejela je tudi odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi kršitve prvega in drugega odstavka 4. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic.

Poročilo s konference CITES

Vlada je sprejela Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 16. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) od 3. do 14. marca 2013 v Bangkoku, Tajska.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava