Skip to main content

Čezmejno sodelovanje za dolgoročno ohranjanje velikih zveri

Namen projekta Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih - Carnivora Dinarica  je izboljšati varstveno stanje velikih zveri  - evrazijskega risa, volka in medveda - na Natura 2000 območjih Javorniki -Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji ter območju »Gorski kotar i Sjeverna Lika« na Hrvaškem. Gre za sklenjeno čezmejno gozdno območje, edinstveno v Srednji Evropi, kjer je v istem prostoru prisotno še okoli 20 risov, 60 volkov in 700 medvedov. Ohranjanje njihove dolgoročne prisotnosti je izjemnega pomena za varovanje biodiverzitete in ekosistemov čezmejnega prostora Slovenije in Hrvaške, glede na dobro povezanost in prehodnost tega prostora pa je prav meddržavno sodelovanje pri tem ključnega pomena.

 Foto: Hubert Potočnik

Projekt se osredotoča na tri najpomembnejše skupne izzive: i) konkretizacija strategij in odpravljanje vrzeli v čezmejnem upravljanju velikih zveri; ii) zmanjšanje tveganj, ki ogrožajo zveri, predvsem rastočega pritiska človeka (promet, škode v kmetijstvu in fragmentacija habitatov), in iii) (ne)razumevanje vloge zveri v ekosistemih.

Carnivora Dinarica v primerjavi s predhodnimi projekti tematiko prvič obravnava sistematično in celovito, skladno z nacionalnimi in EU politikami ter predvsem s prenosom znanj od raziskovalnih partnerjev v lokalno prakso. Ukrepi bodo zagotavljali prenosljivost in trajnost tudi po zaključku projekta.

Pričakovani projektni rezultati vključujejo izboljšano čezmejno varstvo in upravljanje velikih zveri preko harmonizacije metodologij za spremljanje populacij volka in risa, skozi boljše poznavanje groženj povezljivosti habitatov, boljše razumevanje ekosistemskih storitev velikih zveri in kot posledico okrepljenega sodelovanja ustanov iz obeh držav.

Posebno pozornost bodo namenili zmanjšanju tveganj, ki ogrožajo ohranjanje velikih zveri. V ta namen bodo izvedli deset demonstracijskih aktivnosti. Med najpomembnejše štejejo vzpostavitev kmetije dobrih praks, donacije ograj za preprečevanje škod, vzreja pastirskih psov, postavitev dinamične signalizacije na prometnicah za preprečevanje povozov, vzpostavitev obore za osirotele risje mladiče v NP Risnjak, postavitev medovarnih smetnjakov, izvedba ukrepov za usmerjanje obiska na območjih NP Risnjak, Snežnika in ob delu Kolpe ter vzpostavitev pomembnega središča za usmerjanje in ozaveščanje o velikih zvereh v Pivki, tako imenovanega »Zverinjaka«.

Pomemben del aktivnosti je posvečen delu z ljudmi s ciljem krepitve sposobnosti, znanja in zavedanja o pomenu velikih zveri ter načinih sobivanja človeka z njimi. To bodo dosegli preko obsežne komunikacijske kampanje in usposabljanj nacionalnih in lokalnih deležnikov ter drugih zainteresiranih prebivalcev projektnega območja.

  

Foto: Hubert Potočnik                                                                                                                                                       Foto: Zoran Bončina

Vodilni parter projekta je Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Slovenska projektna partnerja sta Zavod za gozdove Slovenije in Občina Pivka.  Na hrvaški strani v projektu sodelujejo Univerza v Zagrebu - Veterinarska fakulteta, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, WWF Adria – združenje za začito narave in ohranjanje biodiverzitete, mesto Vrbovsko ter Primorsko-goranska županija.  Pridruženi partnerji so Javna ustanova Priroda (Primorsko-goranska županija), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Hrvaška agencija za okolje in naravo in NINA Norsk institut for naturforskning (Norveški inštitut za raziskave narave).

Projekt vreden 2.347.340,64 EUR. Sofinanciranje projekta je zagotovljeno v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. Izvajali ga bodo 30 mesecev,  od prvega septembra 2018 do konca februarja 2021.

Več informacij: vodja projekta Aleksandra Majić Skrbinšek, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, aleksandra.majicskrbinsek@bf.uni-lj.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava