Skip to main content

Dobra praksa odstranjevanja japonskega dresnika

Širjenje invazivnih tujerodnih vrst je eden izmed globalnih izzivov varstva narave, saj vpliva na ohranjenost rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij. K reševanju izzivov povezanih z invazivnimi tujerodnimi vrstami bodo prispevali tudi v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. 

Za izboljšanje stanja ohranjenosti habitatov in vrst bo Direkcija RS za vode odstranjevala tujerodne invazivne vrste rastlin in ponovno vzpostavila avtohtono obrežno zarast ob Dravinji. Aktivnosti bodo potekale na pilotnem območju Nature 2000 Dravinja s pritoki (SI3000306). 

Uspešnost odstranjevanja tujerodnih vrst rastlin je odvisna od številnih dejavnikov, zato zahteva skrbno in premišljeno načrtovanje aktivnosti. Strokovnjaka Direkcije RS za vode sta se zato odpravila na izmenjavo izkušenj v Triglavski narodni park. Ogledala sta si dobro prakso odstranjevanja japonskega dresnika. V Triglavskem narodnem parku imajo namreč dobre izkušnje z odstranjevanjem tujerodne vrste dresnika. Tanja Menegalija iz Javnega zavoda Triglavski narodni park je metodo z veseljem predstavila in strokovnjaka popeljala na ogled. K omejevanju dresnika so pristopili s prekrivanjem sestojev z materiali iz poliesterskih in polipropilenskih vlaken. Materiale je zaradi njihovih lastnosti mogoče uporabljati tudi na vodnih in obvodnih zemljiščih. Že drugo leto sta prekrita sestoja dresnika na brežini Bohinjskega jezera in v bližini vodotoka Ribnica, kjer je učinkovitost metode že vidna. Opazne so le posamične drobne steblike dresnika ob robovih prekrite ploskve, ki jih ob kontroli na terenu skrbno populijo. 

Oznaka za testno točko v bližini vodotoka Ribnica (foto. M.Hrovat)

Oznaka za testno točko v bližini vodotoka Ribnica (foto. M.Hrovat)

Testna točka v bližini vodotoka Ribnica (foto. M.Hrovat)

Prekrita brežina Bohinjskega jezera (foto: I.Kavčič)

Prekrita brežina Bohinjskega jezera (foto: I.Kavčič)

Prisotni na ogledu (foto: I.Kavčič)

Prisotni na ogledu (foto: I.Kavčič)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava