Skip to main content

Evropski dan Nature 2000

Evropski dan Nature 2000 se nanaša na 21. maj 1992, ko sta bila sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Ta direktiva je skupaj z Direktivo o pticah (letos obeležujemo njeno 40-letnico) postala podlaga za evropsko mrežo varovanih območij Natura 2000, znotraj katere varujemo evropsko pomembne vrste in življenjska okolja. Danes Naturo 2000 sestavlja več kot 27.000 območij na kopnem in morju po vsej EU, s čimer se uspešno prispeva k ohranjanju naše edinstvene evropske naravne dediščine. Natura 2000 ni sistem strogih naravnih rezervatov, v katerih ne sme biti nobenih človekovih dejavnosti (vanjo so sicer vključeni tudi strogo varovani naravni rezervati, a večina zemljišč je v zasebni lasti in brez režimov). Ohranjanje in trajnostna raba območij Natura 2000 sta zastavljena veliko širše in sta osredotočena predvsem na to, da ljudje delamo z naravo in ne proti njej. Vsekakor pa morajo države članice zagotoviti, da se območja upravljajo trajnostno.
 
Letos obeležujemo 15 let od ustanovitve omrežja Natura 2000 v Sloveniji. Vlada ga je določila ob vstopu v Evropsko Unijo. Evropska komisija je objavila najnovejše rezultate raziskave Eurobarometer na temo biotske raznovrstnosti. Po številu prebivalcev, ki so že slišali za Naturo 2000, je Slovenija na tretjem mestu v EU, po številu tistih, ki poznajo njen pomen, pa na četrtem – in za trikrat presega evropsko povprečje.
 
V Sloveniji si prizadevamo proaktivno izboljševati stanje ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatnih tipov z izvajanjem Programa upravljanja območij Natura 2000. V tem programu so opredeljeni cilji in ukrepi za posamezne vrste in habitatne tipe za vsa območja Natura 2000 v Sloveniji. Večina ukrepov zagotavljanja dobrega stanja ohranjenosti je sistemske narave in je vključena v prostorsko načrtovanje, rabo kmetijskih zemljišč, gospodarjenje z gozdovi, upravljanje z vodami ter upravljanje z divjadjo in ribami. Del ukrepov pa financiramo s projektnimi viri. Projekti, ki so za doseganje ciljev območij Natura 2000 v Sloveniji trenutno še posebej pomembni, so financirani iz evropskega sklada LIFE in Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Številne organizacije v partnerstvu trenutno izvajajo 7 projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, poudarek je na izvedbi konkretnih naravovarstvenih aktivnosti. S temi projekti izboljšujemo stanje travišč na Ljubljanskem barju, Cerkniškem jezeru in Planinskem polju, na Goričkem in Krasu, obnavljamo barja v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, izboljšujemo razmere za evropsko pomembne vrste in habitate Vipavske doline ter Julijskih Alp. V pripravi je še nekaj projektov, s katerimi bomo po vsej Sloveniji na prednostnih območjih Natura 2000 poskušali zaustaviti slabšanje stanja biotske raznovrstnosti.
 
Ministrstvo za okolje in prostor je konec preteklega leta skupaj s 14 partnerji začelo izvajati prvi obsežnejši projekt namenjen ohranjanju vrst in habitatnih tipov ter okrepljenemu upravljanju z omrežjem Natura 2000. Gre za prvi večji projekt, t.i. integriran LIFE projekt za naravo, ki izstopa tako po dolžini, vrednosti (skupna vrednost projekta je 17 mio EUR) kot v strukturi in številu partnerjev. V naslednjih osmih letih bomo na podlagi preteklih dobrih praks in z novim znanjem ter veščinami pridobljenimi v tem in drugih projektih s partnerji izvedli številne aktivnosti. Projekt temelji na sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki. Vanj so vključeni vsi javnim zavodi, ki so neposredno ali posredno vpeti in so-odgovorni za izvajanje politike ohranjanja narave v Sloveniji, tri raziskovalne inštitucije in dve nevladni organizaciji pa bodo nudile potrebno strokovno podporo. Na osmih izbranih Natura 2000 območjih bodo partnerji izvedli konkretne akcije na terenu za izboljšanje stanja v naravi.
 
Namen projekta LIFE IP NATURA SI ni samo prenova in okrepljena implementacija Programa upravljanja z Naturo 2000 v Sloveniji, temveč tudi delovanje kot krovna povezava med ključnimi organizacijami in posamezniki, dobro sodelovanje in redno komuniciranje med oblikovalci politik in inštitucijami odgovornimi za implementacijo ukrepov ter okrepljeno sodelovanje z lastniki zemljišč, raziskovalnimi ustanovami, strokovnjaki, prostovoljci, nevladnimi organizacijami, itd. Omogočili bomo pridobivanje novih znanj in večjo uporabo rezultatov, znanj in najboljših praks preteklih projektov na nacionalni in sistemski ravni ter spodbudili uporabo komplementarnih sredstev različnih evropskih finančnih mehanizmov za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Želimo vzpostaviti dolgoročno k rezultatom usmerjeno upravljanje z Naturo 2000 in posledično izboljšanje stanja ohranjenosti Natura vrst in habitatnih tipov.
 
Za reševanje konkretnih težav v naravi ter testiranje novih pristopov za ohranjanje narave slovenski prijavitelji že več kot petindvajset let za t. i. tradicionalne projekte uspešno pridobivajo nepovratna sredstva centraliziranega evropskega finančnega mehanizma LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor jim ves ta čas stoji ob strani predvsem z nacionalnim sofinanciranjem. Tako je Slovenija od leta 1993 za LIFE projekte za ohranjanje biotske raznovrstnosti in Nature 2000 uspešno pridobila skoraj 35 milijonov EUR evropskih sredstev za 29 LIFE projektov s področja LIFE Narava in biotska raznovrstnost, katerih skupna vrednost je 59 milijonov EUR. Ministrstvo je za sofinanciranje teh projektov namenilo dobrih 13 milijonov EUR.
 

                    

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava