Skip to main content

Gospodarjenje s poplavnimi gozdovi ob Muri – povzetek omizja

Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije - OE Murska Sobota in Prleška razvojna agencija so 9. decembra 2008 v gostilni Trnek v ribiškem domu na Moti pri Ljutomeru organizirali omizje »Gospodarjenje s poplavnimi gozdovi ob Muri«. Zeleno nit omizja je vodil dr. Gregor Božič iz Gozdarskega inštituta Slovenije s projektom CRP V4-0355 »Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (Populus nigra L.) na obrežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev«. Predstavljeno je bilo stanje v Pomurskih gozdovih, ki jih občasno še poplavljajo vode in problematika ohranjanja teh, zelo občutljivih gozdnih ekosistemov, s posebnim poudarkom na črnem topolu – avtohtoni drevesni vrsti poplavnih gozdov, ki ima velik ekološki pomen za te kraje.

Vegetacijski oris je prikazal dr. Andraž ČARNI iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU. Na pomen poplavnih gozdov ob reki Muri za ohranjanje črnega topola v Evropi in lastnosti tal na njegovih rastiščih  nas je opozoril dr. Gregor BOŽIČ iz Gozdarskega inštituta Slovenije. Povedal je, da je črni topol ena najbolj ogroženih drevesnih vrst v Evropi - uničeno že 90 % naravnih habitatov, ostalo v fazi degradacije. Da imamo v Sloveniji dobro ohranjene populacije črnega topola  je povedal Kristjan JARNI iz Biotehniške fakultete – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ter predstavil kako lahko okolju, kjer rastejo ameriški črni topoli in hibridi v bližini avtohtonega črnega topola pride do spontanega križanja.  Dr. Lidija GLOBEVNIK iz Inštituta za vode RS je predstavila načrtovane posege na reki Muri v okviru projekta BIOMURA. V okviru tega projekta se bo povezala glavna struga s stranskimi kanali, vzpostavila ustrezna višina rečne vode pri vtoku v rokave, razširila glavna struga za oblikovanje erozijskih brežin in prodišč, prikazalo se bo sonaravno vzdrževanje poplavnih gozdov in stranskih rokavov ter vzpostavila vodna povezava izbranih mrtvic in rokavov. Gospodarjenje s poplavnimi gozdovi, ter vrstno in vegetacijsko sestavo nam je podrobneje prikazal Stanko ROJKO iz Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota. Razloge za uporabo lesne biomase za pridobivanje alternativnih virov energije ter pridobivanje in rabo lesne biomase sta nam predstavila Tine PREMRL in  dr. Gregor BOŽIČ  iz Gozdarskega inštituta Slovenije. Spoznali smo značilnosti drevesnih vrst, ki so primerne za proizvodnjo  biomase v energetske namene v nasadnih oblikah  s kratkimi proizvodnimi ciklusi.

Na koncu omizja so se v razpravo vključili številni udeleženci omizja in predstavniki organizacij, ki so v stiku s poplavnimi gozdovi in reko Muro, kar je lep dokaz, da jim ni vseeno za okolje, v katerem živijo. Več o projektu: www.biomura.si/slo/, fotografije s posveta.

Zapisala in fotografirala:
dr. Boštjana Žajdela, RRA Mura, sodelavka na projektu Biomura

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava