Skip to main content

Inšpekcija v letu 2015 nadzorovala za naravo pomembna travišča

Inšpektorat za okolje in naravo v svojem poročilu za leto 2015 navaja, da so izvedli inšpekcijski nadzor nad travišči s posebnim naravovarstvenim statusom. Pregledali so 23 travišč, od katerih jih je imelo 22 status območja Natura 2000, eno je je bilo naravna vrednota državnega pomena.

Osnovni cilj akcije je bil nadzor nad stanjem travišč v varovanih območjih in identifikacija najbolj pogostih kršitev. Večina travišč je imelo poleg statusa območje Natura 2000 še druge statuse, npr. naravna vrednota državnega pomena, zavarovano območje in ekološko pomembno območje. Travišča, ki so bila predmet nadzora, so imela različne habitatne tipe od nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov do alpinskih travišč.

Ugotovili so, da se varstveni ukrepi izvajajo le na 22% obravnavanih traviščih, na enem območju deloma, medtem ko se na 74% obravnavanih traviščih ne izvajajo. Kljub temu so ocenili, da je bilo stanje travišč v 65% ugodno, v 13% delno ugodno in v 22% neugodno.

Najbolj pogosti dejavniki ogrožanja v času nadzora so bili zaraščanje, vožnja v naravi, paša, zgodnja in prepogosta košnja, spreminjanje ekstenzivnih travniških površin v intenzivne travnike, spreminjanje travnikov v njive, prekomerna krčitev obvodne drevnine, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, izsuševanje, setev neavtohtonih travnatih mešanic in zasipavanje z gradbenimi odpadki.

V času izvajanja inšpekcijskega pregleda so bili na 12 obravnavanih traviščih (52 %) zaznani naslednji posegi: nasutje travišča s peskom, odkopavanje, postavitev montažnega šotora, sejanje kmetijskih kultur, urejanje brežine (betoniranje), sekanje vegetacije, vzdrževanje melioracijskega jarka, črno odlagališče, spreminjanje v trajni nasad, strelišče lovske družine. Na preostalih traviščih (48 %) posegov ni bilo zaznanih.

Tekom izvajanja nadzora so bile v inšpekcijskem postopku izdane 4 ureditvene odločbe. Za odpravo manjših nepravilnosti sta bili izdani 2 opozorili po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru. V enem primeru je ukrepala kmetijska inšpekcija. Izrekli so tri ukrepe po Zakonu o prekrških, in sicer 1 odločbo (pravna in odgovorna oseba) ter 2 opozorili.

S poročilom se je Vlada RS seznanila na seji 3. marca 2016.

 

Več:

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava