Skip to main content

Izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Ljubljansko barje je največje mokrišče v Sloveniji, ki ima bogato kulturno dediščino in veliko biotsko raznovrstnost. Naravni ekosistemi, kot so mokrišča opravljajo veliko funkcij, med katerimi je tudi skladiščenje ogljika. Ljubljansko barje, ki ga zaznamujejo travniki, steljniki, njive, jarki in mejice ter številne zavarovane rastlinske in živalske vrste, v celoti sodi v območje Nature 2000. Od nekdaj je to območje soustvarjal človek in s svojimi vplivi preoblikoval krajino. Način gospodarjenja in raba zemljišč, zlasti kmetijskih, vplivajo na procese v tleh, zato so le-ta lahko vir ali ponor toplogrednih plinov. To lahko ugotovimo z neposrednimi meritvami na terenu, in sicer s posebnimi senzorji za merjenje toplogrednih plinov. Na podlagi informacij o emisijah se lahko odločimo za izvedbo ustreznih ukrepov za njihovo zmanjšanje.

Gozdarski inštitut Slovenije v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE izvaja ukrepe za izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju. Območje je bilo v preteklosti intenzivno meliorirano, prvotno predvsem zaradi naseljevanja in spreminjanja zemljišč v kmetijsko rabo, kasneje pa zaradi zmanjševanja poplavne ogroženosti s sistemom odvodnih kanalov oz. jarkov. 

Na izbrane terciarne jarke pilotnega območja smo v sodelovanju s podizvajalcem namestili devet mikrozapornic, ki so namenjene zadrževanju odtekanja viškov vode. Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju pogojev za revitalizacijo mokrotnih travnikov. Gre za hidrološki ukrep, s katerim želimo ugotoviti vpliv vodnega režima na emisije toplogrednih plinov (TGP), in sicer ogljikovega dioksida (CO2) in metana (CH4) ter biotsko raznovrstnost travnikov. Na podlagi primerljivih raziskav pričakujemo, da bo imel ukrep lokalen vpliv. Na površinah, ki so predmet tega ukrepa in bližnjih kontrolnih ploskvah smo že izvedli vzorčenje tal in popis vegetacije. Poleg tega bomo z namestitvijo petih piezometrov izvajali tudi hidrološki monitoring, ki je potreben za oceno vpliva vodnega režima na dinamiko emisij CO2 in CH4. Skupaj z obstoječim hidrološkim monitoringom bo zagotavljal boljše podatke in s tem informacije za ugotovitev celostne hidrološke podobe, kar bo podlaga za pripravo smernic za učinkovitejše gospodarjenje z mokrotnimi travniki Ljubljanskega barja. 

nameščanje zapornice

Nameščanje mikrozapornic v terciarne jarke na Ljubljanskem barju (foto: Boštjan Mali).

Za spremljanje emisij obstajajo različne merilne naprave, kot so komore odprtega in zaprtega tipa. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je bila v Laboratoriju za elektronske naprave razvita naprava z analizatorjem, ki se pomika po nosilnih tračnicah in, pri tem pa na različnih mestih kontinuirano beleži podatke o tokovih emisij CO2 in CH4. Z napravami bomo spremljali emisije omenjenih toplogrednih plinov na vlažnih tleh barjanskih travnikov, kjer se izvaja hidrološki ukrep in na bolj sušnih kontrolnih površinah.

Sredi decembra smo v bližini jarka, na katerem sta dve mikrozapornici, namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov. V letošnjem letu bomo dodali enako napravo na kontrolni površini ter dodaten par naprav ob drugem terciarnem jarku znotraj istega pilotnega območja.

merilna naprava za merjenje toplogrednih plinov

Merilna naprava za merjenje emisij toplogrednih plinov, nameščena v bližini terciarnega jarka (foto: Andreja Ferreira).

Na slovenskih mokriščih tovrstnih raziskav še ni bilo, pretekle raziskave v tujini pa so pokazale, da se po revitalizaciji mokrišča emisije CO2 zmanjšajo, medtem ko se emisije CH4-povečajo. Raziskave kažejo, da se na ta zemljišča vrnejo rastlinske vrste, ki so prilagojene na vlažne razmere.

Ukrepe bomo spremljali do leta 2026. Vmesne rezultate o učinkih ukrepov na emisije TGP bomo redno poročali na spletni strani projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.
 

Novico pripravila: Anica Simčič, Gozdarski inštitut Slovenije

mikrozapornica

Učinek mikrozapornice po 2 tednih od namestitve, z višjim vodostajem za mikrozapornico (foto: Andreja Ferreira).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava