Skip to main content

LIFE ARTEMIS: “Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu”

Projekt LIFE ARTEMIS je nastal kot odgovor na vse večje število tujerodnih vrst v gozdovih. Od leta 2016 do 2020 so partnerji projekta razvijali rešitve za učinkovito upravljanje s tujerodnimi vrstami v gozdovih. Ob zaključku projekta so izdali publikacijo Poljudno poročilo rezultatov projekta LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdovih, ki si ga lahko prenesete na tej povezavi

Rastline, živali, glive in mikroorganizme, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel izven območja njihove naravne razširjenosti imenujemo tujerodne vrste. Ker se na novem območju nekatere zelo hitro širijo in negativno vplivajo na domače vrste in življenjska okolja, jih imenujemo invazivne tujerodne vrste. Te vrste se v nova okolja širijo npr. s transportom blaga, širjenjem okrasnih rastlin z vrtov, s spontanim širjenjem iz sosednjih držav.

Invazivne tujerodne vrste se širijo tudi v slovenskih gozdovih

Zaradi različnih ujm in napadov podlubnikov so v slovenskih gozdovih nastale večje odprte površine, kamor se naseljujejo tujerodne vrste. Nekatere se hitro širijo in rušijo naravno ravnovesje v gozdnem ekosistemu, kjer ima vsaka domorodna vrsta svojo vlogo. Za ohranjanje zdravja naših gozdov je tako bistvenega pomena obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst in preprečitev novih vnosov, s čimer so se ukvarjali strokovnjaki v projektu LIFE ARTEMIS.

Projekt LIFE ARTEMIS za učinkovito upravljanje invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih

Glavni cilj projekta pod vodstvom Gozdarskega inštituta Slovenije je bil prispevek k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano ozaveščenostjo javnosti in vzpostavitev učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje ter hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdu. V projektu so sodelovali še Zavod RS za varstvo narave, Zavod Symbiosis in Zavod za gozdove Slovenije.  

Za zajezitev širjenja invazivnih tujerodnih vrst je zelo pomembno njihovo zgodnje zaznavanje

V začetnih fazah razraščanja so tujerodne vrste redke in težko zaznavne. Obdobje prilagoditve teh vrst traja lahko več let ali desetletij. Po t.i. prilagoditvenem obdobju se populacije povečajo in prostorsko razširijo, povečajo pa se tudi njihovi negativni vplivi. S sistemom nadzora je mogoče njihove negativne učinke zmanjšati, kar pa zahteva ponavljajoče in drage ukrepe. 

V projektu so oblikovali predlog institucionalnega okvira sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO) za invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Bistveni del sistema ZOHO je vzpostavljen informacijski sistem, ki omogoča sporočanje opažanj tujerodnih vrst in hiter prenos informacij do strokovnjakov. Informacijski sistem sestavlja mobilna aplikacija »Invazivke«, ki omogoča enostaven vnos podatkov preko mobilnega telefona. Podatke lahko vnesemo tudi na spletnem mestu www.invazivke.si, kjer so na voljo informacije o vseh javno dostopnih najdbah in podatkih. 

Do sedaj zbranih že več kot 74.600 opažanj

Sistem hitrega zaznavanja in obveščanja ZOHO obsega:
▪    Opozorilni seznam vrst, v katerega so strokovnjaki vključili invazivne tujerodne vrste, ki so pri nas še v zgodnjih fazah širjenja in nove vrste, ki povzročajo težave drugod po Evropi.
▪    Dobro usposobljeni opazovalci na terenu. 
▪    Orodja za sporočanje opažanj (mobilna aplikacija in spletni portal).
▪    Učinkovit načrt odzivanja. 

V projektu so vzpostavili podporno spletno platformo »Tujerodni vedež«, ki je namenjena spremljanju akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in izmenjavi izkušenj z odstranjevanjem posamezne vrste.

V projektu so o tujerodnih vrstah usposobili več kot 1000 ljudi

Pomemben del projektnih aktivnosti je bil namenjen ozaveščanju različnih ciljnih skupin o tujerodnih vrstah. Z namenom zgodnjega zaznavanja in opazovanja so izvedli več usposabljanj za delavce v gozdarstvu, varstvu narave, v podjetjih, povezanih z gozdarstvom, in za lastnike gozdov. Z mrežo dobro usposobljenih opazovalcev se močno povečajo možnosti za hitro zaznavanje invazivnih tujerodnih vrst v začetnih fazah.

Z vključevanjem prostovoljcev, učencev in dijakov ter s številnimi ozaveščevalnimi akcijami se je v času izvajanja projekta še povečalo sicer visoko, zavedanje problematike invazivnih tujerodnih vrst pri nas. V javnomnenjski raziskavi so državljani izpostavili, da so z odstranitvijo vrst s svojih vrtov pripravljeni ukrepati in preprečevati vnos ter širjenje tujerodnih vrst ter aktivneje sodelovati pri sporočanju novih najdb. 

Projekt LIFE ARTEMIS finančno podpira Evropska komisija v okviru finančnega mehanizma LIFE, podprograma LIFE+ Okoljsko upravljanje in informiranje. Projekt poleg partnerjev sofinancirajo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
 

aktivnost z učenci v projektu LIFE ARTEMIS

Ozaveščanje učencev o invazivnih tujerodnih vrstah (Foto: Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava