Skip to main content

Monitoring travišč

V letu 2016 so sodelavci Zavoda RS za varstvo narave pripravili metodologijo za spremljanje stanja ohranjenosti traviščnih habitatnih tipov ter habitatov vrst, vezanih na travišča, na manjših območjih Natura 2000. Podatki so namenjeni pripravi, izvedbi in oceni učinkovitosti upravljavskih ukrepov in so skupaj s podatki vrstnih monitoringov pomemben del cikla upravljanja z območji Natura 2000.

Za spremljanje stanja traviščnih habitatov in habitatnih tipov so določili devet kazalcev, ki so relativno enostavni za spremljanje, hkrati pa omogočajo, da z njimi ocenijo spremembe stanja travišč.

Tekom leta so nastajajočo metodologijo testirali na sedmih manjših območjih Natura 2000: Boletina, Cerovec, Duplica, Pregara – travišča, Reka / dolina Reke (del), Volčeke in Vrhoveljska planina. Na vsakem območju so določili t.i. upravljavsko območje. Po terenskem ogledu so pripravili skupno oceno stanja upravljavskega območja podali oceno ustreznosti ukrepov iz PUN2000. Navedli so naloge, ki bi jih bilo potrebno izvesti bodisi v tem ali prihodnjem programskem obdobju, da bodo varstveni ukrepi pozitivno vplivali na stanje ohranjenosti območja. Na podlagi terenskih izkušenj so postopoma optimizirali tudi samo metodologijo.

Več:

  • mag. Matej Petkovšek: Monitoring območij NATURA 2000 s traviščnimi habitatnimi tipi in vrstami vezanimi na travišča, N Vestnik št. 52, stran 7.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava