Skip to main content

Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi

Projekt, ki ga  je v letu 2007 predlagala Regionalna razvojna agencija Posavje na razpis Službe vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo in tako uspešno zagotovila sredstva iz EU in posavskih občin, je v začetku leta 2008 v polnem razmahu.

Zaključujejo s prvo  od šestih aktivnosti – Oblikovanje integralnih turističnih produktov (ITP), katerih ogrodje je naravna dediščina Posavja. S strokovnimi sodelavci  Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za gozdove Slovenije so pripravili nabor najbolj zanimivih naravnih vrednot, pri tem pa upoštevali tudi   varstveni vidik in dostopnost. Vse so si tudi ogledali na terenu in ovrednotili obstoječe stanje urejenosti, interpretacije, razpoložljivosti vodnikov ipd. V ožjem izboru za vključitev v ITP je tako 24 naravnih vrednot oz. območij Nature 2000 – Jovsi, Kostanjeviška jama, Krakovski gozd,  Bohor, Ajdovska jama, parki ob nekaterih gradovih,  posamezna drevesa (Nujčev hrast, hrast v Malencah, Skorš v Drenovcu, rastišče rumenega sleča na Vrhku in nad Boštanjem, rastišče Clusijevega svišča na Lovrencu, vodne vire, različne učne poti (npr. Vodna učna pot Gabernica, gozdne učne poti – Pišece, Loka..) V ITP pa predvidevajo vključiti še avtohtone pasme – krškopoljski prašič, posavski konj, stare sorte sadnega drevja, zgodovinske osebnosti, ki so delovale na področju narave, naravoslovja in so tako ali drugače povezane s Posavjem ( botanik Paulin, p. Simon Ašič ipd.)

Dokončni izbor v ITP in trženje je odvisen od več dejavnikov – od ustrezne interpretacije oz. razpoložljivosti dobrih vodnikov, sprejemljivosti v lokalnem okolju, kot tudi pravno formalnih dejavnikov oz. varstvenih ukrepov in direktiv  (npr. režim obiska v Ajdovski jami).

Sama ponudba obiskov naravnih vrednot v turizmu seveda ne zadostuje, zato so k vključitvi v ITP povabili tudi druge ponudnike – namestitve, kulture, gostince -  in jih v preteklih mesecih obiskali, ovrednotili ponudbo, predhodno pa predstavili cilje in pogoje za vključitev v projekt. Poseben poudarek so namenili ekološko pridelani hrani  ter tradicionalni kulinariki, ki se bo v prihodnjih letih še razvijala. Razvijajo pa tudi ideje za ponudbo spominkov, ki bodo del zgodb posameznih turističnih produktov.

Z zaključkom prve aktivnosti bodo tako pripravili bazo za nadaljnje aktivnosti, pri katerih je poudarek na trženju in izobraževanju.

Za sam razvoj turističnih produktov in varstvo naravne dediščine bo izobraževanje izrednega pomena. Osnovna pomanjkljivost, ki so jo opazili, je pomanjkanje lokalnih vodnikov, ki bi  znali na ustrezen način predstaviti posamezne znamenitosti. Velik poudarek bodo zato dali prenosu znanj v zvezi z varovanjem in poznavanjem narave  ter načinu interpretiranja – predstavitve različnih skupinam obiskovalcev. Drugi pomembnejši del izobraževanj pa bo namenjen osveščanju, motiviranju, informiranju lokalnih prebivalcev in lastnikov zemljišč, na katerih so posamezne naravne znamenitosti – tako z vidika sodelovanja kot z vidika varovanja. Tretji del bo namenjen vlaganju v razvoj,  v dodano vrednost – masovni turizem je na teh območjih izključen in bodo zato gradili na visoki kvaliteti povezane ponudbe.

Projekt ocenjujejo kot pozitiven z več vidikov: spodbuja k varovanju narave/okolja, povezovanju, iskanju novih rešitev – sprejemljivih tako z ekonomskega, socialnega kot ekološkega vidika in je dobra osnova za nadaljnje tovrstne razvojne projekte.

Kontaktni osebi: Bernarda Zorko (www.vrbov-log.org) in Morana Polovič (Morana.Polovic@rra-posavje.si)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava