Skip to main content

Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Obsega štiri odstotke površine Slovenije. Letos obeležujemo 40-letnico prvega zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP) in 60-letnico razglasitve Doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park. Ob tej priložnosti v Javnem zavodu TNP pripravljajo številne aktivnosti pod sloganom Triglavski narodni park - za naravo in ljudi. 
Od leta 2004 je skoraj celotno območje TNP tudi del evropskega varstvenega omrežja Natura 2000. Poleg Nature 2000 je v parku zakonodajno uveljavljenih še vrsta drugih naravovarstvenih ukrepov. Natura 2000 v Sloveniji pokriva skoraj 37 % površine države – kar tretjina te površine je v naravnih parkih.

Štiri območja Nature 2000 so v TNP
Na območju TNP so bila po evropski direktivi o habitatih določena štiri območja Nature 2000, in sicer: reka Radovna od mostu v Srednji Radovni do jezu HE Vintgar, celotno visokogorje Julijskih Alp, del pri Bohinjski Bistrici in Jereki ter Pokljuška barja. Po direktivi o pticah pa je bil celoten narodni park proglašen za območje Nature 2000. Tukaj najdemo 28 tipičnih življenjskih okolij oziroma kvalifikacijskih habitatnih tipov za Naturo 2000 ter več kot 40 živalskih in rastlinskih vrst.

Alpska razgibanost nežive narave ustvarja različna življenjska okolja
Evropska zakonodaja natančno predpisuje vrste in življenjska okolja (habitatne tipe), ki zahtevajo posebno varstvo in jih je treba uvrstiti v omrežje Natura 2000 v Sloveniji. Seznam vrst, območij in habitatnih tipov lahko preverite na spletni strani www.natura2000.si. Za vtis o pestrosti tu navajamo nekaj pogostih habitatnih tipov: ruševje, bukov gozd, alpinska travišča, melišča, apnenčaste ter dolomitne stene. Pomemben del predstavljajo tudi sicer redkeje zabeležena prodišča gorskih rek in potokov, travišča na silikatni podlagi, ekstenzivni gorski travniki in bazična nizka barja.

Tudi kozlički so vrsta Nature 2000
Na območjih Nature 2000 v Triglavskem narodnem parku poleg najbolj karizmatičnih živalskih vrst, kot sta rjavi medved in divji petelin, v okviru Nature 2000 varujemo naslednje kvalifikacijske vrste:

 • dvoživke (hribski urh, veliki pupek), 
 • hrošče (rogač, bukov kozliček, puščavnik, alpski kozliček, zrnasti kapucar)
 • metulje (črtasti medvedek, Lorkovićev rjavček, travniški postavnež)
 • ptice (koconogi čuk, kotorna, planinski orel, gozdni jereb, kosec, sokol selec, mali muhar, mali skovik, beloglavi jastreb, belka, rjavi srakoper, slegur, kupčar, pogorelček, hribska listnica, triprsti detel, pivka, repaljščica, kozača, ruševec, beloglavi jastreb, črna žolna)
 • rake (navadni koščak)
 • ribe (kapelj, soška postrv)
 • sesalce (mali podkovnjak, širokouhi netopir, evrazijski ris)

Lepi čeveljc med vrstami Nature 2000
Med kvalifikacijskimi rastlinskimi vrstami Nature 2000 v Triglavskem narodnem parku rastejo Loeselijeva grezovka, Bertolonijeva orlica, enostavna mladomesečina, Zoisova zvončica, lepi čeveljc, alpska možina, močvirski meček, kratkodlaka popkoresa in dve vrsti mahov (Dicranum viride, Drepanocladus vernicosus).

Aktivnosti  Triglavskega narodnega parka na področju  Nature 2000
Javni zavod TNP v sklopu rednega dela in različnih nacionalnih ter evropskih projektih prispeva k izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov. Aktivnosti obsegajo: 

 • Spremljanje stanja vrst in habitatnih tipov. V Javnem zavodu TNP izvajajo redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, evrazijski ris, muflon, divji petelin, ruševec, belka, svizec). V sodelovanju z različnimi organizacijami spremljajo prostoživeče vrste iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer. 
 • Skrbijo za celovito inventarizacijo habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal. Ob tem pa spremljajo tudi tujerodne vrste in stanje gozdnih ekosistemov, pritiske in grožnje ter učinkovitost izvedenih ukrepov varstva. 
 • Pripravljajo in izvajajo akcijske načrte za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku, prednostno za Natura 2000 vrste in habitatne tipe ter ostale ogrožene vrste in izvajajo opredeljene varstvene naloge. 
 • Skrbijo za ohranjanje območij Natura 2000 zunaj narodnega parka (z ukrepi varstva in izvajanjem naravovarstvenih nalog je zagotovljeno tudi varstvo delov posebnih varstvenih območij, ki segajo zunaj narodnega parka).

Več o aktivnostih Javnega zavoda Triglavski narodni park ob 40-letnici razglasitve prvega zakona o Triglavskem narodnem parku lahko spremljate na www.tnp.si, Facebook strani Triglavski narodni park in Instagram profilu TNP.
 

alpska reka v Julijskih Alpah

Triglavski narodni park.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava