Skip to main content

Obnova gozdov s pomočjo krškopoljskih prašičev

V projektu Natura Mura od novembra lani aktivno izvajajo dela na terenu. V začetku marca so zaključili z obnovitvenimi deli na dveh Murinih rokavih. Obnavljajo gozdne habitate s sadnjo avtohtonih dreves in izvajajo inovativen poskus vzpodbujanja naravnega pomlajevanja gozdov.

Osnovni namen projekta Natura Mura je izboljšanje stanja ohranjenosti treh ciljnih habitatnih tipov in 12 ciljnih vrst Nature 2000 vzdolž reke Mure. Z neposrednimi aktivnostmi bodo obnovili rečno dinamiko Mure in vodnih habitatov, poplavne gozdove, mokrotna travišča ter odkupili najvrednejše površine pomembnih delov območja Nature 2000. Vzpostavili bodo tudi celovito interpretacijo obnove habitatov vzdolž celotnega toka Mure.

Obsežna vodnogospodarska dela

Direkcija RS za vode je s pomočjo izvajalca del POMGRAD – VGP d. d. v prvih dneh marca zaključila izkope in odstranitev naplavin na vtokih Murinih rokavov Lukačeva struga in Besnica na območju Mestne občine Murska Sobota. S tem so vzpostavili bistveno boljše napajanje rokavov iz reke Mure. Z izvedenimi deli bosta rokava ponovno omočena večino leta, s tem pa se bo vanju ponovno vrnilo tudi življenje. 

Od decembra dalje so med naseljema Konjišče in Mota vzpostavili nove življenjske prostore za izbrane živalske vrste Nature 2000 (panonskega pupka, velikega pupka, hribskega urha in ovratniškega plavača) – mrežo 20 mlak, ki so umeščene v gozdni prostor na lokacijah nekdanjih okopnelih mrtvic in mlak. Življenjski prostor za nižinskega urha izboljšujejo z obnovo mrtvice Zaton v občini Tišina, z obnovo mrtvice Podkova v občini Lendava pa življenjski prostor dristavičnega spreletavca.

Obnova mrtvice Podkova
Obnova mrtvice Podkova (Foto: Arhiv projekta Natura Mura)

Pilotni projekt za obnovo gozdov

V Slovenskih državnih gozdovih d.o.o so v skladu s strokovnimi izhodišči, ki so jih pripravili na Zavodu za gozdove Slovenije, v novembru 2021 pričeli izvajati prva dela na terenu za obnovo poplavnih gozdov. Z lanskoletno jesensko sadnjo in z letošnjo spomladansko sadnjo bodo obnovili skupno več kot 25 ha gozda. S sadnjo avtohtonih drevesnih vrst obnavljajo obrečne vrbove, jelševe in jesenove gozdove (mehkolistno loko) ter obrečne hrastovo-jesenovo-brestove gozdove (trdolistno loko). Na območju Banute bodo posušen jelšev sestoj obnovili v mešani gozd hrasta doba, črne jelše, bele vrbe in črnega topola in s tem izboljšali življenski prostor srednjega detla.

Pričeli so tudi z izvedbo pilotnega projekta na slovenskih tleh. Z uporabo inovativne metode bodo gozdarji poskusili uvesti naravno pomlajevanje. Za poskus naravnega pomlajevanja v mehkolistni loki bodo najprej pripravili tla s pomočjo gozdne paše slovenske avtohtone pasme prašičev. Ciljno površino, kjer se bodo pasli krškopoljski prašiči, so že ogradili s primerno žično ograjo. Prašiči bodo s pašo zmanjšali moč zeliščnega sloja, s hojo pa premešali humusni in mineralni sloj tal in tako semenom omogočili boljše rastne razmere. Pred semenenjem topolov in vrb bo rejec prašiče odpeljal iz ograjene površine.

Gozdna paša s krškopoljskimi prašiči v mehkolistni loki
Gozdna paša v mehkolistni loki (Foto: Arhiv projekta Natura Mura)

Na Muri poteka več projektov za izboljšanje Nature 2000

Območje reke Mure obsega največji ohranjeni kompleks habitatov poplavnih ravnic v Sloveniji in predstavlja eno biotsko najbogatejših območij v Sloveniji. Celoten tok reke Mure v Sloveniji z njegovim zaledjem je območje Nature 2000. Izvedba ukrepov v projektu Natura Mura skupaj s potekajočim projektom Interreg lifeline MDD pomeni uresničitev konkretnih operativnih ukrepov na terenu, pripravljenih v sklopu Akcijskega načrta obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura. S tem bo uresničen pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura, ki je v letu 2021 postal tudi del 5-državnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava